• Rezultati Niso Bili Najdeni

Agresivno vedenje pri otroku in mladostniku z motnjo avtističnega spektra

Tabela 2: Prikaz agresivnega vedenje pri otroku in mladostniku z MAS.

Avtor, leto, država

Naslov, tipologija Metodologija Vzorec Bistvene ugotovitve

Charman et otrok z MAS, starih od štiri do osem let.

Starše so razdelili v dve enako številni skupini.

Primarno so slepo raziskovali obnašanje otrok z MAS. Sekundarno so raziskovali obnašanje otrok z MAS in staršev preko informacij učiteljev in staršev. Raziskovali so tudi stroškovno

učinkovitost ene in druge skupine. V obeh skupinah staršev ni bilo večjih odstopanj v obvladovanju težavnega vedenja otrok z MAS.

Prva skupina staršev je za obvladovanje

težavnega vedenja porabila več finančnih sredstev kot druga, psihoedukacijska, skupina staršev, saj so pomoč poiskali pri različnih usposobljenih osebah. Raziskava ne izključuje dejstva

sprememb vzgoje pri eni in drugi skupini staršev.

14 Avtor, leto,

država

Naslov, tipologija Metodologija Vzorec Bistvene ugotovitve

Doenyas et conditions in a sample of Turkish youth with autism spectrum moškega spola in 163 ženskega spola. Stari so bili do enega do 18 let. Diagnozo so jim potrdili v povprečni starosti 31 mesecev.

Rezultate so urejali na podlagi rešenih vprašalnikov, s 27 podanimi vprašanji, katere so rešili starši ali skrbniki otrok in mladostnikov z MAS.

Trije od štirih (680) posameznikov z MAS so izkazovali obsesivno kompulzivno motnjo, vsak četrti je izkazoval neprimerno spolno vedenje (222), samopoškodovanje (231) in škodljivo vedenje do drugih (206). Psihiatrična zdravila za obvladovanje težavnega vedenja je uporabljalo 437 posameznikov z MAS. Najpogostejša zdravila so bila Risperdal, Abilify, Vayarin ali Cortexin.

Avtor, leto, država

Naslov, tipologija Metodologija Vzorec Bistvene ugotovitve

Menezes,

V raziskavo je bilo vključenih 470 otrok z MAS, starih od dveh do 14 let. Otroci z MAS so bili izbrani iz treh bolnišnic. Vsem je bila potrjena diagnoza MAS z DSM. Podatke so zbirali o starosti in spolu otroka, intelektualnih sposobnostih, simptomih MAS ter težavnem vedenju

V raziskavi so ugotovili občutljivost otrok in mladostnikov MAS v povezavi s slabšim čustvenim in fizičnim delovanjem. Pri pojavu težavnega vedenja je prišlo do hiperaktivnosti in slabšega napredovanja v šoli. V kolikor so pravočasno zdravili vedenjske težave, kot so agresivno vedenje in hiperaktivnost, so pri otroku in mladostniku z MAS omogočili boljšo kakovost življenja, povezano z zdravjem.

16 Avtor, leto,

država

Naslov, tipologija Metodologija Vzorec Bistvene ugotovitve

De Giacomo študije je bil raziskati agresivno vedenje, kot

Vključenih je bilo 88 otrok, katerim je bila potrjena diagnoza ženskega spola in 81 predstavnikov moškega spola.

Otroke so razdelili v dve skupini po 44 otrok, v skupino verbalnih otrok in neverbalnih otrok. Isto število otrok so

razdelili še v skupino 51 otrok z

inteligentnim

količnikom 80 in več, ter v skupino 37 otrok z inteligenčnim količnikom 80 in manj.

V skupini verbalnih otrok je 47 % otrok in mladostnikov z MAS izkazovalo agresivno vedenje družini, 18 % pa drugim ljudem. V skupini neverbalnih otrok je 47 % otrok in

mladostnikov z MAS izkazovalo agresijo staršem ali skrbnikom in 25 % drugim. Otroci z MAS in inteligenčnim količnikom 80 ali več so izkazovali agresivno vedenje družini v 54 %, tujcem pa v 23 %. Otroci z MAS z inteligenčnim količnikom 80 in manj pa so izkazovali 37 % agresivnega vedenja do družine in 18 % do drugih.

Samopoškodovanje je bilo izraženo s 34 % pri skupini verbalnih otrok in s 27 % pri neverbalni skupini otrok. Pri otrocih z MAS in inteligenčnim količnikom 80 ali več je bilo samopoškodovanje izraženo pri 35 %, pri inteligentnem količniku 80 ali manj pa pri 24 %.

Avtor, leto, država

Naslov, tipologija Metodologija Vzorec Bistvene ugotovitve

Mojeed et nigeria: a pilot study Izvirni znanstveni članek

Izvedena je bila pilotna študija, ki je potekala preko petih tečajev mater otrok in mladostnikov z MAS od marca do aprila 2015.

Vključenih je bilo 20 mater otrok in

mladostnikov z MAS, starih od treh do 17 let, katerim je bila diagnoza MAS mater svojih otrok in mladostnikov z MAS na tečajih.

