• Rezultati Niso Bili Najdeni

Obračun zaključkov pri krovskih delih (kleparska dela)

In document DAVID MIHELIČ (Strani 24-0)

3 KROVSKA DELA

3.1 SPLOŠNO O KROVSKIH DELIH

3.2.2 Obračun zaključkov pri krovskih delih (kleparska dela)

Mihelič, D. 2022. Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela. 12

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

.

Na zgornji sliki je prikaz obračuna nekaterih krovskih elementov:

1. Pod številko ena je kritina, ki jo obračunamo v obračunski meri m2

2. Pod številko dve so strešna okna, ki jih obračunamo v obračunski meri kos 3. Pod številko tri je sleme, ki se ga obračuna v obračunski meri m1

Odprtine strešnih oken, nadsvetlob, dimnikov in podobno se od obračunske površine kritine odbijejo v celoti samo, če so večje od 3,00 m2 po kosu, oziroma se ne merijo.

Pokrivanje dimnikov, preseka 40 x 40 cm ali večji, z bobrovci ali podobnimi strešniki na dva kapa ali štirikapno se meri obračunska enota kos glede na število tuljav v obračunski enoti kos. Primer: dimnik s tremi tuljavami se obračuna po 3 kose.

Pri pokrivanju zidnih vencev z opeko v eni vrsti se meri najdaljša dolžina pokrivanja v obračunski enoti m . 1

Pri pokrivanju strešin s folijami, izolacijskimi ploščami ali tkaninami pod kritino se meri dejansko pokrita površina v obračunski enoti m2 z opisom sloja lahko v ločeni postavki.

Če gre za pokrivanje s korci na vzdolžne letve, na deske oziroma malto, se podloga meri in upošteva skupaj z izdelano kritino. Ločeno v posebni postavki se meri in obračuna polaganje opečnih planet ali podobnih plošč in zaščita z obtežitvijo proti burji točkovno po celi površini ali z obtežitvijo napušča in čela dvokapnic. [4]

Pri pokrivanju strešin z naravnim skrilavcem se opisi ločijo na:

1. prosto pokrivanje s ploščami iz skrilavca širine 15−20 cm in dolžine 20−30cm (ali širine 20−40 cm in dolžine 30−50 cm);

2. gosto pokrivanje s ploščami širine 15−20 cm in dolžine 20−30 cm (ali širine 20−40 cm in dolžine 30−50 cm);

3. poševno ali diagonalno pokrivanje.

Sleme se pokriva z zamikom plošč čez rob preko slemena in se ne obračuna posebej.

3.2.2 Obračun zaključkov pri krovskih delih (kleparska dela)

Za kleparska dela štejemo vsevrste pokrivanj in izdelavo ter montažo obrob na strehah zrazličnimi pločevinami, izdelavo in montažo pločevinastih odvodnih in dovodnih ceviterkanalov, prehodov, obrob odprtin, obrob sten in drugih gradbenih elementov, izdelanih iz pločevine.[4]

Na spodnji sliki so prikazani in razloženi nekateri zaključki krovskih del oziroma kleparska dela:

- končna slemenska plošča (omogoča dodatno prezračevanje slemena in ščiti pred vdorom ptic), - odzračni element (namenjeni so odvodu oddušnih cevi skozi kritino, npr. WC),

- kolektor (proizvaja elektriko),

- slemensko-grebenski elementi (se montira na slemena in grebena), - slemenska sponka (se vstavi na slemenski element in privijači v letev),

- slemensko-grebenski trak (omogoča prezračevanje slemena in preprečuje vdor vetra, snega in vode),

- antenski elementi (namenjeni odvodu antenskih cevi skozi kritino),

Mihelič, D. 2022. Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela. 13

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

.

- kapna rešetka (se montira v kapu in preprečuje vdor ptic),

- prezračevalni trak (se montira v kapu, kjer je vstop zraka v prezračevalni kanal pri prezračevanih strehah; preprečuje vdor ptic),

- strešna lina (dostop na streho).

