• Rezultati Niso Bili Najdeni

(049.3) Knjižne ocene

GLAZER, Alenka. Knjiga o knjigah - prijateljicah. 2001, letn. 45, št. 4, str. 155-159.

1 JUŽNIČ, Primož. Sturges Paul: Public internet access in libraries and informa-tion services. London: FACET, 2002. 2003, letn. 47, št. 1/2, str. 187-190.

2

(08) Knjižnično gradivo

CURHALEK, Tanja. Glasbene knjižnice in zbirke v Sloveniji in svetu : značilno-sti in razvojni trendi. 2003, letn. 47, št. 3, str. 67-84.

3 ČEŠNOVAR, Nada. Uporabniki potrebujejo relevantne fonde. 1996, letn. 40, št.

3/4, str. 277-291.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnica in njeni uporabniki« ZBDS, Čatež, 11.-12.

november 1996.

4 KALČIČ, Dunja. Mednarodna konferenca o sivi literaturi. 1996, letn. 40, št. 1, str.

69-73.

5 KEREC, Branka. Nekonvencionalni tiskani (?) nosilci informacij danes : drobni tiski in slikovno gradivo z vidika ohranjevanja, obdelave in ponudbe. 2001, letn.

45, št. 3, str. 51-78.

6 KERNEL, Irena. Kam z izločenim knjižničnim gradivom?. 1999, letn. 43, št. 1, str.

23-49.

7 KOVAČ, Miha. Odkrivanje korenin informacijske družbe : knjiga kot materialni objekt in komunikacijsko sredstvo. 2001, letn. 45, št. 3, str. 7-24.

8

LOČNIŠKAR-FIDLER, Mateja. Kriteriji za izločanje neknjižnega gradiva. 2001, letn. 45, št. 1/2, str. 137-144.

9 LOČNIŠKAR-FIDLER, Mateja, FIDLER, Tomaž. Elektronska knjiga - knjiga brez papirja. 2003, letn. 47, št. 1/2, str. 147-174.

10 NOVLJAN, Silva. Artoteka. 1988, letn. 32, št. 1/2, str. 1-22.

11 PEČKO-MLEKUŠ, Helena. Tiskan učbenik - kaj je že to? : elektronske knjige pri izobraževanju na univerzi. 2001, letn. 45, št. 4, str. 25-38.

12 PEGAN, Sara. Pojem in pomen sive literature. 1992, letn. 36, št. 3/4, str. 57-70.

13 REICHENBERG, Mitja. Glasba in film v obliki novih medijev na knjižni polici.

1995, letn. 39, št. 4, str. 39-49.

14 ŠOLAR, Renata. Digitalno kartografsko gradivo, nov izziv kartografskih zbirk.

2003, letn. 47, št. 4, str. 7-22.

15 ŽAUCER, Matjaž, JUVAN-PRIMOŽIČ, Ida. Zbirka standardov v Centralni tehni-ški knjižnici. 1995, letn. 39, št. 3, str. 123-135.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnične zbirke. Izgradnja in upravljanje« ZBDS, Bled, 6.-8. november 1995.

16

001 Znanstveno-raziskovalno delo: orodja in metodologija

BAHOR, Snežana. Vrednotenje v znanosti in tipologija dokumentov. 1995, letn.

39, št. 1/2, str. 49-59.

17 DORNIK, Ema, VIDMAR, Gaj, ŽUMER, Maja. Analiza citiranih virov Obzornika zdravstvene nege. 2003, letn. 47, št. 3, str. 49-66.

18 JAMAR, Nina, ŠAUPERL, Alenka. Tiskane in elektronske oblike znanstvenih in strokovnih serijskih publikacij s področja tehnike v Sloveniji in upoštevanje standardov za njihovo oblikovanje. 2006, letn. 50, št. 1/2, str. 75-95.

19

JUŽNIČ, Primož. Analiza citiranja in motivi za citiranje. 2000, letn. 44, št. 4, str.

33-50.

20 KLASINC, Janko, ŠAUPERL, Alenka. Struktura izvlečkov s področja sociologije.

2006, letn. 50, št. 4, str. 107-124.

21 KOBE, Tomaž. Zapisi znanja v informacijski dobi. 1988, letn. 32, št. 3/4, str. 170-176.

Uvodni govor na strokovnem posvetovanju »Zapisi znanja v informacijski dobi« ZDBS, Novo mesto, 13.-14. oktober 1988.

22 LIKAR, Tatjana. Analiza člankov in bibliografskih navedb v reviji Knjižnica za obdobje 1990-1996. 1997, letn. 41, št. 1, str. 107-119.

23 MUR, Boštjan, JUŽNIČ, Primož. Webometrija, kaj je v tem pomembnega za našo stroko?. 2006, letn. 50, št. 1/2, str. 123-143.

