• Rezultati Niso Bili Najdeni

5.2 DPH-krivulje stopnje 7

5.2.3 Primer st(h) = 4 in st(w) = 0

Obravnavajmo ²e zadnji primer. Naj bodo h0, h1, h2, h3 in h4 Bernsteinovi koeci-enti polinomah,polinomwpa naj bo identi£no enak konstanti w0.ƒe spet primer-jamo istoleºne koeciente polinoma proporcionalnosti (5.5) s koecienti polinoma h(t)w2(t) in jih ena£imo, dobimo

3(α0β1−α1β0) =h0w20, 3(α0β2−α2β0) = 2h1w20,

0β3−α3β0) + 3(α1β2−α2β1) = 2h2w20, (5.11) 3(α1β3−α3β1) = 2h3w20,

3(α2β3−α3β2) =h4w20.

Spet nastavimo z=α1β2−α2β1. Iz tretje ena£be iz (5.11) izrazimo α0β3−α3β0, tokrat je ta vrednost enaka

α0β3−α3β0 = 2h2w02−3z.

Po pogoju kompatibilnosti (5.6) dobimo ena£bo (︃1

3h0w20 )︃ (︃

1 3h4w20

)︃

= (︃2

3h1w02 )︃ (︃

2 3h3w02

)︃

−z(2h2w20−3z), ki se ²e preoblikuje v

27z2−18h2w20z+ (4h1h3−h0h4)w40.

Ta kvadratna ena£ba za z ima re²itvi podani s koecienti h0, . . . , h4 in w0. Re²itvi sta enaki

z=α1β2−α2β1 = 1 9

(︃

3h2±

√︂

9h22+ 3h0h4−12h1h3 )︃

w20. (5.12) Povzemimo: na za£etku poljubno izberemo koecienteh0, . . . , h4,w0 ter ²e tri koe-ciente polinomovαinβ.Kot smo ºe videli v prej²njih primerih, ponavadi izberemo kar α0, α1 in β0. S pomo£jo teh znanih podatkov re²imo sistem ena£b (5.11). Pri re²evanju sistema upo²tevamo eno izmed re²itev v (5.12). Zaradi dveh razli£nih re²itev zaα1β2−α2β1 dobimo dva razli£na hodografa, ki dolo£ata DPH-krivuljo.

6 Polinomske vija£nice in Hopfova preslikava

V trditvi 4.2 smo pokazali, da je vsaka polinomska vija£nica tudi DPH-krivulja. V tem poglavju bomo podrobneje raziskali strukturo vija£nic in pogoje, ki so potrebni za njihovo konstrukcijo. Te pogoje bomo opredelili s pomo£jo Hopfove preslikave.

Za za£etek nam bo pri²la prav naslednja trditev. Povzeta je po [12, str. 72].

Trditev 6.1. Naj bo krivulja r(s) = (x(s), y(s), z(s)) naravno parametrizirana vi-ja£na krivulja, katere tangenta oklepa z osjo akotψ. Potem obstajajo ortonormirani vektorji e1, e2 in e3, tako da lahko krivuljo izrazimo v obliki

r(sˆ) =xˆ(sˆ)e1+yˆ(sˆ)e2+sˆ cosψe3, (6.1) pri £emer ²e vedno velja ∥r(sˆ)∥= 1.

Dokaz. Za vektor e3 vzamemo kar normiran vektor a, tako da je e3 vzporeden osi vija£nice. Ostala dva vektorja si izberemo tako, da lahko potem vija£nico izrazimo v obliki

r(s) = xˆ(s)e1+yˆ(s)e2+zˆ(s)e3.

Dodatno ²e predpostavimo, da sredi²£e spremenjenega koordinatnega sistema leºi na krivulji. Potem je po ena£bi (3.21)

z

ˆ(s) = e3·r(s) =e3·t=a·t= cosψ.

Sedaj integriramo zˆ(s). Dobimo, da je zˆ(s) = scosψ+c, kjer je c∈ R konstanta.

Lo£imo dva primera. ƒe jeψ ̸=π/2,vzamemo nov parametersˆ =s+coscψ.Potem je z

ˆ(sˆ) =sˆ cosψ in tako res lahko izrazimo vija£nico v obliki (6.1). ƒe pa je ψ =π/2, potem je zˆ(s) = c= 0,saj sredi²£e leºi na krivulji. Tedaj je r(s) =xˆ(s)e1+yˆ(s)e2. V tem primeru imamo opravka z ravninsko krivuljo, ki leºi v ravnini, ki jo oklepata vektorja e1 in e2. Taka krivulja pa je trivialna vija£nica. Formula (6.1) prav tako drºi.

Posledica 6.2. Slika enotske tangente krivulje r na (enotski) sferi tvori kroºnico natanko tedaj, ko je krivulja r vija£na.

Dokaz. ƒe je krivulja r vija£na, sledimo karakterizaciji vija£nice po prej²nji trditvi in izra£unamo odvod

r(s) = x(s)e1+y(s)e2+ cosψe3. Ker je krivulja naravno parametrizirana, velja

x′2(s) +y′2(s) + cos2ψ = 1.

