• Rezultati Niso Bili Najdeni

Potencialni turisti

In document Razvoj turizma v občini Gorenja vas (Strani 42-49)

6. REZULTATI ANKETNE RAZISKAVE

6.2. Potencialni turisti

Po obisku turistične destinacije si vsak turist ustvari neko lastno mnenje o tem doživetju, npr.

kaj ga je zadovoljilo, kaj bi izboljšal, ali se bo v prihodnjih letih na to destinacijo še vrnil itd.

Mi smo s pomočjo anketnega vprašalnika povpraševali potencialne turiste, tj. prebivalce Slovenije, na splošno o poznavanju občine Gorenja vas - Poljane kot turistične destinacije, ali so že bili na tem območju ter kaj jim je pri izbiranju turistične destinacije najbolj pomembno.

36

Na vprašalnik je začelo odgovarjati 367 potencialnih turistov. Iz nadaljnje analize smo v prvem koraku izločili vse anketirance iz občine Gorenja vas - Poljane, saj za turista velja, da potuje izven kraja stalnega prebivanja, v našem primeru pa smo to razširili na območje občine. Občanov gorenjevaške občine je bilo 65. Ob tem velja omeniti, da nekateri vprašani vprašalnika niso rešili v celoti, zato se število odgovorov skozi vprašalnik zmanjšuje od števila 302 do števila 258. Pri zajemanju vzorca anketirancev smo poskušali zajeti čim bolj reprezentativen vzorec, to je čim večje število anketirancev, starejših od 16. let in iz čim večjega števila občin. Na koncu smo prejeli 258 rešenih vprašalnikov iz 76 občin, kar je več kot tretjina vseh občin v Sloveniji (35,8 %). Prostorska razporeditev je prikazana na spodnjem zemljevidu (Slika 35). Od končnih 258 anketiranih je bilo skoraj dve tretjini žensk in ostalo moških, v starostnih razredih pa je prevladovalo mlajše prebivalstvo med 26. in 35. letom starosti. Iz tega lahko sklepamo, da je vzorec deloma reprezentativen, saj je število dobljenih odgovorov dovolj veliko, da lahko ugotovitve posplošimo na celotno Slovenijo. Na drugi strani velja opozoriti na neuravnoteženo starostno strukturo, saj so določene starostne skupine številčno bolj zastopane kot druge. Pri tem velja omeniti, da je zaradi epidemije novega koronavirusa anketiranje potekalo zgolj preko spleta, pri čemer je mlajša populacija precej bolj dovzetna za tovrsten način socialne interakcije, kar je na koncu privedlo do nadpovprečne zastopanosti mlajše populacije. Rahla neuravnoteženost vzorca se pojavlja tudi pri strukturi spola anketirancev, vendar to pri nadaljnji analiza nima večjega vpliva na kakovost rezultatov.

Na koncu glede na vzorec anketiranih menimo, da bomo iz pridobljenih podatkov napravili kvalitetno analizo o občini Gorenja vas - Poljane kot turistični destinaciji.

37

Slika Napaka! Zaznamek ni definiran.35: Število anketiranih po občinah v Sloveniji

38 Slika 36: Spol anketirancev

Avtor: Miha Pustavrh, 2021.

Slika Napaka! Zaznamek ni definiran.37: Starostna struktura anketirancev

Avtor: Miha Pustavrh, 2021.

Kot že zgoraj omenjeno sta na prvo vprašanje »Kaj izmed turistične ponudbe v občini Gorenja vas - Poljane vam je znano?« odgovorila 302 anketiranca. Spraševali smo, kaj izmed celotne turistične ponudbe v občini poznajo in česa ne. Velja omeniti, da so bili rezultati pričakovani, saj je nekaj izmed turistične ponudbe poznano praktično po celi Sloveniji, kar četrtina vprašanih pa ne pozna nič izmed naštetega. V spodnji preglednici so prikazane tiste

39

atrakcije, ki so najbolj poznane in tiste, ki so najmanj. Kar četrtina vprašanih je odgovorila, da jim ni poznano nič od naštetega.

