• Rezultati Niso Bili Najdeni

SOLID 285 4-vozliˇsˇ cni tetraeder volumski konˇ cni element

Slika 2.24: SOLID 285 4-vozliˇsˇcni tetraeder volumski konˇcni element

Teoretiˇcne osnove in pregled literature

2.6.5 Lupinski konˇ cni element tipa SHELL 181

SHELL 181 je lupinski konˇcni element za analiziranje tankih do zmerno debelih lu-pinskih struktur. Sestavljen je iz ˇstirih vozliˇsˇc, ki imajo 6 prostostnih stopenj: x, y in z translacijo in rotacijo okoli x, y in z. Konˇcni element je primeren za linearne in nelinerane analize z velikimi pomiki.

Slika 2.25: Lupinski element SHELL 181

2.6.6 CEINTF

Ukaz CEINTF se uporablja za povezavo med dvema obmoˇcjema z razliˇcno obliko mreˇze. Ukaz generira enaˇcbe med izbranimi vozliˇsˇci v enem obmoˇcju in elementi v drugem obmoˇcju.

20

3 Metodologija dela

V tem poglavju se pozornost posveˇca aktualnim reˇsitvam. Prikazan je pregled doloˇcenega ˇstevila transformatorjev. Prikazana in obrazloˇzena je trdnostna analiza, ki se izvede za izraˇcun nosilnosti nosilnega elementa aktivnega dela. Prikazanih je veˇc razliˇcnih stopenj poenostavitve in primerjav rezultatov med njimi. Cilj razliˇcnih modelov je ˇcim veˇcja poenostavitev, ki ˇse omogoˇca dober in hiter izraˇcun nosilnosti nosilnega elementa aktivnega dela, kar se bo skuˇsalo upoˇstevati tudi v parametriˇcnem modelu.

3.1 Materiali in dopustne napetosti

Nosilni element je sestavljen iz dveh vrst jekla: S235 ali S355. Materialne lastnosti so podane v preglednici 3.1. V preglednici 3.2 in 3.3 so predstavljene meje teˇcenja in natezne trdnosti materialov S235 in S355.

V preglednici 3.4 so predstavljene dopustne napetosti, ki so doloˇcene v internem doku-mentu podjetja v odvisnosti od obremenitvenega primera.

Preglednica 3.1: Materialne lastnosti materialov S235 in S355 po standardu EN 10025 [13].

Opis Simbol Vrednost Enota

Elastiˇcni modul E 210 GPa

Striˇzni modul G 81 GPa

Poissonov koliˇcnik ν 0.3

Gostota ρ 7850 kg/m3

Linearni koeficient temperaturne ekspanzije α 12e-06 1/K

Metodologija dela

Preglednica 3.2: Meja teˇcenja in natezna trdnost materiala S235 EN 10025 [13].

Material Debelina

Preglednica 3.3: Meja teˇcenja in natezna trdnost materiala S355 EN 10025 [13].

Material Debelina

Preglednica 3.4: Dopustne napetosti v odvisnosti od tipa obremenitve, vrednosti pov-zete po internem dokumentu [14].

Tip

obremenitve Oznaka Dopustna napetost σdop [MPa]

S235 S355

Obiˇcajna σdop1 165 250

Izjemna σdop2 180 275

Ekstremna σdop3 225 335

3.2 Pregled aktualnih nosilnih elementov

V preglednici 3.5 je prikazan katalog aktualnih dimenzij nosilnega elementa aktivnega dela v odvisnosti od nosilnosti. Na sliki 3.1 je prikazana tehniˇska risba klasiˇcne reˇsitve nosilnega elementa s kotami.

Iz preglednice je razvidno, da so dimenzije osnovnih ploˇcevin med nosilnostjo 76 kN in 120 kN enake. Razvidno je tudi, da je dimenzija zvara nelogiˇcna, saj je zvar pri nosilnostih med 76-80 kN dimenzije a15, pri viˇsji nosilnosti med 85-95 kN pa a10.

