• Rezultati Niso Bili Najdeni

Potek tlačne motnje [6]

V gorišču se tlačna motnja izredno zgosti na zelo majhni površini. Slika 2.8 prikazuje spreminjanje amplitud pozitivnega in negativnega dela tlačne motnje na različnih oddaljenostih od gorišča leče. Na sliki vidimo, da je območje visokih amplitud relativno ozko in da z oddaljevanjem od gorišča amplituda izredno hitro pada.

Teoretične osnove in pregled literature

13 Slika 2.8: Amplituda tlačne motnje v okolici gorišča [9]

Nadalje vidimo, da je potek negativnega dela v gorišču v primerjavi s pozitivnim delom dosti nižji in njegove vrednosti ne padajo tako hitro kot pri pozitivnem delu. Vendar negativnega dela tlačne motnje ne smemo zanemariti, saj pomembno vpliva na pojav kavitacije.

2.2 Tkivni fantomi

Tkivni fantomi posnemajo lastnosti človeškega tkiva in se uporabljajo za preučevanje in razvoj novih možnosti medicinskega slikanja in zdravljenja [10]. Fantomi so različnih sestav, geometrije, optičnih, akustičnih, termičnih in mehanskih lastnosti. Obstajajo v številnih in različnih oblikah, vendar so na splošno razdeljeni na tiste v tekočem, hidrogelnem in trdnem stanju. Druga kategorija tkivnih fantomov je živalsko tkivo ex vivo, ki se pogosto uporablja za bolj realističen pristop, vendar še vedno ne more zagotoviti vseh lastnosti človeškega tkiva. Nekaterih lastnosti živalskega tkiva, npr. optičnih lastnosti, našim raziskavam ne moremo prilagajati.[11]

2.2.1 Zahtevane lastnosti

Za specifični fantom in njegove lastnosti se odločimo na podlagi raziskav, ki jih želimo izvesti. Ker se optoakustične pojave v zadnjem času veliko raziskuje na področju mikrodestrukcije tkiva brez kirurškega posega, morajo tkivni fantomi zagotavljati raznolike lastnosti. Na področju raziskovanja mikrodestrukcije kožnih celic morajo tkivni fantomi zagotoviti primerne mehanske lastnosti. Preglednica 2.2 prikazuje vrednosti elastičnega in strižnega modula (E in G), ki se jim moramo približati, če želimo proizvesti ustrezne tkivne fantome.

Teoretične osnove in pregled literature

14

Preglednica 2.2: Mehanske lastnosti človeške kože

Tkivna plast kože E [kPa] G[kPa] Lokacija na telesu Viri

Zagotavljanje mehanskih lastnosti je z vidika mikrodestrukcije tkiva izredno pomemben faktor. Ob preletu dovolj velike tlačne motnje skozi tkivo se pojavi kavitacijski oblak, ki je direktno povezan z mikrodestrukcijo tkiva. Pojav kavitacijskega oblaka se zgodi zaradi hitrih sprememb tlaka ob konstantni temperaturi. Kapljevina, ki je ujeta v tkivnih fantomih, se zaradi hitrih tlačnih sprememb upari in tako na določenih mestih nastanejo kavitacijski mehurčki. Mehurčki imajo drugačno svetlobno reflektivnost od kapljevine in jih zato lahko opazujemo s hitrimi kamerami ali drugimi slikovnimi sistemi. Preglednica 2.3 prikazuje absorpcijski koeficient človeške kože pri različnih valovnih dolžinah.

