• Rezultati Niso Bili Najdeni

Literaturni podatki topnosti CBD

Topilo Topnost CBD

(mg/mL)

Temperatura določanja

Vir

Etanol 35 / (57)

23,59 / (59)

36 / (58)

Metanol 30 / (57)

DMSO 60 / (57)

23,59 / (59)

36 / (58)

DMF 50 / (57)

36 / (58)

Tekoči parafin 19,65 Sobna temperatura (60)

Deviško olivno olje > 300 Sobna temperatura (60)

80% propilenglikol–20% voda (w/w) 16,23 Sobna temperatura (60) 82% PEG 400–18% voda (w/w) 45,16 Sobna temperatura (60)

Propilenglikol : voda = 7 : 3 1,80 32 °C (61)

Propilenglikol : voda : etanol = 4 : 5 : 4 5,09 32 °C (61)

Vsi podatki o topnosti CBD v etanolu, metanolu, DMSO in DMF so pridobljeni iz varnostnih listov. Glede na objavljene podatke, naj bi bila topnost CBD v etanolu 31,5 mg/mL, kar se zelo razlikuje od našega rezultata, ki je 3745,86 mg/g etanola. Podobno so precejšnje razlike prisotne tudi pri ostalih treh topilih (57, 58, 59).

42

Ostali podatki o topnosti so izpisani iz znanstvenih člankov, kjer je opisano, da so topnost določali s shake-flask metodo. Topnost CBD v olivnem olju naj bi bila več kot 300 mg/mL, kar se ujema z našim rezultatom, ki je 379,74 mg/mL. Topnost CBD v 80% propilenglikolu in 20%

vodi naj bi bila 16,23 mg/mL. Mi smo v 85% propilenglikolu in 15% vodi (w/w) dobili topnost 20,37 mg/g topila (okoli 20 mg/mL topila). Tudi ta rezultat je smiseln, saj se z večanjem deleža vode v propilenglikolu znižuje topnost CBD.

Casiraghi in sodelavci so topnost CBD določili tudi v raztopini z 82 % PEG 400 in 18 % vode (60). Sklepamo, da pri tem razmerju PEG 400 in vode še ni prišlo do razslojevanja, kot je v našem primeru, ko smo topnost CBD določali v raztopini z 80 % PEG 400 in 20 % vode.

43

5 SKLEP

S pregledom spletnega trga kapljic in pršil s CBD smo ugotovili, da se kot nosilna topila najpogosteje uporabljajo MCT olje, olje konopljinih semen, olivno olje in njihove zmesi. Na slovenskem trgu je bilo 61,2 % izdelkov v olju konopljinih semen, 14,3 % v MCT olju in 8,2

% v olivnem olju. Na tujem trgu pa je bilo 62,4 % izdelkov v MCT olju, 14,9 % izdelkov v olju konopljinih semen in 3,5 % izdelkov v olivnem olju. Zmesi olj so skupno predstavljale 9,5 % vseh nosilnih topil. Največkrat prisotna zmes je bila zmes MCT olja z oljem konopljinih semen.

Med rastlinskimi olji je bila topnost CBD pri 25 °C najvišja v MCT olju (681,31 mg/mL topila), sledili so čijevo olje (410,40 mg/mL topila), olje konopljinih semen (400,08 mg/mL topila) in olivno olje (379,74 mg/mL topila). Čijevo olje, olje konopljinih semen in olivno olje spadajo med LCT olja, poleg tega vsi večinoma vsebujejo trigliceride z nenasičenimi maščobnimi kislinami. To je razlog za podobno topnost pri teh topilih.

Topnost v propilenglikolu in njegovih vodnih raztopinah smo določili pri 26 °C. Topnost CBD v propilenglikolu je bila 780,56 mg/g topila. V propilenglikolu s 5% (w/w) vsebnostjo vode je bila topnost CBD le še 269,89 mg/g topila. V raztopini z 10 % (w/w) vode in 90 % (w/w) propilenglikola je bila topnost CBD 85,68 mg/g topila. S povečanjem masnega deleža vode se je topnost poslabšala.

V 95% (w/w) glicerolu in 5% (w/w) vodi je bila topnost CBD tako nizka, da kvantifikacija s HPLC metodo ni bila možna. V triacetinu je bila topnost CBD 1333,61 mg/g topila. V PEG 400 je bila topnost višja od 1316,53 mg CBD/g topila. V trietil citratu je bila topnost CBD višja od 1172,69 mg/g topila. V tej skupini topil smo topnost določali pri 25–26 °C.

Za razliko od nizke topnosti v vodi je bil CBD zelo dobro topen v večini ostalih topil. Še posebej v laboratorijskih topilih (pri 25,5–27 °C). V acetonu je bila njegova topnost kar 5490,01 mg/g topila. Sledila sta metanol (4711,02 mg/g topila) in dietileter (4681,82 mg/g topila). Izmed izbranih laboratorijskih topil je bila topnost najnižja v izooktanu, v katerem je bila 342,30 mg/g topila.

Ob določanju topnosti CBD v zmeseh glicerol–96 % etanol je prišlo ob dodatku CBD do ločitve etanolne faze od glicerolne. Podobno je do ločitve faz prišlo tudi ob dodatku CBD v raztopine PEG 400 in vode, ki so vsebovale vsaj 20% masni delež vode. Razlog za to bi lahko bila lipofilnost CBD.

44

6 LITERATURA

1. Sebanc P.: Stabilnost kanabidiola in ostalih kanabinoidov v rastlinskih oljih in maslih.

Magistrsko delo. Ljubljana, 2019.

2. Tavčar-Benković E., Štrukelj B., Razinger-Mihovec B., Kržan B., Peterlin-Mišič M., Perković-Benedik L., Knez M., Sollner-Dolenc M., Gosenca-Matjaž M., Tomašič T., Kočevar-Glavač N., Jakopin Ž.: Uporaba kanabinoidov: strokovno izpopolnjevanje s področja farmacije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Ljubljana, 2019: 7-19 in 47-56.

3. Bonini S. A., Premoli M., Tambaro S., Kumar A., Maccarinelli G., Memo M., Mastinu A.:

Cannabis sativa: A comprehensive ethnopharmacological review of a medicinal plant with a long history. Journal of Ethnopharmacology 2018; 227: 300-315.

4. Francke N. M., Schneider F., Baumann K., Bunjes H.: Formulation of Cannabidiol in Colloidal Lipid Carriers, Molecules 2021, 26.

5. Bragança V. A. N., França T. G., de Jesus A. C. S. P. S., Palheta I. C., Melo F. P. A., Neves P. A. P. F. G., Lima A. B., Borges R. S.: Impact of conformational and solubility properties on psycho-activity of cannabidiol, Chemical Data Collections 2020, 26.

6. Zou S., Kumar U.: Cannabinoid Receptors and the Endocannabinoid System: Signaling and Function in the Central Nervous System. International Journal of Molecular Sciences 2018; 19:

833.

7. Lu H. C., Mackie K.: Review of the Endocannabinoid System. Biological Psychiatry 2020;

6: 607-615.

8. Huestis M. A., Solimini R., Pichini S., Pacifici R., Carlier J., Busardò F. P.: Cannabidiol Adverse Effects and Toxicity. Current Neuropharmacology 2019; 17: 974–989.

9. EMA, SmPC za zdravilo Epidyolex. Datum dostopa: 20. 9. 2021.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/epidyolex-epar-product-information_sl.pdf

10. Blessing E. M., Steenkamp M. M., Manzanares J., Marmar C. R.: Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders. Neurotherapeutics 2015; 12: 825–836.

11. Davies C., Bhattacharyya S.: Cannabidiol as a potential treatment for psychosis. Ther Adv Psychopharmacol 2019; 9: 1-16.

12.Electronic medicines compendium (emc), SmPC za zdravilo Sativex. Datum dostopa: 27.

9. 2021.

https://www.medicines.org.uk/emc/product/602/smpc

45

13. Millar S. A., Stone N. L., Yates A. S., O'Sullivan S. E.: A Systematic Review on the Pharmacokinetics of Cannabidiol in Humans. Front Pharmacol 2018;9.

14. Izgelov D., Davidson E., Barasch D., Regev A., Domb A. J., Hoffman A.: Pharmacokinetic investigation of synthetic cannabidiol oral formulations in healthy volunteers. Eur. J. of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 2020; 154: 108-115.

15. Ramírez M., Amate L., Gil A.: Absorption and distribution of dietary fatty acids from different sources. Early Hum Dev. 2001; 65: 95-101.

16. Ohlsson A., Lindgren J. E., Andersson S., Agurell S., Gillespie H., Hollister L. E.: Single-dose kinetics of deuterium-labelled cannabidiol in man after smoking and intravenous administration. Biomed. Environ. Mass Spectrom. 1986; 13: 77-83.

17. Žižek P.: Razvoj analiznih metod visoke zmogljivosti za določanje topnosti in porazdelitvenega koeficienta snovi. Magistrsko delo. Ljubljana, 2020.

18. Baka E., Comer J. E. A., Takács-Novák K.: Study of equilibrium solubility measurement by saturation shake-flask method using hydrochlorothiazide as model compound. J. Pharm.