22

Metodologija dela

Slika 3.1: Risba nosilnega elementa

Preglednica 3.5: Aktualni katalog dimenzij nosilnega elementa Nosilnost

Metodologija dela

3.3 Klasiˇ cna analiza dviga aktivnega dela s pokro-vom

V tem poglavju je predstavljena analiza aktivnega dela s pokrovom. Prikazan je tudi proces poenostavitve modela, ki ˇse omogoˇci dovolj dober izraˇcun napetostnega stanja v nosilnem delu aktivnega dela transformatorja.

3.3.1 Model pokrova z upoˇ stevanimi vsemi odprtinami in sti-kalom

Pokrov ima veˇc odprtin: inˇspekcijske odprtine, lonci, temperaturni ˇzepi, stikalo...

Na sliki 3.2 in 3.3 je prikazan deloma poenostavljen model pokrova. S pokrova so odstranjeni vsi vijaki, izvrtine, manjˇsi roˇcaji, manjˇse odprtine. Ohranjeni so lonci, prostor za stikalo s pripadajoˇco masno toˇcko za stikalo in druge veˇcje stvari.

Za veˇcino modela so uporabljeni lupinski elementi, le za model nosilnega elementa so uporabljeni volumski elementi. Zaradi simetriˇcnosti obremenitve je v modelu z volumskimi elementi modeliran le en nosilni element, ostali so modelirani z lupinskimi elementi tako kot preostali model pokrova.

V 3D modelu nosilnega elementa so poleg osnovnih ploˇcevin (stena, ploˇsˇca, rebro, slika 2.7) modelirani tudi zvari. Vsi kontakti med zvari in osnovnimi ploˇcevinami so togi z MPC formulacijo, medtem ko so kontakti med osnovnimi ploˇcevinami onemogoˇceni.

Slika 3.2: Model pokrova

3.3.1.1 Robni pogoji

Pomiki na uˇsesih so onemogoˇceni v x, y in z smeri s pomoˇcjo robnega pogoja od-daljenega pomika (ang. Remote displacement boundary condition), poglavje 2.6.1) z deformabilno nastavitvijo. Slednji robni pogoj bolje popiˇse deformacijo, ki nastane pri dviganju z dviˇzno vrvjo.

24

Metodologija dela

Slika 3.3: 6 nosilnih elementov na pokrovu. 5 jih je poenostavljenih s povrˇsinami, ena ni poenostavljena

Aplicirana sta ˇse 2 robna pogoja. V toˇcki C v x in z smeri in v toˇcki E v x smeri.

Omogoˇcata prosto deformiranje vysmeri, vendar onemogoˇcita toge premike in rotacije (prikazano na sliki 3.4). Robna pogoja sta postavljena na nasprotno stran pokrova od lege 3D modela nosilnega elementa, saj tako zmanjˇsata vpliv robnega pogoja na rezultate.

Glavna obremenitev nosilnega elementa je teˇza aktivnega dela. Aktivni del se poeno-stavi z masno toˇcko enake mase kot je masa aktivnega dela. Ob predpostavki, da se aktivni del med dvigom zaradi velike mase in togih povezav ne deformira, se izbere togo obnaˇsanje masne toˇcke (toˇcka A na sliki 3.2). Masna toˇcka aktivnega dela je povezana z robovi izvrtin na nosilnih elementih.

Kot obremenitev se uporabi gravitacijski pospeˇsek g = 9806,6 mm/s2.

Slika 3.4: Apliciranje robnih pogojev

Metodologija dela 3.3.1.2 Rezultati

Na sliki 3.5 je prikazana primerjalna napetost v pokrovu. Iz analize se je pokazalo, da je srednji nosilni element praktiˇcno neobremenjen, kar je smiselno, saj se vsa obremenitev prenaˇsa preko uˇses.

Na sliki 3.6 je prikazana primerjalna napetost v nosilnem elementu aktivnega dela.