Slika 5: Prikaz kleparskih elementov [6]

Spodnja slika prikazuje zaključke pri ravni strehi, gre za pločevinast material. Pri pločevini je veliko raznih obrob in ostalih zaključkov. Streho se načeloma zelo hitro pokrije, potem pa je potrebno vgraditi veliko zaključkov, kot so odkap, sleme, razne obrobe pri odprtinah ali pri oknih, obrobe ob steni itd.

Mihelič, D. 2022. Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela. 14

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

.

Slika 6: Prikaz zaključkov pri ravni strehi iz pločevine [6]

Po vrstah delin izdelkov ločimo:

- pokrivanje ovalnih in krožnih površin (kupole) - pokrivanje ravnih horizontalnih in poševnih površin

- pokrivanje požarnih zidov, nadzidakov, zidcev, vencev in okenskih polic - pokrivanje žlot in grebenov ter slemen streh

- pokrivanje dilatacij, kotov in robov izolacij

- izdelava obrob prehodov, dimnikov, ventilacij, svetlobnikov in svetlobnih kupol, strešnih oken in dostopnih odprtin

- (izdelava), montaža strešnih žlebov, odtočnih cevi, zbirnih kotličkov - (izdelava), montaža točkovnih snegolovov

- (izdelava), montaža prezračevalnih kanalov.

Izdelki in kleparska dela, ki se izvajajo iz:

- pocinkanepločevine (ravne, valovite, profilirane) debeline 0,5mm do 1,0 mm - črne (železne) pločevine debeline 0,5mm do 1,0 mm

- nerjavne ali inox-pločevine debeline 0,5mm do 1,0 mm - cinkove pločevine debeline 0,5mm do 2,0 mm

- cinkotitne pločevine debeline 0,5mm do 2,0 mm - bakrene pločevine debeline 0,5mm do 2,0 mm

- pločevine iz aluminija in aluminijevih zlitin (nebarvane, barvane, plastificirane, ravne profilirane, valovite) debeline 0,5 mm do 1,5 mm

- svinčene pločevine debeline 0,5 mm do 3,0 mm

- plastičnih in podobnih plošč ter trakov debeline do 2,0 mm

Mihelič, D. 2022. Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela. 15

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

.

Slika 7: Prikaz obračunskih dolžin pri kleparskih delih [6] (David Mihelič, 2021)

Zgornja slika prikazuje obračunske dolžine nekaterih kleparskih del:

- 1: montaža obrob okoli strešnega okna - 2: izvedba žlote se obračuna v tekočih metrih

- 3: montaža skritega žleba se obračuna v tekočih metrih

- 3: pri številki 3 se montira tudi odkapnapločevina, ki se prav tako obračuna v tekočih metrih.

Nadaljnja razvrstitevpostavk za kleparska delase nanašatudina vrstopodlog(deske, lesnein druge plošče, beton), na način pritrjevanja na podlago (vijaki, žeblji, kovic) ter na način spajanja (varjenje, zgibi, lotanje).

Pravila merjenja za obračun izvršenih del

Pri pokrivanju ravnih horizontalnih površin (nagib ravnine do 2 %) merimo dejanske dimenzije po obodu izvedene površine in obračunamo v obračunski meri m2 . Pri površinah, ki so večje od nagiba 2

%oziroma vpoševnini, pamerimo dimenzije po dejanskemnagibu in obračunamo vobračunskimeri m2 . Tudi pri ostalih oblikah (krožnih, stožičastih, kupolastih) merimo dejansko razvito površino in obračunamo v obračunski meri m2 . Spajanje pločevin s pregibi, letvami in podobnim razvito površino pregiba ne upoštevamo vrazvito obračunsko površino, ampakjo upoštevamo prioblikovanju ceneza enoto. Neobloženih površin do velikosti 0,5 m2 za kos (dimniki, svetlobne kupole, prehodi) v obračunski površinine odštevamo. Večjih neobdelanih površin pa ne merimo oziroma jih izobračunske površine odštevamo v celoti.[4]

V tekočih metrih obračunamo m 1:

- kapnein čelne strešne obrobe terzidne vence (merimo jihpriodkapniku, prinadzidkih in drugih obrobah pa merimo dolžino po sredini obrobe);

- pripokrivanjupožarnih zidov, nadzidkov, zidcev, vencev, balkonskih obrobinokenskih polic (merimo dolžino pri odkapniku najdaljšestranice);

- pri pokrivanju žlot, globeli, grebenov in slemena strehe (merimodolžino po sredini);

- pri izdelavi obrob prehodov, zunanjih sten dimnikov, ventilacij, svetlobnikov in svetlobnih kupolterstenskih strešnih obrob (merimo dolžino obrobe ležečega kraka na zunanjidaljšistrani obrobe);

- obroba s pločevino, ki se namesti pod ležečim žlebom;

- izdelavo montažo in odstranitev strešnih žlebov (merimo dolžino po zunanjem robu žleba);

- izdelavo in montažo odtočnih cevi;

- izdelavo različnih dilatacij in dilatacijskih spojev.

Mihelič, D. 2022. Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela.

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

.

V obračunski meri kos obračunamo:

- obrobe strešnih oken in dostopnih odprtin na streho;

- odkapnike, zbiralne kotličke, zidne prezračevalne rešetke, dimniške kape in podobne izdelke;

- lovilec nesnage v odtočni kotliček, lovilec meteorne vode iz odtočne cevi in podobne izdelke;

- za izdelavo ali dobavo točkovnih snegolovov, kotličkov za odtočne cevi, talnih kotličkov, žlebne priključke na odtočno cev, ventilacijske glave, stične podložke, lesene ali plastične podložke.

Izdelava popisov del

Popisi del so sestavni del projektne dokumentacije, ki jih izdela projektantsko podjetje. Vsebujejo podrobnosti o delih objekta, ki se ne dajo razbrati iz načrta in tehničnega poročila (standardi, vrsta materiala, kvaliteta materiala, pogoji izvedbe). S tem pridobimo razumljiv projekt, ki služi za določitev čim bolj natančne vrednosti projekta. Najbolj pregledno je, če je popis del razdeljen na poglavja, v katerih je predstavljen podprojekt ali objekt. Organizirani so po poglavjih, ki predstavljajo določeno vrsto del, kot so gradbena dela, obrtniška dela, strojne inštalacije, elektroinštalacije in oprema. [1], [2], [3], [10]

Izdelava popisa za gradbena dela se lahko naredi v skladu s standardnimi opisi del ali pa se povzame po gradbenihnormah. Razčlenimo jihpo pravilnemvrstnemredu. Gradbenenorme in standardiziraniopisi imajo splošna določila, s katerimiso za veliko postavkdoločeninačiniizvedbe, pravila za obračun in izračun količin izvedenih del. Če za posamezno delo ne obstaja pravilo za merjenje količin del, ga moramo določiti na osnovi dejanskih izvedenih del,porabljenega materiala in porabe časa delavcevter uporabe strojev, ki jih uporablja stroka. [1], [2], [3]

Običajen vrstnired del: zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, krovska, fasaderska in zunanjadela.

Pravilni vrsti red po gradbenih normah: zemeljska, betonska, armiranobetonska, zidarska, tesarska, fasaderska dela in kanalizacija. [1], [2], [3]

Ko naredimo razčlenitev del, razčlenimo še na predračunske postavke. Pri standardiziranih opisih označimo postavke s šiframi, v gradbenih normah pa so postavke označene s številkami. V vsaki postavki dodamo še mersko enoto. [1], [2], [3] Poznamo več predračunov, eden izmed njih je približni predračun. Osnova za približnipredračun vprvifaziprocesagraditve objekta je idejniprojekt(IPD)ali idejna zasnova (IDZ). Obstaja tudi projektantski predračun, ki je sestavni del projektne dokumentacije (posameznih projektov) za gradbene objekte in se izdela v drugi fazi procesa graditve objektov. In tretji je ponudbeni predračun. Gradbena podjetja določajo ponudbene cene gradbenim objektom s pomočjo ponudbenih predračunov. [4]