Biomed. Anal. 2008; 46: 335-341.

19. Herrera-Pool E., Ramos-Díaz A. L., Lizardi-Jiménez M. A., Pech-Cohuo S., Ayora-Talavera T., Cuevas-Bernardino J. C., García-Cruz U., Pacheco N.: Effect of solvent polarity on the Ultrasound Assisted extraction and antioxidant activity of phenolic compounds from habanero pepper leaves (Capsicum chinense) and its identification by UPLC-PDA-ESI-MS/MS. Ultrasonics Sonochemistry 2021; 76.

20. Zhuang B., Ramanauskaite G., Koa Z. Y., Wang Z.: Like dissolves like: A first-principles theory for predicting liquid miscibility and mixture dielectric constant. Sci Adv 2021; 7.

21. Moldoveanu S. C., David V.: Essentials in Modern HPLC Separations, Chapter 7 -Mobile Phases and Their Properties. Elsevier Inc, Amsterdam, 2013: 363-447.

22. ICH M9 smernice. Datum dostopa: 21. 9. 2021

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/ich-m9-biopharmaceutics-classification-system-based-biowaivers-step-5_en.pdf

23. Vlad R. A., Antonoaea P., Todoran N., Muntean D. L., Rédai E. M., Silași O. A., Tătaru A., Bîrsan M., Imre S., Ciurba A.: Pharmacotechnical and analytical preformulation studies for cannabidiol orodispersible tablets. Saudi Pharmaceutical Journal; 29: 1029-1042.

24. Formularium Slovenicum FS 5.1 – peta izdaja. 2021.

25. Veseli A., Žakelj S., Kristl A.: A review of methods for solubility determination in biopharmaceutical drug characterization. Drug Development and Industrial Pharmacy 2019;

45: 1717-1724.

46

26. Tong W. Q.: Practical Aspects of Solubility Determination in Pharmaceutical Preformulation. Springer, New York, 2007: 137-149.

27. Bergström C. A. S., Norinder U., Luthman K., Artursson P.: Experimental and computational screening models for prediction of aqueous drug solubility. Pharmaceutical Research 2002; 19: 182-188.

28. Sou T., Bergström C. A. S.: Automated assays for thermodynamic (equilibrium) solubility determination. Drug Discovery Today: Technologies 2018; 27: 11-19.

29. Kerns E. H., Di L., Carter G. T.: In vitro solubility assays in drug discovery. Current Drug Metabolism 2008; 9: 879-885.

30. Könczöl A., Dargó G.: Brief overview of solubility methods: Recent trends in equilibrium solubility measurement and predictive models. Drug Discovery Today: Technologies 2018; 27:

3-10.

31. Hewitt M., Cronin M. T. D., Enoch S. J., Madden J. C., Roberts D. W., Dearden J. C.: In silico prediction of aqueous solubility: the solubility challenge. J. of Chemical Information and Modeling 2009; 49: 2572-2587.

32. Bergström C. A. S., Larsson P.: Computational prediction of drug solubility in water-based systems: Qualitative and quantitative approaches used in the current drug discovery and development setting. International Journal of Pharmaceutics 2018; 540: 185-193.

33. Templar Smith B.: Remington Education: Physical Pharmacy, Pharmaceutical Press, London, 2015: 31-50.

34. Di L., Kerns E. H.: Drug-Like Properties, Academic Press, Cambridge, 2016: 15-28.

35. Kosović E., Sýkora D., Kuchar M.: Stability Study of Cannabidiol in the Form of Solid Powder and Sunflower Oil Solution. Pharmaceutics 2021; 13: 412.

36. Fraguas-Sánchez A. I., Fernández-Carballido A., Martin-Sabroso C., Torres-Suárez A. I.:

Stability characteristics of cannabidiol for the design of pharmacological, biochemical and pharmaceutical studies. Journal of Chromatography B 2020; 1150.

37. Pavlovic R., Nenna G., Calvi L., Panseri S., Borgonovo G., Giupponi L., Cannazza G., Giorgi A.: Quality Traits of "Cannabidiol Oils": Cannabinoids Content, Terpene Fingerprint and Oxidation Stability of European Commercially Available Preparations. Molecules 2018;

23: 1230.

38. Millar S. A., Maguire R. F., Yates A. S., O’Sullivan S. E.: Towards Better Delivery of Cannabidiol (CBD). Pharmaceuticals 2020; 13: 219.

47

39. Hrastnik J.: Vpliv načina izolacije in dekarboksilacije na kemijsko stabilnost ekstrakta industrijske konoplje. Magistrsko delo. Ljubljana, 2020.

