• Rezultati Niso Bili Najdeni

Bibliografija dr. Hartmana obsega nad 1.000 enot. Objavljal je monografske publika-cije, članke in prispevke s področja gledališča, knjižničarstva, literarne zgodovine in kulturne zgodovine. Pisal je biografije in prevajal. Objavil je več kot 180 prispevkov s področja knjižničarstva.

Prva leta po zaposlitvi v Študijski knjižnici se je posvetil njeni novi organizaciji. Imel je spoštljiv odnos do starejših bibliotekarjev, ki so bili v knjižnici zaposleni že pred njegovim prihodom. Dr. Stanislavu Kosu je zaupal funkcijo svetovalca, upokojenemu

prof. dr. Ivanu Dorniku izčrpavanje starejših periodičnih publikacij, prof. Bogu Teplyju izčrpavanje Marburger Zeitung, nekdanjemu ravnatelju Študijske knjižnice, prof.

Janku Glazerju, pa vodenje rokopisnega oddelka. Bil je odprt za njihove pobude in jim prisluhnil, ko so mu posredovali svoja znanja in dragocene izkušnje. Novo v knjižnici je bilo zanj nadaljevanje obstoječega stanja, ki ga je dopolnjeval in obogatil z novimi zamislimi. Zavedal se je, kako pomemben vir podatkov za proučevanje zgodovine in kulturne zgodovine Maribora so periodične publikacije. Vse tiste, ki jih Študijska knji-žnica ni imela, je pridobil v obliki mikrofilmov iz knjižnic v Gradcu. Da bi uporabnikom omogočil dostop do katalogov večjih evropskih knjižnic, je po dogovoru z njihovi-mi ravnatelji za svojo ustanovo pridobil kataloge v obliki njihovi-mikrofišev. Veliko naporov je prva leta po prihodu v knjižnico vložil v izboljšanje statusa in delovanja ljudskih, šolskih in strokovnih knjižnic v mariborskem okraju, vzpostavitvi matične službe, združitvi Mestne in Delavske knjižnice ter konceptu knjižnične mreže v Mariboru. Ko je dobro spoznal tudi delo drugih študijskih knjižnic v Sloveniji, je začutil, da bi bilo dobro povečati sodelovanje med njimi. Na zborovanju slovenskih bibliotekarjev leta 1968 je dal pobudo za ustanovitev Skupnosti študijskih knjižnic Slovenije in postal njen prvi predsednik.

Knjižnica se je z znanstvenimi zbirkami in izkušenimi bibliotekarji vedno bolj inte-grirala z Združenjem visokošolskih zavodov. Dr. Hartman je s sodelavci, predstavniki izvršnega sveta in visokošolskimi učitelji ugotovil, da ime Študijska knjižnica ne ustre-za več delovnemu področju, ki ga je ustanova že več let opravljala. Leta 1970 je pre-dlagal, da se preimenuje v Visokošolsko in študijsko knjižnico Maribor. Že takrat sta nastali viziji o Univerzi v Mariboru z Univerzitetno knjižnico kot eno njenih osrednjih ustanov in o novi knjižnični stavbi.

Dr. Hartman je bil zelo ponosen na to, da je v začetku sedemdesetih let knjižnica, ki jo je vodil, postala ob Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani druga slovenska knjižnica z nalogo arhiviranja tiskov iz vse Slovenije. Prav tako je bil ponosen na pod-pis Samoupravnega sporazuma o združitvi v Univerzo v Mariboru in preimenovanje knjižnice v Univerzitetno knjižnico Maribor leta 1975.

Po velikih statusnih spremembah in spremembah v poslanstvu knjižnice se je dr. Hartman z vso vnemo lotil priprav na gradnjo nove stavbe. Po pogovorih z arhi-tekti, ravnatelji evropskih knjižnic in na osnovi literature o knjižničnih zgradbah je leta 1978 v Idejnem projektu nove knjižnične stavbe predstavil svoje zamisli o bodo-či stavbi. Sledila so leta polna pričakovanj, ko je dobil zagotovila, da se bo gradnja v kratkem pričela, in leta razočaranj, ko so bile investicije v negospodarske objekte ustavljene. To stanje je trajalo do leta 1986, ko so na gradbišču pričeli delovati stroji in se sredi leta 1988, ko je bila stavba zgrajena, ustavili. Takrat se je uresničila dolgoletna

vizija dr. Hartmana. Z njim smo se veselili vsi sodelavci, univerzitetni profesorji, štu-denti, dijaki in drugi Mariborčani. To veselje in hvaležnost smo mu izrazili s sodelo-vanjem v živi verigi, ko smo si 4. oktobra 1988 podajali iz roke v roko knjige na ulicah med staro in novo stavbo.