ƒe damocos2ψna drugo stran ena£be, dobimo ravno ena£bo za kroºnico s polmerom 1−cos2ψ.Tako je slika enotske tangente vija£nice na sferi res kroºnica.

Obratno, naj bo slika enotske tangente krivuljer na enotski sferi kroºnica. Brez

²kode za splo²nost lahko privzamemo, da kroºnica leºi v ravnini, ki je vzporedna

ravnini z = 0. Prav tako lahko privzamemo, da je krivulja r naravno parametrizi-rana. Sledi, da je enotska tangenta enakat= (x, y, c),kjer jec∈(−1,1)konstanta.

Trdimo, da oklepa enotska tangentatkonstanten kot z vektorjema= (0,0,1).Velja a·t=c= cosϕ,

kjer je ϕ= arccosc. Pogoj (3.21) je izpolnjen, torej je krivulja r res vija£na.

Spomnimo se predpisa za Hopfovo preslikavo (3.33) in formule za enotsko tan-gento. Potem lahko enotsko tangento za hodograf, deniran s pomo£jo Hopfove preslikave kompleksnih polinomovα inβ, podamo v obliki

t= r

∥r∥ = H(α,β)

|α|2+|β|2 = (|α|2− |β|2,2 Re(αβ¯ ),2 Im(αβ¯ ))

|α|2+|β|2 . (6.2)

Ta izraz nam bo pri²el prav v nadaljnji obravnavi, zato ga ustrezno poimenujmo.

Denicija 6.3. Normalizirana Hopfova preslikava je preslikava, ki slika izC×C→ R3 in ima naslednji predpis za α,β∈C:

Hˆ (α,β) = (|α|2− |β|2,2 Re(αβ¯ ),2 Im(αβ¯ ))

|α|2+|β|2 . (6.3)

Lahko je preveriti, da velja enakost:

(|α|2 +|β|2)2 = (|α|2− |β|2)2+ (2 Re(αβ¯ ))2+ (2 Im(αβ¯ ))2. (6.4) Iz tega sledi, da slika normalizirane Hopfove preslikave leºi na enotski sferi S2. To pravzaprav ni presenetljivo, saj smo normalizirano Hopfovo preslikavo izpeljali iz izraza za enotsko tangento (6.2).

Zelo lahko je videti, da zaβ ̸= 0veljaHˆ (α/β,1) = Hˆ (α,β).Najprej pomnoºimo

²tevec in imenovalec izraza za Hˆ (α/β,1)z |β|2:

Hˆ (α/β,1) = (|α/β|2− |1|2,2 Re(α/β·1),2 Im(α/β·1))

|α/β|2+|1|2

= (|α|2− |β|2,2 Re(|β|2·α/β),2 Im(|β|2·α/β))

|α|2 +|β|2 . Upo²tevamo ²e dejstvo β·β¯ =|β|2 in dobimo enakost Hˆ (α/β,1) = Hˆ (α,β).

To dejstvo nam pove, da je za obravnavo enotskih tangent PH-krivulj dovolj pogledati razmerje polinomov α(t)/β(t). Razli£ne PH-krivulje, ki so porojene z razli£nimi kompleksnimi polinomi, imajo lahko torej enako enotsko tangento, £e so le polinomi v enakem razmerju. Pri takih krivuljah se v dani to£kithitrostni vektor r(t) razlikuje po velikosti, ne pa po smeri.

Razmerje z(t) = α(t)/β(t) nam poda racionalno krivuljo v kompleksni ravnini.

To razmerje preslikamo z normalizirano Hopfovo preslikavo, da dobimo sliko c(t) = Hˆ (z(t),1)na enotski sferiS2.Preslikavaz→Hˆ (z,1)je v resnici inverz stereografske projekcije. Pri inverzni stereografski projekciji potegnemo premico skozi severni te£aj sfere S2 in to£ko z na raz²irjeni kompleksni ravnini (ki jo identiciramo z

R2∪ {∞}). To£ka, ki je slika to£ke z z inverzno stereografsko projekcijo, se nahaja na prese£i²£u te premice s sfero. To£ka v neskon£nosti se tako preslika v severni te£aj.

Zelo uporabna lastnost stereografske projekcije je, da se vse kroºnice naS2 pre-slikajo v premice ali kroºnice na kompleksni ravnini. To je razloºeno v [13, pogl.

Stereographic projection]. Ker je po posledici 6.2 slika enotske tangente vija£nice na sferi kroºnica, lahko pridobimo potrebne pogoje za konstrukcijo vija£nic tako, da izberemo taka kompleksna polinomaα(t)inβ(t),katerih razmerjez(t) =α(t)/β(t) nam poda racionalno parametrizacijo premice oziroma kroºnice v C. Slika premice oziroma kroºnice z normalizirano Hopfovo preslikavo je torej kroºnica na S2, torej je po posledici 6.2 pripadajo£a krivulja res vija£na.

