• Rezultati Niso Bili Najdeni

Primerjava z izdelki na trgu

In document Katja Kuˇsar (Strani 63-70)

V Sloveniji najveˇcji izbor astronomske opreme in pripomoˇckov najdemo na spletni strani MOJ TELESKOP [22]. V sekciji ”Montaˇze in pripomoˇcki”pod ekvatorialnimi montaˇzami najdemo sledilnik z nazivom Skywatcher Star Ad-venturer MINI WI-FI prenosna montaˇza. Na spletni strani proizvajalca [25]

med drugim najdemo tudi naslednje specifikacije:

• Najveˇcja priporoˇcena goriˇsˇcna razdalja objektiva fotoaparata: 100 mm

• Vgrajen WiFi z brezplaˇcno aplikacijo za platforme Android in iOS

• Sledenje Soncu in Luni ter sidersko sledenje

• Nosilnost do 3 kg

• Polarni daljnogled za pomoˇc pri polarni poravnavi

• Zagotavlja nadzor zaklopa DSLR za veˇc blagovnih znamk

• Doˇzivljenjske brezplaˇcne nadgradnje strojne programske opreme

• Vgrajena zaˇsˇcita motorja in indikatorji stanja

• Moˇznosti napajanja preko dveh AA baterij ali zunanji USB napajalnik

• Teˇza 650 g

• Dimenzije 76x70x103 mm

Testiranje mojega sledilnika je pokazalo, da je relativno natanˇcen vse do nekje 50 mm goriˇsˇcne razdalje objektiva. Kot priˇcakovano, je najbolj na-tanˇcen na majhnih goriˇsˇcnih razdaljah - na fotografijah, zajetih z objektivom z goriˇsˇcno razdaljo 10 mm, se sledi praktiˇcno ne vidi, dobro se obnese tudi na goriˇsˇcni razdalji 35 mm. Pri objektivih z viˇsjo goriˇsˇcno razdaljo je potrebno ˇze veliko popravljanja pri polarni poravnavi, saj se zaˇcne poznati nenatanˇcna poravnava. Ob dobri poravnavi je tudi na goriˇsˇcni razdalji 50 mm ˇse rela-tivno natanˇcen, pri 70 mm pa ga je ˇze zelo teˇzko naravnati tako natanˇcno,

50 Katja Kuˇsar da se ne bi poznalo sledi oziroma napaˇcnih premikov. Z veliko preizkuˇsanja je moˇzno narediti dobro polarno poravnavo, vendar je zelo zamudno, saj je potrebno vsakiˇc narediti dolgo ekspozicijo in na fotografiji pogledati oblike zvezd. Star Adventurer ima najveˇcjo priporoˇceno goriˇsˇcno razdaljo 100 mm, kar je dosti veˇc kot moj sledilnik.

Oba imata vgrajen Wi-Fi in aplikacijo za upravljanje. Prav tako imata opcijo za sledenje v siderskem ˇcasu, Star Adventurer ima tudi sledenje Luni in Soncu, kar bi bila lahko razˇsiritev tudi mojemu sledilniku, saj bi bilo potrebno spremeniti samo hitrost premikanja koraˇcnega motorja. Star Ad-venturer ima nosilnost do 3 kg, medtem ko je na domaˇcem bila preizkuˇsena najveˇcja teˇza okoli 1.5 kg. Star Adventurer omogoˇca tudi nadzor zaklopa pri DSLR fotoaparatih, ˇcesar moj sledilnik ne omogoˇca. Moj model fotoaparata ima vgrajeno funkcijo za Wi-Fi povezavo in z aplikacijo Canon Connect upra-vljamo z vsemi nastavitvami fotoaparata. Nekateri DSLR-ji, sploh starejˇse generacije, pa te moˇznosti nimajo.

Moj sledilnik ima program na razvojni ploˇsˇcici LOLIN in lahko kadarkoli kodo spreminjamo in dodajamo funkcionalnosti, tudi Star Adventurer oblju-blja do-ˇzivljenjske brezplaˇcne nadgradnje programske opreme, a ponavadi te s ˇcasom postanejo redkejˇse in se jih tudi opusti, prodaja pa se novejˇse izdelke.