Ko je načrtoval novo stavbo, se je zavedal, da je v novih prostorih potrebna tudi nova organizacija in nova tehnologija. Leta 1982 je predlagal Računalniškemu centru Univerze v Mariboru sodelovanje pri razvoju računalniške podpore knjižničnih de-javnosti. Rezultat dogovorov in obojestranskih prizadevanj je bil računalniško podprt sistem izposoje, ki je v knjižnici pričel delovati leta 1984. V naslednjih letih so sledili ra-čunalniško podprti sistem bibliografije, vzajemne katalogizacije in COBISS. Ob obiskih mednarodnih posvetovanj in ogledih dobro organiziranih evropskih univerzitetnih knjižnic je dr. Hartman spoznal, da je uporabnikom potrebno zagotoviti dostop do strokovnih in znanstvenih podatkovnih zbirk v obliki on-line. Že leta 1986 se je oseb-no zavzel, da je knjižnica dobila s pomočjo ustaoseb-nove Radio Austria dostop do zbirke DIALOG in kasneje tudi do drugih.

Ob velikih naporih, ki sta jih zahtevala gradnja nove stavbe in uvedba informacijske tehnologije, je vsa leta skrbno spremljal tujo bibliotekarsko literaturo in o njej obja-vljal recenzije v reviji Knjižnica. Ko se je vrnil z obiskov knjižnic v drugih državah, je o svojih vtisih poročal s prispevki na posvetovanjih in v revijah. Zavedal se je, da snuje-mo prihodnost na temeljih preteklosti in veliko let je proučeval zgodovino slovenskih knjižnic ter ugotovitve objavljal v monografskih in periodičnih publikacijah. Skrbno je spremljal življenje in delo svojih sodelavcev ter prispevke o njih objavljal v bibliote-karskih revijah, časopisih, v Enciklopediji Slovenije in Slovenskem biografskem leksi-konu. Ob tem je vsako leto pripravil eno ali več razstav s področja literarne in kulturne zgodovine ter knjižničarstva, ki so si jih uporabniki knjižnice z velikim zanimanjem ogledali.

Ob viziji nove stavbe in nove informacijske tehnologije je imel tudi vizijo izobraževa-nja bibliotekarjev, ki se je uresničila leta 1987 z ustanovitvijo Oddelka za bibliotekar-stvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Dr. Hartmana ni več med nami. Od njega smo se poslovili z besedami: »Spoštovali smo vas in vas imeli radi!« Njegov stol v domoznanskem oddelku, kjer se je vsa leta po upokojitvi poglabljal v kulturno zgodovino Maribora in zgodovino knjižničarstva, bo ostal prazen. Prav tako bo ostal prazen stol v Gledališki kavarni, kjer se je rad pridružil srečanjem upokojenih sodelavk in sodelavcev ter z njimi obujal spomine na ustvarjal-na leta, ko je z njimi snoval prihodnost knjižnice. Na policah Univerzitetne knjižnice Maribor, Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani in drugih slovenskih knjižnic

pa ostajajo njegove knjige in članki, ki nas vabijo, da sežemo po njih, se poglobimo v njihovo vsebino in prisluhnemo vizionarju slovenskega knjižničarstva dr. Hartmanu.

Navedeni viri

Berčič, B. (1998). Visokošolski študij bibliotekarstva v Sloveniji od začetka do 1990. Zbornik razprav (str. 7-36). Ljubljana : Filozofska fakulteta.

Drinovec, J. (2005). Pogovor z dr. Brunom Hartmanom. Zdravniški vestnik 74, (4), 251-262.

Forstnerič, F. (1989, 15. april). Konec službe, ne pa tudi dela. Delo 31, str. 28.

Forstnerič Hajnšek, Melita (2004, sobota 9. oktober). Mojo generacijo je zanašalo v levo : pogovor z dr. Brunom Hartmanom ob njegovi 80-letnici. Večer 60, str. 36-37.

Grandovec, H. (1989, 1. april). Slovo od službe, ne od dela. Večer 45, str. 6.

Hartman, B. (1965). Študijska knjižnica Maribor. Knjižnica 9, (1-4), 72.

Hartman, B. (1965). Bücherei und Bildung. Knjižnica 9, (1-4), 107-108.

Hartman, B. (1966, 5. maj)). Sto let slovenskega romana – razstava v mariborski študijski knjižnici.

Delo 7, str. 5.

Hartman, B. (1966). Razstave v študijskih knjižnicah. Knjižnica 10, (1-4), 13-19.

Hartman, B. (1966). Bücherei und Bildung. Knjižnica 10, (1-4), 155-157.

Hartman, B. (1966, 22. oktober). Slovenski knjižni jezik – razstava v mariborski študijski knjižnici.

Večer 22, str. 4.

Hartman, B. (1967). Nesreča ne pride nikoli sama. Dialogi 6, (9), 3.

Hartman, B. (1967). Pred finančnim načrtom za leto 1968. Dialogi 3, (10), 3.

Hartman, B. (1967). Študijska knjižnica Maribor. Knjižnica 11, (1-4), 165-166.

Hartman, B. (1967). Bücherei und Bildung. Knjižnica 11, (1-4), 211-213.

Hartman, B. (1967, 15. september). Knjiga ni samo potrošniško blago. Večer 23, str. 14.