Preglednica 2.3: Optične lastnosti človeške kože

Tkivna plast kože Absorpcijski koeficient (µa) [cm-1] Viri 556 nm 758 nm 914 nm Povrhnjica (15% ϕmel) 53,64 23,41 14,25 [20]

Usnjica 1,56 0,58 0,48 [21]

Podkožno tkivo 1,67 0,57 0,89 [22]

Ker človeška koža ni prozorna, z navadno hitro kamero ne moremo opazovati dogajanja v podkožju med izvajanjem eksperimenta. Slika 2.9 prikazuje, kako svetloba prehaja dva različna materiala. Oba imata enako debelino, vendar različno sipanje. Material A je prozoren in svetloba skozenj potuje skoraj nemoteno. Pri tem ohranja svojo intenziteto in usmeritev. Material B je difuzen in svetloba ob prehajanju skozenj ne ohranja enake intenzitete, kot pri materialu A. Zato se skozi material B izgubi veliko pomembnih informacij, saj na senzorje ne pride dovolj svetlobe in je zaradi tega signal prenizek in z veliko šuma.

Slika 2.9: Prenos svetlobe v prozornem in difuznem tkivnem fantomu

Teoretične osnove in pregled literature

15 Preglednica 2.4 prikazuje akustične lastnosti človeške kože. Tkivni fantom mora imeti podobne predvsem akustične lastnosti, kot so hitrost zvoka (c), akustična impedanca (Z) in koeficient dušenja (α1). To so najpomembnejše lastnosti, ki jih je treba posnemati. [23]

Preglednica 2.4: Akustične lastnosti človeške kože

Tkivna plast kože ρ [kg m-3] c [m s-1] Z [106∙kg m-2 s-1] α1 (dB cm−1 MHz−1 ) Viri

Povrhnjica 1233 1645 1,99 0,44 [24]

Usnjica 1151 1595 1,8 0,26 [24]

Podkožno tkivo 928 1450 1,38 0,6 [25]

Akustične lastnosti so za optoakustiko izredno pomembne, saj z njimi nadzorujemo gibanje tlačne motnje ter njen prehod med posameznimi plastmi. Če želimo, da se pri izvajanju eksperimentov na meji med vodo in tkivnim fantomom odbije čim manj tlačne motnje, je treba zagotoviti, da je akustični prenos iz enega medija v drug medij čim višji, kar zagotovimo z izenačitvijo akustičnih impedanc. Poleg naštetih lastnosti morajo tkivni fantomi zagotavljati še primerne termične lastnosti. Njihovo zagotavljanje je pomembno, saj se leče pri obstreljevanju z laserskimi bliski močno segrejejo. V primeru, da je leča v neposredni bližini fantoma, se lahko zaradi termične spremembe deformira ali celo uniči.

2.2.2 Vrste materialov

Tkivni fantomi so narejeni iz mnogih različnih snovi in materialov tako, da zagotavljajo potrebne lastnosti, ki so pomembne za izbrane raziskave. Najpogosteje uporabljeni so tekočinski, trdni silikonski ali polimerni fantomi, želatinasti ali agarjevi fantomi in živalski fantomi [11]. Slika 2.10 prikazuje nekatere enostavne tkivne fantome. Material A predstavlja tekoči tkivni fantom, material B trdne tkivne fantome, material C prikazuje primer želatinastega fantoma in material D predstavlja živalsko tkivo.

Slika 2.10: Primeri enostavnih tkivnih fantomov [11]

Teoretične osnove in pregled literature

16

V optoakustiki se največkrat uporabljajo sledeči tkivni fantomi:

- voda, - agar, - želatina,

- kombinacije agarja in želatine, - poliakrilamid (PAM),

- karagenan,

- ostali želirni materiali.

Voda

Voda je najenostavnejši in najlažje dostopen tkivni fantom, ki si ga lahko zamislimo.

Preglednica 2.5 prikazuje gostoto in hitrost zvoka za destilirano vodo pri 20 C.

Preglednica 2.5: Gostota in hitrost zvoka za vodo Lastnost Vrednost

ρ [kg m-3] 998 c [m s-1] 1481

Prav zaradi njene enostavnosti in dostopnosti je voda eden izmed najpogostejših fantomov, ki jih lahko uporabimo v začetnih stadijih raziskav. Dodajamo ji lahko različne materiale, s čimer povečamo njihovo kompleksnost in se tako vse bolj približujemo zahtevam mehkih tkiv.