24 TOMŠIČ, Neli, SEVER, Franc, JUŽNIČ, Primož. Citiranje tujih revij v reviji Knjižnica : za obdobje 1991 do 1998. 2000, letn. 44, št. 1/2, str. 161-170.

25 VILAR, Polona, DIMEC, Jure. Krnjenje kot osnova nekaterih nekonvencionalnih metod poizvedovanja. 2000, letn. 44, št. 4, str. 7-31.

26 VILAR, Polona, MAVER, Jasna. Krnjenje slovenskih besedil s področja bibli-otekarstva. 2002, letn. 46, št. 1/2, str. 111-136.

27

01 Bibliografije. Seznami knjig, serijskih publikacij in člankov

DOLGAN-PETRIČ, Mojca. Knjižne novosti v letu 2004 s področja bibliotekarst-va v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani : izbor. 2005, letn. 49, št. 1/

2, str. 297-301.

28 DROLC, Olga, SLEMENIK, Barbka, URŠIČ, Florjana. Bibliografija člankov o vi-sokošolskih knjižnicah v reviji Knjižnica : 1957-2002. 2003, letn. 47, št. 1/2, str.

233-267.

GRUM, Martin. Bibliografsko kazalo Knjižnice : 1957-1986. 1987, letn. 31, št. 4, str. VII-X+1-166.

30 HOČEVAR, Matjaž. Slovenske bibliografije v letu 2006. 2006, letn. 50, št. 4, str.

127-142.

31 JAN, Zoltan. Bibliografski pregled primorskih tiskov do leta 1918. 1989, letn. 33, št. 2, str. 131-135.

32 KASTELIC, Jelka. Zlata Dimec : strokovna bibliografija. 2002, letn. 46, št. 3, str.

11-17.

Brez avtoričinega podpisa.

33 KODRIČ, Nataša. Analiza slovenskih elektronskih kontinuiranih virov na spletu.

2005, letn. 49, št. 4, str. 127-144.

34 KRAPEŽ, Vilma, VRABEC, Ljuba. Tomaž Šalamun : ob petdesetletnici pesniko-vega rojstva. (Bibliografija). 1991, letn. 35, št. 4, str. 125-140.

35 KRAPEŽ, Vilma, VRABEC, Ljuba. Etnografija Istre : bibliografski popis razstave.

1993, letn. 37, št. 4, str. 129-145.

36 MULEJ, Damjan. Popis literature o domoznanski dejavnosti v slovenskih sploš-nih knjižnicah. 2005, letn. 49, št. 3, str. 185-204.

37 VRABEC, Ljuba, KRAPEŽ, Vilma. Bibliografija primorskih pesnikov in pisateljev rojenih po letu 1945. 1990, letn. 34, št. 4, str. 107-111.

38 VRABEC, Ljuba, KRAPEŽ, Vilma. Bibliografija Borisa Pahorja. 1994, letn. 38, št.

1/2, str. 149-179.

39 WAGNER, Lidija. Slovenske bibliografije v letu 1986. 1988, letn. 32, št. 1/2, str.

106-123.

40 - Slovenske bibliografije v letu 1987. 1988, letn. 32, št. 3/4, str. 124-147.

41 - Slovenske bibliografije v letu 1988. 1989, letn. 33, št. 2, str. 107-130.

42

- Slovenske bibliografije v letu 1989. 1990, letn. 34, št. 1/2, str. 101-116.

43 - Slovenske bibliografije v letu 1990. 1991, letn. 35, št. 1, str. 103-119.

44 - Slovenske bibliografije v letu 1991. 1992, letn. 36, št. 1, str. 91-115.

45 - Slovenske bibliografije v letu 1992. 1993, letn. 37, št. 1/2, str. 135-160.

46 - Slovenske bibliografije v letu 1993. 1994, letn. 38, št. 1/2, str. 123-147.

47 - Slovenske bibliografije v letu 1994. 1995, letn. 39, št. 1/2, str. 147-166.

48 - Slovenske bibliografije v letu 1995. 1996, letn. 40, št. 1, str. 103-131.

49 - Slovenske bibliografije v letu 1996. 1997, letn. 41, št. 1, str. 151-173.

50 - Slovenske bibliografije v letu 1997. 1998, letn. 42, št. 1, str. 137-152.

51 - Slovenske bibliografije v letu 1998. 1999, letn. 43, št. 1, str. 139-156.

52 - Slovenske bibliografije v letu 1999. 2000, letn. 44, št. 1/2, str. 203-220.

53 - Slovenske bibliografije v letu 2000. 2001, letn. 45, št. 1/2, str. 147-168.

54 - Slovenske bibliografije v letu 2001. 2002, letn. 46, št. 1/2, str. 189-203.