Hartman, B. (1968). Študijska knjižnica v Mariboru. Bilten MTT 11, (11), 16.

Hartman, B. (1968). Študijska knjižnica v Mariboru. Časopis za zgodovino in narodopisje 39=4, (1), 298-302.

Hartman, B. (1968). Študijska knjižnica Maribor. Knjižnica 12, (1-4), 73-74.

Hartman, B. (1968). Bücherei und Bildung. Knjižnica 12, (1-4), 138-140.

Hartman, B. (1968). Prof. Janko Glazer. Knjižnica 12, (1-4), 77-82.

Hartman, B. (1968, 20. september). Javne knjižnica v Greenwichu. Večer 24, str. 15.

Hartman, B. (1969). Prizadevanja za učiteljske in šolske javne knjižnice na Slovenskem dve desetletji po sprejetju šolske zakonodaje leta 1869. Knjižnica 13, (1-4), 16-30.

Hartman, B. (1969). Študijska knjižnica. Knjižnica 13, (1-4), 89-90.

Hartman, B. (1969). Ustanovitev skupnosti študijskih knjižnic Slovenije. Knjižnica 13, (1-4), 52-57.

Hartman, B. (1969). Naše okno v svet. Knjižnica 13, (1-4), 83-84.

Hartman, B. (1970). Preimenovanje Študijske knjižnice v Mariboru. Knjižnica 14, (1-4), 92-93.

Hartman, B. (1970). Študijska knjižnica Maribor. Knjižnica 14, (1-4), 119-120.

Hartman, B. (1971). Dunajska dvorna knjižnica in njeni slovenski knjižničarji. Knjižnica 15, (3-4), 97-107.

Hartman, B. (1971). Visokošolska in študijska knjižnica v Mariboru. Knjižnica 15, (3-4-), 137-138.

Hartman, B. (1971, 14. november). Svetovni kongres knjižničarjev. Večer 27, str. 16.

Hartman, B. (1972). Buch und Bibliothek. Knjižnica 16, (1-4), 176-178.

Hartman, B. (1972). Visokošolska in študijska knjižnica Maribor. Knjižnica 16, (1-4), 133-134.

Hartman, B. (1973, 19. maj). Skozi težave k vzponom in uspehom : dvoje obletnic mariborske Visokošolske in študijske knjižnice 1903–1923–1972. Delo 15, 19.

Hartman, B. (1973). Permanentno obrazovanje i biblioteka. Drugi Kongres andragoga Jugoslavije, Budva (str. 120-127). Beograd.

Hartman, B. (1973). Die Wiener Hofbibliothek und ihre slowenischen Bibliothekare. Internationales Kulturhisotrisches Symposion Mogersdorf 1970. Eisenstadt.

Hartman, B. (1973). Visokošolska in študijska knjižnica Maribor. Knjižnica 17, (1-4), 128.

Hartman, B. (1973). Buch und Bibliotheka. Knjižnica 17, (1-4), 179-181.

Hartman, B. (1973). Bard spod Pohorja : ob osemdesetletnici Janka Glazerja. Naši razgledi 22, (7), 174.

Hartman, B. (1973). Projekt visokošolskega knjižničnega sistema v Mariboru. Maribor : Visokošolska in študijska knjižnica.

Hartman, B. (1973, 18. januar). Informacijska služba v VIŠK. Večer 29, 3.

Hartman, B. (1973, 12. november). Sodobno mesto znanosti : univerza in univerzna knjižnica v prijateljskem Marburgu ob Lahni. Večer 29, 4.

Hartman, B. (1974). Visokošolska in študijska knjižnica v Mariboru 1967-1972. Časopis za zgodovino in narodopisje 45=10, 205-210.

Hartman, B. (1974, 9. januar). Pomanjkljivosti : novi republiški zakon o visokem šolstvu bi se moral vezati na zakon o knjižničarstvu in ga poglobiti. Delo16, str. 8.

Hartman, B. (1974, 25. maj). Maribor potrebuje svojo prvo knjižnično stavbo. Delo 16, str. 24.

Hartman, B. (1974). Janko Glazer. Jezik in slovstvo 20, (7), 214-217.

Hartman, B. (1974). Buch und Bibliothek. Knjižnica 18, (1-2), 102-104.

Hartman, B. (1974). Visokošolska in študijska knjižnica Maribor. Knjižnica 18, (1-2), 128-129.

Hartman, B. (1974). Na zborovanju avstrijskih bibliotekarjev. Knjižnica 18, (3-4), 191-193.

Hartman, B. (1974, 21. junij). Določila visokošolskem knjižničarstvu. Naši razgledi 12, str. 312.

Hartman, B. (1974). Projekt visokošolskega knjižničnega sistema v Mariboru. Maribor : Združenja visokošolskih zavodov.

Hartman, B. (1974, 21. maj). Spomladansko zborovanje slovenskih knjižničarjev. Večer 30, str. 7.

Hartman, B. (1975). Die Hochschul- und Studienbibliothek in Maribor. Biblos 24, (4), 282-287.