Agar

Agar je zelo razširjeno želirno sredstvo za izdelavo tkivnih fantomov. Široko uporabo agar gelov lahko pripisujemo več dejavnikom, vključno z njihovo enostavnostjo in nizko ceno izdelave ter zadostno mehansko trdnostjo, ki omogoča izdelavo različnih oblik in večplastnih struktur [20]. Dodatna prednost agarja je njegovo visoko tališče, ki znaša blizu 78 C, zaradi česar je idealen za mehanske in termične študije [23]. Preglednica 2.6 prikazuje nekatere mehanske in optične lastnosti agar fantomov pri 2 % masne koncentracije.

Preglednica 2.6: Nekatere mehanske in akustične lastnosti agar fantomov Lastnost pri 2% agarja Vrednost Vir

ρ [kg m-3] 999 [26]

c [m s-1] 1460 [27]

α1 (dB cm−1 MHz−1 ) 0,3 [28]

E [kPa] 175 [29]

Tkivnim fantomom iz agarja lahko s spreminjanjem koncentracije agarja nadziramo vse štiri zgoraj omenjene lastnosti. S povečevanjem koncentracije agarja linearno povečujemo hitrost zvoka, kjer v povprečju povečamo hitrost zvoka za 1 m/s na 0,1 % povečane koncentracije agarja [30]. Prav tako linearno narašča koeficient dušenja, ko je koncentracija agarja med 2 in 6 %.

Teoretične osnove in pregled literature

17 Dodatna dobra lastnost agar fantomov je, da jim lahko dodajamo velike količine različnih materialov, s katerimi še dodatno prilagodimo lastnosti tkivnega fantoma, kot je npr.

koeficient dušenja. Nekateri izmed materialov so silicijev dioksid, magnezij, kalcij, kalij, celuloza, grafin in kondenzirano mleko. Kondenzirano mleko se v literaturi največ uporablja kot absorber akustične energije. V primeru, da koncentracije agarja ne moremo povečevati, ampak potrebujemo višjo zvočno hitrost, se dodaja še glicerol [31].

Čeprav je bilo dokazano, da so fantomi na osnovi agarja funkcionalni v širokem obsegu uporabe, jih spremljajo nekatere omejitve. Prvič, imajo relativno nizko žilavost in so zato zlahka krhki. Druga negativna lastnost je njihova omejena prozornost, ki preprečuje neposredno vizualizacijo nastajanja poškodb v primerih toplotnih izpostavljenosti [23].

Želatina

Želatina je drug izredno enostaven material, iz katerega lahko na enostaven način pripravimo kakovostne fantome. Preglednica 2.7 prikazuje nekatere mehanske in akustične lastnosti želatinastega fantoma, ki je vseboval 6,67 % želatine. Poleg vode je vseboval še konzervirano mleko, ki je bilo razredčeno z vodo v razmerju 50/50.

Preglednica 2.7: Nekatere mehanske in akustične lastnosti želatinastih fantomov [10]

Lastnost želatine Vrednost ρ [kg m-3] 1067

c [m s-1] 1553

α1 (dB cm−1 MHz−1 ) 0,50

E [kPa] 9,5

Prav tako kot pri agarju so pokazali, da povečevanje koncentracije želatine linearno povečuje hitrost zvoka, in sicer v območju med 2 % in 24 % povečuje hitrost zvoka za 3,2 m/s na vsak dodan procent želatine [23].

Običajno imajo želatinasti fantomi relativno nizke mehanske trdnosti in nizke temperature taljenja, zaradi česar so nepraktične za eksperimente, kjer je presežena temperaturo 50 C.

Termične omejitve lahko na dokaj enostaven način zvišamo z dodajanjem vezivnega sredstva, npr. formaldehida ali glutaraldehida. Z vezivnimi sredstvi lahko temperaturo taljenja zvišamo preko 60 C, poleg tega lahko povišamo še togost fantoma. Slaba stran vezivnih sredstev je, da lahko z njihovim dodajanjem poslabšamo nekatere njihove druge pomembne parametre [23].

Kombinacije agarja in želatine

Fantomi, sestavljeni iz mešanic agarja in želatine, so se pojavili kot alternativni kandidati za aplikacije elastografije. Uporaba agarja povzroči trše fantome (tj. Youngov modul) s povečano geometrijsko stabilnostjo. Preglednica 2.8 prikazuje mehanske in akustične lastnosti fantomov mešanice agarja in želatine. Treba je omeniti, da je koncentracija agarja v mešanicah znašala 1,17 % in želatine 3,6 %, vsi testi so bili izvedeni pri 22 C. V fantom je bilo dodano še vezivno sredstvo, saj ostane temperatura tališča za želatino na 32 C.

Teoretične osnove in pregled literature

18

Preglednica 2.8: Nekatere mehanske in akustične lastnosti agarjevih/želatinastih fantomov [32]

Lastnost Vrednost spremembe geometrije. Do tega pojava pri agar fantomih ne more priti.

Poliakrilamid (PAM)

Izredno dober material za pripravo fantomov, ki imajo zelo visoke temperature taljenja, je poliakrilamid. Za te namene se kaže tudi kot najbolj uporaben. Dodatna dobra lastnost PAM je, da je prozoren za vidno svetlobo. Preglednica 2.9 prikazuje mehanske in optične lastnosti PAM fantomov. PAM fantom je za test gostote, hitrosti zvoka in prožnostnega modula vseboval 5 %, pri koeficientu dušenja pa 10 % PAM materiala.

Preglednica 2.9: Nekatere mehanske in akustične lastnosti PAM fantomov [33]

Lastnost Vrednost ravnosti površine potrebno postopek izdelave podaljšati in otežiti. Velika pomanjkljivost, ki jo imajo PAM fantomi, je, da je za njihovo pripravo treba izvesti polimerizacijo monomera akrilamida, ki je rakotvoren in nevrotoksičen. Posebej pazljivi moramo biti tudi pri uporabi fantomov, saj se PAM difundira nazaj v akrilamid, ko je izpostavljen toploti in ultravijolični svetlobi. Zato moramo biti pri izdelavi, uporabi in shranjevanju fantoma dodatno pazljivi [34].

Agar fantomi se izkazujejo kot najboljši in v veliki meri najbolj uporabljeni fantomi za raziskave mehkega tkiva. V primerjavi s PAM fantomi niso toksični in so veliko lažje in ceneje proizvedeni, čeprav imajo PAM fantomi izredno dobro prozornost. Želatinasti fantomi imajo nekoliko nižjo mehansko trdnost. Če jim jo želimo dvigniti, jim lahko spremenimo katere druge pomembne lastnosti. Zato so iz tega vidika nekoliko manj uporabljeni.

19

3 Metodologija raziskave

V tem poglavju so opisani eksperimentalni sistem in njegovi glavni podsistemi. Prav tako je opisana izbira in izdelava tkivnega fantoma ter potek izvedbe eksperimentov in obdelave meritev.

3.1 Eksperimentalni sistem

Eksperimentalni sistem je sestavljen iz številnih podsistemov, ki so podrobneje opisani v naslednjih podpoglavjih. Celotni sistem, razen laserja, je bil postavljen na optični mizi v laboratoriju Lasteh.

Eksperimntalni sistem je shematsko predstavljen na sliki 3.1. Eksperimente smo začenjali s pošiljanem signalov s PC (ang. personal computer) na kamero in laser. Kamera se je ob prejetju signala aktivirala in čakala na dovedno svetlobo iz nanosekundne bliskavice. Drugi signal se je poslal na bliskovni Nd:YAG laser, ki je iz prejetega signala zgeneriral primeren blisk. Blisk se je po prehodu polarizatorja na delilniku žarka razdelil v razmerju 90/10, kjer je 10 % energije bliska sprožilo Si-fotodiodo (Thorlab, DET10A), preostali del energije pa je bil uporabljen za generiranje OA efekta. Signal s fotodiode je zajel osciloskop (LeCroy 6050), ki je signal posredoval na funkcijski generator (Tektronix AFG3102). S funkcijskim generatorjem smo nastavljali poljubno zakasnitev sprožitve nanosekundne bliskavice, ki je osvetlila merilno območje vzorca. Kamera je v tistem trenutku zajela sliko, ki se je v realnem času prikazala na ekranu računalnika. Signale, pridobljene s prožilne in presevnostne fotodiode, smo z osciloskopa s pomočjo programske opreme prikazovali in shranjevali na računalniku. S funkcijskim generatorjem smo nastavljali poljubno zakasnitev, ki je imela minimalni korak 100 ns. Eksperimentalni sistem je imel še dodatno zakasnitev 2,5 μs, ki jo je bilo potrebno prišteti nastavljeni zakasnitvi.

Metodologija raziskave

20

Slika 3.1: Shematski prikaz eksperimentalnega mesta

Optična pot laserskega bliska, se prične pri koncu laserske roke in ima dolžino 1,5 m, kjer na koncu blisk zadane OA lečo. Optično pot tako sestavljajo polarizator (Thorlabs, CCM1-PBS253-1064-HP/M), ki je imel λ/2 in λ/4 ploščici, pri polarizatorju smo imeli 10 % izgube energije bliska. Za polarizatorjem smo imeli postavljeni dve ogledali (Thorlabs, NB1-K13 - Ø1" Nd:YAG), med katerima je bil postavljen delilnik žarka, ki je preusmeril 10 % energije bliska na sprožilno fotodiodo. 90 % energije bliska se nato dovede do optičnega stolpa, ki je vseboval tri ogledala (Thorlabs, NB1-K13 - Ø1" Nd:YAG), ki so blisk dovedla direktno nad OA lečo, kot je prikazano na sliki 3.2. Preglednica 3.1 prikazuje prag poškodbe za optične elemente za bliske z valovno dolžino1064 nm, 10 ns, 10 Hz in reflektivnost zrcal, ki so bila vsa postavljena pod kotom 45 glede na vpadli blisk. Na optični poti uporabljamo 5 zrcal, ki imajo skupaj približno 5 % izgube energije laserskega bliska. Če prištejemo še izgube polarizatorja in izgube delilnika imamo na optični poti skoraj 25 % izgube energije laserskega bliska. Tudi pri 25 % izgube energije smo na OA lečo lahko dovedli dovolj visoke energije za generiranje kavitacijskega oblaka.

Metodologija raziskave

21 Preglednica 3.1: lastnosti optičnih elementov [35]

Optični element Prag poškodbe [J/cm2] Reflektivnost [%]

polarizator >10 /

zrcalo 5 >99

Blisk je imel ob izstopu iz laserske roke premer 6,5 mm, pri čemer smo morali zaradi njegove velike divergence (blisk je imel pred zbiralno lečo premer 14 mm) uporabiti zbiralno lečo z goriščno razdaljo 400 mm. Z zbiralno lečo smo rešili dva problema. Izognili smo se poškodbi ohišja na zadnjem ogledalu in s premikanjem pozicije zbiralne leče nadzirali premer bliska na OA leči. Zbiralno lečo smo postavili tako, da je imel blisk na OA leči premer 7 mm. Slika 3.2 prikazuje optično pot, njene komponente in celotno postavitev eksperimentalnega sistema.

