• Rezultati Niso Bili Najdeni

Na ustreznih mestih projektnega tovora mora biti označenih več točk: kjer se tovor ustrezno pričvrsti, kjer se na tovorni enoti pritrdi pretovorno opremo za izvajanje manipulacij, kjer se nahaja težišče tovora in več drugih oznak. Te imajo namreč pomembno vlogo pri pretovornih manipulacijah in postopkih vpenjanja, odpenjanja in odlaganja tovornih enot na obali, v skladišču ali na transportnem sredstvu. Manipulacija lahko poteka od skladišča do ladje, tovornjaka, vagona in kontejnerja ali v obratni smeri, pa tudi neposredno med transportnimi sredstvi. Postopki so ne glede na smer manipulacije podobni in veljajo za nakladanje tovora na:

- prevozno sredstvo ali drugo predvideno skladiščno površino, - RO-RO ladje in

- kontejnerske ladje.

Zaradi večjih velikosti projektnega tovora se lahko tovorke dviga in premika s pomočjo enega dvigala ali avtodvigala, v kombinaciji dveh dvigal ali avtodvigal, v kombinaciji dvigala in

29 ladijskega dvigala ter dvigala in manipulatorja. Pred izvajanjem del je treba preveriti nosilnost dvigal, izbrati dvižno opremo in načine dela. Pri izvajanju manipulacije s tovornimi enotami večjih velikosti, tež ali vrednosti je nujno večje število sodelujočih in daljše časovno usklajevanje med tehnološko službo, operativo, komercialo, izbranimi prevozniki, naročniki dela in proizvajalci opreme, da je pristop k manipulacijam lažji in brez zapletov. Manipulacijo vodi odgovorna oseba, ki nadzoruje in povezuje vse udeležence delovnega procesa. To odgovornost ima navadno človek z veliko delovnimi izkušnjami na področju tehnologije dela s projektnimi tovori. Delovna skupina, ki je prisotna pri izvajanju manipulacij, je sestavljena iz delavcev, viličaristov, signalistov, dvigalistov, tehnologa in vodje delovnega procesa.

Odgovorna oseba oziroma vodja delovnega procesa pridobi vse podatke o tovoru, ki jih potrebuje za varno izvedbo manipulacije. Na podlagi pridobljenih podatkov izbere ustrezno dvižno opremo, ki ima ustrezno nosilnost in dolžino za manipulacijo. Pred vpetjem in začetkom manipulacije s tovorno enoto je treba opraviti še pregled dvižne opreme in se prepričati o njeni brezhibnosti. Šele po pregledu opreme se lahko začne manipulacija s projektnim tovorom. Pri manipulaciji, pri kateri je nujna uporaba viličarja ali dveh viličarjev v paru, morata viličarista voziti počasneje ter brez sunkovitih speljevanj in zaviranj. Zaradi velikosti tovorne enote so pogoste tudi težave s preglednostjo, zato mora biti poleg viličarja še signalist, ki signalizira ukaze vozniku viličarja. Delavci, ki sodelujejo pri manipulaciji s projektnim tovorom, morajo pred začetkom dvigovanja tovorne enote pridržati priveznice na predhodno označenem mestu, ki je določeno za dvigovanje tovorne enote. Naloga signalista je, da preveri, če je tovor pravilno vpet in če je kavelj dvigala nameščen v težišču tovora, nato tudi poda znak za začetek dvigovanja tovora. Zelo pomembno je, da je dvižna oprema v času manipulacije s tovorno enoto nameščena v težišču tovora, še posebej pri delu v utesnjenih in omejenih prostorih ter pri dvigovanju projektnega tovora s prevoznega sredstva. Delavec med počasnim dvigovanjem tovorne enote pridrži in zategne priveznico. Dvigalist tovorno enoto dvigne minimalno od tal in za trenutek počaka ter preveri njeno vedenje, s čimer se izogne nenadzorovanim nihanjem tovorka. Pri odlaganju tovorne enote velja obratni vrstni red. Pomembno je, da delavci odlagalno površino podložijo s primernim podlagalnim materialom (guma, lesene deske ali palete), ki ne poškoduje tovora. Ko je tovorna enota na predvidenem odlagalnem mestu, delavci previdno odstranijo dvižno opremo, ki jo pripravijo na vnovično vpenjanje druge tovorne enote ali jo odložijo na skladiščno mesto.