Moj sledilnik ima maso veliko veˇc kot 650 g, ki jih ima Star Adventu-rer, prav tako so dimenzije veliko veˇcje. Prav tako mojemu manjka vgrajena zaˇsˇcita motorja in indikator stanja. Cena sledilnika Star Adveturer ni na-vedena, na uradni strani pa je 219 funtov, kar se preraˇcuna v pribliˇzno 263 evrov (brez poˇstnine).

Komponente, uporabljene za domaˇci sledilnik, pa se seˇstejejo v ceno nekje med 110 in 120 evri: za razvojno ploˇsˇcico med 6 in 10 evrov - odvisno od uporabljene, za testno ploˇsˇco 3,60 evra, set 65 ˇzic 2,82 evra, okoli 8 evrov na kvadratni meter iveral ploˇsˇce, za koraˇcni motor 18,97 evrov, gonilnik motorja 13,97 evrov, sklopko 2,49 evra, napajalnik stane 18,99 evrov, 1 meter navojne palice stane 1,45 evra, 1 meter aluminijaste cevi 9,95 evrov, 2 kotna nosilca po 5,95 evrov, 5 teˇcajev po 1,65 evra, 100 vijakov za les pa stane 3,95 evra.

Diplomska naloga 51 Veliko od naˇstetih komponent lahko najdemo doma in jih ni potrebno kupiti, kar zmanjˇsa ceno ˇse za nekaj evrov. Lesene ploˇsˇce, ki so bile upora-bljene, so priˇsle iz stare omare, saj so police ravno prav debele, prav tako so bili na zalogi tudi vijaki za les. Napajalnik je bil ˇze rabljen in je priˇsel od starega prenosnega raˇcunalnika, imela sem tudi ˇze testno ploˇsˇco in ˇzice.

Vse to kar znatno zmanjˇsa ceno, kar je v primerjavi s Star Adventurerjem veˇc kot pol manj. Seveda je potrebno upoˇstevati tudi nekaj napak (upora-bljena ni bila le ena lesena ploˇsˇca, saj se ni lepo odˇzagala na mero in je bilo potrebno odˇzagati novo), vendar kljub temu doma narejen sledilnik stane manj. Veˇcina komponent se dobi na Azur Film [20] [18] [19] ali v Bauhausu [24] [17] [21] [26] [27] [23].

52 Katja Kuˇsar

Literatura

[1] Arduino IDE Guide. Dosegljivo: https://www.arduino.cc/en/Guide.

[Dostopano 28.10.2020].

[2] Arduino Nano. Dosegljivo: https://store.arduino.cc/arduino-nano. [Dostopano 28.10.2020].

[3] Canon 50 mm specifikacije. Dosegljivo: https://www.canon.si/

lenses/ef-50mm-f-1-8-stm-lens/specification.html. [Dostopano 18.1.2022].

[4] Canon EOS 6D specifikacije. Dosegljivo: https://www.canon.

co.uk/for_home/product_finder/cameras/digital_slr/eos_6d/

specification.html. [Dostopano 3.1.2022].

[5] Dave Trott - Barn Door Tracker. Dosegljivo: http://davetrott.com/

inventions/double-arm-barn-door-drive/. [Dostopano 25.11.2020].

[6] Enaˇcbe. Dosegljivo: https://fstop138.berrange.com/2014/

01/building-an-barn-door-mount-part-2-calculating-mount-movements/. [Dostopano 9.2.2022].

[7] Knjiˇznica AccelStepper. Dosegljivo: http://www.airspayce.com/

mikem/arduino/AccelStepper/. [Dostopano 15.11.2020].

[8] Knjiˇznica ESP8266WebServer. Dosegljivo: https://github.com/

esp8266/Arduino/tree/master/libraries/ESP8266WebServer. [Do-stopano 20.9.2021].

53

54 Katja Kuˇsar [9] Knjiˇznica ESP8266WiFi. Dosegljivo: https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/esp8266wifi/readme. [Dosto-pano 20.9.2021].