55 - Slovenske bibliografije v letu 2002. 2003, letn. 47, št. 1/2, str. 215-232.

56 - Slovenske bibliografije v letu 2003. 2004, letn. 48, št. 1/2, str. 263-278.

57 - Knjižne novosti za leto 2004 s področja bibliotekarstva v NUK : izbor. 2004,

letn. 48, št. 4, str. 193-199.

58 - Slovenske bibliografije v letu 2004. 2005, letn. 49, št. 1/2, str. 279-294.

59

01(04) Bibliografska dejavnost

KUZMIČ, Franc. Bibliografije Prekmurja. 1988, letn. 32, št. 3/4, str. 148-155.

61 MILOSAVLJEVIĆ, Ivana. Informacije o zapisih znanja Slovenije v programih Ju-goslovanskega bibliografskega inštituta. 1988, letn. 32, št. 3/4, str. 177-193.

62 WAGNER, Lidija. Članek : primerjalna analiza z bibliografskega vidika. 1993, letn. 37, št. 1/2, str. 41-60.

63 - Članek : primerjalna analiza z bibliografskega vidika. 2. del. 1994, letn. 38, št.

1/2, str. 47-68.

64 - Slovenska bibliografija : prikaz stanja glede na priporočila UNESCO za

izde-lavo tekočih nacionalnih bibliografij. 2000, letn. 44, št. 1/2, str. 113-120.

65 ŽUMER, Maja. Nacionalne bibliografije - njihova zgodovina in pomen. 2000, letn.

44, št. 1/2, str. 89-111.

66

02 Knjižničarstvo nasploh. Naloge knjižnic

JAKAC-BIZJAK, Vilenka. Knjižnice prihodnosti : možnosti in resničnost. 1990, letn. 34, št. 3, str. 53-62.

Referat na strokovnem posvetovanju »Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?« ZBDS, Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990.

67 MARTELANC, Tomo. Kako v korak s časom?. 1991, letn. 35, št. 2/3, str. 31-37.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v koraku s časom« ZBDS, Rogla, 26.-28. sep-tember 1991.

68 PINTER, Andrej. Knjižnice kot dejavnik oblikovanja javnosti : pogled sodobnih teorij. 2002, letn. 46, št. 4, str. 25-42.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in javnost« ZBDS, Bled, 14.-16. oktober 2002.

69 PODJAVORŠEK, Tinka. Naša knjižnica jutri. 1990, letn. 34, št. 3, str. 113-115.

Referat na strokovnem posvetovanju »Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?« ZBDS, Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990.

URBANIJA, Jože, NIDORFER, Mirko. Izzivi, bojazni in pričakovanja. 1997, letn.

41, št. 2/3, str. 9-16.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižničarji pred novimi izzivi« ZBDS, Portorož, 27.-29.

oktober 1997.

71

02:001 Znanstveno delo v knjižnici

ČEŠNOVAR, Nada. Interdisciplinarno raziskovanje v bibliotekarstvu. 1994, letn.

38, št. 3/4, str. 121-127.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11. okto-ber 1994.

72 JUŽNIČ, Primož. Pomen raziskovalnega dela za profesionalno delo v knjižničarstvu. 1999, letn. 43, št. 2/3, str. 161-177.

Referat na strokovnem posvetovanju »Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu« ZBDS, Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.

73 ZUPANIČ, Saša. LISA (Library and Information Science Abstracts). 1992, letn.

36, št. 3/4, str. 41-55.

74

02:004 Uporaba računalnika v knjižnici

BAHOR, Stanislav. Retrospektivna konverzija - zahteva sedanjosti v slovenskem knjižničnem informacijskem sistemu. 1994, letn. 38, št. 3/4, str. 147-159.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11. okto-ber 1994.

75 - Začetki uvajanja avtomatizacije v NUK in v slovenske javne knjižnice. 2005,

letn. 49, št. 4, str. 7-28.

76 - Uvajanje avtomatizacije v NUK in v slovenske javne knjižnice : 1977-1979.

2006, letn. 50, št. 1/2, str. 35-55.

77 - Uvajanje avtomatizacije v NUK in v slovenske javne knjižnice : vzpostav-ljanje sistema referalne dejavnosti v Jugoslaviji (1974-1981). 2006, letn. 50, št. 4, str. 7-31.

78

BERGAMI, Barbara, MUSEK, Matjaž. ALEPH : integrirani programski paket za avtomatizacijo knjižnic in njihovo povezovanje v mreže. 1992, letn. 36, št. 1, str.

47-72.

79 BRICELJ, Bogdan. Nekaj informacij o programskem paketu KIS. 1992, letn. 36, št.

1, str. 87-88.

80 DIMEC, Jure. Medjezično iskanje dokumentov. 2002, letn. 46, št. 1/2, str. 77-110.

81 DIMEC, Zlata, ŽUMER, Maja. Merging past and future : transferring old catalogue records into automated systems (Slovenian example). 2002, letn. 46, št. 3, str.

119-127.

82 HASTEDT, Pedro. Uspešna avtomatizacija knjižnic : pogled v prihodnost po de-setih letih izkušenj. 1988, letn. 32, št. 1/2, str. 98-105.

Referat na strokovnem posvetovanju »Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja« Sekcije za specialne knjižnice pri ZBDS, Ljubljana, 9.-10. november 1987.

Prevedla J. G.

83 HOPKINSON, Alan. Standardiziranje izmenjave podatkov : UNESCO-v skupni komunikacijski format. 1987, letn. 31, št. 1, str. 75-88.

Prevedla Irena Marinko.

84 HUDOMALJ, Emil. Odkrivanje novih informacij v bibliografskih zbirkah podat-kov. 2005, letn. 49, št. 4, str. 29-49.

85 KANIČ, Ivan. Z mikroračunalnikom od knjige do kataložne kartice, ATARI ST in STEVE v postopku priprave kataloga in bibliografije. 1987, letn. 31, št. 1, str. 1-42.

86 - Katalogi in bibliografske zbirke na CD-ROM : informacija korak bliže

upo-rabniku. 1990, letn. 34, št. 3, str. 77-101.

Referat na strokovnem posvetovanju »Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?« ZBDS, Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990.

87 KOKOLE, Jože. Laserski zapisi za knjižnice sedanjosti in prihodnosti. 1989, letn.

33, št. 2, str. 5-41.

88

- Teoretični vidiki retrospektivne konverzije katalogov. 1994, letn. 38, št. 3/4, str. 169-180.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11.

oktober 1994.

89 MARKOVIĆ, Ivan. Še o programu CDS/ISIS : aplikacija BIBLO in njena dejanska uporabnost. 1994, letn. 38, št. 1/2, str. 77-99.

90 MUSEK, Matjaž. IV + V - system : ocena programa v knjižničnem laboratoriju.

1987, letn. 31, št. 1, str. 43-74.

91 POLJANEC, Andreja. Uporaba elektronske pošte v knjižnicah. 1999, letn. 43, št.

1, str. 107-124.

92 POPOVIČ, Mirko. Umetna inteligenca in ekspertni sistemi ter njihov pomen za knjižnično-informacijsko dejavnost. 1987, letn. 31, št. 2/3, str. 34-57.

93 PUŠNIK, Miro. Uporaba svetovnega spleta kot vira informacij v knjižnici. 1997, letn. 41, št. 4, str. 75-86.

94 SENICA, Simona. Individualne razlike v virtualnih okoljih : koncept kognitivnega stila. 2001, letn. 45, št. 4, str. 7-24.

95 ŠAUPERL-ZORKO, Alenka, IVANČIČ, Damjana, ROZMAN-SALOBIR, Martina.

Kako izbrati programsko opremo za knjižnico. 1991, letn. 35, št. 4, str. 25-36.

96 ŽUMER, Maja. Uporabniški vmesniki pri iskanju informacij. 1993, letn. 37, št. 4, str. 51-59.

97

02:004.738.52 Digitalne knjižnice

JAKAC-BIZJAK, Vilenka. Originali in reprodukcije : izzivi informacijske družbe.

2001, letn. 45, št. 4, str. 55-66.

98 JUŽNIČ, Primož. Virtualna knjižnica. 1995, letn. 39, št. 4, str. 31-38.

99

KAVČIČ-ČOLIĆ, Alenka. Teoretični model digitalnih arhivov. 2004, letn. 48, št.

4, str. 63-75.

100 KODRIČ-DAČIĆ, Eva. Zunaj Gutenbergovega vesolja. 2006, letn. 50, št. 1/2, str.

173-186.

Referat na strokovnem posvetovanju »Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju« ZBDS, Portorož, 24.-26. oktober 2005.

101 LESNIK, Blaž, JERIČ, Brina, CURHALEK, Tanja, KEREC, Martina. Digitalna knjižnica in slovenski visokošolski prostor. 2001, letn. 45, št. 1/2, str. 121-135.

102

02:005 Knjižnični menedžment

ČVELJO, Katherine. Knjižnični management v zrcalu sodobnih tokov. 1990, letn.

34, št. 3, str. 1-17.

Referat na strokovnem posvetovanju »Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?« ZBDS, Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990.

Prevedla J. G.

103 JUŽNIČ, Primož. Bodočnost knjižnic in njihovo financiranje. 1990, letn. 34, št. 3, str. 159-167.

Referat na strokovnem posvetovanju »Smo pripravljeni na knjižnico jutrišnjega dne?« ZBDS, Nova Gorica, 25.-26. oktober 1990.

104 SLOKAR, Rajko. Razmišljanje o marketingu in strateškem planiranju v SIK. 1990, letn. 34, št. 1/2, str. 39-43.

105 - Upravljanje in organizacija splošnih knjižnic : z vidika nastajajočih zakon-skih predpisov o knjižnični informacijski dejavnosti. 1994, letn. 38, št. 3/4, str. 39-48.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice v času sprememb« ZBDS, Bled, 10.-11.

oktober 1994.

106

02:008 Knjižnice in kulturna politika

ČOPIČ, Vesna. Normativna ureditev področja knjižničarstva v kontekstu nove-ga kulturnopolitičnenove-ga modela. 1998, letn. 42, št. 2/3, str. 21-34.

Referat na strokovnem posvetovanju »Normativni položaj knjižničarstva« ZBDS, Celje, 7.-9.

oktober 1998.

107 SMOLIK, Marijan. Knjige, ki niso smele iziti. 2004, letn. 48, št. 3, str. 193-197.

108 ŠETINC, Lenart. Kritične točke normativnega okvira knjižničarstva. 1998, letn.

42, št. 2/3, str. 35-52.

Referat na strokovnem posvetovanju »Normativni položaj knjižničarstva« ZBDS, Celje, 7.-9.

oktober 1998.

109 VREMEC-RAGUSI, Magda. Bibliotekarstvo na križišču kultur. 1998, letn. 42, št.

1, str. 5-21.

110

02:311 Knjižnična statistika

AMBROŽIČ, Melita. Knjižnična statistika. 1997, letn. 41, št. 4, str. 5-31.

111 KODRIČ-DAČIĆ, Eva. Statistična merjenja dejavnosti knjižnic : usklajevanje praktičnih potreb s standardi. 2004, letn. 48, št. 3, str. 157-172.

112 TIZAJ, Damjana. Zaposleni v knjižničarstvu : statistični podatki o stanju v Slo-veniji in v drugih evropskih državah. 2001, letn. 45, št. 3, str. 79-95.

113 ŽAUCER, Matjaž, FABJAN, Urška. Meritve uspešnosti knjižnic in študij bibli-otekarstva. 1998, letn. 42, št. 4, str. 105-125.

114

02:339.138 Knjižnični marketing

ČEŠNOVAR, Nada. Trženje v visokošolski knjižnici. 1989, letn. 33, št. 3/4, str.

123-128.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in javnost« ZBDS, Radenci, 9.-11. november 1989.

115 ERŽEN, Matjaž. Širitev knjižničnih storitev s principi neposrednega trženja. 2000, letn. 44, št. 3, str. 87-99.

116 KAVČIČ-ČOLIĆ, Alenka. Vpliv organizacijske strukture knjižnice na kakovost njenega delovanja. 1999, letn. 43, št. 2/3, str. 49-62.

Referat na strokovnem posvetovanju »Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu« ZBDS, Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.

117 KOVÁŘ, Barbara. Predstavimo se javnosti : splet orodij tržnega komuniciranja v splošni knjižnici. 2000, letn. 44, št. 3, str. 67-86.

118 MEDVED, Ksenija. Še eno razmišljanje o marketingu in strateškem planiranju v splošnoizobraževalnih knjižnicah. 1992, letn. 36, št. 1, str. 29-35.

119 SEPE, Miša. Trženje v splošnoizobraževalni knjižnici. 1989, letn. 33, št. 3/4, str.

103-121.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in javnost« ZBDS, Radenci, 9.-11. november 1989.

120 ŠTULAR SOTOŠEK, Karmen. Strateško marketinško načrtovanje v knjižnici.

2000, letn. 44, št. 3, str. 55-65.

121 - Makro okolje knjižnic : nova tehnološka in ekonomska pravila. 2003, letn.

47, št. 3, str. 35-47.

122 ZUPANIČ, Saša. Trženje elektronskih informacij. 1996, letn. 40, št. 2, str. 33-61.

123

02:347.78 Knjižnice in avtorsko pravo

BAHOR, Stanislav. Knjižničarji in avtorske pravice. 2002, letn. 46, št. 4, str. 87-123.

124 MAVER, Jasna. Digitalni vodni tisk. 2000, letn. 44, št. 1/2, str. 189-199.

125 PETERMANEC, Zdenka. Avtorske pravice za knjižnično gradivo posebne vrste.

1999, letn. 43, št. 1, str. 51-74.

126 ŠEF, Majda. Copyright : v čem nas omejuje in kaj nam dovoljuje. 1998, letn. 42, št. 2/3, str. 67-70.

Referat na strokovnem posvetovanju »Normativni položaj knjižničarstva« ZBDS, Celje, 7.-9.

oktober 1998.

