• Rezultati Niso Bili Najdeni

Analiza pravilnih odgovorov pred poukom - vprašanja DRŽI/NE DRŽI

4 REZULTATI

4.3 ZNANJE

4.3.1 Znanje pred poukom

4.3.1.4 Analiza pravilnih odgovorov pred poukom - vprašanja DRŽI/NE DRŽI

V preglednici 18, kjer so prikazani deleži pravilnih odgovorov glede na izvedbo pouka, je vidna ena statistično značilna razlika. Pri 4. vprašanju so anketiranci, ki so bili vključeni v frontalni pouk bistveno bolj pravilno odgovarjali, kot pa tisti, ki so bili deležni demonstracije (p = 0,007). V povprečju so pri vprašanjih dosegali od 5,3 % do 80,0 % pravilnost odgovorov.

Preglednica 18: Deleži pravilnih odgovorov glede na izvedbo pouka pri tipu vprašanj DRŽI/NE DRŽI.

Deleži pravilnih odgovorov (%) Hi-kvadrat test

TRDITEV frontalno demonstracija Skupaj χ2 df p

(1) Elektroforeza DNA je enostavna tehnika za ločevanje nabitih molekul v magnetnem polju.

(NE DRŽI)

30,2% 38,1% 33,7% 0,656 1 0,418

(2) Elektroforeza se za ločevanje različno velikih

molekul uporablja že od leta 1935. (DRŽI) 5,7% 4,8% 5,3% 0,038 1 0,845

(3) Poznamo več različnih tehnik elektroforeze,

kot npr. PAGE, PFGE, SDD-AGE, ipd. (DRŽI) 13,2% 7,1% 10,5% 0,946 1 0,331 (4) Preden uporabimo elektroforezo izbrane

DNA je potrebno določen odsek DNA večmilijonkrat razrezati z metodo PCR (verižna reakcija s polimerazo). (NE DRŽI)

18,9% 2,4% 11,6% 7,318 1 0,007 (5) Encim polimeraza dodaja nukleotide v novo

nastajajočo molekulo DNA med pomnoževanjem

vzorca za elektroforezo. (DRŽI) 20,8% 23,8% 22,1% 0,127 1 0,722

(6) Restrikcijski encimi se v genetskih raziskavah uporabljajo za razrez dvovijačne molekule DNA

na specifičnih nukleotidnih zaporedjih. (DRŽI) 32,1% 23,8% 28,4% 0,787 1 0,375 (7) Po »barvanju« s fluorescenčno spojino se lise

na agaroznem gelu pojavijo pri dnevni svetlobi

(vidni spekter). (NE DRŽI) 22,6% 11,9% 17,9% 1,838 1 0,175

(8) Če na napajalniku za električno napetost, ki ga uporabimo za elektroforezo, spremenimo napetost iz 100 V na 50 V, bo vzorec DNA počasneje in dlje potoval po gelu. (DRŽI)

37,7% 45,2% 41,1% 0,545 1 0,460

(9) Pri elektroforezi manjše molekule potujejo

hitreje, večje pa počasneje. (DRŽI) 79,2% 81,0% 80,0% 0,043 1 0,836 (10) Elektroforeza se uporablja v molekularni

diagnostiki, kot npr. za identifikacijo genetskih bolezni, v forenzičnih preiskavah, onkoloških testih, ipd. (DRŽI)

77,4% 81,0% 78,9% 0,182 1 0,670

Opombe: N frontalno = 53; N demonstracija = 42

Glede na spol se je pojavila ena statistično signifikantna razlika (p ≤ 0,05) in sicer, pri 10.

vprašanju, kjer je približno 25 % dijakinj več pravilno odgovorilo na vprašanje (p = 0,003).

Razliko je bilo zaznati tudi pri vprašanju 4, kjer so dijaki za skoraj 12 % bolje odgovarjali kot dijakinje. Pri preostalih vprašanjih med spoloma ni bilo pomembnih razlik (preglednica 19).

Preglednica 19: Deleži pravilnih odgovorov pri vprašanjih DRŽI/NE DRŽI glede na spol.