30 Z RO-RO ladjami se prevaža predvsem težji ali daljši projektni tovor, pri katerem je treba paziti na višino tovora, saj so ladijska skladišča (palube) RO-RO ladij nizka. Pred začetkom nakladanja projektnega tovora na RO-RO ladjo mora vodja delovnega procesa opraviti ogled ladje, navozne klančine, izbrati vrsto vlečnega vozila in prikolice. Pri izvajanju prekladalnih manipulacij na RO-RO ladje delovne operacije treba izvajati v skladu s tehnologijo nakladanja in razkladanja tovora po sistemu RO-RO.

Zaradi vplivov plimovanja in specifičnih konstrukcijskih lastnosti ladje mora vodja delovnega procesa izbrati najustreznejši način pretovora. Med prevozom tovora je treba zagotoviti še dodatnega signalista, ki signalizira vozniku vlečnega sredstva in obenem koordinira promet prek klančine. Projektni tovor, ki je naložen na ustrezno prikolico, se po prekladalni klančini na RO-RO ladjo prevaža z RO-RO terminalskim vlačilcem ali kamionskim vlačilcem. Pri vožnji po ladijski klančini je treba upoštevati pravilo, da ima prednost tisto vlečno vozilo, ki vozi naloženo prikolico. Za spremembo naklona navozne klančine se namesti dodatno izravnalno klančino ali uporabi material, s katerim se klančino podloži. Voznik RO-RO vlačilca pripelje prikolico s tovorno enoto v določeno ladijsko skladišče. Med prevozom mora biti tovor na prikolici ustrezno privezan, da se ne premakne oziroma prevrne. Na ustreznem ladijskem skladiščnem mestu se tovor preklada z viličarjem. Ko je tovorna enota nameščena, delavci ustrezno pritrdijo in zabeležijo njeno stanje. Razklad projektnega tovora z RO-RO ladje poteka v obratnem vrstnem redu.

Prevažanje projektnih tovorov s kontejnersko ladjo je mogoče le, če je tovorek naložen na kontejnerju z odprtimi stranicami oziroma na tako imenovanemu flat rack kontejnerju. Pred začetkom tovornih manipulacij je treba upoštevati pogoje, ki jih določa tehnološki postopek pretovarjanja polnih kontejnerjev na pomolu kontejnerskega terminala. Nalaganje projektnega tovora na flat rack kontejner navadno izvaja PC Generalni tovori. Ko je tovor naložen na kontejner, morajo biti stranice kontejnerja dvignjene in zavarovane proti premikom. Stranice so lahko spuščene le, če lastnosti projektnega tovora predstavljajo tehnološko omejitev in dolžina tovora presega dolžino kontejnerja. Ko je tovorna enota ustrezno pričvrščena, jo prepeljejo na kontejnerski terminal in z dvigalom naložijo na kontejnersko ladjo. Dvigovanje kontejnerja s projektnim tovorom je treba izvajati z dodatno previdnostjo, še posebej, kadar so stranice flat rack kontejnerja spuščene, saj tovor na kontejnerju vpliva na stabilnost pri prekladalnih manipulacijah. Ko je tovorna enota varno nameščena na predhodno določenem mestu, delavci previdno odstranijo verige dvigala, ustrezno pritrdijo kontejner in zabeležijo njeno stanje. Razklad projektnega tovora s kontejnerske ladje poteka v obratnem vrstnem redu.

31 3.7. POLNJENJE IN PRAZNJENJE KONTEJNERJEV Z GENERALNIMI

TOVORI

Poleg običajnega ladijskega in kopenskega pretovora PC Generalni tovori opravlja in trži storitve polnjenja in praznjenja kontejnerjev, v terminologiji poimenovano tudi kot stuffing in stripping kontejnerjev. Terminal na željo stranke izvaja tudi storitve pričvrščevanja blaga v kontejnerje. Po predhodnih navodilih stranke lahko na PC Generalni tovori v kontejner naložijo najrazličnejše tipe generalnih tovorov, ki po velikosti ustrezajo izbranemu tipu kontejnerja.

Blago se v odvisnosti od teže, lastnosti in velikosti v kontejner naklada ali razklada ročno ali s pomočjo viličarjev in ustreznih prijemal. Kot primer dober prakse je v nadaljevanju predstavljena tehnologija polnjenja in praznjenja kontejnerjev z lesom.

Za potiskanje paketov lesa v kontejner na PC Generalni tovori uporabljajo namensko izdelano pripravo, tako imenovano potisno ploščo, ki je nataknjena na viličar. Plošča je opremljena s kotnim profilom, ki zagotavlja dober oprijem paketov med manipulacijo. Za dovoz blaga v kontejner se uporablja navozna klančina, ki je postavljena pred odprta vrata kontejnerja. Pred začetkom polnjenja mora biti kontejner prazen in čist, v njem pa ne sme biti ostankov prejšnjega tovora ali drugih pritrdilnih elementov. Viličarist zajame pakete lesa in jih z ene strani odloži v kontejner. Pred odlaganjem delavec pakete na zunanji strani podloži z ustrezno leseno podlogo. Ko je podloga nameščena, viličarist nanjo odloži pakete, nato pa na viličar namesti potisno ploščo. S sprednjim robom potisne plošče zajame spodnji rob paketa in ga rahlo privzdigne, da lahko delavci odstranijo podloge, nato začne pakete potiskati v kontejner.

Potiska previdno in z enakomerno potisno silo, da se paketi ne prevrnejo in poškodbujejo blaga, opreme ali delavcev.

V spodnji tabeli (Tabela 8) je prikazana letna količina blaga, ki je naložena ali razložena v kontejnerje na PC Generalni tvori in pripadajočih terminalih v Luki Koper za obdobje od 2017 do 2020. Pretovor je prikazan v tonah. Največja rast pri polnjenju in praznjenju kontejnerjev je bila zabeležena na področju Terminala za les in Terminala za hlajene tovore. Rast na področju celotnih generalnih tovorov v izbranem obdobju znaša 3 odstotke

32 Tabela 8. Polnjenje in praznjenje kontejnerjev v PC Generalni tovori od 2017 do 2020 (v tonah).

2017 2018 2019 2020

Indeks 2020/2017 PC Generalni tovori 1.277.826 1.271.636 1.316.318 1.319.786 103 Terminal za generalne tovore 961.951 921.585 927.640 977.191 102 Terminal za les 123.415 136.620 139.889 133.760 108 Terminal za hlajene tovore 192.460 213.431 248.788 208.835 109

Vir: Letno poročilo PC Generalni tovori, 2021.

.

33

4. PRIMERJALNE PREDNOSTI KOPRSKEGA PRISTANIŠČA PRI PRETOVORU GENERALNIH TOVOROV

Vsa pristanišča so generatorji moči, saj s svojim delovanjem omogočajo razvoj trgovine, proizvodnje, logistike in sorodnih dejavnosti, ob tem pa imajo pomembno vlogo v svetovnem gospodarstvu. V zadnjih desetletjih se na področju pristanišč dogajajo velike spremembe, ki so v veliki meri posledica zahtev trga in političnih pritiskov. Ne glede na vrsto blaga, ki se pretovarja skozi določeno pristanišče, je vse bolj pomembna dobra povezava z zaledjem, kar zagotavljajo sodobne ceste in ustrezno železniško omrežje. Kot je zapisano v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja pomorstva Republike Slovenije (2010) ima pomorska dejavnost čezmejne razsežnosti v razmeroma zaprtih morjih, kot sta na primer Jadransko morje in Tržaški zaliv, bistven vpliv na razvoj pomorskega prometa v celoti. Nadaljnji razvoj mora biti usklajen tako na podlagi pristanišč in terminalov znotraj države kot tudi na meddržavnih ravneh (Uradni list RS, št. 87/10 in 75/16, 2010).

Terminal PC Generalni tovori ima v letu 2021 40.000 m2 odprtih in približno 140.000 m2 zaprtih skladiščnih površin. V prihajajočih letih je ključni cilj terminala obdržati obstoječe blagovne skupine s poudarkom na strateško pomembnih tovorih in povečanju njihovih količin.