127 ŽNIDERŠIČ, Martin. Vpliv elektronskih medijev na založništvo, knjigotrštvo in sistem varovanja avtorskih pravic - in njihov odnos do knjižnic. 1995, letn. 39, št. 3, str. 81-100.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnične zbirke. Izgradnja in upravljanje« ZBDS, Bled, 6.-8. november 1995.

128 - DOI - Digital Object Identifier : revolucija v upravljanju in trgovanju z avtor-sko pravno zaščitenimi informacijami na internetu v tretjem tisočletju. 1997, letn. 41, št. 4, str. 33-39.

129 ŽUMER, Maja. Knjižnice in licenciranje. 2001, letn. 45, št. 4, str. 39-53.

130

02:655.4/.5 Knjižnice in založništvo

BREZNIK, Maja. Učinki založniške industrije in bralne kulture. 2003, letn. 47, št.

4, str. 23-49.

131 BROOKS, Sam. STM & business databases in Slovenia. 2003, letn. 47, št. 1/2, str.

175-183.

132

GRILC, Uroš. Knjiga v presečišču javnega in zasebnega : primeri Francije, Fin-ske, Hrvaške in Slovenije. 2006, letn. 50, št. 4, str. 49-80.

133 JELUŠIĆ, Srećko. Nakladništvo, knjižarstvo i knjižničarstvo : nepotrebne djelat-nosti ili sigurna informacijska poluga budućdjelat-nosti. 1999, letn. 43, št. 2/3, str. 303-318.

Referat na strokovnem posvetovanju »Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu« ZBDS, Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.

134 KORŽE-STRAJNAR, Ančka. Slovenska knjižna produkcija in ponudba v knjižnicah. 1990, letn. 34, št. 4, str. 9-19.

135 KOVAČ, Miha. Slovensko in evropsko knjižno založništvo : stagnacija pod plaš-čem odličnosti?. 2001, letn. 45, št. 1/2, str. 81-98.

136 RAZBORŠEK, Robert. Obdavčitev knjižničnih publikacij. 2005, letn. 49, št. 1/2, str. 231-239.

137 ZORKO, Teja, KOVAČ, Miha. Aktualne povezave med knjižnično in knjigotrško dejavnostjo s pregledom razvoja javnih knjižnic. 2006, letn. 50, št. 1/2, str. 97-121.

138 ŽNIDERŠIČ, Martin. Založništvo v državah v tranziciji. 1995, letn. 39, št. 4, str.

5-11.

139

02:659.2 Knjižnice in informacijska dejavnost

AMBROŽIČ, Melita. Dostopnost informacij in uporabniki : poskus analize rele-vantnosti vsebine družboslovne bibliografske baze z vidika uporabnika. 1989, letn. 33, št. 3/4, str. 25-43.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in javnost« ZBDS, Radenci, 9.-11. november 1989.

140 BARTOL, Tomaž. Vloga INDOK centra kot osrednjega informacijskega člena pri posredovanju, urejanju in generiranju sekundarnih informacij. 1992, letn. 36, št.

2, str. 97-104.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in informacijska politika« ZBDS, Ljubljana, 24.-25. september 1992.

BARTOL, Tomaž, BRADAČ, Jana. Identifikacija potencialnih uporabnikov bioteh-niških informacij v Sloveniji. 1993, letn. 37, št. 3, str. 113-123.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice – oblikovanje in ponudba informacij« ZBDS, Maribor, 23.-24. september 1993.

142 FILO, Breda. Informacijska politika. 1992, letn. 36, št. 2, str. 9-27.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in informacijska politika« ZBDS, Ljubljana, 24.-25. september 1992.

143 GRUM, Martin. Informacijski viri - biografska zbirka podatkov. 1995, letn. 39, št.

1/2, str. 123-136.

144 JAKAC-BIZJAK, Vilenka. Upravljanje informacij v knjižnicah. 1993, letn. 37, št.

3, str. 11-21.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice – oblikovanje in ponudba informacij« ZBDS, Maribor, 23.-24. september 1993.

145 JUŽNIČ, Primož. Knjižnice in uporaba bibliografskih servisov. 1992, letn. 36, št.

2, str. 75-84.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in informacijska politika« ZBDS, Ljubljana, 24.-25. september 1992.

146 - Izbor in vrednotenje informacijskih virov : primerjava klasičnih virov z viri,

dosegljivimi preko računalniških mrež. 1993, letn. 37, št. 3, str. 23-34.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice – oblikovanje in ponudba informacij« ZBDS, Maribor, 23.-24. september 1993.

147 KANIČ, Ivan. Informacija - cena, vrednost in dostopnost. 1992, letn. 36, št. 2, str.

45-52.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in informacijska politika« ZBDS, Ljubljana, 24.-25. september 1992.