Hartman, B. (1975, 5. februar). Janko Glazer. Delo 17, str. 8.

Hartman, B. (1975). In memoriam Janku Glazerju. Dialogi 11 (3), 137-138.

Hartman, B. (1975). Buch und Bibliothek. Knjižnica 19, (1-4), 175-176.

Hartman, B. (1975). Visokošolska in študijska knjižnica Maribor. Knjižnica 19, (1-4), str. 175-176.

Hartman, B. (1975, 17. februar). Predstavljamo vam dragocenosti iz knjižničnega gradiva Visokošolske in študijske knjižnice v Mariboru. Večer 31, str. 5.

Hartman, B. (1975). Visokošolski knjižnični sistem. Zborovanje slovenskih knjižničarjev Ljubljana 7.-9. november 1974 (str. 5-18). Ljubljana.

Hartman, B. (1975). Ustanovitev skupnosti knjižnic Slovenije. Zborovanje slovenskih knjižničarjev Ljubljana 7.-9. november 1974 (str. 46-53).Ljubljana.

Hartman, B. (1975). Visokošolska in študijska knjižnica. Združenja visokošolskih zavodov Maribor (str. 58-60). Maribor.

Hartman, B. (1975, 18. september). Visokošolska in študijska knjižnica. Katedra 15, str. 11.

Hartman, B. (1975). Janko Glazer. Ruški delavec 17, (1), 15.

Hartman, B. (1975, 4. februar). Pesniku Pohorja Janku Glazerju v slovo. Večer 31, str. 2.

Hartman, B. (1975). Janko Glazer 1893-1975. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 21, (1-4), 37-39.

Hartman, B. (1976). Buch und Bibliothek. Knjižnica 20, (1-4), 161-163.

Hartman, B. (1976). Univerzitetna knjižnica Maribor. Knjižnica 20, (1-4), 178-179.

Hartman, B. (1976). Iz kronike. Knjižnica 20, (1-4), 186.

Hartman, B. (1976, 23. april). Izobraževalni skupnosti Slovenije. Naši razgledi 25, str. 219.

Hartman, B. (1976, 24. december). Slovenski knjižničarski trenutek. Naši razgledi 25, str. 641-642.

Hartman, B. (1977). Prvo knjižničarsko obdobje Janka Glazerja. Časopis za zgodovino in narodopisje 43=13, (1-2), 34-45.

Hartman, B. (1977). Knjižničarstvo in množična občila. Knjižnica 21, (1-4), 59-70.

Hartman, B. (1977). Knjižničarsko – dokumentacijski – informacijski sistem Univerze v Mariboru.

Knjižnica 21, (1-4), 127-130.

Hartman, B. (1977). Ob razstavah v Univerzitetni knjižnici Maribor. Knjižnica 21, (1-4), 205-206.

Hartman, B. (1977). Seja uredniškega sveta Knjižnica. Knjižnica 21, (1-4), 218-220.Hartman, B.

(1978, 4. februar), Pristrižena ali pozabljena izhodišča v knjižničarstvu. Delo 20, str. 22.

Hartman, B. (1978, 3. junij). Med namenom in resničnostjo : petinsedemdeset let mariborske univerzitetne knjižnice. Delo 20, str. 27.

Hartman, B. (1978, 14. december). Dosedanje tegobe in obeti za naprej. Delo 20, str. 5.

Hartman, B. (1978). Poimenovanje in vsebinska usmeritev Študijske knjižnice v Mariboru po prvi svetovni vojski : ob petinsedemdesetletnici Univerzitetne knjižnice Maribor. Knjižnica 22, (1-2), 7-16.

Hartman, B. (1978). Razstave v Univerzitetni knjižnici Maribor. Knjižnica 22, (1-2), 141-143.

Hartman, B. (1978). Petinsedemdeset let Univerzitetne knjižnice Maribor : govor ravnatelja na strokovnem posvetovanju Društva bibliotekarjev Slovenije 5. Oktobra 1978 v Mariboru.

Knjižnica 22, (3-4), 164-173.

Hartman, B. (1978). Beseda ob jubileju. Univerzitetna knjižnica Maribor 1903-1978 : jubilejni zbornik (str. 7-8). Maribor.

Hartman, B. (1978). Petinsedemdeset let Univerzitetne knjižnice Maribor. Univerzitetna knjižnica Maribor 1903-1978 : jubilejni zbornik (str. 9-106). Maribor.

Hartman, B. (1978). Univerzitetna knjižnica Maribor 1903-1978 : jubilejni zbornik / uredil B. Hartman.

Maribor : Obzorja.

Hartman, B. (1978). Univerzitetna knjižnica Maribor. Maribor : Obzorja. – (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije ; 88).

Hartman, B. (1979). O knjižnični opremi. Posvetovanje Arhivi 79 (str. 6). Maribor.

Hartman, B. (1979). Univerzitetna knjižnica Maribor. Časopis za zgodovino in narodopisje 50=15, (1-2), 603-607.

