• Rezultati Niso Bili Najdeni

Poznavanje turistične ponudbe v občini Gorenja vas - Poljane

In document Razvoj turizma v občini Gorenja vas (Strani 46-68)

NAJBOLJ POZNANO NAJMANJ POZNANO

Blegoš 50,3 % Pri Lenart 1,3 %

Smučišče Stari vrh 49,7 % Ekološka kmetija Zaleše 1,3 %

Maraton Franja 48 % Štefanova hiša 2 %

Rojstna hiša Ivana Tavčarja 42,1 % Valentinova pot 2,3 % Tavčarjev dvorec na Visokem 37,8 % Apartmaji Gornik 2,3 % Avtor: Miha Pustavrh, 2021.

Malo nas preseneča dejstvo, da več kot dve tretjini od skupaj 279 anketiranih, ki so odgovorili na drugo vprašanje, še ni bilo v vlogi turista v občini Gorenja vas - Poljane. Na to vprašanje ni odgovorilo 23 anketirancev, ki so z vprašalnikom zaključili po prvem vprašanju.

Slika Napaka! Zaznamek ni definiran.38: Anketiranci v vlogi turista v občini Gorenja vas - Poljane

Avtor: Miha Pustavrh, 2021.

Iz tega lahko sklepamo, da občina kot turistična destinacija ni tako atraktivna, da bi privabljala potencialne turiste iz celotne Slovenije, ampak da je določen del turistične ponudbe zanimiv zgolj znotraj Gorenjske statistične regije in bližnje okolice. Istočasno smo spraševali tudi po številu obiskov turistične atrakcije in ponovno se pojavlja podoben vzorec odgovorov kot pri prvem vprašanju.

40

Slika Napaka! Zaznamek ni definiran.39: Število obiskov posameznih turistične atrakcije

Avtor: Miha Pustavrh, 2021.

Predvsem izstopata Blegoš kot priljubljena izletniška točka preko celega leta in Smučišče Stari vrh pozimi. Pri tem vprašanju pa se že pojavi kar nekaj odgovorov, ki se nanašajo na gostinsko ponudbo. Velja omeniti, da so zgoraj zbrani odgovori zgolj 84 anketirancev od skupno 279, ostali pa na to vprašanje niso odgovorili, čeprav so že bili turisti v občini Gorenja vas - Poljane.

Slika Napaka! Zaznamek ni definiran.40: Mnenje o občini Gorenja vas - Poljane kot turistični destinaciji

Avtor: Miha Pustavrh, 2021.

41

Na vprašanje, ali je občina Gorenja vas - Poljane zanimiva turistična destinacija, je odgovorilo 277 anketiranih in skoraj polovica jih meni, da je občina privlačna turistična destinacija, 45 % se ne more opredeliti, zgolj nekaj več kot 5 % jih meni, da občina ni privlačna za preživljanje prostega časa. Sklepamo lahko, da je občina Gorenja vas - Poljane zanimiva turistična destinacija za tiste, ki so jo obiskali. Ostali anketirani so se težko opredelili, saj še niso bili v vlogi turista v občini Gorenja vas - Poljane.

Slika Napaka! Zaznamek ni definiran.41: Pomembnost elementov turistične ponudbe

Avtor: Miha Pustavrh, 2021.

V nadaljevanju smo spraševali po tem, kaj se anketirancem kot potencialnim turistom zdi pomembno pri izbiranju turistične destinacije. Na to vprašanje je odgovorilo 259 anketirancev. Kot turistom jim je najbolj pomembna pokrajinska privlačnost, delno pomembna jim je še prijaznost lokalnega prebivalstva, medtem ko ostali elementi niso niti pomembni niti nepomembni, tradicionalne prireditve pa so že skoraj delno nepomemben element turistične ponudbe.

Napaka! Zaznamek ni definiran.

42

7. PRILOŽNOSTI IN IZZIVI TURIZMA V OBČINI GORENJA VAS - POLJANE

Za ugotavljanje nadaljnjega razvoja turizma v občini je bila uporabljena »SWOT« analiza. S slednjo ugotavljamo prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti razvoja turizma na določenem območju. Med prednosti in slabosti uvrščamo notranje dejavnike, na katere imamo vpliv, da se prilagodimo, jih razvijamo, ali kako drugače ukrepamo. Na drugi strani na priložnosti in nevarnosti nimamo vpliva, saj gre za zunanje dejavnike, na katere se lahko zgolj prilagodimo.

