• Rezultati Niso Bili Najdeni

Vir: ECB, 2021

35

5.3 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

V uvodu smo si postavili naslednja tri kratka raziskovalna vprašanja:

− Kako članstvo države v EU vpliva na demografske kazalnike?

− Kako velika je razlika med Malto in Ciprom in ostalimi osmimi državami?

− Kakšne so prednosti in slabosti obravnavane tematike za Slovenijo?

Odgovori na vprašanja:

Samo po sebi članstvo države v EU državi ne zagotavlja bistvenega vpliva na demografske kazalnike. Dejstvo pa je, da članstvo države v EU omogoča prebivalcem lažje priseljevanje iz ene države v drugo. Lahko torej sklepamo, da so ljudje bolj pripravljeni zapustiti svojo matično državo, če je blaginja države med nižjimi. Prav tako se podpovprečna blaginja kaže v večji umrljivosti in manjši pričakovani življenjski dobi. Vse to skupaj poslabša demografske kazalnike. Enako velja, če je blaginja v državi nadpovprečna. V tem primeru lahko država pričakuje izboljšanje demografskih kazalnikov.

Statistični podatki Cipra in Malte se s preostalimi osmimi državami očitno dovolj razlikujejo, da so bile razlike opazne že na prvi pogled.

Največje prednosti Slovenije so visoka pričakovana življenjska doba prebivalca ob rojstvu in visoko zaupanje v državo v celotnem obdobju. Slabost je opazna v kazalniku, ki kaže povprečno starost prebivalca, izraženo v mediani, ki se viša veliko hitreje kot v preostalih državah.

36

5.4 PREDLOGI REŠITEV

Glede na to, da se Ciper hkrati sooča z najnižjo stopnjo rodnosti in najvišjo stopnjo neto selitev se bo morala ta država odločiti, ali si sploh želi ukrepati, saj bi povečanje stopnje rodnosti in ne zmanjšanje stopnje neto selitev lahko za državo pomenilo veliko težavo, saj v prihodnosti morda ne bi bilo dovolj delovnih mest za vse prebivalce. Prav tako bi zmanjšanje neto selitev pomenilo težave za gospodarstvo, če stopnja rodnosti ne bi narasla.

Češka bi se lahko izboljšala v kazalniku stopnje smrtnosti, saj je ta višji kot na sosednjem Slovaškem in Poljskem. Ta kazalnik se v našem obravnavanem obdobju še ni spustil pod vrednost deset. Estonija naj nadaljuje s politiko zadnjih petih let, saj je bil v demografskih kazalnikih viden preobrat. Latvija in Litva morata ustaviti naraščajočo stopnjo smrtnosti in povrniti zaupanje v državo predvsem pri njihovih mlajših prebivalcih. Prednostna naloga Madžarske mora biti zmanjšanje stopnje smrtnosti in povišanje pričakovane življenjske dobe prebivalca ob rojstvu, saj je ta opazno nižja kot v obravnavanih sosednjih državah, ki so del EU. Malta mora še naprej zagotavljati vzdržnost tako velike gostote prebivalstva. Na Poljskem se stopnja rodnosti sicer izboljšuje, a je še vedno nizka. Več kot dobrodošlo bi tudi bilo ustaviti emigracije na Poljskem. Slovaška bi lahko glede na relativno nizko povprečno starost prebivalca v mediani v prihodnosti vidno povišala pričakovano življenjsko dobo prebivalca ob rojstvu. Glavni izziv Slovenije je prav v visoki povprečni starosti prebivalstva.

37

ZAKLJUČEK

V tem diplomskem delu smo najprej spoznali nekaj osnovnih dejstev o EU. Njene začetke, osnovne pogoje za vstop v to združenje držav ter ozadje njene širitve iz leta 2004, ko je v to združenje bilo sprejetih kar deset novih držav in med njimi je bila tudi Slovenija. Prav teh deset držav smo se v tej diplomski nalogi odločili primerjati med seboj. Tretje poglavje smo posvetili demografiji in statistiki. Opisali smo tiste demografske kazalnike, s katerimi smo delali kasneje v četrtem poglavju; prav tako smo opisali tiste statistične funkcije programa Microsoft Excel, ki smo jih prav tako potrebovali v četrtem poglavju.

Četrto poglavje je bilo tako namenjeno prikazu različnih statističnih demografskih kazalnikov za tistih deset držav, ki so maja leta 2004 vstopile v EU. Za konec smo primerjali stanje nekaterih kazalnikov iz leta 2000 in leta 2020. Podatki so bili prikazani v tabelah;

vsaki tabeli je sledil kratek povzetek. Te države smo primerjali zato, ker so si na prvi pogled dokaj podobne. Cilj je bil priti do odgovorov na tri zastavljene hipoteze in na tri zastavljena raziskovalna vprašanja. To smo tudi storili v nadaljevanju, in sicer v petem poglavju. Najprej smo interpretirali rezultate. Nato smo zavrgli in obrazložili razloge za zavrnitev vseh treh zastavljenih hipotez. Nato smo še na kratko odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja ter za konec še podali predloge izboljšav.

