• Rezultati Niso Bili Najdeni

Pregled stroˇskov vseh izvedenih operacij

6.3 Testiranje in cena operacij

6.3.4 Pregled stroˇskov vseh izvedenih operacij

Po testiranju smo iz dokumentacije, kjer smo shranjevali izpise Tezosovega odjemalca vse stroˇske opravljenih operacij, uredili v tabeli 6.1. Stroˇski operacij v evrih so bili izraˇcunani tako, da smo skupen stroˇsek tezov pomnoˇzili s ceno 2,7406 EUR, po kateri je bil kupljen 22. 1. 2022. Ker standard FA2 v primerjavi s standardom FA1.2 vsebuje veˇc parametrov in hkrati tudi omogoˇca interakcijo z viˇsjim ˇstevilom operacij, obiˇcajno tovrstna pogodba zahteva tudi viˇsje stroˇske obdelave in skladiˇsˇcenja. To lahko vidimo tudi v naˇsem primeru, saj je skupen stroˇsek objave za FA1.2 stal 0,431119 XTZ, enak stroˇsek za FA2 pa 1,230326 XTZ, kar je 285 % veˇc. ˇCeprav je zaˇcetni stroˇsek objave za pogodbo FA2 draˇzji, je ta pristop uˇcinkovitejˇsi, kadar ˇzelimo natisniti veˇc ˇzetonov. Po objavi lahko namreˇc z operacijo natisni nov nedeljiv ˇzeton dodamo razmeroma poceni (v naˇsem primeru za pribliˇzno 0,12 EUR). Brez operacije natisni bi morali plaˇcati stroˇsek objave nove pogodbe, ki je obiˇcajno vsaj desetkrat viˇsji, zato je smiselno veˇc nedeljivih kovancev na ta naˇcin natisniti v isti pogodbi s standardom FA2.

Operacijaodobri v prvi pogodbi je ugodnejˇsa od operacijedoloˇci operatorje, vendar ne delujeta povsem enako. ˇCeprav obe pogodbi pooblastita drugega uporabnika za prenos ˇzetonov, v drugi pogodbi koliˇcina ˇzetonov ni omejena, kar poslediˇcno pomeni, da druge operacije za razliko od prve ni potrebno posodobiti vsakiˇc, ko porabimo pooblaˇsˇcena sredstva.

Operacija prenesi je ugodnejˇsa v drugi pogodbi, saj zaradi drugaˇcne organizacije

Diplomska naloga 47 podatkov v skladiˇsˇcu ob spremembi porabi manj stroˇskov skladiˇsˇcenja in obdelave.

Najcenejˇsa operacija skupna sredstva stane manj kot 0,01 EUR. Tovrstne poizved-bene operacije so obiˇcajno razmeroma zelo ugodne, saj pogosto enostavno kopirajo obstojeˇco informacijo iz glavne pogodbe v skladiˇsˇce posredniˇske pogodbe, kar ne po-rabi veliko enot stroˇska obdelave ali dodatnih stroˇskov skladiˇsˇcenja, kadar z novim podatkom zamenja starega. ˇCe zapis rezultata na verigi blokov ni nujen, lahko po-izvedbe opravimo povsem brezplaˇcno s kodo, ki se izvede izven verige blokov, saj lahko iz zgodovine verige blokov prebere in poljubno obdela obstojeˇce podatke brez sprememb na verigi.

Za vse opravljene operacije med testiranjem smo porabili 1,966163 XTZ oziroma 5,39 EUR. Testiranje smo zakljuˇcili s prenosom preostalih tezov nazaj na spletno menjalnico Kraken.

ObdelavaSkladiˇsˇcenjeProvizijapekaUniˇceniˇzetoniSkupajXTZSkupajEUR ObjavipogodboFA1.220821460B0,001869XTZ0,42925XTZ0,431119XTZ1,18EUR Odobri333032B0,000653XTZ0,00800XTZ0,008653XTZ0,02EUR Prenesi391775B0,000660XTZ0,01875XTZ0,019410XTZ0,05EUR Objavinat-storage140538B0,000419XTZ0,07375XTZ0,074169XTZ0,20EUR Beriskupnasredstva50242B0,000829XTZ0,00050XTZ0,001329XTZ0,01EUR Objavimetadata-storage1414232B0,000617XTZ0,12225XTZ0,122867XTZ0,34EUR SkupajFA1.2171721839B0,005047XTZ0,65250XTZ0,657547XTZ1,80EUR ObjavipogodboFA227284644B0,005076XTZ1,22525XTZ1,230326XTZ3,37EUR Natisni4838170B0,000826XTZ0,04250XTZ0,043326XTZ0,12EUR Doloˇcioperatorje423767B0,000802XTZ0,01675XTZ0,017552XTZ0,05EUR Prenesi380767B0,000662XTZ0,01675XTZ0,017412XTZ0,05EUR SkupajFA2156104948B0,007366XTZ1,30125XTZ1,308616XTZ3,59EUR Vseskupaj327826787B0,012413XTZ1,95375XTZ1,966163XTZ5,39EUR

Tabela 6.1: Tabela stroˇskov vseh opravljenih operacij na glavni verigi blokov.