Sodelujočih otrok z MAS je bilo največ moškega spola (65 %). 55 % jih je obiskovalo šolo za otroke s posebnimi potrebami, 30 % otrok z MAS ni obiskovalo šole. Otroci in mladostniki z MAS so v 65 % izkazovali agresivno vedenje preko udarjanja, preko 55 % pa z vlečenjem sočloveka.

Samopoškodovanje so izkazovali v 50 % z udarjanjem in v 45 % z grizenjem samega sebe.

85 % mater z otrokom in mladostnikom z MAS je petkratni tečaj pomagal pri lažjemu razumevanju njihovega otroka.

18 Avtor, leto,

država

Naslov, tipologija Metodologija Vzorec Bistvene ugotovitve

Fadini et al.,

Starost otrok je bila od štiri do 18 let. Spanje so izpolnili v celoti starši ali skrbniki otrok in mladostnikov z MAS.

Rezultati prikazujejo 59 % prisotnost vsaj ene vrste motnje spanja pri otrocih in mladostnikih z MAS, ki je vplivala na njihovo obnašanje. Motnje dihanja v spanju je imelo 38 % otrok, motnje nespečnosti je imelo 24 % otrok, motnje prehoda med spanjem in budnostjo je imelo 13 % otrok, hiperhidrozo pa 20 % otrok in mladostnikov z MAS. Prekomerna utrujenost (5,6 %) in nočne more ali hoja v spanju (3,4 %) so bili v manjšini.

Pri 11 % otrok in mladostnikov z MAS so motnje spanja pripomogle k agresivnemu vedenju

posameznikov.

Avtor, leto, država

Naslov, tipologija Metodologija Vzorec Bistvene ugotovitve

Hill et al., and correlates in a large clinical sample

Izvirni znanstveni članek

Izvedli so

prospektivno študijo, kjer so preučili pojav agresivnega vedenja pri otrocih in

mladostnikih z MAS.

V raziskavo je bilo vključenih 400

Ugotovljeno je bilo, da je agresivno vedenje pri MAS prisotno pri 25 % vključenih otrok v raziskavi. Agresivno vedenje v povezavi s socialno-demografskimi meritvami ni bilo povezano. vedenja pri otrocih in mladostnikih z MAS.

V raziskavo je bilo vključenih 1584 otrok od skrbnikov otrok in z opazovanjem otrok z MAS.

Ugotovili so, da je agresivno vedenje prisotno pri 53,7 % otrok in mladostnikov z MAS. Mlajši otroci z MAS, s povprečno starostjo 5,73 leta, so bili bolj agresivno naravnani kakor starejši otroci z MAS s povprečno starostjo 6,11 leta. Agresivno vedenje je bilo s 54,3 % prisotno pri moškem spolu in 50,8 % pri ženskem spolu otrok in mladostnikov z MAS.

20 Avtor, leto,

država

Naslov, tipologija Metodologija Vzorec Bistvene ugotovitve

Chung et al., 2012, ZDA

Cross cultural differences in

challenging behaviors of children with autism spectrum disorders: An international

examination between Israel, South Korea, the United Kingdom, and the United States of America

Izvirni znanstveni članek

K pojavu težavnega vedenja pri otroku in mladostniku z MAS pripomorejo različni dejavniki. Namen presečne študije je bil preučiti kulturne držav, katerim je bila potrjena diagnoza DSM. Stari so bili od dve do 16 let.

Rezultate so merili z merilno skalo 18 različnih težavnih vedenj.

V rezultatih je prikazana razlika ZDA z Izraelom, Južno Korejo in Združenim kraljestvom v

povezavi težavnega vedenja otrok in

mladostnikov z MAS. Navedli so 18 elementov težavnega vedenja, med katerimi so bili

najpogostejši neobičajno igranje z raznimi predmeti, kričanje in vpitje na druge ter uničevanje lastnine v vseh navedenih državah.

Spol na pojav težavnega vedenja ni vplival.

Največji delež težavnega vedenja MAS je bil zabeležen v ZDA, sledili so Južna Koreja, Izrael in Združeno kraljestvo.

Avtor, leto, država

Naslov, tipologija Metodologija Vzorec Bistvene ugotovitve

Bronsard et vedenja pri otrocih in mladostnikih z MAS z otroci in mladostniki, ki po navedbah psihiatrov niso izkazovali MAS.

Vključenih je bilo 74 otrok z MAS. starost je bila 12,7 leta. Za ocenjevanje

Agresivno vedenje je bilo ocenjeno preko omenjenih lestvic od staršev, dveh skrbnikov v dnevnem varstvu in MS ter psihiatra med

odvzemom krvi. Pojav agresivnega vedenja je bil med odvzemom krvi za 23 % višji pri otrocih in mladostnikih z MAS kakor pri otrocih in

mladostnikih brez potrjene diagnoze MAS. Starši so ocenili 34 % agresivnega vedenja, skrbniki v dnevnem varstvu pa 58 %. Agresivno vedenje pri otrocih in mladostnikih z MAS je bilo po oceni staršev in skrbnikov dnevnega varstva povezano s pojavom tesnobe.

22

4.2 Znanje zdravstvenih delavcev o motnji avtističnega spektra in obvladovanje agresivnega vedenja