• Rezultati Niso Bili Najdeni

Pri omogočanju dostopa do gradiv najširšemu krogu uporabnikov so avtorske pravice in pogoji uporabe zelo pomembni. Preden se gradivo digitalizira in jav-no objavi, je treba raziskati, komu pripadajo avtorske pravice do gradiva in po potrebi pridobiti dovoljenje za prikazovanje gradiva na spletu. Takšno na videz preprosto opravilo včasih zahteva veliko raziskovanja in časa. Na uporabniškem portalu DR UKM so postopki določanja avtorskih in sorodnih pravic prevzetega gradiva poenoteni in normirani. Za ta namen se uporablja polja »licenca«, »pra-vica dostopa«, »nosilec pravic« in »pravice«.

Ob koncu leta 2016 se je sledilo spremembam določil o pravicah (angl. rights statements) tudi v UKM-ju. Glavna razlika med starimi in novimi določili o pravi-cah je: v novih izjavah sta omenjena samo še pravni status gradiva in možnosti uporabe, ni pa več omenjen način dostopa (npr. licenca omejen dostop – angl.

15 Gradivo v DR UKM-ju dobi unikatno oznako trajnega identifikatorja URN, ki se vnese v biblio-grafski zapis COBISS, s čimer se bibliobiblio-grafski podatki iz COBISS-a povežejo z digitaliziranim gradivom.

16 RightsStatements je skupni projekt Europeane in Digitalne javne knjižnice Amerike (DPLA).

Ponuja standardizirana določila o pravicah do dostopa in uporabi digitaliziranih gradiv. Ta določila zagotavljajo minimalni izhodiščni standard za organizacije, ki prispevajo metapodatke v portal Europeane ali DPLA. Ta prevod je nastal v procesu razvoja DR UKM-ja in ni uraden.

restricted access) (Rights statements, B. l.). Vse digitalizirano gradivo v DR UKM--ju je opremljeno z določilom o pravici ali licenco Creative Commons (CC)17 (Slika 11).

Slika 11: Gradivo, opremljeno z določili o pravicah

Knjižničarji-kuratorji imajo, kot je razvidno s Slike 12, za gradivo v DR UKM-ju v spustnem seznamu na voljo več določil in licenc.

Slika 12: Nabor licenc in določil v DR UKM-ju

17 Creative Commons je globalna neprofitna organizacija, ki s pomočjo brezplačnih licenc omo-goča ponovno uporabo kreativnih, znanstvenih in drugih avtorskih del ter njihovo izmenjavo.

Namenjene so predvsem avtorjem oziroma ustvarjalcem, ki želijo spodbuditi ponovno uporabo svojih del pod pogoji, ki jih postavijo sami.

2.4.2.1 Določila o pravicah uporabe18 – avtorsko zaščiteno

Gradivo sme uporabnik uporabljati na katerikoli način, ki ga dovoljuje Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Za druge namene mora uporabnik pri-dobiti dovoljenje imetnika pravic.

– avtorsko zaščiteno – osirotelo delo EU

Gradivo je opredeljeno kot osirotelo delo v državi prve objave v skladu z Direk-tivo 2012/28/EU19 (Directive, 2012). Za to gradivo niso bili identificirani imetniki pravic ali pa je bil identificiran eden ali več imetnikov pravic, a noben, kljub obsežnemu iskanju, ni bil najden. Sme se uporabljati na katerikoli način, do-voljen po ZASP-ju.

– avtorsko zaščiteno – dovoljena uporaba v izobraževalne namene

Gradivo je zaščiteno z avtorsko in sorodnimi pravicami. Sme se uporabljati na katerikoli način, dovoljen po ZASP-ju. Dovoljenje imetnikov pravic ni nujno pri uporabi v izobraževalne namene.

– avtorsko zaščiteno – dovoljena uporaba v nekomercialne namene

Gradivo je zaščiteno z avtorsko in sorodnimi pravicami. Sme se uporabljati na katerikoli način, dovoljen po ZASP-ju. Dovoljenje imetnikov pravic ni nujno pri uporabi v nekomercialne namene.

– avtorsko zaščiteno – nezmožnost identificiranja ali lociranja imetnikov pravice Gradivo je zaščiteno z avtorsko in sorodnimi pravicami. Sme se uporabljati na

katerikoli način, dovoljen po ZASP-ju. Toda zanj niso bili identificirani imetni-ki pravic ali je bil identificiran eden ali več imetnikov pravic, a noben, kljub obsežnemu iskanju, ni bil najden.

– avtorsko zaščiteno – pogodbene omejitve

Določilo se uporablja za gradivo v javni domeni. Uporaba gradiva ni prosta zaradi drugih pravnih omejitev, kot je kulturna dediščina itd., ki ponudniku gradiva ne dovoljuje ponovne proste uporabe. Ponudnik podatkov mora za-gotoviti povezavo do strani, ki podrobno določa pravne omejitve, ki omejujejo ponovno uporabo.