40. Turpeinen A., Merimaa P.: Functional Foods (Second edition), 16-Functional fats and spreads. Woodhead Publishing, Sawston, 2011: 383-400.

41. Myrie S. B., Jones P. J. H.: Functional Foods (Second edition), 10-Functional foods and obesity. Woodhead Publishing, Sawston, 2011: 234-260.

42. Callaway J. C., Pate D. W.: Gourmet and Health-Promoting Specialty Oils, 5-Hempseed Oil. Elsevier Inc, Amsterdam, 2009: 185-213.

43. Pérez-Rodrigo C., Aranceta J.: Encyclopedia of Food and Health, Olive Oil: Its Role in the Diet. Elsevier, Amsterdam, 2016: 158-166.

44. Parker J., Schellenberger A. N., Roe A. L., Oketch-Rabah H., Calderón A.I.: Therapeutic Perspectives on Chia Seed and Its Oil: A Review. Planta Medica 2018; 84: 606-612.

45. Lv P., Zhang D., Guo M., Liu J., Chen X., Guo R., Xu Y., Zhang Q., Liu Y., Guo H., Yang M.: Structural analysis and cytotoxicity of host-guest inclusion complexes of cannabidiol with three native cyclodextrins. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2019; 51: 337-344.

46.Lozano-Sánchez J., Borrás-Linares I., Sass-Kiss A., Segura-Carretero A.: Modern Techniques for Food Authentication (Second Edition), Chapter 13-Chromatographic Technique: High-Performance Liquid Chromatography (HPLC). Elsevier Inc, Amsterdam, 2018: 459-526.

47. Yaneva Z., Georgieva N.: Nanoscale Fabrication, Optimization, Scale-Up and Biological Aspects of Pharmaceutical Nanotechnology, Chapter 5 - Physicochemical and morphological characterization of pharmaceutical nanocarriers and mathematical modeling of drug encapsulation/release mass transfer processes. Elsevier Inc, Amsterdam, 2018: 173-218.

48. Poole C.F.: Encyclopedia of Separation Science, Chromatography. Elsevier Science, Amsterdam, 2000, 40-64.

49. Brighenti V., Protti M., Anceschi L., Zanardi C., Mercolini L., Pellati F.: Emerging challenges in the extraction, analysis and bioanalysis of cannabidiol and related compounds.

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2021; 192.

50. Štefančič M.: Validacija HPLC metode za selektivno določanje kanabinoidov. Diplomsko delo. Ljubljana, 2020.

51. EMA, Etanol kot pomožna snov. Datum dostopa: 3. 10. 2021.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/information-package-leaflet-regarding-ethanol-used-excipient-medicinal-products-human-use_en.pdf

48

52. Peri C.: The Extra-Virgin Olive Oil Handbook, John Wiley & Sons, New York, 2014:

349-60

53. Segura-Campos M. R., Ciau-Solís N., Rosado-Rubio G., Chel-Guerrero L., Betancur-Ancona D.: Physicochemical characterization of chia (Salvia hispanica) seed oil from Yucatán, México. Agricultural Sciences 2014; 5.

54. Anwar F., Latif S., Ashraf M.: Analytical Characterization of Hemp (Cannabis sativa) Seed Oil from Different Agro-ecological Zones of Pakistan. AOCS 2006; 83: 323-329.

55. Internetni vir, datum dostopa 11. 10. 2021

https://www.aciscience.org/docs/Physical_properties_of_glycerine_and_its_solutions.pdf 56. Ahumada E. A., Delgado D. R., Martínez F.: Solution thermodynamics of acetaminophen in some PEG 400 + water mixtures. Fluid Phase Equilibria 2012; 332: 120-127.

57. Internetni vir, datum dostopa: 6. 10. 2021 https://www.caymanchem.com/pdfs/90081.pdf 58. Internetni vir, datum dostopa: 6. 10. 2021

https://hempture.ie/wp-content/uploads/2020/03/uHemp_CBD_MSDS.pdf 59. Internetni vir, datum dostopa: 6. 10. 2021

https://www.tocris.com/products/minus-cannabidiol_1570#product-details

60. Casiraghi A., Musazzi U. M., Centin G., Franzè S., Minghetti P.: Topical Administration of Cannabidiol: Influence of Vehicle-Related Aspects on Skin Permeation Process.

Pharmaceuticals 2020; 13: 337.

61. Stinchcomb A. L., Valiveti S., Hammell D. C., Ramsey D. R.: Human skin permeation of Δ8-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and cannabinol. Journal of Pharmacy and Pharmacology 2004; 56: 291–297.