V analizi je tudi variirala masa stikala in s tem ugotavljala vpliv teˇze stikala na obre-menitev nosilnega elementa. Do mase stikala med 600 in 700 kg se obreobre-menitev ni bistveno poveˇcala, kar je dober znak, saj imajo stikala obiˇcajno manjˇse mase: med 300 in 400 kg.

Slika 3.5: Primerjalna napetost v pokrovu pri dviganju aktivnega dela

Slika 3.6: Primerjalna napetost v nosilnem elementu pri dviganju aktivnega dela

26

Metodologija dela

3.3.2 Model pokrova - poenostavitev 2. stopnje

Na podlagi ugotovitev iz rezultatov v poglavju 3.3.1.2 so v tem modelu zanemarjene vse odprtine in odstranjene vse masne toˇcke za vso opremo (skoznjiki, stikalo ...). Z rezultatov na kratko predstavljenimi v prejˇsnjem poglavju 3.3.1.2 se je pokazalo, da se pokrov deformira relativno simetriˇcno, ˇceprav geometrija ni povsem simetriˇcna, zato se model poenostavi z upoˇstevanjem simetrije ˇcez osix in z.

Na sliki 3.7 je prikazan nov poenostavljen model. Prikazan je tudi robni pogoj simetrije glede na x in z os. Masna toˇcka je poenostavljena z ekvivalentno silo teˇze aktivnega dela.

Slika 3.7: Model ˇcetrtine pokrova

Kontakti med zvari in osnovnimi ploˇcevinami imajo enako formulacijo kot v prejˇsnjem modelu (poglavje 3.3.1).

3.3.2.1 Robni pogoji

Simetrijski robni pogoj je doloˇcen vxinz smeri kot je prikazano na sliki 3.7. Rdeˇc rob in zeleno obarvana povrˇsina prikazujeta simetrijo v x smeri. Rumen rob predstavlja simetrijo vz smeri.

Pomiki na uˇsesih so onemogoˇceni vx, y inz smeri s pomoˇcjo robnega pogoja oddalje-nega pomika z deformabilno nastavitvijo. Slednji robni pogoj bolje popiˇse deformacijo, ki nastane pri dvigovanju z dviˇzno vrvjo (slika 3.8).

Pomiki v z smeri so onemogoˇceni na izvrtinah nosilnega elementa, saj se aktivni del s svojo veliko maso obnaˇsa zelo togo in prepreˇcuje pomike v z smeri. Robni pogoj je prikazan na sliki 3.9a.

Nosilni element je obremenjen s ˇcetrtino teˇze aktivnega dela slika 3.9b.

Metodologija dela

Slika 3.8: Apliciranje robnih pogojev na dviˇzna uˇsesa

(a) Onemogoˇceni pomiki v smeriz (b) Apliciranje obremenitve na nosilni element

Slika 3.9: Robni pogoji in obremenitve 3.3.2.2 Rezultati

Na sliki 3.10 je prikazana primerjalna napetost v pokrovu. Ob primerjavi rezultatov iz poglavja 3.3.1.2 je razvidno, da so napetosti primerljive, kar pomeni, da je bila poenostavitev ustrezna.

28

Metodologija dela

Slika 3.10: Primerjalna napetost v nosilnem elementu

3.3.3 Model pokrova poenostavitev 3. stopnje

V tem poglavju je prikazan ˇse bolj poenostavljen model pokrova. Model ima samo doloˇcen odsek pokrova dimenzij 400x400 mm in naklon pokrova je izniˇcen. Model je prikazan na sliki 3.11a.

Kontakti med zvari in osnovnimi ploˇcevinami imajo enako formulacijo kot v modelu iz poglavja 3.3.1.

3.3.3.1 Robni pogoji

Na robu dela pokrova so onemogoˇceni pomiki v x in z smeri, prikazano na sliki 3.11a z temno modrimi ˇcrtami. Izvrtinam nosilnega elementa pa so onemogoˇceni pomiki v z smeri s svetlo modro barvo prikazani na sliki 3.11b), saj je magnetni krog masiven in tog.