Rast prometa strateških blagovnih skupin z višjo dodano vrednostjo in obratom je odvisna od gospodarskih gibanj, politične stabilnosti, konkurence sosednjih pristanišč in konkurenčnosti na uvoznih in izvoznih trgih. Kljub pritiskom in veliki konkurenci, ki prihaja tako z zahoda kot juga, terminal uspešno kljubuje razmeram. Z ustrezno infrastrukturo, sodobno tehnologijo, učinkovito podporo informacijske tehnologije in strokovnim kadrom na PC Generalni tovori zagotavljajo visoko kakovost storitev.

Na podlagi izbranih podatkov in proučene literature sem za potrebe magistrske naloge izvedla SWOT analizo PC Generalni tovori oziroma tako imenovano analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti PC Generalni tovori. Analiza je predstavljena v spodnji tabeli (Tabela 9).

34 Tabela 9. Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti PC Generalni tovori (PC GT).

PREDNOSTI SLABOSTI

- dobra geografska lega in vključenost v omrežje TEN-T

- racionalna raba in umestitev infrastrukture

- strokovna in izobražena delovna sila z izkušnjami in motivacijo

- zmanjšanje logističnih stroškov - izpolnjevanje zahtev EU

- naraščajoča prepoznavnost terminala - utečeni posli in dobro sodelovanje med

deležniki

- onemogočena nadaljnja prostorska širitev

- omejena finančna sredstva

- zapleteni postopki javnega naročanja - zmogljivost železniškega omrežja - nezadostna državna pomoč pri

nadaljnjem razvoju

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI

- standardizacija postopkov in ukrepov skladno z mednarodnimi zahtevami - povečanje produktivnosti pretovora - avtomatizacija skladišča za kolute

pločevine

- razvoj učinkovite IT-podpore - sledenje tovoru z uvedbo črtnih kod - učinkovitejši, energetsko varčnejši in

obnovljivi viri energije (postavitev sončnih panelov na strehe skladišč) - optimizacija načrtov dela in virov - udeležba na logistično transportnih

sejmih

- dejavnosti na področju raziskav, inovacij in razvoja

- osredotočanje na kakovost in dodano vrednost

- večje prometne obremenitve na terminalu, pristanišču in okoliških prometnih povezavah

- napačna presoja o nadaljnjem razvoju in potrebah trga

- izguba poslov zaradi konkurence sosednjih pristanišč

- sprememba blagovnih tokov zaradi spremembe konkurenčnosti

posameznih trgov - zasičenost PC GT

- spremembe podnebnih pogojev - politična nestabilnost držav severne

Afrike in srednjega vzhoda (Egipt, Libija in Alžirija)

- tveganje recesije oziroma negativnih gospodarskih gibanj

Vir: Avtorica, 2021.

35 Na podlagi že predstavljenih zmogljivosti terminala PC Generalni tovori in opisanih ključnih blagovnih skupin lahko predstavimo ključne primerjalne prednosti terminala pri pretovoru v primerjavi s konkurenco:

Fleksibilnost PC Generalni tovori

Terminal je specializiran za prekladanje in skladiščenje več vrst blagovnih skupin. Razpolaga z namensko opremo za pretovor in skladiščenje različnih vrst blaga, kar omogoča večjo poslovno stabilnost in manjšo občutljivost na zunanje vplive, kot so nenadni padci prometa posamezne blagovne skupine.

Kakovost in zanesljivost storitev

Za zagotavljanje kakovosti storitev skrbi sistem kakovosti po standardih ISO 9002, ki zahteva nenehno prizadevanje za izboljšanje kakovosti opravljenih storitev. Vse manipulacije so natančno predpisane in opredeljene v delovnih navodilih in tehnoloških postopkih.

Strokovno usposobljeni kadri

Glede na razdrobljeno strukturo blagovnih skupin, ki jih pretovarjajo v PC Generalni tovori, ima terminal dobro razvit sistem izobraževanja in usposabljanja kadrov. Zaposleni so usposobljeni za kakovostno in strokovno rokovanje z opremo, mehanizacijo in blagom. Vsi so seznanjeni z nevarnostmi, na katere lahko naletijo pri opravljanju dela, in z ukrepi, ki zmanjšujejo nevarnosti pri delu. Osnovni pogoj za zdravo delovno okolje in visoko kakovost izvajanja storitev so delovni red in disciplina, upoštevanje vseh določil in predpisov, brezhibno rokovanje s pretovorno mehanizacijo in opremo ter uporaba ustrezne varovalne in zaščitne opreme.