6.1 Kompleksne premice in kroºnice

Za konstrukcijo razli£nih vija£nih polinomskih krivulj bo pomembna naslednja funk-cija, ki realno os preslika v mnoºico to£k v kompleksni ravnini. Ima predpis

z(t) = a0(1−t) +a1t

b0(1−t) +b1t, (6.5)

kjer so a0, a1, b0 in b1 kompleksna ²tevila, za katera velja a0b1−a1b0 ̸= 0. Izkaºe se, da nam ta predpis poda kroºnico ali pa premico v kompleksni ravnini.

Vpra²anje je, v katerih primerih imamo opravka s kroºnicami in v katerih pri-merih s premicami?

Trdimo, da je zc sredi²£e kroºnice, vrednost R je pa enaka polmeru te kroºnice.

Oglejmo si torej izraz |z(t)−zc|2. Enak je Torej imamo v tem primeru res opravka s kroºnico.

ƒe pa je b1

0−b¯

1b0 = 0,potem R naraste £ez vse meje, sredi²£e zcpa postane to£ka v neskon£nosti. Izraz (6.5) tako denira premico, kar lahko pokaºemo s pomo£jo odvoda

dz

dt = a1b0−a0b1 (b0(1−t) +b1t)2.

Smer odvoda oziroma kot, ki ga tangentni vektor oklepa z realno osjo, je enak arg

(︃dz dt

)︃

= arg(a1b0−a0b1)−2 arg(b0(1−t) +b1t) mod π, pri £emer smo upo²tevali naslednje lastnosti argumenta kompleksnega ²tevila:

arg(z1z2) = arg(z1) + arg(z2) modπ, arg(z1

z2

) = arg(z1)−arg(z2) modπ, (6.6) arg(zn) = narg(z) mod π.

Zapi²imo b0 =b0+ iβ0 inb1 =b1+ iβ1. Potem je

arg(b0(1−t) +b1t) = arctanβ0(1−t) +β1t

b0(1−t) +b1t modπ.

Osredoto£imo se na izraz

β0(1−t) +β1t

b0(1−t) +b1t. (6.7)

Pokaºimo, da je konstanten natanko takrat, ko velja b0β1 −b1β0 = Im(b10) = b1

0−b¯

1b0

2i = 0,

kar je ravno predpostavka leme. Recimo, da je izraz (6.7) konstanten. Potem je β0(1−t) +β1t = c(b0(1−t) +b1t) za nek c ∈ R. To ena£bo malce preuredimo in dobimo

0−cb0)(1−t) + (β1−cb1)t= 0.

Polinom na levi strani te ena£be bo ni£elen, £e boβ0 =cb0 in β1 =cb1. Vidimo, da je izraz b0β1−b1β0 v tem primeru res enak 0.

Obratno, recimo, da drºi b0β1 − b1β0 = 0. ’tevec in imenovalec izraza (6.7) mnoºimo z b0. Ker je b0β1 =b1β0, dobimo

β0(1−t) +β1t

b0(1−t) +b1t = β0b0(1−t) +β0b1t

b20(1−t) +b1b0t = β0(b0(1−t) +b1t) b0(b0(1−t) +b1t) = β0

b0, kar pa je res enako konstantni vrednosti.

V lemi 6.4 smo pokazali, da je izraz (6.7) konstanten natanko takrat, ko je b0β1 −b1β0 = 0. Iz tega pogoja sledi, da velja b0 =k0w in b1 = k1w zak0, k1 ∈ R ter w ∈ C. Ozna£imo c0 = a0/w in c1 = a1/w. Potem lahko v tem primeru izraz (6.5) zapi²emo kot

z(t) = c0(1−t) +c1t k0(1−t) +k1t.

Izraz torej predstavlja premico natanko takrat, ko ima realen imenovalec.

S pomo£jo izraza (6.5) bomo lahko konstruirali razli£ne tipe polinomskih vija£-nih krivulj vi²jih stopenj. Lo£imo dva na£ina. Prvi£, pomnoºimo lahko ²tevec in imenovalec ulomka (6.5) s kompleksnim polinomom, da dobimo z(t) = α(t)/β(t), tako pridobljena α(t) in β(t) si nista tuja. Ta dva polinoma preslikamo s Hopfovo preslikavo, da dobimo hodograf r(t). Tako pridobljene krivulje pripadajo razredu monotonih PH-vija£nic [10, str. 371].

Drug tip vija£nic pa pridobimo z reparametrizacijo parametra t. V izrazu (6.5) uporabimo racionalno reparametrizacijo t → fg(t)(t), kjer sta f(t) in g(t) realna po-linoma vsaj druge stopnje, ki sta si med seboj tuja. Spet pridobimo izraz oblike z(t) = α(t)/β(t), le da sta si tokrat v splo²nem α(t) in β(t) tuja. Ta tip krivulj pripada razredu splo²nih PH-vija£nic [10, str. 377]. Ta dva postopka lahko tudi kombiniramo, pridobljene splo²ne PH-vija£nice pa imajo stopnjo enako vsaj sedem.