– avtorsko zaščiteno – izključna uporaba v nekomercialne namene

Gradivo je bilo digitalizirano v javno-zasebnem partnerstvu. Partnerji so se dogovorili, da bodo omejili uporabo gradiva v komercialne namene. Uporab-niki lahko brez dovoljenja kopirajo, modificirajo, distribuirajo, prikazujejo ali javno predstavijo digitalno gradivo za nekomercialne namene.

18 Ta prevod (angl. rights statements) je nastal v procesu razvoja DR UKM-ja in ni uraden.

19 Evropski parlament in Svet sta 25. oktobra 2012 sprejela Direktivo 2012/28 / EU, s katero sta določila skupna pravila digitalizacije in prikazovanja na spletu za dela, sicer zaščitena z avtor-skimi pravicami, pri katerih pa lastniki avtorskih pravic niso znani ali jih ni mogoče najti (tako imenovana osirotela dela).

– avtorsko zaščiteno – druge znane pravne omejitve

Uporaba gradiva ni omejena z avtorsko in sorodnimi pravicami. V eni ali več sodnih praks zakoni, ki niso del avtorskega prava, vsiljujejo omejitve uporabe.

Za podrobnejše informacije se uporabniki obrnejo na organizacijo, ki je omo-gočila dostop do gradiva.

– ni avtorsko zaščiteno – Združene države

Organizacija, ki je omogočila dostop do gradiva, je mnenja, da je ta v javni domeni po zakonih Združenih držav, določitve glede statusa avtorskih pravic po zakonih drugih držav, ki zadevajo avtorsko pravico, pa ni bilo. Gradivo mor-da ni v javni uporabi po zakonih drugih držav. Za podrobnejše informacije se uporabniki obrnejo na organizacijo, ki je omogočila dostop do gradiva.

– neovrednotena avtorska pravica

Avtorska in sorodne pravice gradiva niso bile ovrednotene. Sme se uporabljati na katerikoli način, dovoljen po ZASP-ju. Za podrobnejše informacije se upo-rabniki obrnejo na organizacijo, ki je omogočila dostop do gradiva.

– nedoločena avtorska pravica

Status avtorske in sorodnih pravic gradiva je pregledala organizacija, ki je omogočila dostop do gradiva, vendar ta organizacija ni bila zmožna postaviti zaključnega določila statusa avtorske pravice zanj. Sme se uporabljati na ka-terikoli način, dovoljen po ZASP-ju. Za podrobnejše informacije se uporabniki obrnejo na organizacijo, ki je omogočila dostop do gradiva.

– neznana avtorska pravica

Organizacija, ki je omogočila dostop do gradiva, utemeljeno meni, da ta ni omejen z avtorsko ali sorodnimi pravicami, a zaključnega določila ni bilo mo-goče postaviti. Sme se uporabljati na katerikoli način, dovoljen po ZASP-ju. Za podrobnejše informacije se uporabniki obrnejo na organizacijo, ki je omogoči-la dostop do gradiva.

2.4.2.2 Creative Commons licence

Zraven določil o pravicah je v gradivo DR UKM-ja mogoče izbrati tudi naslednje CC licence, povzete s spletne strani CC Creative Commons (2016):

– CC BY 4.0

Med vsemi CC licencami ta prinaša največ svobode. Pod pogojem, da se navede avtorja dela, je v komercialne in nekomercialne namene dovoljeno reproduci-ranje, distribuireproduci-ranje, javna priobčitev, dajanje v najem in predelava gradiva.

– CC BY-NC 4.0

Uporabnikom je, pod pogojem, da navedejo izvirnega avtorja dela, v neko-mercialne namene dovoljeno reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, dajanje v najem in predelava gradiva.

– CC BY-ND 4.0

Uporabnikom je, pod pogojem, da navedejo izvirnega avtorja in gradiva ne spreminjajo, v komercialne in nekomercialne namene dovoljeno reproducira-nje, distribuirareproducira-nje, javna priobčitev, dajanje v najem in predelava gradiva.

– CC BY-SA 4.0

Uporabnikom je, pod pogojem, da navedejo izvirnega avtorja in naprej širijo izvirno delo/predelavo gradiva pod enakimi pogoji, v komercialne in neko-mercialne namene dovoljeno reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, dajanje v najem in predelava gradiva.

– CC BY-NC-ND 4.0

Uporabnikom je, pod pogojem, da navedejo izvirnega avtorja dela, v nekomer-cialne namene dovoljeno gradivo reproducirati, distribuirati, javno priobčiti in dati v najem.

– CC BY-NC-SA 4.0

Uporabnikom je, pod pogojem, da navedejo izvirnega avtorja dela in naprej širijo izvirno delo/predelavo gradiva pod enakimi pogoji, v nekomercialne namene dovoljeno reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, dajanje v najem in predelava gradiva.

POVEZANI DOKUMENTI