Lokacija

Geografska lokacija tako za koprsko pristanišče kot za PC Generalni tovori predstavlja eno ključnih strateških prednosti. Pristanišče se s svojo lego v severnem Jadranu zajeda globoko v celino, kar predstavlja veliko prednost pred severnoevropskimi pristanišči. Visoka lega je pomembna pri skrajšanju tranzitnih časov uvoza in izvoza blaga iz držav Bližnjega in Daljnega vzhoda do držav vzhodne in srednje Evrope ter obratno.

36 Finančna stabilnost

Po poročilu za leto 2020 je družba Luka Koper zaradi nizke stopnje zadolženosti finančno stabilna in nadaljuje izvajanje ključnih razvojnih projektov na več pristaniških terminalih.

Utečeni posli in dobro sodelovanje s strankami

Zanesljiv in kakovosten pretovor ter skladiščenje generalnih tovorov je nekatere stranke dolgoročno zavezalo k sodelovanju s terminalom, saj zadovoljna stranka le redko opusti utečen posel.

Ne glede na naštete prednosti terminala PC Generalni tovori se kot ključni slabosti pojavljata vprašanje omejenih možnosti širitve terminalskih zmogljivosti in infrastrukturna povezava z zaledjem. Kot omenjeno, se pristanišče nahaja na prostorsko omejeni lokaciji, zato se sooča s prostorsko stisko in zasedenostjo skladiščnih površin. Problematiko je mogoče rešiti z ustreznim prerazporejanjem skladiščnih zmogljivosti, optimizacijo pretovora ključnih blagovnih skupin in prednostno obravnavo blaga s hitrim obratom. Prostorska omejenost terminala se je sicer delno razbremenila z vzpostavitvijo kopenskega logističnega terminala v Sežani. Terminal v Sežani je namenjen skladiščenju in pretovoru različnih vrst blagovnih skupin, predvsem pa generalnim tovorom, kot so železni izdelki in polizdelki, leseni peleti in odpadna plastika. Sežanski terminal ima približno 35.000 m2 zaprtih skladiščnih površin ter sodobno opremo in mehanizacijo za rokovanje s tovori. Izbrana lokacija terminalu omogoča dobre železniške in cestne povezave. Adria Terminali, d.o.o., kot upravljalec kopenskega terminala si s PC Generalni tovori prizadeva k pritegnitvi blagovnih tokov v kopenskem prometu z območij tržišč srednje in vzhodne Evrope (Luka Koper, Letno poročilo 2020, 2021).

Med infrastrukturno slabost lahko uvrstimo predvsem enotirno železniško progo, ki povezuje terminal z gravitacijskim zaledjem. Dosedanja enotirna proga med Koprom in Divačo je zastarela, neprimerna za sodobne potrebe in nezadostna glede na količino pretovora v pristanišču. Če bi proga dosegla svoje največje zmogljivosti, bi se tovor začel kopičiti v pristanišču. Posledično bi bile stranke prisiljene del tovora preusmerjati v druga pristanišča, nakopičeni tovor pa bi zasedal že tako omejene skladiščne zmogljivosti pristanišča. Luka Koper in PC Generalni tovori bi tako začeli izgubljati svojo konkurenčno prednost. Po dolgih letih prizadevanj je projekt graditve drugega železniškega tira med Koprom in Divačo dobil epilog, ki bo predvidoma pozitivno vplival na prepustnost blagovnih tokov, saj je železniški promet eden od treh ključnih transportnih načinov.

37 Na podlagi Letnega poročila (2021) so glavni strateški cilji PC Generalni tovori pridobivanje novih strateških trgov, izkoriščanje sinergije med vsemi udeleženci v logistični verigi generalnih tovorov ter zagotavljanje in usmerjanje prihodkov v blagovne skupine z višjo dodano vrednostjo. Z uporabo novih tehnologij in optimizacijo ključnih procesov bodo naložbe namenjene predvsem povečanju pretočnosti in zmogljivosti PC Generalni tovori in celoviti obravnavi potreb kupcev. Optimizacija bo zagotovila pogoje, ki kadre spodbujajo k inovativnemu razmišljanju in vodijo do uresničevanja zastavljenih ciljev.

Na strnjenem območju severnega Jadrana je več pristanišč, ki jih imenujemo tudi severnojadranska pristanišča: Koper, Trst, Benetke, Ravena in Reka. Vsa imajo terminale za generalne tovore, ki pa se razlikujejo po infrastrukturi, razpoložljivi prekladalni opremi in povezavah z zaledjem. Pri vseh je cilj enak – večja konkurenčnost in sledenje ostalim večjim evropskim pristaniščem. Po podatkih Letnega poročila (2021) se je Luka Koper v preteklem letu soočala s krepitvijo konkurence na omenjenem območju in z vplivi ohlajanja svetovnega gospodarstva. To ni vplivalo samo na območje severnega Jadrana, temveč tudi na severnoevropska pristanišča. Ker so generalni tovori v veliki meri odvisni od ekonomsko političnih dogajanj, je treba namenjati posebno pozornost gospodarskim razmeram vseh blagovnih skupin, še posebej pa občutljivim področjem – izdelkom iz jekla, lesu, prehrambnim izdelkom, hitro pokvarljivemu blagu in projektnim tovorom. Pomembna konkurenca ostajajo severna pristanišča in ostale evropske luke. Pozornost mora biti usmerjena tudi k vse agresivnejšim komercialnim usmeritvam zunanjih zalednih skladišč, ki z ugodnejšimi pogoji (nižja pretovornina, skladiščnina) vplivajo na realizacijo, čemur lahko sledi tudi prevzem poslov, ki jih izvajajo PC Generalni tovori.

Cilj PC Generalni tovori je ohranitev dosedanjih poslov in strank ter pridobitev novih.

Ohranitev visoke ravni kakovosti izvajanja storitev, omogočanje fleksibilnega servisa, vlaganje v infrastrukturo, opremo, tehnologijo in optimizacijo poslovnih in skladiščnih procesov so ključnega pomena za pridobivanje novih strank, poslov in količin tovora. Na terminalu stremijo k doseganju zastavljene letne strategije pretovora generalnih tovorov s ciljem čim višjega prihodka.

38 Kljub pandemiji covida-19 izvajajo komercialne dejavnosti s ciljem pridobivanja novih strank in poslov. Z mislijo na omejenost skladiščnega prostora se terminal nagiba k pridobitvi poslov s hitrejšim obratom blaga. V nadaljevanju poglavja so predstavljeni prilagoditveni ukrepi za ohranjanje in zvišanje konkurenčnosti terminala po blagovnih skupinah.

Izven gabaritno blago

Zaradi povečanega povpraševanja za enkratne pretovore kosovnega blaga in vedno večje konkurence v okolici Luke Koper je terminal v svojo ponudbo vključil tudi pretovor po enoti oziroma kosu (koletu). Zaračunavanje stroškov omogoča preglednost, vključno s pritrjevanjem blaga.

Železni izdelki

Na področju železnih izdelkov je najpomembnejši ukrep izboljšanje skladiščnih pogojev.

Spadajo namreč v skupino blaga večjih velikosti in količin, ki se odpremljajo ali uvažajo v večjih lotih s konvencionalnimi ladjami. Tovor se odpremlja postopno, zato je blago treba skladiščiti dlje časa. Terminal je pogoje skladiščenja za odprte in zaprte skladiščne površine prilagodil posameznim izdelkom. S tem sicer ne bo spodbudil rasti pretovora, bo pa zmanjšal tveganje izgube stranke ali posla, saj si v sedanjih gospodarskih razmerah stranke ne morejo privoščiti plačevanja visokih skladiščnin v primeru daljšega skladiščenja blaga.

Uvoz in izvoz generalnega blaga

Glede na ohlajanje gospodarstva in posledično nižji pretovor bo terminal na področju

Glede na ohlajanje gospodarstva in posledično nižji pretovor bo terminal na področju