Hartman, B. (1979, 18. julij). Bogo Teply. Delo 21, str. 6.

Hartman, B. (1979). Univerzitetna knjižnica Maribor. 20 let visokega šolstva združenega v Univerzi v Mariboru (str. 40-43). Maribor : Univerza.

Hartman, B. (1979). Upokojitev dveh zaslužnih delavcev Univerzitetne knjižnice Maribor : Lea Domanjko in Dušan Spindler. Knjižnica 23, (1-4), 184-185.

Hartman, B. (1980). Delavske knjižnice v Mariboru do druge svetovne vojske. Časopis za zgodovino in narodopisje 51=16, (2), 322-350.

Hartman, B. (1980). Knjižnica Pedagoške centrale v Mariboru. Knjižnica 24, (1-4), 9-18.

Hartman, B. (1980). Buch und Bibliothek. Knjižnica 24, (1-4), 169-171.

Hartman. B. (1980). Prof. Bogo Teply. Knjižnica 24, (1-4), 108-110.

Hartman, B. (1980). Pavla Reberšek. Knjižnica 24, (1-4), 111-113.

Hartman, B. (1980. Maribor : knjižničarstvo. Krajevni leksikon Slovenije 4, str.201. Ljubljana.

Hartman. B. (1980, 27. marec). Pavla Reberšek. Večer 35, str. 4.

Hartman, B. (1981). Knjižnica Slovenske krščansko-socialne zveze in Prosvetne zveze v Mariboru.

Časopis za zgodovino in narodopisje 52=17, (1), 97-116.

Hartman, B. (1981, 5. september). O knjižničarstvu – diagonalno. Delo 23, str. 27.

Hartman, B. (1981). O novi stavbi Univerzitetne knjižnice Maribor. Knjižnica 25, (1-4), 62-80.

Hartman, B. (1981). Izposojevalne knjižnice v Mariboru. Knjižnica 25, (1-4), 103-110.

Hartman, B. (1981). Kronika : Univerzitetna knjižnica Maribor. Knjižnica 25, (1-4), 232-233.

Hartman, B. (1981). Univerzitetna knjižnica Maribor : kratka zgodovina. Maribor : Univerzitetna knjižnica.

Hartman. B. (1981). Sedemdesetletnica dr. Stanislava Kosa. Knjižnica 25, (1-4), 175-177.

Hartman, B. (1981, 5. oktober). 70 let dr. Stanislava Kosa. Večer 36, str. 4.

Hartman, B. (1981, 9. oktober). Zlata Kert. Večer 36, str. 4.

Hartman, B. (1982, 29. december). Mestni načrti in zemljevidi od prvih del do zadnjega tiska.

Delo 24, str. 5.

Hartman, B. (1982). Koncepcija razvoja knjižničarstva v Sloveniji iz leta 1971 in njena realizacija v obdobju 1971-1981. Knjižnica 26, (1-2), 9-22.

Hartman, B. (1982). Umrla je Zlata Kert. Knjižnica 26, (1-2), 125-129.

Hartman, B. (1982, 26. oktober), Slovenski knjigi vso skrb. Večer 37, str. 23.

Hartman, B. (1983). Südmarkini knjižnici v Mariboru. Časopis za zgodovino in narodopisje 54=19, (1-2), 145-153.

Hartman, B. (1983, 26. maj). Za sodobno informacijsko središče : ob osemdesetletnici Univerzitetne knjižnice v Mariboru. Delo 25, str. 8.

Hartman, B. (1983, 17. november). Janko Glazer – knjižničar. Delo 25, str. 9.

Hartman, B. (1983). Mariborske sokolske knjižnice. Knjižnica 27, (1-4), str. 37-40.

Hartman, B. (1983). Mariborska Zveza kulturnih društev in njene knjižnica. Knjižnica 27, (1-4), 37-40.

Hartman, B. (1983, 17. september). Vrednotenje Glazerjeve ustvarjalnosti : ob praznovanju 90-letnice rojstva pesnika Janka Glazerja. Večer 38, str. 8.

Hartman, B. (1983, 30. december). Knjige pod zastavo. Večer 38, novoletna priloga str. 12.

Hartman, B. (1984). Zgodovina knjižnic mariborske klasične gimnazije 1975-1941. Časopis za zgodovino in narodopisje 55=20,(2), 248-275.

Hartman, B. (1984). Komunikacije in knjižničarstvo. Dialogi 20, (2), 1.

Hartman, B. (1984). Kako načrtujemo novi zakon o knjižničarstvu. Knjižnica 28, (1-2), 5-9.

Hartman, B. (1985). Knjižnica mariborske realke (realne gimnazije) 1870-1941. Časopis za zgodovino in narodopisje 56=21, (2), 139-162.

Hartman, B. (1985, 17. januar). Slovenska bibliografija za osem let v zamudi. Delo 27, str. 7.

Hartman, B. (1985). Univerzitetna knjižnica. Univerza v Mariboru 85/86, str. 181-183. Maribor : Univerza.