[10] Knjiˇznica FiniteStateMachine. Dosegljivo: https://github.com/

isaacws/arduino.FiniteStateMachine?fbclid=IwAR22EAdZg_

XsTThOy-W8yJFjbimyTIZdr6K0CnX8defDoRQ7PRVr5xKiXzU. [Dosto-pano 15.11.2020].

[11] Knjiˇznica math. Dosegljivo: http://www.cplusplus.com/reference/

cmath//. [Dostopano 15.11.2020].

[12] Koraˇcni motor NEMA 23. Dosegljivo: https://components101.

com/motors/nema-23-stepper-motor-datasheet-specs. [Dostopano 30.10.2020].

[13] ˇZiga Korelc. Razvoj varnostnega sistema za zaˇsˇcito doma z mikrokr-milnikom Arduino. Diplomska naloga, Fakulteta za raˇcunalniˇstvo in informatiko, Univerza v Ljubljani, 2018.

[14] Blaˇz Marolt. Diagnostika avtomobila z mikrokrmilnikom Arduino. Di-plomska naloga, Fakulteta za raˇcunalniˇstvo in informatiko, Univerza v Ljubljani, 2017.

[15] Mir 20 mm specifikacije. Dosegljivo: https://www.lenstip.com/739-CCCP_MC_Mir-20M_20_mm_f_3.5-lens_specifications.html, note = [Dostopano 3.1.2022],.

[16] Naˇcrt za sledilnik. Dosegljivo: http://gerardprins.com/PDF/

heavy-duty-double-arm-barndoor-building-plans.pdf. [Dosto-pano 9.2.2022].

[17] Spletna stran aluminjaste cevi. Dosegljivo: https://www.bauhaus.

si/okrogla-cev-stabilit-o-x-d-30-mm-x-1-000-mm-eloksiran-aluminij. [Dostopano 1.2.2022].

Diplomska naloga 55 [18] Spletna stran fleksibilne sklopke. Dosegljivo: https://www.azurefilm.

si/fleksibilna-sklopka. [Dostopano 1.2.2022].

[19] Spletna stran gonilnika motorja. Dosegljivo: https://www.azurefilm.

si/motor-driver-tb6600-4-5a. [Dostopano 1.2.2022].

[20] Spletna stran koraˇcnega motorja. Dosegljivo: https://www.

azurefilm.com/sl/trgovina/deli-za-3d-tiskalnike/koracni-motor-nema-23/. [Dostopano 1.2.2022].

[21] Spletna stran kotnih nosilcev. Dosegljivo: https://www.bauhaus.si/

konzola-stabilit-3f-315-x-40-x-200-mm-nosilnost-70-kg. [Do-stopano 1.2.2022].

[22] Spletna stran MOJ TELESKOP. Dosegljivo: https://www.

mojteleskop.si/_item/2213/Skywatcher_Star_Adventurer_MINI_

WI-FI_prenosna_montaza_-_foto_set.html. [Dostopano 3.12.2021].

[23] Spletna stran napajalnika. Dosegljivo: https://www.merkur.si/

sestavni-del-led-napajalnik-60w-5a-12v-ip20-v-tac/. [Dosto-pano 1.2.2022].

[24] Spletna stran navojne palice. Dosegljivo: https://www.bauhaus.si/

navojna-palica-profi-depot-vz-m8-premer-8-mm-dolzina-1-m.

[Dostopano 1.2.2022].

[25] Spletna stran Optical Vision. Dosegljivo: http://www.opticalvision.

co.uk/astronomical_accessories-telescope_mountings/star-adventurer-mini-wifi-sam-photo-set.html. [Dostopano 4.12.2021].

[26] Spletna stran teˇcajev. Dosegljivo: https://www.bauhaus.si/tecaj-stabilit-60-x-60-mm-pocinkan-srebrn. [Dostopano 1.2.2022].

[27] Spletna stran vijakov za les. Dosegljivo: https://www.bauhaus.si/

univerzalni-vijak-spax-3-5-x-16-mm-polni-navoj-100-kosov.

[Dostopano 1.2.2022].

56 Katja Kuˇsar [28] Zorni koti objektivov. Dosegljivo: https://www.nikonians.org/

reviews/fov-tables. [Dostopano 3.1.2022].

In document Katja Kuˇsar (Strani 63-70)