Deleži pravilnih odgovorov (%) Hi-kvadrat test

TRDITEV moški ženski Skupaj χ2 df p

(1) Elektroforeza DNA je enostavna tehnika za ločevanje nabitih molekul v magnetnem polju. (NE

DRŽI) 35,5% 32,8% 33,7% 0,067 1 0,796

(2) Elektroforeza se za ločevanje različno velikih

molekul uporablja že od leta 1935. (DRŽI) 6,5% 4,7% 5,3% 0,126 1 0,722

(3) Poznamo več različnih tehnik elektroforeze, kot

npr. PAGE, PFGE, SDD-AGE, ipd. (DRŽI) 9,7% 10,9% 10,5% 0,036 1 0,850 (4) Preden uporabimo elektroforezo izbrane DNA

je potrebno določen odsek DNA večmilijonkrat razrezati z metodo PCR (verižna reakcija s polimerazo). (NE DRŽI)

19,4% 7,8% 11,6% 2,550 1 0,110 (5) Encim polimeraza dodaja nukleotide v novo

nastajajočo molekulo DNA med pomnoževanjem

vzorca za elektroforezo. (DRŽI) 22,6% 21,9% 22,1% 0,006 1 0,938 (6) Restrikcijski encimi se v genetskih raziskavah

uporabljajo za razrez dvovijačne molekule DNA na specifičnih nukleotidnih zaporedjih. (DRŽI)

32,3% 26,6% 28,4% 0,333 1 0,564

(7) Po »barvanju« s fluorescenčno spojino se lise na agaroznem gelu pojavijo pri dnevni svetlobi (vidni spekter). (NE DRŽI)

16,1% 18,8% 17,9% 0,098 1 0,755 (8) Če na napajalniku za električno napetost, ki ga

uporabimo za elektroforezo, spremenimo napetost iz 100 V na 50 V, bo vzorec DNA počasneje in dlje potoval po gelu. (DRŽI)

45,2% 39,1% 41,1% 0,321 1 0,571

(9) Pri elektroforezi manjše molekule potujejo

hitreje, večje pa počasneje. (DRŽI) 80,6% 79,7% 80,0% 0,012 1 0,913 (10) Elektroforeza se uporablja v molekularni

diagnostiki, kot npr. za identifikacijo genetskih bolezni, v forenzičnih preiskavah, onkoloških testih, ipd. (DRŽI)

61,3% 87,5% 78,9% 8,632 1 0,003 Opombe: N moški spol = 31; N ženski spol = 64

Vpliv dejavnika prisotnosti raziskovalca-znanstvenika v družini skozi vprašanja tipa DRŽI/NE DRŽI ni bil statistično značilen. Med deleži so se sicer pojavile razlike, a le pri vprašanjih 2 in 9 kjer so anketiranci, ki so doma imeli raziskovalca-znanstvenika, odgovarjali za od 10 % do 15 % bolj pravilno kot tisti, ki v družini raziskovalca-znanstvenika nimajo (preglednica 20).

Preglednica 20: Deleži pravilnih odgovorov pri vprašanjih tipa DRŽI/NE DRŽI glede na prisotnost raziskovalca-znanstvenika v družini dijaka.

Deleži pravilnih odgovorov (%) Hi-kvadrat test

TRDITEV da ne Skupaj χ2 df p

(1) Elektroforeza DNA je enostavna tehnika za ločevanje nabitih molekul v magnetnem polju.

(NE DRŽI) 26,7% 35,4% 34,0% 0,432 1 0,511

(2) Elektroforeza se za ločevanje različno velikih molekul uporablja že od leta 1935.

(DRŽI) 13,3% 3,8% 5,3% NR

(3) Poznamo več različnih tehnik elektroforeze,

kot npr. PAGE, PFGE, SDD-AGE, ipd. (DRŽI) 13,3% 10,1% 10,6% 0,129 1 0,719 (4) Preden uporabimo elektroforezo izbrane

DNA je potrebno določen odsek DNA večmilijonkrat razrezati z metodo PCR (verižna reakcija s polimerazo). (NE DRŽI)

13,3% 11,4% 11,7% 0,045 1 0,833 (5) Encim polimeraza dodaja nukleotide v novo

nastajajočo molekulo DNA med pomnoževanjem vzorca za elektroforezo.