Hartman, B. (1985, 20. april). Povezano z računalniki. Večer 41, str. 8.

Hartman, B. (1985, 17. Avgust). Izpadla iz osnutkov razvojnih načrtov ali mariborska Univerzitetna knjižnica. Večer 41, str. 8.

Hartman, B. (1986, 22. marec). Kam se bo preselil NUK ?. Delo 28, str. 16.

Hartman, B. (1986). Mikrofilmanje časopisja v Univerzitetni knjižnici Maribor. Knjižnica 30, (1-2), 101-102.

Hartman, B. (1986). Mariborsko univerzno knjižničarstvo v sklopu slovenskega in svetovnega.

Knjižnica 30, (3-4), 1-8.

Hartman, B. (1986). Knjižničarstvo mariborske univerze. Razvoj univerznih informacijskih sistemov ob podpori sodobne informacijske tehnologije : zbornikreferatov (str. 31-33). Maribor : Univerza.

Hartman, B. (1986). Univerzitetna knjižnica Maribor. Savremena biblioteka 18, (13), 9-11.

Hartman, B. (1986, 4. oktober). V povezavi s svetom : povzetek referata Mariborsko univerzno knjižničarstvo v sklopu slovenskega in svetovnega. Večer 42, str. 22.

Hartman, B. (1987). Iskustva prilikom izgradnje Univerzitetne knjižnice Maribor. Bibliotekarstvo 32, (van. br.), 21-25.

Hartman. B. (1987, 12. december) Sodobnejša Centralna tehniška knjižnica : poštni predal 29.

Delo 29, str. 27.

Hartman, B. (1987). Brumen, Nikica. Enciklopedija Slovenije 1. zvezek (str. 406-407). Ljubljana.

Hartman, B. (1988). Bibliofil Rudolf Maister in njegova knjižnica. Boj za Maribor 1918-1919 (str.

192-196). Maribor.

Hartman, B., Jelušić, S. (1988). Guide to University Libraries of the Work Community Alps-Adria.

Rijeka : University library.

Hartman, B. (1988, 20. februar). Sodobno informacijsko središče : nova stavba Univerzitetne knjižnice Maribor. Večer 44, str. 23.

Hartman, B. (1988, 28. maj). Ob jubileju v novo obdobje. Večer 44, str. 22.

Hartman, B. (1988, 7. december). Alenka Vrabl. Večer 44, str. 14.

Hartman, B. (1989). Filo, Breda. Enciklopedija Slovenije 3. zvezek (str. 111-112). Ljubljana.

Hartman, B. (1989). Glazer, Janko. Enciklopedija Slovenije 3. zvezek (str. 235). Ljubljana.

Hartman, B. (1989.) Rudolf Maister. Ljubljana : Partizanska knjiga. – (Znameniti Slovenci).

Hartman, B. (1989). Das slowenische Bibliothekswesen von heute und die Universitätsbibliothek Maribor. Liber Bulletin (32/33), 199-204.

Hartman, B. (1989). Nova stavba Univerzitetne knjižnice Maribor. Sodobni arhivi (11), 19-21.

Hartman, B. (1989, 22. maj). Visok odstotek obiskovalcev. Večer 45, str. 4.

Hartman, B. (1990). Kamenik, Ignac. Enciklopedija Slovenije 4. Zvezek (str. 376). Ljubljana.

Hartman, B. (1990, 3. april). Vasja Sterle. Večer 46, str. 16.

Hartman, B. (1991). Koroška osrednja knjižnica dr. Franc Sušnik. Enciklopedija Slovenije 5. zvezek (str. 286). Ljubljana.

Hartman, B. (1991). Der Bibliothekar einst und jetzt. Information Gestern, heute, morgen :Bibliotheken als wissenschaftliche Informations- und Servicezentren : Internationale Festschrift für Ferdinand Baumgartner zum 60. Geburtstag (str. 343-346). Wien.

Hartman, B. (1991). Kos, Stanislav. Enciklopedija Slovenije 5. zvezek (str. 312). Ljubljana.

Hartman, B. (1991). Knjižnice v Mariboru. Maribor skozi stoletja (str. 695-704). Maribor.

Hartman, B. (1991). Žunkovič (Schunkovitsch, Šunkovič), Davorin (Martin). Slovenski biografski leksikon IV, 15. zvezek (str. 1016-1018). Ljubljana.

Hartman, B. (1992). Knjige in knjižnice v Mariboru do marčne revolucije 1848 leta. Časopis za zgodovino in narodopisje 62=28, (1),188-199.

Hartman, B. (1992). Ljudska in študijska knjižnica Ptuj. Enciklopedija Slovenije 6. zvezek (str. 276).

Ljubljana.

Hartman, B. (1992). Maister, Rudolf. Enciklopedija Slovenije 6. zvezek (str. 365-366). Ljubljana.

Hartman, B. (1992). Mariborska knjižnica. Enciklopedija Slovenije 6. zvezek (str. 409). Ljubljana.