Isti postopek kot za gradbena dela se naredi za obrtniška dela, ki si sledijo običajno v tem vrstnem redu:

kleparska, ključavničarska, mizarska, cementninarska, kamnoseška, steklarska, keramičarska, pleskarska in tlakarska dela. [1], [2], [3]

Običajno so popisi del in predračuni narejeni skupaj za obrtniška in gradbena dela, ločeno pa se obravnava inštalacijska dela. Inštalacijska dela so sestavnidel projektov za inštalacijska dela. Vsako podjetje jih izdela drugače, saj ni standarda za popise del inštalacij. Med inštalacijska dela uvrščamo:

električne inštalacije, vodovodne inštalacije, ogrevanje, plin, prezračevanje ipd. [1], [2], [3]

Potreben del katerega koli projektantskega predračuna, ki sestavlja popis del s količinami, bi morale biti tudipredizmere. Predizmere praviloma ni potrebno delati, zato nastaneproblemprikontrolah količin,

Mihelič, D. 2022. Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela. 17

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

.

saj ni jasno, ali je izdelovalecpopisadelkoličine samo ocenil ali jih je dejansko izračunal. Moral pa bi vsako količino jasno označiti, kje v objektu se nahaja. [10]

4.1 Predizmere za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela

Tudi gradbene predizmere izdela projektantsko podjetje in so del projektne dokumentacije (posameznih PZR ali PZI), če je tako zahtevano v projektni dokumentaciji. Izdela se ločeno za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela. Četako zahteva projektna dokumentacija, je potrebno ločeno po projektih narediti predizmere za opremo gradbenega objekta in vse naprave.

Predizmero se narediza vsako predračunsko postavkotako, da seizračuna količino za enoto mere po vrstnem redu, kot ga zahtevajo popisi. Izračuna se jih v skladu s pravili po gradbenih normah in po pravilih za merjenje količin inštalacijskih del. Normative za gradbena delanajdemo pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Na spodnjisliki je tloris ostrešja nekega objekta. Zelo priporočljivo je kpredizmeramdodajatislike za lažjo predstavo in lažji izračun količin. [2]

Slika 8: Tloris ostrešja (David Mihelič, 2021)

Vir: https://www.mojmojster.net/clanek/882/Les_za_ostresje_hise

Primer izračuna za montažo strešnih žlebov:

8,92 * 2 + 0,2 (na vsako stran še 5cm stran od konca strehe pri običajnih objektih)= 18,04 m1

Mihelič, D. 2022. Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela.

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

.

PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA

V Sloveniji je zelo malo primerov popisov del ali podobnih dokumentov, ki bi nam lahko bili v pomoč pri izdelavi popisa del. Pregledali smo cenik Obrtne zbornice Slovenije in popis del od proizvajalca Tondach. Obrtna zbornica ima zelo na splošno narejen cenikin bi bilo potrebno kar veliko dela pri pretvorbi v popis del. Tondach ima sicer dobro opredeljene postavke za izdelavo projektantskega popisa del, vendar se nanašaizključno na njihove proizvode.

5.1 Obrtna zbornica

Pri obrtni zbornici so skupaj s proizvajalci kleparsko-krovskih materialov in izdelkov izdali normative in pravila za kleparsko-krovska dela. Normativi in pravila so nastali na podlagi dolgoletnih izkušenj, pridobljenih s prakso in z upoštevanjem tako starega kot tudi najsodobnejšega znanja. Vsebina je namenjena krovcem in kleparjem za določitev cen. Namenjena je tudi projektantom, nadzornikom in investitorjem, bodisiza izdelavo predračunaalipreverjanje cene. Služikotpomoč za lažje oblikovanje ponudbe, preverbo poštenosti cene in kvalitete izdelka.