148 KAVČIČ-ČOLIĆ, Alenka. Informacijska podpora programu podiplomskega štu-dija iz managementa (MBA) na Mednarodnem centru za upravljanje podjetij v družbeni lasti (ICPE). 1993, letn. 37, št. 3, str. 139-154.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice – oblikovanje in ponudba informacij« ZBDS, Maribor, 23.-24. september 1993.

149 KLEMEN, Aleš, ŠAUPERL, Alenka, ŽUMER, Maja. Vrednotenje sistemov, dostop-nih prek spleta : primer vrednotenja storitve Hitri naslovi sistema GeaBios. 2006, letn. 50, št. 3, str. 69-83.

KOBE, Tomaž. Znanstvena informacija v knjižnici. 1988, letn. 32, št. 1/2, str. 46-59.

151 NOVLJAN, Silva. Informacijska pismenost. 2002, letn. 46, št. 4, str. 7-24.

152 POPOVIČ, Mirko. INSTRUCT : eksperimentalni sistem za iskanje informacij.

1990, letn. 34, št. 4, str. 29-51.

153 SAPAČ, Irena. Ponudba, uporaba in vrednotenje informacijskih virov na sodob-nih medijih. 1993, letn. 37, št. 3, str. 35-59.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice – oblikovanje in ponudba informacij« ZBDS, Maribor, 23.-24. september 1993.

154 SLOKAR, Rajko. Splošnoizobraževalne knjižnice in informacijska politika v lokalnih skupnostih. 1992, letn. 36, št. 2, str. 29-37.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in informacijska politika« ZBDS, Ljubljana, 24.-25. september 1992.

155 STEINBUCH, Majda. Dostop do informacij v šolski knjižnici na srednji šoli. 1989, letn. 33, št. 3/4, str. 83-89.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in javnost« ZBDS, Radenci, 9.-11. november 1989.

156 - Informacijska pismenost in knjižnična informacijska znanja v gimnaziji. 1999,

letn. 43, št. 1, str. 75-106.

157 VERLIČ, Zdenka, REPINC, Urška. Informacijsko vedenje z iskalno strategijo. 2000, letn. 44, št. 4, str. 137-156.

158 VODEB, Gorazd. Metodologija ustvarjanja smisla kot teoretska zasnova študija uporabnikov. 2004, letn. 48, št. 1/2, str. 9-38.

159 - Informacijsko ravnanje podiplomskih študentov : kvalitativna uporabniška

študija. 2004, letn. 48, št. 3, str. 59-80.

160 ZUPANIČ, Saša. Vloga knjižnic v informacijski družbi. 1996, letn. 40, št. 1, str.

17-30.

161

02:659.4 Knjižnice in odnosi z javnostmi

FRAS, Sabina. Odnosi z javnostmi - organiziran pristop k oblikovanju identitete splošne knjižnice. 1999, letn. 43, št. 4, str. 41-58.

162 KANIČ, Ivan. Stiki z javnostjo : pomen in oblikovanje identitete knjižnice. 1989, letn. 33, št. 3/4, str. 7-24.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in javnost« ZBDS, Radenci, 9.-11. november 1989.

163 MARTELANC, Tomo. Osebna izkaznica knjižnice. 1989, letn. 33, št. 3/4, str. 147-156.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižnice in javnost« ZBDS, Radenci, 9.-11. november 1989.

164

02(049.3) Poročila o bibliotekarski literaturi

ČEŠNOVAR, Nada. Ob štiridesetletnici Knjižnice. 1996, letn. 40, št. 1, str. 7-8.

165 GAZVODA, Jelka. Beseda ob jubileju. 1987, letn. 31, št. 4, str. III-VI.

166 - Revija Knjižnica in bibliotekarsko publiciranje. 1996, letn. 40, št. 1, str. 9-14.

167 GRUM, Martin. Železarski zbornik : bibliografija člankov (1967-1986). 1988, letn.

32, št. 1/2, str. 130-133.

168 KOCIJAN, Gregor. Sodobno bibliografsko kazalo : Bibliografsko kazalo Doma in sveta : 1888-1944 / Jože Munda. Celje : Mohorjeva družba, 2003, 507 str. 2004, letn. 48, št. 1/2, str. 239-242.

169 OSOJNIK, Borut. Boža Pleničar: Slovenska bibliotekarska bibliografija. 1990, letn.

34, št. 1/2, str. 131-133.

170 PETERMANEC, Zdenka. Ratko Zelenika: Znanost o znanosti (Reka, Ekonomska fakulteta, 2004, 422 str.). 2004, letn. 48, št. 3, str. 201-204.

171

SLOKAR, Rajko. S štiridesetletne poti v prihodnost. 1996, letn. 40, št. 1, str. 5-6.