Hartman, B. (1992). Miklošič kot bibliotekar dunajske dvorne knjižnice. Miklošičev zbornik : mednarodni simpozij, Ljubljana, Maribor (str. 527-537).

Hartman, B. (1993). Dvoje nenavadnih mariborskih knjižničarjev : Davorin Žunkovič in Elizabeta Obolenska. Časopis za zgodovino in narodopisje 64=29, (2), 229-240.

Hartman, B. (1993, 18. marec). Življenjski opus med literaturo in knjižničarstvom : ob stoletnici rojstva Janka Glazerja. Delo 35, str. 13.

Hartman, B. (1993). Franc Kovačič. Dom in svet : zbornik MCXXCIII (str. 183-191). Maribor.

Hartman, B. (1993, 5. november). Zaostajamo za osem let : za Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani. Večer 49, str. 13.

Hartman, B. (1993). Janko Glazer – zgled slovenskega knjižničarja. Zbornik ob devetdesetletnici Univerzitetne knjižnice Maribor 1903-1993 in stoletnici rojstva Janka Glazerja 1893-1975 (str.

99-113). Maribor : Univerzitetna knjižnica.

Hartman, B. (1994). Knjige in knjižnice v času in prostoru. Raziskovalec 24, (1), 32-46.

Hartman, B. (1994). Univerza in njena knjižnica. Univerzitetna revija 1, (2), 13.

Hartman, B. (1995). Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota. Enciklopedija Slovenije 9. zvezek (str. 57-58). Ljubljana.

Hartman, B. (1996). Rajh, Bernard. Enciklopedija Slovenije 10. zvezek (str. 69). Ljubljana.

Hartman, B. (1996). Slovenski duhovni veljak : 120 letnica rojstva dr. Janka Šlebingerja. Glasilo Zgodovinskega društva Gornja Radgona 3, (1), 4-8.

Hartman, B. (1996). Breda Filo. Knjižnica 40, (1), 135-136.

Hartman, B. (1997). Slekovec, Matej. Enciklopedija Slovenije 11. zvezek (str. 132). Ljubljana.

Hartman, B. (1997). Joža Glonar – bibliotekar. Glasnik Slovenske matice 21, (1-2), 21-28.

Hartman, B. (1997). Disciplinski postopek zoper dr. Jožo Glonarja. Glasnik slovenske matice 21, (1-2), 45-49.

Hartman, B. (1997). Predsednik samo za eno obdobje. 50 let društvene dejavnosti : zbornik ZBDS (str. 65-67). Ljubljana.

Hartman, B. (1997, 22. februar). Znanje in identiteta. Večer 53, str. 11.

Hartman, B. (1998). Knjige pod zastavami. Biti knjižničar : gradivo za zbornik slovenskih predračunalniških knjižničarjev (str. 26-30). Radovljica.

Hartman, B. (1998). Povezovanje mariborskih knjižničarjev : ob 50-letnici Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in 30-letnici Društva bibliotekarjev Maribor. Društvo bibliotekarjev Maribor : 30 let (str. 3-16). Maribor.

Hartman, B. (1998). Mariborska leta profesorja dr. Franca Sušnika. Dr. Franc Sušnik (1898-1998) : zbornik ob stoletnici rojstva (str. 69-90). Ravne na Koroškem.

Hartman, B. (1998). Sušnik, Franc 1898-1980. Enciklopedija Slovenije 12. zvezek (str. 377). Ljubljana.

Hartman, B. (1998). Idejna podoba Univerzitetne knjižnice Maribor. Zbornik razprav : 10 let Oddelka za bibliotekarstvo 1987-1997 (str. 81-133). Ljubljana : Filozofska fakulteta.

Hartman, B. (1998). Rudolf Maister, general in pesnik. Ljubljana : DZS.

Hartman, B. (1999, 17. april). Jaro Dolar. Delo 41, str. 2.

Hartman, B. (1999). Študijska knjižnica. Enciklopedija Slovenije 13. zvezek (str. 152). Ljubljana.

Hartman, B. (1999). Čvrsta matična služba – osnova Mariborske knjižnice. Na temeljih preteklosti snujemo prihodnost : 1949 – 1999 : zbornik ob 50-letnici Mariborske knjižnice. (str. 28-33).

Maribor.

Hartman, B. (1999, 8. maj). Časnikar, dramaturg, knjižničar : po slovesu od Jara Dolarja. Večer 55, str. 42.

Hartman B. (2000). Univerzitetna knjižnica Maribor. Enciklopedija Slovenije 14. zvezek (str. 28-33).

Maribor.

Hartman, B. (2001). Znanstvena knjižnica. Enciklopedija Slovenije 15. zvezek (str. 209). Ljubljana.

Hartman, B. (2001). Kultura v Mariboru. Maribor : Obzorja.

Hartman, B. (2001). Dr. Janko Šlebinger : ob 125-letnici rojstva in 50-letnici smrti. Revija o knjigi 14, (sept.), str. 8-9.