Za krovska dela vsebuje 15 poglavij, in sicer krovska dela, obračunska pravila, zunajnormativne aktivnosti, pokrivanje s strešno lepenko, pokrivanje z bobrovcem, pokrivanje s korci, pokrivanje z zarezniki, pokrivanje s škriljem in kamnom, pokrivanje z vlaknocementnimi ploščami, pokrivanje z betonskimi kritinami, pokrivanje z bitumenskimi kritinami, pokrivanje s slamo in lesenimi kritinami, maloformatne kovinske kritine, velikoformatne kovinske kritine in ravne strehe. Poglavja predstavljajo normative in pravila za posamezno kritino in so lahko tudi osnova za popise del.

V spodnji tabeli je prikazan primer izdelave normativov in pravil Obrtne zbornice. Gre za pokrivanje strehe z bobrovcem. V prvem stolpcu tabele je vrsta pokrivanja (enojno, dvojno itd), potem je merska enota, sledi delo in na koncu material. Material se deli na strešnik (vrsta: bobrovec, slemenjak), podaljšana malta, pritrdilo in podložni trak.[12]

Slika 9: Primer razčlenitve Obrtne zbornice [12]

Mihelič, D. 2022. Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela. 19

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

.

5.2 Tondach postavke popisa del

Tondachima za svojo kritino že izdelanepopise del.Izdelanihima 16 primerov (za različne kritine) popisov del. V vsakem od primerov je različno število postavk, odvisno od kritine. Narejene popise dela ima za naslednjestrešnike:Saturn, Plan30,Figaro deluxe, Plan18,Bobrovec, Zareznibobrovec, Vlečni zareznik, Bravura, Jupiter, Wiener norma, Fidelio, Sulm, Venera, Mediteran plus in A11.

Popisje sestavljen izštevilapostavk, postavke in njenega opisa. Včetrtemstolpcu je količina, sledi cena in na koncu vrednost. Nekatere postavke so razdeljene na več možnosti (a, b ,c).

Slika 10: Tondachov popis dela [11]

Pri Obrtni zbornici je za posamezen izdelek zapisano in opisano bolj splošnokot pri Tondachovem popisu del, ki je prilagojen samo njihovim izdelkom in po njihovih zahtevah. Pri Obrtni zbornici imajo razdeljeno na več različnih pokrivanj z različnimi pritrdilnimi sredstvi in vključenimi zaključki pri različnem izdelku, ki potem definirajo ceno izdelka. Upoštevajo tudi delo človeka in njegovega pomočnika. Razdeljenaimajo tudirazlična pokrivanjazizdelkom. PriTondachu paimajo narejenpopis za vsako različno pokrivanje posebej, pravtako za zaključke in vseostalo. Priobrtnizborniciupoštevajo večparametrov skupaj v tabeli, ki potem definirajo ceno, pri Tondachu pa vsak parameter posebej in mu določijo ceno.

Mihelič, D. 2022. Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela.

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

.

KONCEPT PARAMETRIZACIJE POPISOV DEL

Standardizacija popisa del pomeni postavitev pravil, ki se jih morajo držati njihovi izdelovalci. Zelo pomembno je narediti kakovosten popis del in predračun, da od končne cene čim manj odstopamo.

Pomembno je, da zajamemo vsa področja in količine, ki so zahtevana v projektu objekta. S kakovostnim popisom del prikažemo investitorju natančen opis del, potrebnih za gradnjo objekta. S suverenim popisom del lažje dobimo posel. Pri slabem popisu del lahko nastane problem z naročnikom, saj mu je treba zaračunatiprevečalipremalo, karje zelo slabo za nas. Projektantskipopis delzajema obrtniška in gradbena dela, kot so zemeljska dela, tesarska dela ali krovska dela. [8], [9]

Poznamo tri različna določila pravila standardizacije:

- vsebinska, - organizacijska in - sistemska.

Obliko popisov del zaradi izmenjave podatkov določajo sistemska pravila, strukturo popisov del določajo organizacijska pravila, vsebinska pravila pa določajo, kakšna vsebina in kateri podatki naj bodo v postavkah popisa.

