• Rezultati Niso Bili Najdeni

Rdeči križ Slovenije

In document Starejši v primežu revščine (Strani 20-23)

Slika 1: Uradna spletna stran Rdečega križa Slovenije (posnetek zaslona)

21 Z domače strani uradne spletne strani Rdečega križa Slovenije (https://www.rks.si/) lahko razberemo nekatera glavna področja oziroma nedavne projekte Rdečega križa: krvodajalstvo, organiziranje letovanja (»Stari in mladi na morje gremo radi«) in prva pomoč (do strani s predstavitvijo prve pomoči kot enega temeljnih poslanstev Rdečega križa, od koder izhaja tudi nastanek same organizacije, nas pripelje klik na tretjo sličico).

Z razdelka »Kaj delamo« se nam ponudi seznam trinajstih dejavnosti, od katerih bi tri lahko pripisali izboljševanju situacije socialno ogroženih starejših oseb. Ena od teh dejavnosti je

»Socialna dejavnost«. Pod tem podrazdelkom najdemo članek z domače strani: Materialna pomoč in socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb. Članek govori o pomoči socialno ogroženim osebam v obliki osnovnih prehranskih izdelkov (iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim). V objavi so pod vprašanjem »Kdo je upravičen do pomoči?« naštete tudi skupine ljudi, ki jim je pomoč namenjena. Revni starejši bi lahko bili prepoznani v različnih naštetih kategorijah:

− prejemniki DSP;

− osebe, ki so se iz različnih razlogov odpovedale prejemanju DSP ali varstvenemu dodatku in imajo nizke dohodke;

− posamezniki in družine, ki presegajo cenzus za DSP po predpisih o socialnem varstvu in za katere RKS OZ oceni, da potrebujejo pomoč oziroma jih na RKS OZ napoti pristojen CSD;

− upokojenci z nizkimi pokojninami;

− posamezniki ali družine, ki se nenadoma znajdejo v težkih življenjskih, materialnih in socialnih okoliščinah, na katere ne morejo vplivati in zaradi katerih imajo dodatne stroške (starost, bolezen, invalidnost, duševno stanje …);

− posamezniki ali družine, prizadete zaradi naravnih ali drugih nesreč večjega ali manjšega obsega;

− socialno ogrožene družine, starejši, otroci in mladina, ki so udeleženci taborov, zdraviliških letovanj, preventivnih taborov in delavnic za otroke in mladino.

Naslednji podrazdelek, ki se posredno in neposredno dotika teme revščine starejših je

»Varovanje in krepitev zdravja« s prispevkom Promocija zdravja starejših; vsebina tega razdelka je še v pripravi.

22 Ena od dejavnosti, ki jo Rdeči križ organizira za starejše (kar je razvidno tudi iz posnetka zaslona domače strani), je organizirano letovanje zanje. Rdeči križ sicer letovanja v večji meri organizira predvsem za otroke z zdravstvenimi težavami in otroke iz socialno ogroženih okolij.

Iskanje po arhivu z ključnima besedama »starejši« in »starost« ponudi več poročil o delovanju Rdečega križa na področju (revnejših) starejših. Revščino in socialno izključenost Rdeči križ prepoznava in rešuje na različne načine.

Prepoznavanje materialnega pomanjkanja starejših in pomoč potekata znotraj ožjih območnih združenj (denimo prispevek RKS-OZ Piran zbira pomoč za ostarela zakonca, december 2015). K njim se kot donatorji obrnejo tudi večji donatorji (denimo prispevek Tuš doniral 5 ton hrane in izdelkov za socialno ogrožene starostnike, december 2020). V povezovanju s širšo lokalno skupnostjo pa izvaja tudi različne projekte (kot na primer navaja prispevek Študenti opravili 50 ur del za starostnike iz projekta XXL pomoč, december 2017).

Rdeči križ prepoznava tudi socialno izključenost starejših ter skrbi za njihovo večjo socialno vključenost. O tem pričajo poročila o organiziranju letovanja za starostnike (npr. prispevek z naslovom 66 starostnikov v MZL RKS Debeli rtič preživlja brezplačni počitniški teden, april 2016). Organizirajo tudi različne dogodke (beremo lahko na primer o Bazarju dejavnosti ob dnevu starejših, o srečanju ob dnevu žena). V sklopu območnih združenj organizirajo tudi obiske prostovoljcev v domove starejših občanov. V prispevku Bilo nas je ducat (december 2020) beremo tudi o pomoči prostovoljcev v domu starejših občanov (v Novem mestu) med širjenjem okužb s COVID-19. Z natečajem Nisi sam – pisma drobne pozornosti so v novembru 2020 zbrali preko tisoč pisem za osamljene starejše, sodelovali so različni vrtci, šole in fakultete.

Rdeči križ izraža skrb za starejše še z nekaterimi drugimi projekti, ki sicer nimajo neposredne povezave z reševanjem problematike revščine in socialne izključenosti. Opredelili bi jih lahko kot skrb za varnost starejših, za krepitev njihovega zdravja in ozaveščanje o njihovih potrebah. Na njihovi strani lahko tako najdemo slikanico z naslovom Med nami je veliko starejših ljudi, radi jim pomagamo. Izdali so tudi zloženko z naslovom Previdnost preprečuje padce starejših, k skrbi za varnost pa bi lahko šteli še denimo prizadevanja, kot je

predstavitev temeljnih postopkov oživljanja društvu upokojencev (kot opisan v prispevku Za

23 boljšo varnost starejših voznikov, februar 2018). Na spletni strani najdemo tudi prispevek o okrogli mizi z naslovom Sodelovanje med humanitarnimi organizacijami v pomoči bolnim in onemoglim (maj 2015), na katerem sta Rdeči križ Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije podpisala pismo o nameri o razvojnem in poslovnem sodelovanju.

Med projekti, predstavljenimi na uradni spletni strani Rdečega križa Slovenije, se starejših dotika projekt Blizu – Omrežena samostojnost in medgeneracijska povezanost. Projekt je odgovor na potrebe, ki so nastale (ali pa so se jasneje pokazale) v času koronavirusne krize. Cilj projekta je ogroženim omogočiti samostojnost med krizno situacijo z ustreznim dostopom do potrebnih informacij. V modulih, ki so se izvajali medgeneracijsko, so ponudili učenje: denimo učenje tega, kako se po spletu izvede naročilo pri zdravniku ali specialistu, kako se uporablja e-banko, kako se uporablja programsko opremo za internetno komuniciranje ipd.

In document Starejši v primežu revščine (Strani 20-23)