• Rezultati Niso Bili Najdeni

Zapišimo najprej lemo, ki jo bomo potrebovali pri dokazovanju obstoja in enoličnosti rešitve SDE.

Lema 1.20 (Gronwallova neenakost). Naj bo interval I definiran kot [a,∞) ali [a, b], kjer je a < b. Naj bodo φ, α in β funkcije definirane na I. Predpostavimo, da sta φ in β zvezni in negativen del α integrabilen na vsakem omejenem in zaprtem podintervalu I. Če je β nenegativna in če velja neenakost

φ(t)≤α+

t a

β(s)φ(s)ds, (6)

potem sledi

φ(t)≤α(t) +

t a

α(s)β(s)estβ(r)drds, t∈I (7) Če je α nepadajoča, potem sledi še

φ(t)≤α(t)e0tβ(s)ds (8)

Če zgornjo funkcijo odvajamo, dobimo v(s) = (φ(s)−

Ker sta β in eksponentna funkcija nenegativni, lahko navzgor ocenimo odvod funk-cije v. Vemo, da velja v(a) = 0 in če integriramo nazaj odvod v, dobimo

v(t)≤

t a

α(s)β(s)eatβ(r)drds.

Poglejmo si zdaj naslednjo oceno

t

Poglejmo si še dokaz za (8). Ker je α(t) nepadajoča, velja α(s)< α(s) in ocenimo φ(t)≤α(t) +(

S tem smo dokazali neenakost (8).

Izrek 1.21. Naj bo Xt tak, da velja E[Xt2]<∞ ter X0 ∈ L2 neodvisen od W. Naj bosta funkcijibinσ, ki ustrezata Lipschitzovem pogoju ter spodnjima predpostavkama

• E Lipschitzovih konstant b in σ, ki ustreza

E[ sup

0≤t≤T

|Xt|2]

≤cT(1 + 3E|X0|2)e3k(T+4)T (9)

Dokaz. Za vsak X ∈H2,d definiramo proces U(X) definicije 1.19 natanko takrat, ko jeU(X) =X. Norma prostora H2,d je

||Z||2 =E

Notranji integral ocenimo s pomočjo Cauchy-Schwarzove neenakosti

⏐ Če upoštevamo zgornjo neenakost, sledi

3E

ker smo vzeli Xt iz prostoraH2,d, za katerega veljaE∫T

0 |Xs|2ds <∞. Za oceno (iii) potrebujemo Doobovo maksimalno neenakost skupaj s predpostavko o linearni rasti σ

Pokazali smo, da U slika prostor H2,d vase. Dokažimo, da je stroga skrčitev v prostoru z nekoliko spremenjeno ekvivalentno normo. Za vsak α > 0 definiramo normo, ki je ekvivalentna normi na Hilbertovem prostoru H2,d kot

||ξ||2α =E

Ocenimo najprej prvi del, kjer uporabimo Cauchy-Schwarzovo neenakost in Lipschi-tzovo predpostavko

Pri oceni drugega dela pa bomo uporabili Lipschitzovo predpostavko

Če se zdaj vrnemo na neenakost, lahko zapišemo

E

Zapišimo C = 2c2(t+ 1) in če ponovno uporabimo Lipschitzovo predpostavko, do-bimo

e−αtdt (Fubinijev izrek)

≤ CT

α ||X−Y||2α

Sledi, da je U skrčitev v prostoru H2,d, če velja, da je vrednost α dovolj velika in α > CT. S tem smo dokazali obstoj in enoličnost rešitve. Pokažimo zdaj neenakost

(9) za fiksen t ∈[0, T]

(Doob in Cauchy−Schwarzova neenakost)

≤3 S pomočjo Gronwallove neenakosti, kjer je φ(t) = 1 + Esup

0≤s≤t

|Xs|2, pridemo do zaključka.

Opomba 1.22. Ker je U(X) rešitev enačbe 1.19 sledi, da jeU(X) zvezen proces.