Hartman, B. (2001). Dr. Pavel Turner in Študijska knjižnica v Mariboru. Studia Historica Slovenica;

1, (1),109-116.

Hartman, B. (2002). General Rudolf Maister, častnik in osebnost. General Maister : zbornik referatov s simpozija (str. 11-16). Maribor.

Hartman, B. (2002, 13. avgust). Ignac Kamenik 1926-2002. Večer 58, str. 11.

Hartman, B. (2003). Dr. Stanislav Kos. 100 let Univerzitetne knjižnice Maribor (str. 237-253). Maribor : Univerzitetna knjižnica.

Hartman, B. (2003, 12. marec). Ali je Univerzitetna knjižnica Maribor upravičena praznovati svojo stoletnico? Večer 59, str. 16.

Hartman, B. (2003, 26. marec). Dušan Spindler. Večer 59, str. 11

Hartman, B. (2004). O nekaterih nemških knjižnicah v Mariboru. Časopis za zgodovino in narodopisje 75=40, (2-3), 457-468.

Hartman, B. (2004, 26. januar). Še kar o Mariborski knjižnici : velika duhovna vrednota, ki jo mora mariborska politika ceniti in ne spregledati. Večer 60, str. 24.

Hartman, B. (2006, 6. junij). Rad imam Maribor. Večer 62, str. 19.

Hartman, B. (2007). Na poti pride vse naproti : iz Celja v življenje. Maribor : Litera.

Hartman, B. (2007, 7. april). Imam več od sveta, ker nisem iz enega kosa. Večer 63, str.48.

Hartman, B. (2008, 9. december). Bog Merkur in mariborska univerzitetna knjižnica. Večer 64, str.

14.

Hartman, B. (2009). Maribor – dogajanja in osebnosti. Maribor : Litera.

Hartmanov zbornik. (2004). Studia historica Slovenica 4, (2-3).

Klipšteter, O. (2003). Dr. Bruno Hartman : umnik, ki je ohranil življenjskost. Mariborčan, (september), 22-26.

Klipšteter, T. (2011, 5. februar). Dr. Bruno Hartman : intervju. Dnevnik (priloga Dnevnikov objektiv) 61, str. 10-13

Legat, D. (2007). Društvo bibliotekarjev Maribor. 60 let strokovnega združenja slovenskih knjižničarjev (str. 49-52). Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

Poročila o delu Študijske knjižnice v Mariboru v letih 1965 do 1969. Maribor : Študijska knjižnica.

Poročila o delu Visokošolske in študijske knjižnice v Mariboru v letih 1970 do 1974. Maribor : Visokošolska in študijska knjižnica.

Poročila o delu Univerzitetne knjižnice Maribor v letih 1975 do 1989. Maribor : Univerzitetna knjižnica.

Rajh, B. (1994). Bruno Hartman – sedemdesetletnik. Časopis za zgodovino in narodopisje (2), 177-179.

Rajh, B. (1994, 5. oktobra). Dr. Bruno Hartman – sedemdesetletnik. Večer 50, str. 11.

Rajh, B. (2003). Dr. Bruno Hartman – podoba v profilu. 100 let Univerzitetne knjižnice Maribor 1903-2003 (str. 277-293). Maribor : Univerzitetna knjižnica.

Rajh,B. (2004). 80 let dr. Bruna Hartmana. 80 let dr. Bruna Hartmana (str. 19-23). Maribor : Univerzitetna knjižnica.

Sapač, I. (2004, 29. september). 80 let prof. dr. Bruna Hartmana. Večer 60, str. 11.

Sapač, I. (2004). Beseda ob jubileju prof. dr. Bruna Hartmana. 80 let dr. Bruna Hartmana (str. 9-11).

Maribor : Univerzitetna knjižnica.

Sapač, I. (2005). Prof. dr. Bruno Hartman – osemdesetletnik. Knjižnica 49, (1-2), 257-261.

Stavbar, V. (2004). 80 let dr. Bruna Hartmana. Maribor : Univerzitetna knjižnica.

Urbanija, J. (1998). Slovenski bibliotekarji in njihov vpliv na družbeni položaj knjižničarjev.

Zbornik razprav : 10 let Oddelka za bibliotekarstvo 1987-1997 (str. 61-79). Ljubljana : Filozofska fakulteta.

Urbanija, J. (2004). Dr. Bruno Hartman – bibliotekar. 80 let dr. Bruna Hartmana (str. 13-17). Maribor : Univerzitetna knjižnica.

Zbornik ob devetdesetletnici Univerzitetne knjižnice Maribor 1903-1993 (1993). Maribor : Univerzitetna knjižnica.

Žnideršič, M. (1998). Razvoj študija bibliotekarstva v letih 1990-1997. Zbornik razprav : 10 let Oddelka za bibliotekarstvo 1987-1997 (str. 37-59). Ljubljana : Filozofska fakulteta.

Doc. dr. Irena Sapač Pionirska ul. 5, 2000 Maribor e-pošta: sapac.irena@gmail.com

POVEZANI DOKUMENTI