• Rezultati Niso Bili Najdeni

Bistveni procesi v razvoju izdelka v podjetju Adria Mobil

Slika 5: Bistveni procesi v razvoju izdelka v podjetju Adria Mobil (Kastrevc, 2003) 

 

Procesi morajo ustrezati zahtevam in pričakovanjem kupcev.  Projektni elaborat, tehnična dokumentacija, navodilo za delo, tehnična izhodišča in tehnični opisi so natančni, pravilni  in pravočasno izdelani dokumenti,  ki  ustrezajo  projektnemu  produktu,  ki  je dokončan  v  okviru predvidenih stroškov, časa in predvideni  kakovosti.  Poročila  razvojnih  testiranj  morajo biti izdelana natančno in pravočasno. Prototip  ter  nulta  serija  (serija  prvih  10  produktov)  so  popolnoma  funkcionalni  izdelki,  narejeni  skladno  z  vhodno  definicijo. 

Narejen mora biti natančen seznam vhodnih stroškov za posamezni proizvod. Terminski in  stroškovni plan sezonskega razvoja je natančna, pravilna in pravočasna ocena razvojnih terminov in stroškov. Sledi  opis  sezone,  ki  mora  kupcem  zagotoviti  jasen  in  pravočasen opis  sezonskih  proizvodov,  predvsem  je poudarek  na  novih  spremembah  produktov.  Vso  pripravljeno tehnično dokumentacijo v procesu razvoja  se  urejeno,  sledljivo,  dostopno  in  varno  arhivira.  Prikolice  morajo  pridobiti  tudi  veljavno  homologacijsko  potrdilo  in  certifikat COC o skladnosti vozila. Certifikat COC je dokument, ki dokazuje, da je vozilo  skladno  s  standardi  Evropske  skupnosti  in  je  zanj  dovoljeno  prosto  gibanje  znotraj  Evropske unije. Homologacijski organ je potrebno pravočasno obvestiti o zaključku serije,  koncu  proizvodnje  ali  o  odpoklicu  vozil  v  skladu  z  zahtevami  direktiv  EU  oz.  zakonom 

držav. Okoljski skupini pa mora podjetje poročati tudi o  okoljskih  zakonskih  zahtevah  (Šenica, 2018 in Kastrevc, 2012). 

 

Gotovi  izdelek  se  pregleduje  po  internih  standardih  kakovosti,  po  katerih  mora  izdelek  ustrezati varnosti in funkcionalnosti. Sestavljeni so iz naslednjih skupin; splošni standardi, osnovni standardi, podvozje, zavore, električna, plinska in vodovodna napeljava, notranja oprema, vodotesnost, testna vožnja, masa proizvoda itd. (Bon, 2005). 

2.3.2  Iskanje idej   

Iskanje in zbiranje idej je ena najpomembnejših pa tudi najtežjih nalog v procesu razvoja novega izdelka. Razvoj novega izdelka naj temelji na potrebah in željah kupcev. Tako moramo vedeti, komu bo izdelek namenjen, kakšna je velikost potencialnega trga in kdaj  bo primeren čas za uveljavitev izdelka na trgu. Za razvoj izdelka so na voljo notranji viri,  zunanji viri in posebni postopki iskanje idej (Dovžan, 1993 in Oblak, 2012): 

 

-  Notranji  viri  lahko  pridejo  s  strani  prodajnikov,  ker  so  ti  v  stiku  s  kupci.  Ideje lahko  podajo tudi ljudje, ki se ukvarjajo s servisno dejavnostjo, montažo ali reševanjem reklamacij. Dober vir idej so tudi panožna združenja oz. raziskovalne institucije, marketing,  oddelek  za  raziskave  in  razvoj  ter  vodstvo  podjetja.  Torej  lahko  vsak  posameznik v podjetju poda idejo, ki je lahko uresničljiva.  

 

-  Zunanji viri so ponudniki, kupci, druge organizacije in posamezniki. Predvsem zamisli  porabnikov in kupcev so ene izmed najpomembnejših virov idej. Sejmi in razstave tudi  lahko  pripomorejo  k  pridobivanju  idej  oz.  pregledu,  kaj  ponuja  konkurenca.  Ideje  se  lahko  pridobi  tudi  s  prebiranjem  razne  strokovne  literature  ali  preko  oblikovalskih  agencij.  

 

-  Posebne analize pa so možganski prepih oz. ˝brainstorming˝, funkcijske analize,  analize problemov, futurologija, morfološke metode in sinektične metode. Možganski prepih je eden izmed najpomembnejših dejavnikov iskanja idej, predstavlja skupino ljudi z različnih strokovnih področij, ki si podajajo ideje med seboj. Skupina ne sme  biti prevelika, saj posamezniki sprejemajo ideje samo s svojega strokovnega področja.

V  skupini  so  lahko  tudi  posamezniki, ki področja ne poznajo  in  podajo  nenavadne  ideje (Dovžan, 1993; Oblak, 2012 in Milfelner, 1991). 