Ena izmed bolj pomembnih lastnosti SDE je ta, da njihove rešitve ustrezajo mar-kovski lastnosti. To pomeni, da lahko velik razred marmar-kovskih procesov v zveznem času dobimo kot rešitev pripadajoče SDE in posledično lahko na njih uporabljamo metode, kot so recimo enačbe Kolmogorova.

Izrek 1.23. Naj veljajo pogoji v izreku 1.21. Potem je enolična rešitev Xt pripada-joče SDE Ft-markovski proces, za katerega velja

Ex[f(Xt+h)|Ft](ω) =EXt(ω)[f(Xh)], (12) za vsako omejeno Borelovo funkcijo f.

Dokaz. Zapišimo SDE zar ≥t v naslednji obliki Xr(ω) =Xt(ω) +

ki jo dobimo, če izpeljemo Xr −Xt. Ker je Xr Fr-merljiv in {Ws+t−Wt : s ≥ 0}

Brownovo gibanje, neodvisno odFt, lahko zgornjo enačbo zapišemo kot Yr−t(ω) = Y0(ω) +

r−t 0

˜b(s, Ys)ds+

r−t 0

˜

σ(s, Ys)dW s,˜

kjer je Ys = Xs+t, ˜b(s, x) = b(s+t, x), σ(s, x) =˜ σ(s+t, x) in W˜s = Ws+t−Wt. Zgornja enačba je ponovno SDE, ki ustreza pogojem iz izreka 1.21 na intervalus ∈ [0, T −t]in velja, da jeYsσ{Y0,W˜t:t≤s}-merljiva. Podobno lahko opazimo, da je Xr σ{Xt, Ws−Wt:s ∈[t, r]}-merljiva in zaradi enoličnosti veljaXr(ω) =Xrt,Xt(ω).

Zdaj lahko definiramo funkcional

F(x, t, r, ω) =Xrt,x(ω), r≥t (13) za katerega velja

Xr(ω) =F(Xt, t, r, ω), r≥t. (14) Preslikavaω →F(x, t, r, ω) je neodvisna odFt(m). Če vstavimo (14) v (12), dobimo E[f(F(Xt, t, t+h, ω))|Ft] =E[f(F(x,0, h, ω))]|x=Xt (15) Definirajmo g(x, ω) =f ◦F(x, t, t+h, ω), kjer je (x, ω) → g(x, ω) merljiva. Sledi, da lahko g aproksimiramo po točkah s funkcijo oblike

m

k=1

ϕk(x)ψk(ω). (16)

Poglejmo si zdaj pogojno matematično upanje E[g(Xt, ω)|Ft(m)] =E[ lim

k→∞

∑ϕk(Xtk(ω)|Ft(m)]

= lim

k→∞

∑ϕk(Xt)·E[ψk(ω)|Ft(m)]

= lim

k→∞

E[ϕk(y)ψk(ω)|Ft(m)]y=Xt

=E[g(y, ω)|Ft(m)]y=Xt =E[g(y, ω)]y=Xt.

Ker je procesXt časovno homogen, velja

E[f(F(Xt, t, t+h, ω))|Ft(m)] =E[f(F(y, t, t+h, ω))]y=Xt

=E[f(F(y,0, h, ω))]y=Xt

in s tem smo dokazali markovsko lastnost.

1.3.1 Obratne stohastične diferencialne enačbe

Ena izmed razlik med stohastičnimi diferencialnimi enačbami in navadnimi diferen-cialnimi enačbami je ta, da pri slednji ne moremo iti obratno v času. Kot motivacijo si poglejmo naslednji primer.

Primer 1.24. Naj bo Brownovo gibanje enodimenzionalno in si poglejmo naslednjo trivialno diferencialno enačbo

dYt= 0, t∈[0, T], (17)

kjer jeT > 0dan končen čas. Za vsakξ ∈Rlahko zahtevamoY0 =ξaliYT =ξ, tako da ima enačba (17) enolično rešitevYt =ξ. Obravnavajmo zdaj (17) kot stohastično diferencialno enačbo z ničelno tendenco in difuzijskim koeficientom v Itôvem smislu.

