• Rezultati Niso Bili Najdeni

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo je ena izmed članic Univerze v Ljubljani. Ta je bila

ustanovljena leta 1919 in velja za najstarejšo in največjo visokošolsko ter znanstveno raziskovalno ustanovo v Sloveniji. Vključuje 23 fakultet ter 3 umetniške akademije, kar jo v evropskem merilu predstavlja kot večjo visokošolsko institucijo po številu študentov in srednje veliko visokošolsko institucijo po številu zaposlenih. Iz nje izhaja več kot polovico vseh slovenskih diplomantov, več kot dve tretjine magistrov in specialistov ter skoraj vsi doktorji znanosti. Več kot polovico znanstvenih rezultatov je prispevek Univerze v Ljubljani (spletna stran Univerze v Ljubljani, b.d.).

Tudi Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo je v sestavi Univerze v Ljubljani. Na fakulteti so trije oddelki: Oddelek za gradbeništvo, Oddelek za geodezijo in Oddelek za okoljsko gradbeništvo (spletna stran FGG, b.d.). Skupno je na fakulteti zaposlenih 90 pedagoških delavcev. (Brošura FGG, 2019).

Temeljita prenova študijskih programov se je začela leta 1999 s podpisom Bolonjske deklaracije ministrov za izobraževanje 29 evropskih držav. S tem se je začel postopek usklajevanja visokošolskih študijskih programov in harmonizacija akademskih nazivov v Evropi. Glavni cilji Bolonjske

deklaracije so bili:

- Sprejetje sistema zlahka prepoznavnih in primerljivih diplom.

- Sprejetje dvo oziroma tristopenjskega študija.

- Uveljavljanje mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev in administrativnega osebja.

- Sprejetje kreditnega sistema študija.

- Zagotavljanje kakovosti visokošolskega študija.

- Vseživljensko učenje.

- Visoko šolstvo – javna dobrina.

Z namenom usklajevanja slovenskega visokošolskega študija z bolonjskim postopkom je bila v Sloveniji leta 2004 sprejeta novela zakona o visokem šolstvu. Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo sta bila na Oddelku za geodezijo leta 1999 že uvedena prenovljena študijska programa univerzitetnega in visokošolskega študija, a je bilo za doseganje ciljev Bolonjske deklaracije znova potrebno prenoviti programe študija geodezije (Drobne s sod. 2006).

3.2. Študijski programi na Oddelku za geodezijo

Oddelek za geodezijo se deli na 6 kateder (spletna stran FGG, Oddelek za geodezijo, b.d.):

‐ Katedra za geodezijo;

‐ Katedra za geoinformatiko in katastre nepremičnin;

‐ Katedra za inženirsko geodezijo;

‐ Katedra za kartografijo, fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje;

‐ Katedra za matematično in fizikalno geodezijo ter navigacijo;

‐ Katedra za prostorsko planiranje.

Na Oddelku za geodezijo se izvaja pet študijskih programov: prvostopenjski Univerzitetni študijski program geodezija in geoinformatika (v nadaljevanju BA GIG), drugostopenjski Magistrski študijski

program geodezija in geoinformatika (v nadaljevanju MA GIG), visokošolski strokovni program Tehnično upravljanje nepremičnin (v nadaljevanju TUN) ter drugostopenjski Magistrski študijski program prostorsko načrtovanje (v nadaljevanju MA PN).

V Univerzitetnem študijskem programu prve stopnje geodezija in geoinformatika so v Učnem načrtu (spletna stran FGG, univerzitetni študijski program 1. stopnje, b.d.) določeni osnovni cilj programa, med katerimi je, usposobiti strokovnjaka, ki pozna temeljna znanja tako z vseh področij geodezije in geoinformatike, kot tudi osnovna znanja iz povezanih področij. S pomočjo izbirnih vsebin lahko posameznik svoja znanja na posameznih področjih dodatno poglobi glede na interes. Študent je seznanjen tudi s posebnostmi na področju geodezije v Sloveniji in Evropi, ki so posledica geografskih, družbeno-ekonomskih in zgodovinskih značilnosti. Študent se z delom v skupinah in projektnim delom privaja na delo v skupinah, poslovanja s strankami in javnega nastopanja. Iz področja

prostorskega načrtovanja je v predmetniku za ta študijski program predvideno poučevanje predmeta Prostorsko načrtovanje in sicer v letnem semestru drugega letnika, ovrednoten pa je s štirimi kreditnimi točkami (v nadaljevanju KT). V zimskem semestru tretjega letnika pa je iz področja prostorskega načrtovanja predvideno poučevanje predmeta Urejanje podeželskega prostora (4 KT), torej skupaj 8 KT od 180 KT. Za lažjo vključitev na trg dela po končanem študiju študentje teoretična znanja preizkusijo tudi na praktičnih primerih. Študent pridobi v času študija naslednje kompetence:

‐ poznavanje akademskih področij in splošna razgledanost;

‐ samostojno pridobivanje znanja, iskanje virov ter kritično branje in razumevanje besedil;

‐ kritično razmišljanje ter sposobnost prenosa teoretičnega znanja v prakso, reševanje strokovnih problemov;

‐ profesionalna in etična odgovornost;

‐ uporaba tujega jezika v pisni in govorni komunikaciji;

‐ uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije;

‐ zmožnost javnega nastopanja ter sporazumevanja s strankami;

‐ ustvarjanje objektivnega pogleda na družbo in okolje;

‐ družbena odgovornost in odgovornost do strank in delodajalcev.

