• Rezultati Niso Bili Najdeni

Aichino, D. I. (2019). Application of standards in the MEP modelling and data management throughout BIM methodology. Case Study: Piattaforma Logistica di Trieste. Master of Science in Civil Engineering Thesis.

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone.

(2021). Statistiche. Dostopno na: https://www.porto.trieste.it/ita/statistiche/2021-2.

Hauselmaier, S., Lončarić, I. in Mataruga, A. (2008). Strategija razvoja Luke Rijeka d.d..

Dostopno na: https://hrcak.srce.hr/54602.

Zobavnik, I. (2015). Pristanišča v Jadranskem morju, primerjalne prednosti. Dostopno na:

ttps://fotogalerija.dzrs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2015/Pristanisca_v_Jadranskem_

morju.pdf.

Luka Koper d.d. (2007). Terminal za les – tehnologija razkladanja vagonov. Interno gradivo PC Generalni tovori.

Luka Koper d.d. (2015). Več o zgodovini. Dostopno na:

https://luka-kp.si/slo/vec-o-zgodovini-189.

Luka Koper d.d. (2015). Terminali – TERMINAL ZA GENERALNE TOVORE. Dostopno na:

https://luka-kp.si/slo/terminali-191/single/terminal-za-generalne-tovore-246.

Luka Koper d.d. (2016). Posebni tovori na kontejnerskem terminalu. Interno gradivo PC Generalni tovori.

Luka Koper d.d. (2016). Splošni poslovni pogoji. Dostopno na:

https://luka-kp.si/slo/cenik-in-splosni-pogoji.

Luka Koper d.d. (2013). Prekladalne manipulacije na RO-RO ladji. Interno gradivo PC Generalni tovori.

55 Luka Koper d.d. (2017). Tehnologija pretovora projektnih tovorov. Interno gradivo PC Generalni tovori.

Luka Koper d.d. (2017). Povzetek poročila o benchmarkingu s konkurenti v obdobju 2010–

2015. Dostopno na: https://seonet.ljse.si/default_en.aspx?doc_id=62386&language=en.

Luka Koper d.d. (2018). Tehnološki postopek čeljenja in vezanja paketov. Interno gradivo PC Generalni tovori.

Luka Koper d.d. (2018). Tehnologija manipulacije železnih tirnic. Interno gradivo PC Generalni tovori.

Luka Koper d.d. (2018). Manipulacija jeklenih kolutov (koilsi). Interno gradivo PC Generalni tovori.

Luka Koper d.d. (2019). Izgradnja skladišča za skladiščenje coilsev v Luki Koper d.d. Interno gradivo PC Generalni tovori.

Luka Koper d.d. (2019). Polnjenje kontejnerjev lesa. Interno gradivo PC Generalni tovori.

Luka Koper d.d. (2019). Zorenje banan. Interno gradivo PC Generalni tovori.

Luka Koper d.d. (2019). Tehnologija dela z živino. Interno gradivo PC Generalni tovori.

Luka Koper d.d. (2019). Tehnologija razkladanja in nakladanja paketov lesa. Interno gradivo PC Generalni tovori.

Luka Koper d.d. (2021). Povzetek poslovnega načrta za leto 2021 in ocena poslovanja za leto 2020 družbe Luka Koper, d. d., in skupine Luka Koper. Dostopno na:

https://www.luka-kp.si/slo/uradne-objave-236/2020/.

Luka Koper d.d. (2021). Letno poročilo 2020. Dostopno na:

https://seonet.ljse.si/?doc_id=75108.

56 Luka Koper d.d. (2021). Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine in družbe Luka Koper, d.

d., v obdobju januar–junij 2021. Dostopno na:

https://www.luka-kp.si/za-vlagatelje/poslovna-porocila/.

Luka Rijeka. (2021). Financijska izvješća. Dostopno na:

https://lukarijeka.hr/financijska-izvjesca/.

Luka Rijeka. (2021). Terminali i servisi. Dostopno na:

https://lukarijeka.hr/terminali-i-servisi/.

Meridiana Rijeka Shipping agency. (2021). Port of Raša-Bršica. Dostopno na:

http://www.meridiana-agency.com/ports/rasa/.

Porto di Ravenna. (2021). Statistiche annuali. Dostopno na:

http://www.port.ravenna.it/category/portoravenna/statistiche/statistiche-formato-espo/.

Port of Monfalcone. (2021). Traffic Tables and Charts. Dostopno na:

http://www.porto.monfalcone.gorizia.it/eng/traffic.asp.

Port of Venice. (2021). The Ports in figures. Dostopno na:

https://www.port.venice.it/en/the-ports-in-figures.html.

Resolucija o nacionalnem programu razvoja pomorstva Republike Slovenije. (2010). Uradni list RS, št. 87/10 in 75/16 z dne 3. novembra 2010.

Scalo Legnami (GCT). (2021). Karakteristike terminala. Dostopno na:

https://tarabochia.com/operations/terminals/terminal-multipurpose-scalo-legnami/.