Slika 3.2: Optična pot in njene komponente

Ker je bil sistem schliernove hitre fotografije po višini fiksiran, smo morali za zajem kvalitetne slike prilagajati višino steklene kadi, OA leče in vzorcev fantomov. Steklena kad je bila dvignjena toliko, da je bila OA leča približno 10 mm pod gladino vode, pri tem je pod njo ostalo dovolj prostora za vzorce fantomov. Pozicije OA leče in vzorcev fantomov smo nadzirali s pomočjo milimetrskih triosnih ročnih manipulatorjev, ki so nam zagotavljali pomike do 25 mm. S pomočjo 3D-tiskalnika smo izdelali podstavek, s katerim smo enostavno držali vzorec fantoma na željeni poziciji. Slika 3.3 prikazuje postavitev OA leče

Metodologija raziskave

22

in vzorca fantoma v stekleni kadi. Vijak, na katerem je bila privita OA leča je ob dotikanju fantoma povzročal njegovo gubanje, zaradi česar so bile zajete slike slabše kvalitete. Težavo smo reševali tako, da smo odstranili tisti del fantoma, kjer se je nahajal vijak, kot je prikazano na sliki 3.3. Ko smo bili zadovoljni z nastavljeno višino OA leče in vzorca fantoma, smo za vse eksperimente spreminjali samo še ravninsko pozicijo fantoma.

Slika 3.3: Postavitev OA leče in vzorca fantoma

Energijo bliska smo merili z energometrom, ki je bil postavljen za zadnjim ogledalom, kot je prikazano na sliki 3.2. Manipulirali smo jo lahko na dva načina: (i) na način, pri katerem smo spreminjali dovedeno napetost, ki jo je laser moral proizvesti za blisk, in (ii) na način, pri katerem smo spreminjali kot λ/2 ploščice in smo tako nadzirali količino energije bliska, ki je prešla skozi polarizator. Prvi način smo uporabljali predvsem za spremembe energij, kjer so bil koraki med energijami večji od 100 mJ. Drugi način smo uporabljali za fino nastavljanje željenih energij bliskov.

Metodologija raziskave

23

3.1.1 Laser

Glavni podsistem eksperimentalnega mesta je predstavljal laser in 1,5 m dolga optična pot, ki je blisk vodila do OA leče. Uporabljali smo bliskovni Nd:YAG laser proizvajalca Fotona model Starwalker MaQX. Slika 3.4 prikazuje uporabljeni laser, ki smo ga morali za eksperimente rahlo prilagoditi.

Slika 3.4: Laser Fotona StarWalker MaQW [36]

Za delovanje laserja je potrebno zagotoviti električno napajanje, kot je razvidno iz preglednice 3.2. Tako lahko StarWalker MaQW proizvede bliske energije do 10 J energije.

Pri valovni dolžini 1064 nm so bliski dolžine 5 ns s pravokotnim intenzitetnim profilom in zagotavlja, da je laserski profil homogen po celotni površini.

Metodologija raziskave

dolgotrajno dovajanje električnega toka 14/6 A kratkotrajno dovajanje električnega toka 19/17 A

Ker je laser primarno namenjen za medicinsko uporabo, smo ga morali za izvajanje eksperimentov nastaviti na t. i. servisni način. V tem načinu je bilo treba laser postaviti zato, da smo ga lahko nadzorovali s pomočjo PC, poleg tega nam je novi način omogočal spreminjanje parametrov za generiranje bliska. Za spreminjanje parametrov smo laserju pošiljali signal v obliki p 180, 480, 195, 13. Črka p predstavlja način delovanja laserja in bliskovni način. Poleg tega imamo še štiri vrednosti: (i) vrednost pove čas črpanja, (ii) vrednost moč električnega napajalnika, s katero se vzbuja bliskavica in ne sme presegati vrednosti 500, (iii) je čas, ko je zaklop zaprt in (iv) čas, ko je zaklop odprt. Za naše eksperimente smo spreminjali zgolj moč napajanja, saj je bila to najenostavnejša možnost nastavitev energije bliska. Za generiranje zgolj enega bliska je bilo treba zagotoviti, da je bil seštevek tretje in četrte vrednosti višji od prve vrednosti.