V enajstih tabelah s statističnimi podatki smo se osredotočili izključno na demografske kazalnike. Izbrani so bili takšni kazalniki, s katerimi smo lahko interpretirali rezultate z različnih vidikov. Nekateri kazalniki so nastali s pomočjo programa Microsoft Excel. Vsi so se navezovali na področje demografije. Vsekakor je demografija le ena izmed mnogih področij, s katerimi lahko merimo uspešnost posamezne države. Zato lahko kot predlog za nadaljnje delo predlagamo tudi preostala področja, kot so na primer gospodarstvo, ki je veliko bolj obsežno področje, a nam tudi omogoča bolj oprijemljive rezultate. Predlagamo tudi primerjavo starejših članic EU z novejšimi na področju demografije ali pa gospodarstva.

V teh predlaganih delih bi lahko vključili tudi najnovejše članice EU, Romunijo, Bolgarijo in Hrvaško.

Uporabnost rezultatov tega diplomskega dela se bo pokazala predvsem po letu 2025, saj smo v tabelah tudi vključili napovedane podatke po izračunih Organizacije Združenih narodov za tisto leto. Takrat bomo lahko primerjali te podatke s takratnim dejanskim stanjem.

38

LITERATURA IN VIRI

LITERATURA

Lapuh Bele, J. (2010). Poslovna matematika s statistiko. Zavod IRC, Ljubljana.

Pinder, J. (2001). The European Union: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

Poston Jr., D. L., Bouvier, L. F. (2010). Population and Society: An Introduction to Demography. Cambridge University Press.

Schimmelfennig, F. (2011). EU political accession conditionality after the 2004

enlargement: consistency and effectiveness. Journal of European Public Policy. Published online 8. 2. 2011. DOI: 10.1080/13501760802196861

Watts, D. (2008). The European Union. Edinburgh University Press.

PRAVNI VIRI

Prečiščena različica Pogodbe o EU (Uradni list C 326 , 26/10/2012 str. 0001 - 0390).

VIRI

Europa.eu, Uradno spletišče EU (b. d.) Zgodovina EU - 1990. Pridobljeno s

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1990-1999/1990_sl Europa.eu, Uradno spletišče EU (b. d.) Zgodovina EU - 1994. Pridobljeno s

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1990-1999/1994_sl Europa.eu, Uradno spletišče EU (b. d.) Zgodovina EU - 1995. Pridobljeno s

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1990-1999/1995_sl Europa.eu, Uradno spletišče EU (b. d.) Zgodovina EU - 1996. Pridobljeno s

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1990-1999/1996_sl Evropska Centralna Banka (2021) Naš denar. Pridobljeno s

https://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/index.sl.html Hunter, N. (b. d) Calculating Population Density. Pridobljeno s

https://www.nationalgeographic.org/activity/calculating-population-density/

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019a) Glossary of Demographic Terms Pridobljeno s

https://population.un.org/wpp/GlossaryOfDemographicTerms/

39

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2019b).

World Population Prospects 2019 (custom data acquired via website): Interactive data: Average annual rate of population change (percentage): Selected countries:

Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia. Pridobljeno s https://population.un.org/wpp/DataQuery/

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2019c).

World Population Prospects 2019 (custom data acquired via website): Interactive data: Crude birth rate (births per 1,000 population): Selected countries: Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia.

Pridobljeno s https://population.un.org/wpp/DataQuery/

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2019d).

World Population Prospects 2019 (custom data acquired via website): Interactive data: Crude death rate (deaths per 1,000 population): Selected countries: Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia.

Pridobljeno s https://population.un.org/wpp/DataQuery/

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2019e).

World Population Prospects 2019 (custom data acquired via website): Interactive data: Life expectancy, e(x), at exact age x (years): Selected countries: Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia.

Pridobljeno s https://population.un.org/wpp/DataQuery/

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2019f).

World Population Prospects 2019 (custom data acquired via website): Interactive data: Net migration rate (per 1,000 population): Selected countries: Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia.

Pridobljeno s https://population.un.org/wpp/DataQuery/

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2019g).

World Population Prospects 2019 (custom data acquired via website): Interactive data: Net number of migrants, both sexes combined (thousands): Selected countries: Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia. Pridobljeno s https://population.un.org/wpp/DataQuery/

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2019h).

World Population Prospects 2019 (custom data acquired via website): Interactive data: Population density (persons per square km), as of 1 July: Selected countries:

Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia. Pridobljeno s https://population.un.org/wpp/DataQuery/

40

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2019i).

World Population Prospects 2019 (custom data acquired via website): Interactive data: Rate of natural increase (per 1,000 population): Selected countries: Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia.

Pridobljeno s https://population.un.org/wpp/DataQuery/

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2019j).

World Population Prospects 2019 (custom data acquired via website): Interactive data: Total fertility (children per woman): Selected countries: Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia. Pridobljeno s https://population.un.org/wpp/DataQuery/

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2019k).

World Population Prospects 2019 (custom data acquired via website): Interactive data: Total Population by sex (thousands): Selected countries: Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia. Pridobljeno s https://population.un.org/wpp/DataQuery/