• Rezultati Niso Bili Najdeni

funkcionalnosti in arhitektura aplikacije

4.1 Konˇ cne funkcionalnosti

Spodaj predstavljene konˇcne funkcionalnosti so doloˇcene na podlagi zahtev trga in/ali podjetja, doloˇcene, ki so se nam zdele nujne, so dodane po naˇsem lastnem mnenju.

Spletna aplikacija– na podlagi zahteve v podjetju, kjer so ˇzeleli spletno aplikacijo, smo se odloˇcili za spletno aplikacijo, ki temelji na jeziku PHP.

V podjetju namreˇc v veliki meri uporabljajo ta jezik, hkrati je tudi dobro zdruˇzljiv z drugimi programskimi jeziki. Veˇc o odloˇcitvah za njegovo uporabo smo zapisali v poglavju 5.1) in arhitekturi MVC.

23

Prijava razliˇcnih uporabnikov – na podlagi analize trga in zahteve v podjetju smo se odloˇcili, da je to ena izmed kljuˇcnih funkcionalnosti spletne aplikacije. V osnovi se uporabniki delijo na dve enoti: stranke in zaposlene, zaposleni se nadalje delijo ˇse na ˇstiri vrste (grafiˇcni oblikovalci, programerji, projektni vodje in administratorji).

Dodajanje novega projekta - za stranke – na podlagi zahteve v podjetju smo razvili funkcionalnost, kjer stranka na podlagi obrazca odda zahtevo za nov projekt. V obrazcu so polja za naziv projekta, datum za skrajni rok projekta, moˇznost dodati datoteke (.zip, .rar, .7zip), polje za vnos natanˇcnega opisa in navodil ter izbirno polje, kjer lahko stranka izbere vrsto storitev, ki so ˇze vpisane (oblikovanje, programiranje, postavitev sple-tne strani, postavitev splesple-tne trgovine, postavitev elektronskega sporoˇcila) ali vpiˇse poljuben naziv.

Pregled vseh projektov – razvili smo funkcionalnost pregled projek-tov — pregledna ploˇsˇca (dashboard), ki stranki vrne v pogled samo njene projekte, programerjem in grafiˇcnim oblikovalcem prikaˇze samo projekte, v katerih so zadolˇzeni za katero izmed nalog, medtem ko lahko projektni vodja in administrator vidita vse projekte. Hkrati je pri vsakem projektu dodano polje za napredek projekta (progress bar), ki prikaˇze odstotek konˇcanih nalog na projektu. Po naˇsem mnenju je to pomembna lastnost, ki tako strankam, kot tudi vodjem projektov nudi vpogled v napredek projekta in laˇzjo oceno za nadaljnjo razporeditev dela.

Brisanje projektov– na podlagi lastne presoje smo v aplikacijo vkljuˇcili moˇznost brisanja projektov, saj menimo, da je za uporabnika priroˇcno, da lahko izbriˇse projekte. Ta funkcionalnost je na voljo le projektnemu vodji in administratorju.

Urejanje projektov – na podlagi analize trga in lastne presoje smo v aplikacijo vkljuˇcili moˇznost urejanja projektov, saj menimo, da je za upo-rabnika priroˇcno, da lahko uredi projekt. Ta funkcionalnost je na voljo le projektnemu vodji in administratorju.

Pregled posameznega projekta– razvili smo funkcionalnost, kjer

upo-rabnik iz seznama vseh projektov izbere doloˇcen projekt, nakar se mu odprejo podrobnosti posameznega projekta.

Dodajanje nalog – razvili smo funkcionalnost, kjer vodja projektov v sklopu posameznega projekta ustvari nove naloge in jih dodeli posameznim uporabnikom.

Pregled nalog - prikazna ploˇsˇca– razvili smo funkcionalnost za pre-gled vseh nalog na posameznem projektu v popre-gledu prikazne ploˇsˇce (dashbo-ard). Uporabnikom (grafiˇcni oblikovalci in programerji) se izpiˇsejo le naloge, ki so jim bile dodeljene, medtem ko vodja projektov in administrator vidita vse naloge pri dotiˇcnem projektu.

Kanban pogled nalog– na podlagi analize trga smo priˇsli do zakljuˇcka, da je to funkcionalnost, ki jo podpira veˇcina sodobnih aplikacij in je praktiˇcna predvsem za mala podjetja, ki pri doloˇcenem projektu navadno nimajo ogro-mnega ˇstevila nalog. S tem razlogom smo jo tudi implementirali v naˇsi aplikaciji. Vsaka naloga se nahaja v enem izmed treh stolpcev (ˇcaka, v delu, narejeno), medtem ko lahko uporabnik naloge z klikom in drsenjem prenaˇsa iz enega v drug stolpec. Uporabnikom (grafiˇcni oblikovalci in programerji) se izpiˇsejo le naloge, ki so jim bile dodeljene, medtem ko vodja projektov ter administrator vidita vse naloge pri dotiˇcnem projektu. Naloge imajo hkrati v tem pogledu tudi oznake (labels) za preglednejˇsi pogled.

Pregled posamezne naloge – razvili smo funkcionalnost, kjer upo-rabnik iz seznama nalog (pregled nalog – prikazna ploˇsˇca) izbere doloˇceno nalogo, nakar se mu odprejo podrobnosti posamezne naloge.