3.1.2 Titanova OA leča

Lečo smo izdelali iz 0,1 mm tanke titanove pločevine, ki je bila hladno vlečena v polovično sferično obliko s pomočjo sferične kovinske kroglice premera 8 mm. Čisti titan ima izredno nizko absorptivnost, zaradi česar smo titanove vzorce modificirali po postopku, ki so ga raziskali Zimbone in sodelavci v delih [4], [7], [37]. Slika 3.5 prikazuje lečo iz čiste titanove pločevine, ki je pripravljena na nadaljnjo obdelavo.

Slika 3.5: Vzorec pred lasersko oksidacijo površine

Za lasersko obdelavo smo pripravili tri titanove leče, ki so bile dolge 20 mm in široke 9 mm.

Za izdelavo črnih titanovih leč smo morali vsako lečo posamično obdelati – vsako smo potopili 15 mm globoko v demineralizirano vodo. Titanove vzorce smo nato obstreljevali z zgoraj opisanim laserjem, pri čemer smo morali premestiti optično roko iz horizontalne lege

Metodologija raziskave

25 v vertikalno, saj smo za generiranje črnega titana uporabljali fluence, ki so bile previsoke za optične elemente. Laserski bliski so imeli na titanovih vzorcih fluence 2,2 J/cm2 s premerom 8,6 mm. Slika 3.6 prikazuje postavitev izvedbe obdelave čistih titanovih leč v črne titanove leče.

Slika 3.6: Izvedba laserske oksidacije površine titanovega vzorca

Za doseganje dovolj velike absorptivnosti vzorca je treba zagotoviti dovolj kumulativne fluence, ki za pridobivanje črne titanove površine znaša okoli 100 J/cm2.. Kumulativna fluenca je zmnožek števila bliskov in fluence laserja. Naši vzorci so bili obstreljeni s 150 bliski, pri čemer je kumulativna fluenca presegala 300 J/cm2. Slika 3.7 prikazuje končano lečo.

Slika 3.7: Črna titanova leča

Metodologija raziskave

26

Pripravili smo tri leče, med katerimi smo morali izbrati najustreznejšo. Najustreznejšo lečo smo izbrali na podlagi schliernovih fotografij, kjer smo opazovali količino nastalega kavitacijskega oblaka v vodi. Leča, ki je omogočila generacijo največjega kavitacijskega oblaka, je bila izbrana za opravljanje nadaljnjih eksperimentov v vzorcih fantoma.

3.1.3 Schliernova hitra fotografija

Schliernova hitra fotografija je primerljiva s tehniko senčnih fotografij, kjer se izkorišča spremembo lomnega količnika zaradi spremembe gostote, temperature ali mešanja različnih snovi [38]. Za zajemanje slik smo uporabili optično postavitev, ki je prikazana na sliki 3.8.

Slika 3.8: Shematski prikaz postavitve schliernove hitre fotografije

Za točkovni svetlobni izvor smo uporabili 8-nanosekundno bliskavico, ki smo jo prožili s prožilno fotodiodo, kot je opisano v poglavju 3.1. Žarke smo kolimirali in s tem primerno osvetlili opazovani pojav S. Žarki so se nato s pomočjo schliernove leče fokusirali. V gorišču schliernove leče je postavljena polovična zaslonka KE (angl. knife-edge), ki prestrega približno polovico žarkov. Zaradi spremembe lomnega količnika se je v opazovanem pojavu

Za točkovni svetlobni izvor smo uporabili 8-nanosekundno bliskavico, ki smo jo prožili s prožilno fotodiodo, kot je opisano v poglavju 3.1. Žarke smo kolimirali in s tem primerno osvetlili opazovani pojav S. Žarki so se nato s pomočjo schliernove leče fokusirali. V gorišču schliernove leče je postavljena polovična zaslonka KE (angl. knife-edge), ki prestrega približno polovico žarkov. Zaradi spremembe lomnega količnika se je v opazovanem pojavu