(DRŽI)

26,7% 21,5% 22,3% 0,186 1 0,666 (6) Restrikcijski encimi se v genetskih

raziskavah uporabljajo za razrez dvovijačne molekule DNA na specifičnih nukleotidnih zaporedjih. (DRŽI)

33,3% 26,6% 27,7% 0,278 1 0,598

(7) Po »barvanju« s fluorescenčno spojino se lise na agaroznem gelu pojavijo pri dnevni

svetlobi (vidni spekter). (NE DRŽI) 13,3% 17,7% 17,0% 0,181 1 0,671 (8) Če na napajalniku za električno napetost, ki

ga uporabimo za elektroforezo, spremenimo napetost iz 100 V na 50 V, bo vzorec DNA počasneje in dlje potoval po gelu. (DRŽI)

33,3% 43,0% 41,5% 0,489 1 0,484

(9) Pri elektroforezi manjše molekule potujejo

hitreje, večje pa počasneje. (DRŽI) 93,3% 77,2% 79,8% 2,487 1 0,115 (10) Elektroforeza se uporablja v molekularni

diagnostiki, kot npr. za identifikacijo genetskih bolezni, v forenzičnih preiskavah, onkoloških testih, ipd. (DRŽI)

73,3% 81,0% 79,8% 0,436 1 0,509 Opombe: N raziskovalec-znanstvenik v družini da = 15; N raziskovalec-znanstvenik v družini ne = 79

Povprečje pravilnih vseh odgovorov glede na željo po izbiri naravoslovnega študija je bilo 33 %. V 70 % so anketiranci pravilno odgovorili le na vprašanji 9 in 10 (preglednica 21).

Dijakinje in dijaki so na vprašanja odgovarjali približno enako, z odstopanji do 9 % med skupinama. Statistično pomembno razliko so pokazali deleži pravilnih odgovorov pri 7.

vprašanju (p = 0,002), kjer je le 2,8 % tistih, ki imajo željo po študiju naravoslovja odgovorilo pravilno, medtem ko je bil delež pravilnih odgovorov tistih, ki želje po študiju naravoslovja niso podali, znatno višji (27,6 %).

Preglednica 21: Pravilni odgovori v skupini vzorca glede na izbiro naravoslovnega študija.

Deleži pravilnih odgovorov (%) Hi kvadrat test

TRDITEV da ne Skupaj χ2 d

f p

(1) Elektroforeza DNA je enostavna tehnika za ločevanje nabitih molekul v magnetnem polju.

(NE DRŽI) 36,1% 32,8% 34,0% 0,111 1 0,739

(2) Elektroforeza se za ločevanje različno velikih

molekul uporablja že od leta 1935. (DRŽI) 5,6% 5,2% 5,3% 0,006 1 0,936

(3) Poznamo več različnih tehnik elektroforeze,

kot npr. PAGE, PFGE, SDD-AGE, ipd. (DRŽI) 11,1% 10,3% 10,6% 0,014 1 0,907 (4) Preden uporabimo elektroforezo izbrane DNA

je potrebno določen odsek DNA večmilijonkrat razrezati z metodo PCR (verižna reakcija s polimerazo). (NE DRŽI)

11,1% 12,1% 11,7% 0,020 1 0,888 (5) Encim polimeraza dodaja nukleotide v novo

nastajajočo molekulo DNA med pomnoževanjem

vzorca za elektroforezo. (DRŽI) 19,4% 24,1% 22,3% 0,282 1 0,595

(6) Restrikcijski encimi se v genetskih raziskavah uporabljajo za razrez dvovijačne molekule DNA na specifičnih nukleotidnih zaporedjih. (DRŽI)

22,2% 31,0% 27,7% 0,862 1 0,353

(7) Po »barvanju« s fluorescenčno spojino se lise na agaroznem gelu pojavijo pri dnevni svetlobi

(vidni spekter). (NE DRŽI) 2,8% 27,6% 18,1% 9,228 1 0,002

(8) Če na napajalniku za električno napetost, ki ga uporabimo za elektroforezo, spremenimo napetost iz 100 V na 50 V, bo vzorec DNA počasneje in dlje potoval po gelu. (DRŽI)

38,9% 41,4% 40,4% 0,057 1 0,811

(9) Pri elektroforezi manjše molekule potujejo

hitreje, večje pa počasneje. (DRŽI) 83,3% 77,6% 79,8% 0,455 1 0,500 (10) Elektroforeza se uporablja v molekularni

diagnostiki, kot npr. za identifikacijo genetskih bolezni, v forenzičnih preiskavah, onkoloških testih, ipd. (DRŽI)

83,3% 75,9% 78,7% 0,74 1 0,390 Opombe: N študij naravoslovja da = 36, N študij naravoslovja ne = 58