Rešitev SDE mora biti Ft-prilagojena in zato pride do ključne razlike pri definiciji Y0 ali YT. Zapišimo zdaj zgornji problem v naslednji obliki:

{ dYt = 0, t∈[0, T]

YT =ξ (18)

kjer je ξ ∈ L2FT, množica vseh FT-merljivih in kvadratno integrabilnih slučajnih spremenljivk. Ker je edina rešitev problema (18)Yt =ξ ∀t∈[0, T], ki pa ni{Ft}t≥0 -prilagojeno, razen če je ξ konstanta, zgornji problem nima rešitve v splošnem. In-tiutivno sta dva načina, kako pridemo do rešitve Yt. Prvi je ta, da preoblikujemo prilagojenost rešitve v njeni definiciji. Drugi način pa je, da preoblikujemo končni problem SDE tako, da dopušča rešitev, ki je {Ft}t≥0-prilagojena. Tukaj se bomo osredotočili na drugi način, saj prvi zahteva tehnike, kot so obraten Itôv integral, ki ga tukaj ne bomo obravnavali.

Preoblikujmo najprej rešitev Yt = ξ tako, da je {Ft}t≥0-prilagojena in zadošča YT

Yt =E[ξ|Ft], t∈[0, T]. (19) Izpeljimo zdaj SDE, ki ji bo zadoščal proces Y(·). Ključno vlogo pri tej izpeljavi ima izrek o martingalski reprezentaciji, ki nam pove, da če je filtracija {Ft}t≥0

Brownova, lahko vsak kvadratno integrabilen martingal M z ničelno pričakovano vrednostjo zapišemo kot stohastičen integral enoličnega integranda, ki je {Ft}t≥0 -progresivno merljiv in kvadratno integrabilen. Proces Y(·) je definiran v (19) in je očitno kvadratno integrabilen{Ft}t≥0 martingal. Na njem uporabimo martingalsko reprezentacijo ter dobimo

Yt=Y0+

t 0

ZsdWs, ∀t∈[0, T]s.g., (20) kjer jeZ(·)∈H2,diz množice{Ft}t≥0-prilagojenih kvadratno integrabilnih procesov.

Zapišimo zdaj (20) v diferencialni obliki ter upoštevajmo še pogoj (19) in to, da je ξ FT-merljiv

{ dYt=ZtdWt, t∈[0, T],

YT =ξ (21)

Torej, če preoblikujemo (18) v (21), iščemo namesto {Ft}t≥0 - prilagojenega procesa Y(·) kot rešitev SDE raje par (Y(·), Z(·)). Dodatna komponenta Z(·) je zelo pomembna, ker zaradi nje lahko najdemo prilagojeno rešitev. Če (21) zapišemo v integralski obliki dobimo

Če vstavimo zdaj (22) v (20), dobimo Yt=Y0+ Tukaj ne bomo razlikovali (21) in (23), saj oba primera spadata pod obratne sto-hastične diferencialne enačbe. Uporabimo zdaj Itôvo formulo na |Y(t)|2, kjer | · | označuje evklidsko normo, in zapišimo

E|ξ|2 =E|Yt|2+ konstanta, potem zaradi enoličnosti zapišemo rešitev kot Yt=ξ in Zt= 0.

Definicija 1.25. Rešitev BSDE z generatorjemΨ :R×Rp×Rp×m →Rrin končnim Opomba 1.26. Y je semimartingal, ker velja

Yt=ξ+

kar pa je semimartingal, ker imamo procesΨs končno omejeno vairanco in martingal

t

0 ZsdWs.

Prostor H2,p×m ima enako definicijo, kot pri SDE, zato definirajmo Y ∈ S2,p in Z ∈H2,p×m.