Komentiranje nalog– na podlagi analize trga smo v aplikacijo vkljuˇcili funkcionalnost za komentiranje posameznih nalog, saj s tem uporabniki lahko medsebojno komunicirajo o morebitnih nejasnostih na posamezni nalogi s kronoloˇsko prikazanim potekom pogovora.

Brisanje nalog – na podlagi lastne presoje smo v aplikacijo vkljuˇcili moˇznost brisanja nalog, saj menimo, da je za uporabnika priroˇcno, da lahko izbriˇse naloge. Ta funkcionalnost je na voljo projektnemu vodji in admini-stratorju.

Urejanje nalog – na podlagi analize trga in lastne presoje smo v apli-kacijo vkljuˇcili moˇznost urejanja nalog, saj menimo, da je za uporabnika priroˇcno, da lahko uredi nalogo. Ta funkcionalnost je na voljo projektnemu vodji in administratorju.

Polje za potek izvedbe naloge – na podlagi zahteve podjetja smo dodali funkcionalnost, kjer ima vsaka naloga polje za spremljanja poteka naloge pri pregledu prikazne ploˇsˇce. Potek se lahko nahaja v treh stanjih (ˇcaka, v delu, narejeno).

Oznaˇcitev konˇcane naloge – na podlagi zahteve podjetja smo dodali moˇznost oznaˇcitve vsake naloge kot konˇcane. Ko je naloga oznaˇcena kot konˇcana, se tudi polje potek naloge in naloga v kanban pogledu samodejno prestavita v stanje narejeno, hkrati pa je moˇzno funkcionalnost uporabiti tudi v obratni smeri.

Polje za pomembnost pri posamezni nalogi – na podlagi zahteve podjetja in analize trga smo dodali funkcionalnost, kjer ima vsaka naloga polje za prikaz pomembnosti, ki lahko zavzame tri stanja (urgentno, po-membno, normalno). Ta funkcionalnost je pomembna za uporabnike, saj z njeno pomoˇcjo vidijo katera naloga je bolj kritiˇcna in potrebuje veˇcjo priori-teto dela.

Video konferenca - zunanje orodje – na podlagi lastne presoje smo ocenili, da lahko ta funkcionalnost omogoˇci laˇzjo in hitrejˇso komunikacijo stranke in podjetja. Video konferenca je v aplikacijo vgrajena s pomoˇcjo brezplaˇcnega zunanjega orodja Jitsi.

Zapis porabljenega ˇcasa – na podlagi zahteve podjetja in analize trga smo dodali funkcionalnost, ki omogoˇca uporabniku vnos porabljenih ur na opravljeni nalogi, s ˇcimer projektnemu vodji olajˇsa izraˇcun stroˇskov projekta.

Poroˇcilo zasedenosti zaposlenih– na podlagi lastne presoje smo oce-nili, da je predvsem za manjˇsa podjetja izjemnega pomena podatek o zasede-nosti zaposlenih. Zato smo razvili funkcionalnost, ki projektnemu vodji nudi podatke o ˇstevilu nalog, ki jih ima posamezni zaposleni na trenutni dan in ˇstevilo nalog, ki jih mora narediti v naslednjih petih dneh. Hkrati s pomoˇcjo

povpreˇcnega ˇcasa , ki ga je zaposleni porabil za dokonˇcanje vseh svojih nalog (ˇce je ˇze dokonˇcal kakˇsno nalogo in vnesel porabljene ure), izraˇcuna njegovo zasedenost za trenutni dan in naslednjih sedem dni. ˇCe je izraˇcun pod vna-prej doloˇceno mejo (7 ur za dan in 38 ur za teden), se ˇstevilka obarva modro in pomeni prenizko zasedenost. ˇCe je izraˇcun znotraj vnaprej doloˇcene meje (7-8 ur za dan in 38 - 40 ur za teden), se ˇstevilka obarva z zeleno in pomeni ravno prav dela, sicer se obarva rdeˇce in pomeni, da je zaposleni prezaseden.

Upravljanje uporabniˇskih profilov – na podlagi lastne presoje smo dodali funkcionalnost, ki je na voljo samo administratorju in sluˇzi dodajanju raˇcunov (stranka, usluˇzbenec), ter njihovo brisanje. Ta funkcionalnost je kljuˇcna za uporabnost sistema, saj je sistem zaprte narave in se vanj ni moˇzno registrirati.

Spreminjanje gesla– vsak uporabnik ima na voljo funkcionalnost spre-minjanja gesla, s ˇcimer se poveˇca varnost uporabe.

Samodejna odjava – z vidika varnosti in lastne presoje smo implemen-tirali funkcionalnost, kjer se uporabniˇski raˇcun (ki je nedejaven veˇc kot 20 minut) samodejno odjavi iz seje.

Vse druge zahteve in funkcionalnosti, ki smo jih zbrali bodisi pri zajemu zahtev, bodisi smo jih analizirali pri analizi trga, se nismo odloˇcili implemen-tirati in razviti, saj so bile preobseˇzne za diplomsko delo, ali se nam niso zdele primerne za uporabo v manjˇsem podjetju.