Preglednica 1: Poznavanje turistične ponudbe v občini Gorenja vas - Poljane

NAJBOLJ POZNANO NAJMANJ POZNANO

Blegoš 50,3 % Pri Lenart 1,3 %

Smučišče Stari vrh 49,7 % Ekološka kmetija Zaleše 1,3 %

Maraton Franja 48 % Štefanova hiša 2 %

Rojstna hiša Ivana Tavčarja 42,1 % Valentinova pot 2,3 % Tavčarjev dvorec na Visokem 37,8 % Apartmaji Gornik 2,3 % Avtor: Miha Pustavrh, 2021.

Malo nas preseneča dejstvo, da več kot dve tretjini od skupaj 279 anketiranih, ki so odgovorili na drugo vprašanje, še ni bilo v vlogi turista v občini Gorenja vas - Poljane. Na to vprašanje ni odgovorilo 23 anketirancev, ki so z vprašalnikom zaključili po prvem vprašanju.

Slika Napaka! Zaznamek ni definiran.38: Anketiranci v vlogi turista v občini Gorenja vas - Poljane

Avtor: Miha Pustavrh, 2021.

Iz tega lahko sklepamo, da občina kot turistična destinacija ni tako atraktivna, da bi privabljala potencialne turiste iz celotne Slovenije, ampak da je določen del turistične ponudbe zanimiv zgolj znotraj Gorenjske statistične regije in bližnje okolice. Istočasno smo spraševali tudi po številu obiskov turistične atrakcije in ponovno se pojavlja podoben vzorec odgovorov kot pri prvem vprašanju.

40

Slika Napaka! Zaznamek ni definiran.39: Število obiskov posameznih turistične atrakcije

Avtor: Miha Pustavrh, 2021.

Predvsem izstopata Blegoš kot priljubljena izletniška točka preko celega leta in Smučišče Stari vrh pozimi. Pri tem vprašanju pa se že pojavi kar nekaj odgovorov, ki se nanašajo na gostinsko ponudbo. Velja omeniti, da so zgoraj zbrani odgovori zgolj 84 anketirancev od skupno 279, ostali pa na to vprašanje niso odgovorili, čeprav so že bili turisti v občini Gorenja vas - Poljane.

Slika Napaka! Zaznamek ni definiran.40: Mnenje o občini Gorenja vas - Poljane kot turistični destinaciji

Avtor: Miha Pustavrh, 2021.

41

Na vprašanje, ali je občina Gorenja vas - Poljane zanimiva turistična destinacija, je odgovorilo 277 anketiranih in skoraj polovica jih meni, da je občina privlačna turistična destinacija, 45 % se ne more opredeliti, zgolj nekaj več kot 5 % jih meni, da občina ni privlačna za preživljanje prostega časa. Sklepamo lahko, da je občina Gorenja vas - Poljane zanimiva turistična destinacija za tiste, ki so jo obiskali. Ostali anketirani so se težko opredelili, saj še niso bili v vlogi turista v občini Gorenja vas - Poljane.

Slika Napaka! Zaznamek ni definiran.41: Pomembnost elementov turistične ponudbe

Avtor: Miha Pustavrh, 2021.

V nadaljevanju smo spraševali po tem, kaj se anketirancem kot potencialnim turistom zdi pomembno pri izbiranju turistične destinacije. Na to vprašanje je odgovorilo 259 anketirancev. Kot turistom jim je najbolj pomembna pokrajinska privlačnost, delno pomembna jim je še prijaznost lokalnega prebivalstva, medtem ko ostali elementi niso niti pomembni niti nepomembni, tradicionalne prireditve pa so že skoraj delno nepomemben element turistične ponudbe.

Napaka! Zaznamek ni definiran.

42

7. PRILOŽNOSTI IN IZZIVI TURIZMA V OBČINI GORENJA VAS -

In document Razvoj turizma v občini Gorenja vas (Strani 42-49)