7.1. Prednosti

➢ Privlačna pokrajina;

➢ mirno okolje in razmeroma neokrnjena narava;

➢ bogata kulturna zgodovina (pisatelji, slikarji in druge osebnosti);

➢ bogata etnografska dediščina (dvorec Visoko, obujanje tradicionalnih običajev);

➢ pestrost gastronomske ponudbe;

➢ večje število nastanitvenih zmogljivosti;

➢ izgradnja »glamping« naselja;

➢ športni in kulturni dogodki;

➢ različne možnosti športnih aktivnosti, rekreacije in oddiha;

➢ ureditev letnega kopališča ob Poljanski Sori;

➢ ureditev športnorekreacijskega središča z igrišči in možnostjo izposoje športnih pripomočkov;

➢ delovanje Zavoda za turizem Poljanska dolina in turističnih društev;

➢ kakovostno trženje ponudbe in stalna nadgradnja;

➢ zaokroženost turistične ponudbe v integralen proizvod;

➢ prepoznavnost turizma kot priložnost za nadaljnji razvoj občine;

➢ razvoj v smeri butičnega turizma;

➢ povezovanje z ostalimi občinami škofjeloškega območja.

7.2. Slabosti

➢ Različni interesi med turističnimi ponudniki in občino glede razvoja turistične dejavnosti;

➢ nezainteresiranost nekaterih turističnih ponudnikov za sodelovanje pri razvoju turizma;

➢ premalo povezovanja med različnimi turističnimi akterji;

➢ vlaganje zgolj v določene turistične aktivnosti;

➢ nenaklonjenost lokalnega prebivalstva spremembam v občini v namen turizma;

➢ premalo izobražen kader na področju turizma pri lokalnih ponudnikih.

7.3. Priložnosti

➢ Nadaljnji razvoj butičnega turizma;

➢ razvoj trajnostnega turizma;

➢ razvoj drugih oblik turizma (poslovni turizem, ribiški turizem, lovski turizem);

➢ oživitev termalnega kopališča Pr' TopliČARju v dolini Kopačnice pod imenom glamping center Charming Slovenia;

➢ nadaljnji razvoj integralnega turizma;

➢ izjemna konkurenca na tržišču;

43

➢ izgradnja 4. razvojne osi med Cerknim in Poljansko dolino.

7.4. Nevarnosti

➢ Posledice epidemije novega koronavirusa;

➢ podnebne spremembe;

➢ prekomerna obremenitev posameznih turističnih atrakcij;

➢ neenakomeren razvoj turizma v občini;

➢ premajhna količina finančnih sredstev za zadovoljitev vse večjih potreb turistov;

➢ dolgotrajni uradniški postopki;

➢ slaba prometna povezava iz nekaterih statističnih regij.

Zgornja »SWOT« analiza nam kratko in jedrnato prikazuje, na katerih področjih je turistična dejavnost v občini šibka in na katerih področjih je še možnost napredka. Iz vseh pridobljenih kvalitativnih in kvantitativnih podatkov lahko na koncu dobimo določeno predstavo razvoja turizma v občini Gorenja vas - Poljane. Na prvem mestu velja omeniti kakovostno delo Zavoda za turizem Poljanska dolina, ki na različne načine poskuša razvijati turizem v občini do te mere, da bi slednji lahko pomenil tudi neko razvojno možnost občine. Poleg tega veliko pozornosti namenjajo povezovanju vseh akterjev, kar je ključen korak k integralni ponudbi v občini. Povezovanje je po našem mnenju edini pravi pristop k razvoju manjšega turističnega območja, kakršna je občina Gorenja vas - Poljane. Ravno ta majhnost je prednost pri razvoju območja, saj prehod v množični turizem ni tako verjeten, vendar se na zavodu temu vseeno poskušajo izogniti že na začetku. Tovrstna rešitev je vsekakor razvoj v smeri butičnega turizma v povezavi s trajnostno ponudbo, s tem pa bi ohranili tudi avtentičnost naravnega okolja za prihodnje generacije. Na tej točki je potrebno omeniti tudi mnenja turističnih ponudnikov, da se na povezovanju turističnih akterjev še vseeno ne naredi dovolj, vendar menimo, da je za tovrstno sožitje potreben maksimalen napor vseh vključenih. Tu bi izpostavili pomanjkanje izobrazbe posameznih turističnih akterjev na področju turizma. S pomočjo raznih delavnic in srečanj bi na lažji način dosegli skupne cilje, saj bi vsi vključeni na celotno dejavnost imeli nek širši pogled. Da se turizem razvija v pravi smeri govori tudi dejstvo, da je v pripravi nova strategija razvoja turizma zgolj za občino Gorenja vas - Poljane, saj je trenutna strategija za širše škofjeloško območje. Strategija bo povezovala tako cilje skupne strategije kot cilje same občine.