Robna pogoja apliciranja sile in onemogoˇceni pomiki na uˇsesih so aplicirana z enakim robnim pogojem kot v prejˇsnjem modelu v poglavju 3.3.2.

3.3.3.2 Rezultati

Na sliki 3.12 je prikazana primerjalna napetost v pokrovu. Ob primerjavi rezulta-tov iz poglavja 3.3.1.2 se razbere, da so napetosti primerljive, kar pomeni, da je bila poenostavitev ponovno ustrezna.

Metodologija dela

(a) Onemogoˇceni pomiki v smerix inz (b) Onemogoˇceni pomiki v smeriz Slika 3.11: Robni pogoji in obremenitve

Slika 3.12: Primerjalna napetost v nosilnem elementu

3.4 Izbira tipa konˇ cnega elementa in velikosti konˇ cnega elementa

V tem poglavju se pozornost posveˇca izbiri tipa konˇcnega elementa. Na sliki 3.13 je prikazan pomreˇzen enostavni zvarjenec. Uporabljeni so naslednji robni pogoji: one-mogoˇceni pomiki (modra oznaka) in apliciranje sile (rdeˇca oznaka).

Poleg izbire velikosti konˇcnega elementa je potrebno izbrati tudi tip konˇcnega elementa.

Iz dokumentacije Ansys-a [12] je jasno, da je boljˇsa izbira heksaedriˇcnega konˇcnega elementa, saj vrne natanˇcnejˇse rezultate. Problem heksaedriˇcnih konˇcnih elementov je predpriprava modela. Vsak posamezen volumen mora imeti 6 strani, kar pomeni, da zvarov zaradi svoje oblike brez dodatnih razdelitev ni mogoˇce pomreˇziti.

Moˇzno jih je pomreˇziti tako, da se zvar razdeli ˇse dodatno na 3 enake dele. Vendar pri pripravi parametriˇcnega modela to ni ˇcasovno vzdrˇzno, saj je iskanje skupnih povrˇsin med volumni in “lepljenje” ˇcasovno zamudno pri programiranju.

Zato se za mreˇzenje uporabi tetraedriˇcni konˇcni element, ki omogoˇca prosto mreˇzenje volumnov. V Ansys-Apdl je moˇzno izbirati med 10-vozliˇsˇcnim konˇcnim elementom 30

Metodologija dela

Slika 3.13: Pomreˇzen enostavni model z robnimi pogoji.

tipa SOLID 187 (slika 2.23) in 4 vozliˇsˇcnim tetraedriˇcnim konˇcnim elementom tipa SOLID 285 (slika 2.24).

Za izraˇcun volumskih modelov so bili uporabljeni konˇcni elementi tipa SOLID 187, saj imajo viˇsji red popisa deformacije po robu elementa.

Konˇcna elementa tipaSOLID 187 inSOLID 285 sta predstavljena v poglavju 2.6.3 in 2.6.4.

3.4.1 Izbira velikosti mreˇ ze za zvare

Mreˇzenje modela se zaˇcne z mreˇzenjem manjˇsih delov modela: zvarov. Zato se prva izbira velikosti mreˇze zaˇcne pri zvarih. Slika 3.14 prikazuje napetost na temenu zvara v odvisnosti od lege pri razliˇcnih velikosti mreˇze zvara. Za opazovanje konvergiranja rezultatov je bila izbrana indikacijska linija ˇstevilke 152 prikazana na sliki 3.15b. Na sliki sta oznaˇceni toˇcki B in D, ki predstavljata lego na indikacijski liniji.

Slika 3.14 prikazuje veˇc napetostnih stanj pri razliˇcni velikosti mreˇze. Napetost ni popolnoma konvergirala, saj bolj natanˇcna analiza ni mogoˇca zaradi pomanjkanja pro-stora na delovnem spominu raˇcunalnika. Za zvare se zaradi privarˇcevanja na delovnem spominu raˇcunalnika izbere mreˇza velikosti 2 mm.