Poglavje 7 Zakljuˇ cek

Cilji diplomske naloge so uspeˇsno izpolnjeni. Prva ˇstiri poglavja so predstavila delo-vanje tehnologije verige blokov na primeru Tezos z razlago terminologije, arhitekture in odgovornosti posameznih akterjev v sistemu, vendar je pomembno vedeti, da se vsi elementi Tezosovega sistema zaradi rednega glasovanja o spremembah pogosto spre-minjajo ali nadgrajujejo. Teorijo smo povezali na praktiˇcnih primerih v petem in ˇsestem poglavju, kjer smo opisali postopek postavitve vozliˇsˇca in izvajanje pametnih pogodb. Ob testiranju vozliˇsˇca so bile izpolnjene vse zahteve, saj sta strojna in pro-gramska oprema delovali uˇcinkovito in brez prekinitev. Vozliˇsˇce na testnem omreˇzju je prispevalo k testiranju nove verzije protokola Florence in pri tem preseglo zadano zane-sljivost vozliˇsˇca. Vozliˇsˇce na glavnem omreˇzju pa je uspeˇsno posredovalo vse operacije, ki so bile izvedene pri testiranju pametnih pogodb. Spoznali smo, da imajo razliˇcni standardi pametnih pogodb v Tezosovem sistemu pomembno vlogo, saj omogoˇcajo poenoten pristop pri interakciji s pametnimi pogodbami. Podroben postopek posta-vitve in vzdrˇzevanja vozliˇsˇca, delegiranje, peka blokov in testiranje pametnih pogodb s cenami posameznih operacij ustvarijo veˇcplasten pregled Tezosovega sistema za vse, ki ˇzelijo spoznati njegovo delovanje.

49

Literatura

[1] APT. Dosegljivo: https://salsa.debian.org/apt-team/apt. [Dostopano: 28.

6. 2021].

[2] Better Call Dev. Dosegljivo: https://better-call.dev. [Dostopano: 27. 1.

2022].

[3] Fail2ban. Dosegljivo: https://www.fail2ban.org. [Dostopano: 27. 6. 2021].

[4] Izvorna koda pametne pogodbe s standardom FA1.2 v programskem jeziku Pasca-LIGO. Dosegljivo: https://ide.ligolang.org/p/o1zxph53rKkwMdO8OFNCzA.

[Dostopano: 25. 6. 2021].

[5] KVM. Dosegljivo: https://www.linux-kvm.org. [Dostopano: 28. 6. 2021].

[6] Ledger. Dosegljivo: https://www.ledger.com. [Dostopano: 10. 12. 2021].

[7] LIGO. Dosegljivo: https://ligolang.org. [Dostopano: 17. 6. 2021].

[8] Michelson. Dosegljivo: https://www.michelson.org. [Dostopano: 17. 6. 2021].

[9] Nano. Dosegljivo: https://www.nano-editor.org. [Dostopano: 10. 6. 2021].

[10] OCaml. Dosegljivo: https://ocaml.org. [Dostopano: 28. 6. 2021].

[11] OPAM. Dosegljivo: https://opam.ocaml.org/. [Dostopano: 28. 6. 2021].

[12] Open Tezos. Dosegljivo: https://opentezos.com. [Dostopano: 16. 6. 2021].

[13] Overview of the economic protocol. Dosegljivo: https://tezos.gitlab.io/

alpha/protocol_overview.html. [Dostopano: 26. 6. 2021].

[14] PM2. Dosegljivo: https://pm2.keymetrics.io. [Dostopano: 30. 6. 2021].

[15] Smart contracts. Dosegljivo: https://opentezos.com/tezos-basics/smart-contracts. [Dostopano: 16. 6. 2021].

51

[16] SmartPy. Dosegljivo: https://smartpy.io. [Dostopano: 17. 6. 2021].

[17] Spletna menjalnica Kraken. Dosegljivo: https://www.kraken.com. [Dostopano:

22. 1. 2022].

[18] Spletni raziskovalec Tezosove verige blokov TzKT. Dosegljivo: https://tzkt.io.

[Dostopano: 17. 6. 2021].

[19] Tezos Agora Wiki. Dosegljivo: https://wiki.tezosagora.org. [Dostopano: 15.

6. 2021].

[20] Tezos Faucet. Dosegljivo: https://faucet.tzalpha.net. [Dostopano: 18. 6.

2021].

[21] Tezos Software Architecture. Dosegljivo: https://tezos.gitlab.io/shell/

the_big_picture.html. [Dostopano: 26. 6. 2021].

[22] Tezos Wiki. Dosegljivo: https://wiki.tezos.com. [Dostopano: 10. 6. 2021].

[23] The Amendment and Voting Process. Dosegljivo: https://tezos.gitlab.io/

alpha/voting.html. [Dostopano: 26. 6. 2021].

[24] Trezor. Dosegljivo: https://trezor.io. [Dostopano: 10. 12. 2021].

[25] XTZ-Shots. Dosegljivo: https://florence.xtz-shots.io. [Dostopano: 18. 6.

2021].

[26] A new reward formula for Carthage. Nomadic Labs, dec 2019.

[27] Victor Allombert, Mathias Bourgoin, and Julien Tesson. Introduction to the tezos blockchain. CoRR, abs/1909.08458, 2019.

[28] Matej Arˇcon. Tehnologija veriˇzenja blokov. 2018.

[29] Jacob Arluck. Liquid Proof-of-Stake. jul 2018.

[30] Lyle Daly. What are altcoins? The Motley Fool, dec 2021.

[31] John Edwards. Bitcoin’s price history. Investopedia, dec 2021.

[32] LM Goodman. Tezos: A self-amending crypto-ledger position paper. aug 2014.

[33] LM Goodman. Tezos: A self-amending crypto-ledger white paper. sep 2014.

Diplomska naloga 53 [34] Thijs Maas. The Curious Tale of Tezos from a $232 MILLION ICO to 4 class

action lawsuits. HackerNoon, apr 2018.

[35] Davor Muc. Razvoj aplikacije na Ethereum verigi blokov. 2018.

[36] Werner Vermaak. A Deep Dive Into Tezos. Alexandria, 2021.

[37] Rok ˇZontar. Kaj je to blockchain tehnologija, o kateri zadnje ˇcase vsi govorijo?

Slovenec, jan 2022.