Na tržišču je vse večja konkurenca turističnih destinacij, hkrati pa tudi sami turisti zahtevajo bolj raznoliko turistično ponudbo na čim višji kakovostni ravni. Trendi kažejo, da se povečuje številčnost srednjega razreda, kateri bo že čez nekaj let predstavljal večji del prebivalstva.

Skupaj v povezavi z večanjem blaginje in tehnološkim napredkom se povečujejo tudi potrebe potrošnikov (OECD, 2018). Turistična ponudba občine Gorenja vas - Poljane je zelo pestra.

Poleg naravnih lepot in kulturnih znamenitosti se lahko turist udejstvuje v številnih aktivnostih ali pa uživa v kulinaričnih dobrotah Poljanske doline. Z ustreznim in kakovostnim trženjem omenjene ponudbe lahko občina privabi številne nove turiste, ne zgolj tistih, ki se zaradi dobrih izkušenj vračajo. V povezavi s tem velja omeniti odročnost turističnega kraja od avtocestnega križa Slovenije in pomanjkanja dobrih cestnih povezav predvsem iz Zgornje Soške doline ter tudi iz Zgornjesavske doline in Notranjske. Večja oddaljenost ima na drugi strani tudi pozitivno lastnost, saj se s tem ublaži pritisk turistov na turistično destinacijo. S tem ima občina večje možnosti za razvoj butičnega turizma, kar je tudi glavni cilj. K temu veliko pripomore tudi kasnejši razvoj dejavnosti v primerjavi z ostalimi turističnimi destinacijami v državi. Na ta način je bilo veliko več časa za sprejemanje pomembnih odločitev. V izogib množičnemu turizmu se pojavlja več vrst turizma, ki bi v prihodnje lahko postal pomemben del turistične ponudbe. V zadnjem obdobju postaja vse bolj priljubljeno tudi

44

bivanje v »glamping« nastanitvah, izpostavili pa smo tudi poslovni turizem, saj je v občini in okolici več poslovnih con, ter lovski in ribiški turizem, saj sta v občini obe dejavnosti dokaj priljubljeni. Izgradnja letnega kopališča ob Poljanski Sori in športno-rekreacijskega središča bi privabila več domačih turistov. S tem bi dobili še eno ciljno skupino turistov več, ki hkrati ne bi bila tako številčna in katera se je izgubila z zaprtjem termalnega kopališča Pr' TopliČARju. Že večkrat smo omenili, da zgolj privabljanje turistov v sklopu posameznega dela ponudbe ne bo prineslo željenih rezultatov, ampak je potreben integralen pristop, da se ciljnim skupinam ponudijo določeni turistični paketi, ki združujejo več aktivnosti skupaj.

Na drugi strani bo kljub trenutno uspešnemu razvoju potrebno paziti na številne nevarnosti, katere smo našteli zgoraj. Epidemija novega koronavirusa je zaustavila življenje v marsikateri državi oziroma regiji na Zemlji in številne dejavnosti, tudi turizem. V prihodnje bo potrebno za tovrstne dogodke pripraviti načrt pomoči in reševanja turističnim ponudnikom in ostalim akterjem v tej dejavnosti. Velik problem bodo predstavljale tudi podnebne spremembe, ki imajo na turizem velik vpliv. Izpostaviti velja predvsem vse bolj mile zime in pomanjkanje snežne odeje, kar STC Stari vrh predstavlja velik problem, saj gre za nizko ležeče smučišče.

Rešitev na tem mestu je zgolj prilagoditev ponudbe podnebnim razmeram. V sklopu STC Stari vrh že danes obratuje družinski park in možnost spusta po jeklenici (»zipline«), v prihodnje pa velja razmisliti še o dodatnih aktivnostih v naravi (npr. gorsko kolesarstvo, letno sankališče). Izpostaviti velja tudi neenakomeren razvoj turizma in neenakomerno razporeditev turistov po posameznih turističnih atrakcijah. Čeprav je večja prepoznavnost določene turistične atrakcije za turistično destinacijo dobrodošla, je potrebno turistom ponuditi še manj poznan del turistične ponudbe, da ne prihaja do prevelikega razkoraka med njenimi posameznimi deli. V izogib vsem nevarnostim bo potrebno ustrezno razporediti finančna sredstva, ki so namenjena turizmu.