Metodologija dela

Slika 3.14: Zvar linija indikacije 152

(a) Linije 111-112-113

(b) Linije 151-152-153 Slika 3.15: Linije indikacije napetosti

32

Metodologija dela

3.4.2 Izbira velikosti mreˇ ze za osnovno ploˇ cevino

Na slikah 3.16 in 3.17 je prikazana povrˇsinska napetost v odvisnosti od lege na v naprej doloˇcenih indikacijskih linijah 151 in 153. Linije indikacije napetosti so prikazane na sliki 3.15b.

Iz primerjalne napetosti na liniji 151 prikazanega na sliki 3.16 je razvidno, da se na-petost med razliˇcnimi velikostmi mreˇze ne razlikuje veliko. Opazna sta dva porasta napetosti, ki sta na toˇckah B in Cna indikacijski liniji 151.

Primerjalna napetost na liniji 153, ki je prikazano na sliki 3.17 se med razliˇcnimi mreˇzami razlikuje malo veˇc, vendar ˇse vedno ne veliko. Tudi na tej sliki sta opazna dva vrhova napetosti, ki sta na toˇckah Cin D na indikacijski liniji 153.

NaB,C inD se porasti napetosti pojavljajo zaradi nezveznega prehoda geometrije.

Slika 3.16: Ploˇsˇca linija indikacija 151

Metodologija dela

Slika 3.17: Stena linija indikacije 153

Ustrezna velikost mreˇze na osnovni ploˇcevini se mora doloˇciti tudi na podlagi rezulta-tov HS metode (poglavje 2.4.3). Sliki 3.18 in 3.19 prikazujeta dve napetostni stanji zajeti po indikacijskih linijah 151 in 153. Na slikah so oznaˇcene lege zajetja toˇck za ekstrapoliranje napetosti na legah oddaljene loc1 = 0,4t, loc2 = 0,9t in loc3 = 1,4t od zaˇcetka/konca zvara oznaˇcenega s ˇcrno ˇcrtkano ˇcrto.

Slika 3.18: Indikacijska linija 151

34

Metodologija dela

Slika 3.19: Indikacijska linija 153

Na slikah 3.21 in 3.20 je prikazana sprememba vrednosti izraˇcunane HS napetosti v odvisnosti od velikosti mreˇze v toˇckah Bin D na indikacijskih linijah 151 in 153 (sliki 3.18 in 3.19).

Razvidno je, da je mreˇza s konˇcnimi elementi velikimi 4 mm ˇse vedno relativno blizu rezultatu z najgostejˇso mreˇzo. ˇCeprav z gostejˇso mreˇzo dobimo boljˇse rezultate, se odloˇcimo za malo redkejˇso mreˇzo, saj z gostejˇso mreˇzo poveˇcujemo tako prostorske kot ˇcasovne potrebe pri numeriˇcnem izraˇcunu modela.

Poleg tega je na slikah 3.20 in 3.21 prikazan ˇse vpliv 2 razliˇcnih tipov konˇcnih elementov na rezultate. Razvidno je, da konˇcni element tipa 187 hitreje konvergira. Razlika med konˇcnima elementoma tipa 187 in 285 je v ˇstevilu vozliˇsˇc: konˇcni element tipa 187 je 10 vozliˇsˇcni tetraedriˇcni konˇcni element, konˇcni element tipa 285 pa je 4 vozliˇsˇcni tetraedriˇcni konˇcni element. Predstavljena sta v poglavjih 2.6.3 in 2.6.4.