2.3.3  Poslovno­tržna analiza   

S pomočjo poslovo­tržne analize podjetje ugotovi, kakšne so poslovne oz. tržne možnosti za  izdelke,  ki  bi  jih  razvili  iz  posameznih  idej.  Podjetje  mora  ugotoviti  potrebe  trga  po  izdelku  in  verjetnost,  da konkurenca razvije enak izdelek. Najpogostejše metode raziskovanja  trga  so  anketiranje,  intervjuji, opazovanje, ocenjevanje, preizkušanje in

eksperimentalne  raziskave.  Ideja,  ki  je  v  poslovno­tržni analizi ocenjena najbolje,  lahko  nadaljuje pot v razvoj izdelka (Oblak 2012). 

 

Prva stopnja je določitev tržnega problema  in ciljev tržne raziskave,  le­ti  ne  smejo  biti  preširoko ali preozko zastavljeni. Cilji so lahko postavljeni glede na pretekle dogodke ali  na predvidevanju prihodnjih dejanj. Naslednja faza, ki sledi, je načrtovanje raziskave trga.

Pri tem določimo izvajalca analize, kraj, čas, trajanje in predvidene stroške raziskave. Sledi sama izvedba raziskave trga, pri tem je potrebno paziti, da pridobimo pravilne in konkretne  podatke.  Na  koncu  pridobljene  podatke  analiziramo  in interpretiramo  ugotovitve. Pri  tem  se uporablja matematične in statistične metode ter modele za odločanje (Oblak, 2012). 

 

Področja raziskovanja trga so (Potočnik, 2005): 

-  potrebe (povpraševanje)  -  ponudba (konkurenca)  -  tržne poti 

-  ustreznost izdelka. 

 

Z raziskavo ponudbe in konkurence želimo ugotoviti,  kolikšna je ponudba izdelka,  ki  je  predmet raziskave, tako količinsko kot vrednostno. Na trgu je lahko en sam ponudnik ter več ponudnikov, kar imenujemo konkurenčna  ponudba.  Z  raziskavo  mora  podjetje  ugotoviti značilnosti konkurentov in njihovo delovanje na trgu, zlasti pa, da vsako podjetje  z  istim  izdelkom  ni  konkurent,  saj  lahko  deluje  na  drugih  trgih,  zato  je  potrebno  pri  tem  ugotoviti možnosti širjenja podjetja, prodajna območja konkurence, katera podjetja se usmerjajo  na  isti  trg  in  ali  pri  tem  uporabljajo enake trženjske strategije.  Potrebno  je  preučiti prodajne cene konkurenčnih podjetij ter vse, kar spada pod pogoje plačila, dostave in reklamacije (Potočnik, 2005). 

 

Poznane so različne metode, s katerimi raziskujemo ponudbo in konkurenco. Le­te so: 

 

-  metoda opazovanja, s katero želimo hitro ugotoviti podatke o stanju na trgu. 

-  metoda spraševanja, s katero  izvajamo anketiranje in  tako  izvemo mnenja  s  strani  anketirancev ter 

-  metoda preizkušanja, ki jo uporabljamo pri izdelkih končne porabe in preizkušamo  nove izdelke in podajamo svoje mnenje (Potočnik, 2005). 

2.3.4  Analiziranje trga in segmentacija kupcev v podjetju Adria Mobil   

Analiziranje trga in segmentacija kupcev je v podjetju Adria Mobil d.o.o. sestavljenja iz 13  procesov,  ki  so  predstavljeni  na  sliki  6. Začne se z objavo podatkov  registracij,  ki  jih  objavijo Evropski panožni Instituciji CIVD (The Caravaning Industry Association) in ECF  (European  Caravan  Foundation) ter nacionalne inštitucije po posameznih državah. Sledi

zbiranje  internih  razvojnih  idej,  ki  jih  podajajo  zaposleni  v  podjetju.  Sledi  posredovanje  potreb  in želja končnih kupcev. Podatke  dobijo  s strani uvoznikov, trgovcev ali končnih kupcev  preko  komunikacijske  verige  ali  spleta.  Sledi  segmentacija  kupcev  o  velikosti  in  gibanju  trgov,  ponudbi  konkurentov  in  zahtev (želja) kupcev in prodajnih trendih. Ti podatki  se  zberejo  skupaj  in  preveri  se  njihova  ustreznost.  Sledi  priprava  analize  trga,  konkurence, kupcev in segmentacija kupcev (geografska, demografska, psihološka in vedenjska). S tem ugotovijo in merijo  zadovoljstvo uvoznikov. Izvedejo tudi ABC oceno  trgovcev in poiščejo končne kupce, njihovo kupno moč, način ter pogostost uporabe vozil.

Ti podatki se uporabijo za učinkovito delovanje in komuniciranje na trgu, določitev sklepov  in  usmeritev  vodstva,  izdelavo  strateškega in letnega plana ter pripravo produktnega elaborata (Grm, 2015).