Poznamo dva koncepta, ki opišeta vsebinska pravila, in sicer novi − »tabele parametrov« − in obstoječi

−»seznamstandardnih postavk«. Prvi koncept oblikujemo tako, da za vsako vrsto del oblikujemo tabelo, v kateri so standardni zapisi postavk. Drugi pa je končni seznam postavk, pri katerih so opisani dogovorjeni parametri. [8], [9]

6.1 Tabele parametrov

Opredeljene so po vrstah del, kot so krovska dela, kleparska dela, zemeljska dela itd. Sestavljene pa so tako, da so vvrsticah navedenipodrobnejšipostopkioziroma tehnologije dela (npr. izdelava opaža AB-temeljev, AB-plošče, AB-stene), iz katerih tvorimo postavke. Parametre postavk vpišemo v stolpec (npr.

geometrija, material, transport). V vsakem stolpcu je lahko samo en parameter. Pomemben je tudi vrstni red parametrov, saj so pomembni za opis. Poznamo nujne in pojasnjevalne parametre. Pojasnjevalni določajo tehnologijo in so nujniza natančno določitevcene. Nujniso odvisniod tehnologije, kijo izbere ponudnik. Izdelovalec popisa predvidi tudi tehnologijo, saj vpliva na ceno. Vpisati moramo vse parametre, sajlahko tako naročnik za lažjo odločitevprimerja ponudbe med sabo. Cene standardnih postavk iz različnih projektov se ne da medsebojno primerjati brez pojasnjevalnih parametrov. Na primer, če pri pokrivanju strehe ni omogočen dostop s teleskopskim viličarjem ali avtodvigalom, v drugem primeru pa je omogočen, bo cena različna, saj bodo brez dostopa mehanizacije morali nositi strešnike ročno in bopokrivanje trajalo dlje časa,tudiče gre za isti naklon in kvadraturo strehe. Tabela je sestavljena tako, da ima strukturo stolpcev in vrstic, ki je organizirana, da daje informacije v horizontalni smeri, od leve proti desni, uporabnik izbira vrednosti parametrov. Vrednosti parametrov je treba določiti za vsak parameter, tako se popisovalcu vnaprej določijo možnosti izbire. Popisovalec za vsak parameter izbere vrednost izbranega parametra. To pomeni standardizacijo vsebine popisov. [9], [10]

Mihelič, D. 2022. Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela. 21

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

.

Spodnja tabela prikazuje grob primer parametrov za krovska dela. Sestavljena je iz osmih stolpcev, kar pomeni osem parametrov. Tako dobimo sestavljen popis del iz tabele parametrov. Ta tabela je bolj usmerjena na proizvajalce kritin in njihove medsebojne razlike, kako izbrati ustrezno kritino za svoj objekt.

Preglednica 1:Primer razdelitve parametrov za ravno streho(David Mihelič, 2021)

6.2 Seznam standardnih postavk

Seznamstandardnih postavkje izpeljan iztabele parametrov. Tukajimamo že izdelano idejo končnih parametrov. Je najbolj razširjen seznam v Sloveniji. Postavke so neomejene, saj spreminjamo samo po en parameter. Šibkostseznama standardnih postavkje nepregledno in zahtevno vzdrževanje, sajimamo za določene postavke zelo veliko parametrov, kar je velik obseg, in ko je potrebno dodati ali spremeniti kakšnega od parametrov, hitro nastane problem. Največji problem je obseg parametrov, vendar če zmanjšamo njihovo število, ses temzmanjšatudinatančnost, prigradbenihprojektihpa potrebujemo

Seznamstandardnih postavkje izpeljan iztabele parametrov. Tukajimamo že izdelano idejo končnih parametrov. Je najbolj razširjen seznam v Sloveniji. Postavke so neomejene, saj spreminjamo samo po en parameter. Šibkostseznama standardnih postavkje nepregledno in zahtevno vzdrževanje, sajimamo za določene postavke zelo veliko parametrov, kar je velik obseg, in ko je potrebno dodati ali spremeniti kakšnega od parametrov, hitro nastane problem. Največji problem je obseg parametrov, vendar če zmanjšamo njihovo število, ses temzmanjšatudinatančnost, prigradbenihprojektihpa potrebujemo

In document DAVID MIHELIČ (Strani 24-0)