Svoje znanje pridobljeno na prvostopenjskem študiju lahko nadaljuje na Magistrskem študijskem programu geodezije in geoinformatike (MA GIG), ki traja dve leti in je edini študijski program geodetske smeri v Sloveniji. Osnovni cilj tega študijskega programa (spletna stran FGG, univerzitetni študijski program 2. stopnje, b.d.) je usposobiti strokovnjaka, ki pozna poglobljena in usmerjena znanja in veščine iz temeljnih področij geodezije in geoinformatike, glede na interese pa s pomočjo izbirnih predmetov še posebej poglobljena znanja iz izbranega področja geodezije in geoinformatike ali sorodnega področja. Študent spozna tudi najnovejša dognanja na področju študija, posredovana s sodobno tehnologijo na sodoben način, aktivno pa je tudi vključen v raziskave. V predmetniku za ta študijski program je s področja prostorskega planiranja v zimskem semestru prvega letnika predvideno poučevanje predmeta Urbanistično načrtovanje (4 KT). Predmet Izbrana poglavja iz prostorskega planiranja (4 KT) je na voljo kot izbirni predmet. V kolikor ne izberejo izbirnega predmeta torej 4KT od 120 KT na tem študiju. Študent po končanem študiju pridobi naslendnje kompetence:

‐ razumevanje pomena in vloge geodezije v sodobni družbi;

‐ sposobnost samostojnega reševanja strokovnih nalog s področja geodezije in geoinformatike;

‐ razumevanje, uporaba in razvoj sodobne geodetske tehnologije in metodologije;

‐ načrtovanje, organizacija, vodenje in izvajanje geodetskih del pri detajlni geodetski izmeri, vzpostavitvi, vzdrževanju in obnovi osnovnega geodetskega sistema, pri gradnji vseh vrst objektov;

‐ načrtovanje, organizacija, vodenje in izvajanje del s področja topografije, kartografije, fotogrametrije in daljinskega zaznavanja;

‐ usposobljenost za vodenje geodetskih podjetij, javnih služb s področja geodezije oz. prostora, agencij s področja prostora ter usposobljenost za usklajevanje dela med izvajalci posegov v prostor, projektanti in investitorji.

Tehnično upravljanje nepremičnin je visokošolski študijski program prve stopnje. Osnovni cilj tega študijskega programa (spletna stran FGG, visokošolski študijski program 1. stopnje, b.d.) je, podobno kot pri študijskem programu Geodezija in geoinformatika, da usposobi strokovnjaka, ki pozna temeljna znanja iz področij geodezije in geoinformatike, bolj podrobno pa obravnava tudi področja prostorskega načrtovanja in upravljanja nepremičnin (cene nepremičnin, prenos lastništva, financiranje in investiranje v nepremičnine). Študent pridobi tudi znanje iz področij ekonomije in prava

nepremičnin, ki sta povezana s področjem upravljanja nepremičnin. Podobno kot pri študijskem programu Geodezija in geoinformatika študent lahko, glede na interes, znanja na posameznih področjih poglobi s pomočjo izbirnih vsebin. Prav tako je študent seznanjen s posebnostmi na področju geodezije v Sloveniji in Evropi, delom v skupinah in praktičnim delom. S področja

prostorskega načrtovanja je v letnem semestru prvega letnika predvideno poučevanje predmeta Razvoj in načrtovanje v prostoru (7 KT), v letnem semestru tretjega letnika pa predmeta Podrobno

urbanistično načrtovanje (5 KT). Predmet Varstvo okolja in prostorsko načrtovanje (4 KT) je na voljo kot izbirni predmet. V kolikor študenti ne izberejo izbirnega predmeta imajo 12 KT od skupno 180 KT na študiju.

Pridobljene kompetence (spletna stran FGG, visokošolski študijski program 1. stopnje, b.d.):

‐ poznavanje vloge in pomena upravljanja nepremičnin ob podpori geodezije in geoinformatike;

‐ samostojno reševanje praktičnih nalog evidentiranja podatkov v večnamenski kataster;

‐ poznavanje in uporaba sodobne geodetske tehnologije in metod dela;

‐ evidentiranje lastništva in ostalih pravic na nepremičninah;

‐ ocenjevanje tržne, netržne, investicijske oz. davčne vrednosti ter vrednosti glede na rabo ipd.;

‐ sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov, načrtovanju, zasnovi in izvedbi posegov v prostor;

‐ vodenje, organizacija in načrtovanje geodetskih del pri detajlni geodetski izmeri in graditvi manj zahtevnih objektov;

‐ vzdrževanje kartografskih, zemljiških in geografskih informacijskih sistemov;

‐ usposobljenost za vodenje manjših geodetskih in nepremičninskih podjetij.

V sklopu Oddelka za geodezijo se izvaja tudi drugostopenjski študijski program Prostorsko načrtovanje, vendar med študenti tega študija ankete nismo izvedli, zato ga ne predstavljamo.