8. SKLEP

Turizem je v zadnjem obdobju v velikem vzponu po celem svetu, tudi v Sloveniji. Število prihodov in prenočitev turistov iz leta v leto narašča in pri tem občina Gorenja vas - Poljane ni izjema. Omenjeni trend je zaustavila epidemija novega koronavirusa, vendar menimo, da se bo po umiritvi razmer situacija vrnila v prvotno stanje oziroma da bo povpraševanje po turistični ponudbi še večje. V magistrskem delu smo obravnavali razvoj turizma v občini Gorenja vas - Poljane. Zanimalo nas je, ali je občina Gorenja vas - Poljane prepoznana kot turistična destinacija in ali je turizem prepoznan kot možnost nadaljnjega razvoja območja. V ta namen smo proučili turistično ponudbo občine Gorenja vas - Poljane, pri čemer smo izvedli anketiranje in intervju ter tako pridobili različne podatke in spoznali mnenja turističnih ponudnikov, ki nudijo prenočitev, potencialnih slovenskih turistov (prebivalcev Slovenije) in zaposlenih na Zavodu za turizem in kulturo Poljanska dolina. S tem smo dobili širok pogled na celotno dejavnost in hkrati odgovor na zastavljeni raziskovalni vprašanji.

V magistrskem delu smo večji poudarek namenili rezultatom anketiranja in intervjuja, saj menimo, da so mnenja vseh intervjuvanih in anketiranih bistvenega pomena pri naši raziskavi zaradi pomanjkanja strokovne literature o turizmu v občini Gorenja vas - Poljane. Pri tem velja izpostaviti dejstvi, da vzorec anketiranih potencialnih turistov ni najbolj reprezentativen in da smo pridobili odgovore zgolj 6 anketiranih turističnih ponudnikov od skupaj 15.

Iz pridobljenih odgovorov in rezultatov analize lahko sklepamo, da je občina Gorenja vas - Poljane turistično delno privlačno območje, saj je takšnega mnenja polovica anketiranih. Dve tretjini anketiranih še ni bilo v vlogi turista v občini Gorenja vas - Poljane, zato bo na tem

45

področju v prihodnje potrebna dodatna promocija, ki bo dosegla potencialne obiskovalce po vsej Sloveniji. Med anketiranimi potencialnimi turisti prevladujeta mlajša in srednja generacija. Pretežno gre za obiskovanje tistega dela turistične ponudbe, ki je bolj prepoznaven (Blegoš, STC Stari vrh, Maraton Franja) in hkrati tudi najbolj promoviran. Na tem področju ima zavod še veliko dela, da vzbudi med turisti zanimanje tudi za ostalo turistično ponudbo.

Kot rešitev se ponuja, da bi v paket turistične ponudbe združili bolj in manj prepoznane dele turistične ponudbe. K temu na zavodu že stremijo, vendar bo potrebno narediti še korak več.

Na tem mestu je potrebno omeniti strokoven in visoko motiviran pristop vseh zaposlenih na zavodu za doseganje zastavljenih ciljev, ki so jasno začrtani. Menimo, da je pri razvoju občine Gorenja vas - Poljane kot turistične destinacije še nekaj možnosti, da se turistični potencial območja izkoristi v večji meri, vendar ne izven okvira trajnostnega turizma. V SWOT analizi smo našteli nekatere priložnosti, ampak mora biti pri tem interes vseh vključenih akterjev v turistični dejavnosti, predvsem turističnih ponudnikov. Tekom raziskovanja smo dobili vtis, da nekateri izmed njih niso najbolj dovzetni za kakršne koli spremembe ali prilagajanje, kar za sam razvoj lahko predstavlja določeno oviro. Za uspešno sodelovanje večjega števila akterjev je potreben določen kompromis in določeno prilagajanje za dosego željenih rezultatov. Tovrstno težavo smo zasledili že tekom anketiranja, saj smo pri nekaterih naleteli na nezainteresiranost za sodelovanje in spremembe.

Kot smo prikazali v magistrskem delu, je občina Gorenja vas - Poljane delno prepoznana kot turistična destinacija, tako da lahko na prvo raziskovalno vprašanje, ali je občina Gorenja vas - Poljane prepoznana kot turistična destinacija, odgovorimo delno pritrdilno. Ob ustreznem nadaljnjem razvoju in promociji lahko občina Gorenja vas - Poljane še pridobi na prepoznavnosti. Tudi na drugo raziskovalno vprašanje, ali je turizem v občini Gorenja vas - Poljane prepoznan kot možnost nadaljnjega razvoja območja, lahko odgovorimo delno pritrdilno, saj je turizem prepoznan kot možnost nadaljnjega razvoja območja do te mere, da se v njem razvijajo dejavnosti in aktivnosti v turistične namene.

V kolikor bo dejavnost pridobivala na prepoznavnosti in pomenu, bi v prihodnje lahko postala vodilna gospodarska dejavnost občine Gorenja vas - Poljane. V občini obstaja še veliko priložnosti nadaljnjega razvoja, vendar je potrebno upoštevati dejstvo, da le sodelovanje med vodilnimi, turističnimi ponudniki, zaposlenimi v turistični dejavnosti in lokalnim prebivalstvom pripelje do željenega rezultata. V prihodnjih raziskavah bi veljalo pridobiti povratne informacije od turistov (npr. kaj pogrešajo in kaj bi izboljšali) ter tudi povprašati lokalno prebivalstvo, ali je prisotna želja po nadaljnjem razvoju turizma. Pri tem se je potrebno zavedati, da tovrsten razvoj prinese posledice na socialnem, ekonomskem in okoljskem področju.

46

9. SUMMARY

Recently, tourism has been on the rise all over the world, including in Slovenia. The number of tourist arrivals and overnight stays had been growing every year, and the municipality of Gorenja vas - Poljane is no exception. However, the epidemic of the new coronavirus has stopped the trend, but it is estimated that after the conditions calm down, the situation will return to its original state or that the demand in tourism will be even greater. The master's thesis discusses the development of tourism in the municipality of Gorenja vas - Poljane. The focus is set on whether the municipality of Gorenja vas - Poljane is established as a tourist destination and whether tourism is recognized as a development opportunity of the area. For this purpose, the tourism supply of the municipality of Gorenja vas - Poljane was studied, including a survey and interview to obtain various data and collect the opinions of tourist providers who offer accommodation, potential Slovenian tourists and employees of the Institute for tourism and culture Poljanska dolina (Zavod za turizem in kulturo Poljanska dolina). This provided a broad view of the entire tourism industry and at the same time answered the research questions. The master's thesis placed more emphasis on the survey and interview, as it was believed that the opinions of all interviewees and respondents are essential in the research due to a lack of specialised research literature on tourism in the municipality of Gorenja vas - Poljane. It also needs to be mentioned that the sample of surveyed potential tourists is not the most representative. Further, in the conducted survey with tourist providers only 6 responses of a total of 15 surveys were collected.

The conclusion following the obtained answers and the results of the analysis shows that the municipality of Gorenja vas - Poljane is a partially attractive tourist area, since half of the respondents expressed this opinion. Two thirds of the respondents have not yet experienced the municipality of Gorenja vas - Poljane as tourists, therefore additional tourism promotion will be necessary in the future to reach potential visitors throughout Slovenia. The younger and middle-aged generation predominate among the surveyed potential tourists in Slovenia.

These generations mostly visit more recognised and most promoted destinations (Blegoš mountain, the ski centre STC Stari vrh, the event Marathon Franja). In this area, the Institute for tourism and culture Poljanska dolina still has a lot of work to do to stimulate interest among tourists for the remaining tourism supply. A proposed solution is an integrated tourism supply system, covering more as well as less recognised tourist attractions, offered in one package. The Institute is already striving for achieving this, but it is necessary to go one step further. At this point, it is necessary to mention the professional and highly motivated approach of all employees at the Institute to achieve their set goals, which are clearly defined.

There are still some opportunities for the development of the municipality of Gorenja vas - Poljane as a tourist destination and to use the tourism potential of the area to a greater extent but not outside the framework of sustainable tourism. In the SWOT analysis, some opportunities have been listed, but it must be in the interest of all actors involved in the tourism industry, especially tourism providers. The research indicates that some of them are not susceptible to change or adaptions, which can be an obstacle for the development. The successful participation of a large number of actors requires the ability to compromise and adapt in order to achieve the desired results. Throughout the survey this issue also became apparent, especially the lack of interest in cooperation and change.

As the master's thesis could confirm, the municipality of Gorenja vas - Poljane is a partially recognized tourist destination, so that the first research question, whether the municipality of Gorenja vas - Poljane is recognized as a tourist destination, can be answered partially affirmative. With appropriate further development and promotion, the municipality of

47

Gorenja vas - Poljane can raise its profile. The second research question, whether tourism in the municipality of Gorenja vas - Poljane is recognized as a possibility for further development of the area, can also be answered partially affirmative, since tourism is

Gorenja vas - Poljane can raise its profile. The second research question, whether tourism in the municipality of Gorenja vas - Poljane is recognized as a possibility for further development of the area, can also be answered partially affirmative, since tourism is

In document Razvoj turizma v občini Gorenja vas (Strani 46-68)