62. Shigetomi Y., Ishimura Y., Yamamoto Y.: Trends in global dependency on the Indonesian palm oil and resultant environmental impacts. Scientific Reports 2020; 10.

49

7 PRILOGA

Izdelki na spletu, ob iskanju s ključnima besedama »CBD kapljice« ali »CBD pršilo«, (datum iskanja: 28. 6. 2021).

Izdelek Volum en (mL)

Topilo Vsebnost

CBD (w/V %)

proizvajalec Cena (€)

3 Hemptouch 22 https://www.zeleni-

1,5 Hemptouch 23 https://www.zeleni-

5 Dr. Gosar 18 https://konopljazdravi.si/

cbd-konopljine-kapljice/

CBD kapljice

10 Olje iz

konopljinih semen

12 Be Hempy 73 https://www.sanolabor.si

50

Canadoc 115 https://www.slovenska- konoplja.si/izdelek/cbd-kapljice-1500mg/

CBD kapljice

15 Olivno olje 5 EkoKor 27 https://semenakonoplje.si

10 Hempika 64,90

https://cbd-

1 Hempika 20,90 https://www.eden-

10 BioBloom 59,90 https://mojcbd.si/izdelek/

3 Agrosloven 19,99 https://www.agrosloven.

10 MCT olje 20 Smart 53,91 https://www.cbdshop.si/s

mart-20-cbd-kapljice

5 Bioteca 20,79 https://bioteca.eu/trgovin a/cbd-kapljice-5-10ml/

CBD kapljice

10 Olje iz

konopljinih semen

10 Eko-sol 38,99 https://www.dm.si/eko- sol-cbd-kapljice-10-

1000-mg-p3830060541185.html

51

12 Dolocan 38 https://greenpassion.si/sp

5 Dr. Natura 34,90 https://www.drnatura.si/c

5 Zmüesli 35 https://www.zmuesli.si/n aravni-izdelki/kapljice

HempLight 44,90 https://www.hemplight.n

10 Suprahemp 66,05 https://www.cbd-izdelki.si/izdelek/suprahe

5 Konopko 27 https://www.konopko.si/i

52

10 MCT olje 10 Cannatim 46,90 https://cannatim.si/izdele k/cbd-kapljice-1000mg/

CBD pršilo

30 MCT olje 1 Cannatim 19,90 https://cannatim.si/izdele k/cbd-prsilo-300mg/

5 KONOBI 39,90 https://vrsicek.si/product/

5 IIK 29,70 https://www.mkomel.co

5 Herbio 29 https://herbio.org/izdelek /cbd-konopljine-kapljice-5/

53

5 VitalAbo 28,99 https://www.vitalabo.si/c ksilitolom in olja iz konopljinih semen

0,984 BetterYou 33,90

https://www.e-

54

Izdelki na internetu, ob iskanju v angleškem jeziku s ključnima besedama »CBD drops« ali

»CBD spray« (datum iskanja: 28. 6. 2021)

Izdelek Volumen (mL)

Topilo Vsebnost CBD (w/V %)

Proizvajalec Cena spletna stran

CBD

10 Olivno olje 5 cibdol 29,95€ https://www.cibdol.com/

cbd-oil/cbd-oil-5

55

56

CBDWorld 20€ https://www.cbdworld.it/

farms-cbd-tincture-full-57

Joy organics 69,95 USD

58

76,30 € https://advanced-botanics.com/product/cb

59

60

15 H Drop 79€ https://www.hdrop.com/

Hemplucid 84,95 USD

61

Harmony 18,96€ https://www.canatura.co

10 VAAY 54,90€ https://vaay.com/en/prod

ss.co/cbd-products/cbd-62

10 MCT olje 10 healthspan / https://www.amazon.co.

63

64

3 PHYTO+ 22,95€ https://www.phytopluscb

shop/food-65

drops/valencia-orange-66

1,33 Seven Peak 25€ https://sevenpeakcbd.co

67

cbd.com/product/cbd-68

69 CBD

kapljice

15 Kokosovo

olje

3,2 Care by design

/ https://www.cbd.org/pro duct/401-drops-15ml CBD

kapljice

10 MCT olje 5 Phytocan 21,99

funtov

https://thecbdsupplier.co.

uk/product/phytocan- gold-cbd-oil-natural-flavour/

CBD kapljice

10 Olje

konopljinih semen

10 aire 70

funtov

https://www.roots-wellness.co.uk/products/

aire-cbd-010-cbd-oil CBD

kapljice

10 Olje

konopljinih semen

15 ENDOCA / https://www.endoca.com

/en-gb/product/raw- hemp-oil-drops-1500mg#

70