172

02(091) Zgodovina knjižnic in knjižničarstva

JUŽNIČ, Stanislav. Razvoj kočevske čitalnice med letoma 1919-1941. 2004, letn.

48, št. 3, str. 175-192.

173 - Knjižničarji in knjige o matematičnih vedah v knjižnici ljubljanskega

jezuit-skega kolegija. 2005, letn. 49, št. 3, str. 155-182.

174 KODRIČ-DAČIĆ, Eva. Matija Čop in njegov prispevek k slovenskemu bibli-otekarstvu. 1997, letn. 41, št. 2/3, str. 17-31.

Referat na strokovnem posvetovanju »Knjižničarji pred novimi izzivi« ZBDS, Portorož, 27.-29.

oktober 1997.

175 KUZMIČ, Franc. Kratek sprehod skozi zgodovino soboškega knjižničarstva. 1987, letn. 31, št. 2/3, str. 90-95.

176 MARKOVIĆ, Ivan. Ljubezen do knjige ima na Primorskem globoke korenine : preizkus prereza zgodovine knjižnic na Primorskem. 1997, letn. 41, št. 4, str. 125-141.

177 MARŠIČ, Marija. Volonterski in poklicni knjižničarji v Tržiču : od začetkov do danes. 1992, letn. 36, št. 3/4, str. 137-162.

178 MILENKOVIĆ, Marija. Iz zgodovine pisave in rokopisnega izvedenstva. 1991, letn.

35, št. 4, str. 71-79.

179 PUŠNIK, Friderik. Zdravniške knjižnice. 1988, letn. 32, št. 1/2, str. 124-129.

180 SERAŽIN, Helena. Ljubljanska mestna knjižnica, župan Ivan Hribar in mestni arhivar Anton Aškerc. 1997, letn. 41, št. 1, str. 123-135.

181 SINOBAD, Jure. “Snujmo bralna društva!” : o bralnih društvih, čitalnicah in knjižnicah na radovljiškem območju v obdobju 1845-1945. 2001, letn. 45, št. 1/

2, str. 35-53.

182

SVOLJŠAK, Sonja. Pregled nekaterih historičnih sistemov organizacije znanja in klasifikacije : s posebnim poudarkom na vsebinskih ureditvah samostanskih knjižnic. 2005, letn. 49, št. 1/2, str. 203-215.

183

02(100) Knjižničarstvo na tujem

AMBROŽIČ, Melita. Ameriško bibliotekarsko združenje : vsem enake možnosti dostopa do “informacijske hitre ceste”. 1996, letn. 40, št. 2, str. 123-134.

184 - Knjižnice, knjižničarji in knjižnični sistem ameriške države Illinois. 2001,

letn. 45, št. 3, str. 123-167.

185 APARAC-JELUŠIĆ, Tatjana. Znanstveni i stručni članci u Knjižnici i Vjesniku bibliotekara Hrvatske : pokušaj usporedne analize stručnog i znanstvenog do-prinosa u knjižničarstvu. 1999, letn. 43, št. 2/3, str. 179-196.

Referat na strokovnem posvetovanju »Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu« ZBDS, Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.

186 BARTOL, Tomaž. Nacionalna kmetijska knjižnica Združenih držav Amerike. 1996, letn. 40, št. 1, str. 83-90.

187 BUDIN, Branka. Knjižnica Metropolitana : Bibliotheca cathedralis ecclesiae Za-grabiensis. 2003, letn. 47, št. 3, str. 165-187.

Prevedla Tereza Poličnik-Čermelj.

188 - Knjižnica Janeza Vajkarda Valvasora. 2003, letn. 47, št. 4, str. 99-112.

189 ĆUKAC, Neda. Kantonalni bibliotečki zakoni u Federaciji Bosne i Hercegovine -jedinstvene osnove i različitosti. 1999, letn. 43, št. 2/3, str. 319-326.

Referat na strokovnem posvetovanju »Profesionalnost in kakovost v knjižničarstvu« ZBDS, Ljubljana, 20.-22. oktober 1999.

190 GERBEC, Nataša, PETAROS KMETEC, Ksenija. Knjižnični sistem Italije. 2003, letn. 47, št. 3, str. 85-113.

191 HRANJEC, Štefica. Onondaga Country Public Library. 1993, letn. 37, št. 4, str. 117-125.

JEVNIKAR-ZAJC, Mojca. Knjižnica Univerze Canterbury (Christchurch, Nova Zelandija). 2002, letn. 46, št. 4, str. 237-270.

193 JOKIĆ, Maja, STANČIN-ROŠIĆ, Dubravka. Studija “Korisnici i korištenje” u

193 JOKIĆ, Maja, STANČIN-ROŠIĆ, Dubravka. Studija “Korisnici i korištenje” u