• Rezultati Niso Bili Najdeni

Spoštovani!

Sem študentka Fakultete za upravo in pripravljam diplomsko nalogo na temo Bonton pri poslovno-uradovalnem sporazumevanju in sprejemljivost uradnih besedil. V okviru diplomske naloge bi želela bolj podrobno raziskati to problematiko, zato vas prosim, da rešite spodnjo anketo.

Anketa je anonimna in bo uporabljena izključno samo za izdelavo diplomske naloge!

Za sodelovanje se Vam lepo zahvaljujem.

1) Zaposlen sem v a) javni ustanovi b) zasebni ustanovi 2) Spol

a) moški b)ženski 3) Delovna doba

a) do 3 leta b) od 4 do 10 let c) od 11 do 17 let d) od 18 do 24 let e) od 25 do 31 let f) 32 let in več

4) Pridobljena izobrazba a) manj kot srednja šola b) srednja šola

c) Visokošolski in univerzitetni program (1. bol. st.) d) Magisterij stroke (2. bol. st.)

e) Doktorat znanosti (3. bol. st.)

V nadaljevanju prosim označite strinjanje z odgovori, ki se navezujejo na trditve o poslovnem bontonu, pri čemer odgovor 1 pomeni »Sploh se ne strinjam«, odgovor 2 pomeni »Se ne strinjam«, 3 »Se niti ne strinjam niti strinjam«, 4 »Se strinjam« ter odgovor

Trditev 1: Poslovna darila nakazujejo podkupovanje.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam Trditev 2: Svoje sodelavce vikam.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 3: Pravila poslovnega bontona menim, da poznam zelo dobro.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 4: Zaposleni bi morali redno obiskovati dodatna izobraževanja o poslovnem bontonu.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 5: Čista in urejena obleka na ženski in moškem je zelo pomembna.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam Trditev 6: Svoje nadrejene vikam.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 7: Uporaba pravil poslovnega bontona je po mojem mnenju pomembna vsak delovni dan.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 8: Sestanek se mora vedno odvijati skladno z dodeljenim redom.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 9: Upoštevanje poslovnega bontona lahko vpliva na uspešnost organizacije.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 10: Dobro poznavanje pravil poslovnega bontona je pomembno za ugled organizacije.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 11: Poleg upoštevanja poslovnega bontona je pomembna tudi dobra komunikacija.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

V nadaljevanju prosim označite strinjanje z odgovori, ki se navezujejo na trditve o poslovno-uradovalnih besedilih ter njihovi sprejemljivosti, pri čemer odgovor 1 pomeni »Sploh se ne

strinjam«, odgovor 2 pomeni »Se ne strinjam«, 3 »Se niti ne strinjam niti strinjam«, 4 »Se strinjam« ter odgovor 5 »Popolnoma se strinjam«.

Trditev 1: Pri pisnem sporazumevanju s sodelavci uporabljam emotikone.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 2: Stanje jezikovne kulture v naši ustanovi je dobro.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 3: V kolikor prejmem slogovno, stilistično ali slovnično neustrezno besedilo od sodelavca/nadrejenega, to besedilo zavrnem.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 4: S sodelavci se pri službenem dopisovanju sporazumevam drugače kot z nadrejenim.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 5: Uporaba raznovrstnih emotikonov se mi ne zdi sporna.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 6: V ustanovi, v kateri sem zaposlen, pravila pri tvorjenju poslovno-uradovalnih

besedil niso stroga in toga.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 7: Poznavanje pravil tvorjenja poslovno-uradovalnih besedil je pomembno.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 8: Pred vstopom na delovno mesto sem imel predhodno znanje o pravilih tvorjenja poslovno-uradovalnih besedil.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 9: Slovnične napake v poslovno-uradovalnih besedilih so slaba luč za zaposlenega in za podjetje.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 10: Pri sporazumevanju s sodelavci in nadrejenimi uporabljam knjižni jezik.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 11: Seznanjen sem s pravili tvorjenja poslovnih dopisov po pravilih ustanove, v kateri sem zaposlen.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

V nadaljevanju prosim označite strinjanje z odgovori, ki se navezujejo na trditve o uradovalnih besedilih ter njihovi sprejemljivosti, ter poslovnem bontonu pri poslovno-uradovalnem sporazumevanju, pri čemer odgovor 1 pomeni »Sploh se ne strinjam«, odgovor 2 pomeni »Se ne strinjam«, 3 »Se niti ne strinjam niti strinjam«, 4 »Se strinjam«

ter odgovor 5 »Popolnoma se strinjam«.

Trditev 1: Pravilno tvorjenje poslovno-uradovalnih besedil je bolj pomembno od poslovnega bontona.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 2: Več znanja imam na področju poslovnega bontona kot na področju poslovno-uradovalnih besedil.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 3: Uporaba poslovnega bontona in tvorjenje poslovno-uradovalnih besedil je v naši ustanovi togo in zastarelo.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 4: Več znanja imam na področju poslovno-uradovalnih besedil kot na področju poslovnega bontona.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 5: Poslovni bonton je bolj pomemben kot pravilno tvorjenje poslovno-uradovalnih besedil.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 6: V kolikor prejmem poslovno-uradovalno besedilo, ki ni v skladu z vljudnostnimi načeli ustanove, ga zavrnem oziroma na to opozorim pošiljatelja.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 7: Pred odhodom na službeno pot v tujino se seznanim s tamkajšnjo kulturo pisanja poslovno-uradovalnih besedil ter poslovnega vedenja.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 8: Želim si, da bi moja ustanova organizirala več notranjih izobraževanj zaposlenih za pravilno tvorjenje poslovno-uradovalnih besedil ter osnov poslovnega bontona.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 9: Poslovni bonton in poslovno-uradovalna besedila sta z vidika poslovne uspešnosti pomembna dejavnika.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Trditev 10: Pri tvorjenju poslovno-uradovalnih besedil uporabljam vljudnostne izraze.

1. Sploh se ne strinjam 2. Se ne strinjam

3. Se niti ne strinjam niti strinjam 4. Se strinjam

5. Popolnoma se strinjam

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.