Šverko, R. (2007). Optimizacija tehnoloških postopkov na Terminalu generalnih tovorov:

diplomska naloga. Portorož: R. Šverko.

Štefančič, P. (2003). Luka Koper kot logistično in distributivno središče za srednjo in vzhodno Evropo: diplomsko delo. Ljubljana: P. Štefančič.

57 Uredba o podrobnejši določitvi vrst tovora, ki se uvrščajo v posamezno kategorijo tovora za odmero takse na pretovor. (2019). Uradni list RS, št. 11/19 z dne 1. januarja 2019.

Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št.

661/2010/EU.

58

7. SEZNAM TABEL

Tabela 1. Lastnosti Terminala za generalne tovore. ... 8

Tabela 2. Lastnosti Terminala za hlajene tovore. ... 9

Tabela 3. Lastnosti Terminala za les. ... 10

Tabela 4. Lastnosti Terminala živih živali. ... 11

Tabela 5. Statistika ladijskega pretovora PC Generalni tovori za obdobje od 2009 do 2020 (v tonah). ... 12

Tabela 6. Pretovor strateških blagovnih skupin za obdobje od 2019 do 2020 (v tonah). ... 13

Tabela 7. Delež pretovora PC Generalni tovori po posameznih trgih za obdobje od 2017 do 2020 (v tonah). ... 14

Tabela 8. Polnjenje in praznjenje kontejnerjev v PC Generalni tovori od 2017 do 2020 (v tonah). ... 32

Tabela 9. Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti PC Generalni tovori (PC GT). ... 34

Tabela 10. Statistika pretovora generalnih tovorov v pristaniščih Koper, Trst, Benetke, Tržič in Ravena od 2017 do 2020 (v tonah). ... 40

Tabela 11. Pretovor lesa v pristaniščih Koper in Reka od 2017 do 2020 (v tonah). ... 42

59

8. SEZNAM SLIK

Slika 1. Pretovor ingotov aluminija. ... 5

Slika 2. Razporeditev terminalov PC Generalni tovori v Luki Koper. ... 7

Slika 3. Navedba ključnih podatkov na tovorni enoti. ... 28

Slika 4. Območje graditve ploščadi Piattaforma Logistica di Trieste. ... 41

Slika 5. Lokacija reškega pristanišča in pripadajočih območij. ... 43

Slika 6. Matrika BCG. ... 44

Slika 7. Otežen dostop do Luke Koper za tovorna vozila s tovorom izrednih dimenzij. ... 46

Slika 8. Kovinske nosilne noge in traverza. ... 49

60 Izjava študenta v slovenskem jeziku

Spodaj podpisana študentka Sara Šverko, vpisna številka 9180113, avtorica pisnega zaključnega dela z naslovom: Primerjalne prednosti koprskega pristanišča pri pretovoru generalnih tovorov (break bulk),

IZJAVLJAM,

1. da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela;

2. da je tiskana oblika pisnega zaključnega dela študija istovetna elektronski obliki pisnega zaključnega dela študija;

3. da sem pridobila vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v pisnem zaključnem delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno označila;

4. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnala v skladu z etničnimi načeli in, kjer je to potrebno, za raziskavo pridobila soglasje etične komisije;

5. da soglašam z uporabo elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija za preverjanje podobnosti vsebine z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podrobnosti vsebine, ki je povezana s študijskim informacijskim sistemom članice;

6. da na UL neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja pisnega zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija UL;

7. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem delu študija in tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija;

8. da dovoljujem uporabo mojega rojstnega datuma v zapisu COBISS.

V: Koper

Datum: 19. 01. 2022

Podpis študentke:

61 Izjava študenta v angleškem jeziku

I, the undersigned student Sara Šverko, registration number 9180113, the author of the written final work of studies, entitled: Advantages of Port of Koper in transshipment of general cargo (break bulk),

DECLARE,

1. The written final work of studies is a result of my independent work.

2. The printed form of the written final work of studies is identical to the electronic form of the written final work of studies.

3. I have acquired all the necessary permissions for the use of data and copyrighted works in the written final work of studies and have clearly marked them in the written final work of studies.

4. I have acted in accordance with ethical principles during the preparation of the written final work of studies and have, where necessary, obtained agreement of the ethics commission.

5. I give my consent to use of the electronic form of the written final work of studies for the detection of content similarity with other works, using similarity detection software that is connected with the study information system of the university member.

6. I transfer to the UL – free of charge, non‐exclusively, geographically and time‐wise unlimited – the right of saving the work in the electronic form, the right of reproduction, as well as the right of making the written final work of studies available to the public on the world wide web via the Repository of UL.

7. I give my consent to publication of my personal data that are included in the written final work of studies and in this declaration, together with the publication of the written final work of studies.

8. I give my consent to use of my birth date in COBISS record.

In: Koper

Date: 19.01.2022

Student's signature: