• Rezultati Niso Bili Najdeni

Program usposabljanja kandidatov za voznike

In document DIPLOMSKA NALOGA (Strani 33-37)

5. USPOSABLJANJA KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL IN

5.4 Program usposabljanja kandidatov za voznike

Program usposabljanja kandidatov za voznike natančneje določi minister, pristojen za promet (14.člen ZVoz), minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo pa predpiše program usposabljanja za varno delo s traktorji in traktorskimi priključki (16. člen ZVoz). Program

18

usposabljanja kandidatov za voznike vsebuje teoretični in praktični del.

Kandidati se lahko začnejo usposabljati v šoli vožnje, ko se vanjo vpišejo in izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v Zakonu o voznikih (ZVoz-1, Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg, 43/19 in 139/20).

Šole vožnje izvajajo usposabljanje za vožnjo motornih vozil v skladu s programom, ki ga natančneje določa pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil (Uradni list RS, št. 95/21 in 108/21 – popr.).

− Kandidat se lahko v šoli vožnje začne usposabljati, če mu do predpisane starosti za vožnjo motornega vozila določene kategorije ne manjka več kot šest mesecev. Za B kategorijo se kandidat lahko začne usposabljati, ko dopolni 16 let.

− Preden se začne praktično usposabljati, mora kandidat opraviti zdravniški pregled in z zdravniškim spričevalom dokazati, da je duševno in telesno sposoben voziti vozilo določene kategorije. Zdravniški pregled se opravi v ambulanti medicine dela, prometa in športa. Zdravniško spričevalo velja tri leta, če kandidat nima dodatnih omejitev.

− Preden se začne kandidat praktično usposabljati, mora zaključiti teoretični del usposabljanja v šoli vožnje in uspešno opraviti teoretični del vozniškega izpita. Ko to opravi, mu izpitna komisija to zabeleži v evidenčni karton vožnje. Teoretični del vozniškega izpita velja tri leta. Med praktičnim delom usposabljanja mora kandidat uporabljati predpisane pripomočke, če so vpisani v zdravniškem spričevalu (očala, leče...).

− Preden se priglasi na teoretični del vozniškega izpita mora opraviti tudi izpit iz prve pomoči. Veljavnost tega je trajna (ZVoz, 2016).

5.4.1 Teoretični del usposabljanja

Teoretični del usposabljanja natančneje določa 39. člen Zvoz. Kandidati, ki imajo opravljen in veljaven splošni del tečaja cestno prometnih predpisov, se morejo udeležiti še dodatnega dela teoretičnega usposabljanja. Trajanje in teme usposabljanja dodatnega dela so odvisne od kategorije, za katero se usposabljamo. Splošni del traja 16 pedagoških ur in zajema naslednje tematske sklope:

− splošna pravila in predpisi v cestnem prometu,

− udeleženci cestnega prometa,

19

− prometna signalizacija in prometna oprema na cestah ter znaki, ukazi in odredbe policije, občinskega redarstva in oseb, ki izvajajo varstvo otrok v cestnem prometu,

− vožnja po cesti,

− pravila cestnega prometa,

− posebnosti v cestnem prometu,

− vožnja v odnosu do okolja.

Teoretično usposabljanje poteka v učilnici šole vožnje, ki je vpisana v register šol vožnje in poteka največ štiri pedagoške ure dnevno ter največ dvajset pedagoških ur v sedmih zaporednih dneh. Pedagoška ura traja 45 minut. Učne teme so predpisane s tem pravilnikom. Dodatni del zajema dodatne vsebine, specifične za posamezne kategorije in traja:

− B, B1, osem pedagoških ur,

− F, štirinajst pedagoških ur,

− G, štiri pedagoške ure.

5.4.2 Praktični del usposabljanja

Praktični del usposabljanja traja najmanj 20 učnih ur in obsega spoznavanje vozila in učenje osnovnih elementov tehnike vožnje na vadbeni površini, učenje vožnje po cestah z redkim prometom v naselju in zunaj njega, učenje vožnje v gostem prometu v naselju in zunaj njega podnevi in ponoči, učenje osnov tehnik varčne in okolju prijazne vožnje.

Pravilnik o vozniškem izpitu (2021) določa, da je praktični del sestavljen iz treh učnih stopenj.

− Na prvi učni stopnji se spoznava motorno vozilo in poučuje osnovne elemente tehnike vožnje. Učenje na prvi stopnji poteka na poligonu. Čas izvedbe vaj je najmanj dve učni uri, pri kategoriji A1, A2, A najmanj štiri učne ure, pri kategorijah C1, C, D1 in D pa najmanj ena učna ura.

− Na drugi učni stopnji poučevanje poteka na cestah, kjer je malo prometa in manj zahtevnih prometnih situacij. Učenje poteka v naselju in izven njega. Čas izvedbe vaj

20

je najmanj šest učnih ur, pri kategorijah A2 in A pa najmanj štiri učne ure.

− Na tretji učni stopnji poučevanje poteka na cestah, kjer je gostejši promet bolj zahtevne prometne situacije, podnevi in ponoči. Na tej stopnji se poučuje tudi tehnike varčne in do okolja prijazne vožnje. Čas izvedbe vaj je najmanj dvanajst učnih ur, pri kategoriji A1 deset učnih ur, pri kategorijah AM, BE, C1E, CE, D1E, DE in F pa najmanj osem učnih ur.

V pravilniku so določene tudi izjeme, pri katerih poteka poučevanje po malo spremenjenem programu.

V enem dnevu se lahko posameznega kandidata poučuje največ štiri učne ure. Na prvi in drugi se posamezni kandidat lahko usposablja največ tri učne ure, na tretji učni stopnji pa največ štiri učne ure skupaj. Na tretji učni stopnji se razen pri kategorijah AM, A1, B1 in F, izvede najmanj trikrat po dve učni uri skupaj, in sicer:

− vožnjo podnevi, ki poteka predvsem izven naselja pri čemer minimalna razdalja znaša 60 km, pri kategorijah A2, A in B pa najmanj 70 km (dnevna relacija),

− vožnjo ponoči, ki poteka predvsem izven naselja, pri čemer minimalna razdalja znaša najmanj 60 km (nočna relacija),

− vožnjo po avtocesti ali hitri cesti, pri čemer minimalna razdalja znaša 60 km, pri kategorijah A2, A in B pa najmanj 70km.

− Za določene primere, ki so določeni v tem pravilniku, nočna relacija ni obvezna.

Vožnja ponoči poteka:

− januarja, februarja, novembra in decembra od 17:00 do 7:00 naslednjega dne,

− marca, septembra in oktobra od 19:00 do 5:00 naslednjega dne,

− aprila, maja, junija, julija in avgusta od 20:00 do 5:00 naslednjega dne.

Razpored minimalnega števila učnih ur po stopnjah glede na kategorije. Tabela 1 prikazuje minimalni razpored števila učnih ur po stopnjah ter dodatne zahteve za izvedbo predpisanih učnih vaj. Program usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil, ki je kot Priloga 6 sestavni del tega pravilnika. Izjema se program usposabljanja ne uporablja za voznike, ki

− imajo vozniško dovoljenje in želijo izbrisati kodo administrativne omejitve,

− želijo zamenjati vozniško dovoljenje izdano v tujini, v evidence se napiše »zamenjava«,

− želijo voziti prilagojeno vozilo, pri čemer se zapiše »prilagojeno vozilo«,

− opravlja preizkus vožnje in se v evidence zapiše »preizkus«.

21

Tabela 2. Minimalno število ur usposabljanja kandidata 1. stopnja 2. stopnja

Vir: Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil (pisrs.si)

Pri usposabljanju je potrebno upoštevati vrstni red predpisanih stopenj in šele ko kandidat obvlada učno snov določene stopnje, lahko napreduje na naslednjo učno stopnjo. V učni uri se lahko obravnava več učnih vaj ali ponavlja že obravnavane.

In document DIPLOMSKA NALOGA (Strani 33-37)