Metodologija dela

Slika 3.20: Stena - HS toˇcka D na indikacijski liniji 153

Slika 3.21: Ploˇsˇca - HS toˇcka B na indikacijski liniji 151

36

Metodologija dela

3.4.3 Izbira velikosti mreˇ ze in tipa konˇ cnega elementa za lu-pinske modele

Za lupinski model so bili izbrani navadni 4 vozliˇsˇcni konˇcni elementi SHELL 181, ki so predstavljeni v poglavju 2.6.5. Za zvare so bili izbrani konˇcni elementi velikost 1 mm, da je lahko po dolˇzini minimalnega zvara (a5) 5 konˇcnih elementov. Za ostale dele, pa so izbrani konˇcni elementi velikost 2 mm, saj se tako dobro popiˇse tudi kroˇzne izvrtine.

Primer mreˇze je prikazan na sliki 3.22.

Slika 3.22: Izbira velikost mreˇze za lupinske modele

3.5 Enostavni model

V tem poglavju je predstavljen model enostavnega varjenca z enim kotnim zvarom, prikazan na sliki 3.23. Za potrebe analize sta postavljena dva modela: volumski in lupinski model. V volumskem modelu je modelirana osnovna ploˇcevina in zvar. V drugem lupinskem modelu pa zastopajo osnovne ploˇcevine povrˇsine na teˇziˇsˇcni ravnini.

Volumski in lupinski model sta prikazana na slikah 3.24 in 3.25. Na lupinskem modelu je razvidno, da je tudi zvar poenostavljen s pomoˇcjo lupinskih elementov, ki je nato povezan s preostalim modelom s togimi povezavami. Toge povezave so v detajlu pri-kazane na sliki 3.26. Velika togost se je dosegla tako, da se je povezovalnim lupinskim elementom doloˇcil visok elastiˇcni modul.

Metodologija dela

Slika 3.23: Enostavni model

Slika 3.24: Volumski model Slika 3.25: Lupinski model Mreˇza in robni pogoji so prikazani na slikah 3.27 in 3.28.

38

Metodologija dela

Slika 3.26: Poenostavljen zvar

Z rdeˇcimi puˇsˇcicami je na slikah 3.27 in 3.28 oznaˇceno mesto apliciranja obremenitve s silo v vozliˇsˇcih konˇcnih elementov. Na zgornjem robu (oznaˇcenem z modro oz. rumeno barvo) pa so aplicirani robni pogoji, ki prepreˇcujejo pomike. Za razliko od lupinskega modela, se lahko v vozliˇsˇcih mreˇze volumskega modela prepreˇcijo le pomiki, ne pa tudi zasuki, saj ima volumski konˇcni elemente 3 prostostne stopnje le za translacije.

Zaradi veˇcjega ˇstevila vozliˇsˇc v volumskem modelu pa je s prepreˇcevanjem pomika le teh vozliˇsˇc onemogoˇcen tudi zasuk.

Slika 3.27: Model pomreˇzen z volumskimi konˇcnimi elementi in robnimi pogoji

Slika 3.28: Model pomreˇzen z lupinskimi konˇcnimi elementi in robnimi pogoji

3.6 Parametriˇ cni model nosilnega elementa

V sklopu naloge je postavljen generiˇcni parametriˇcni model v programskem okolju AN-SYS APDL. Slednji omogoˇca izraˇcun velikega ˇstevila razliˇcnih fizikalnih problemov, pri katerih je vsak model zgrajen s pomoˇcjo moˇcnega skriptnega jezika (Ansys Parametric Design Language -APDL).

Metodologija dela

Tudi klasiˇcno grafiˇcno okolje (Ansys Workbench) temelji na APDL-ju, vendar v njem parametriziranje ˇse ni moˇzno v takem obsegu.

Glavna struktura APDL kode je predstavljena na sliki 3.29. Parametriˇcni model se sestavi s pomoˇcjo izvajanja serije razliˇcnih “macro” in “input” datotek. Slednje imajo zapisane parametre in ukaze, ki model zgradijo, pomreˇzijo, aplicirajo obremenitve in tudi post-procesirajo.

Zaˇcetek programiranja v Ansys APDL se zaˇcne z doloˇcitvijo parametrov, ki so zapisani v “input” datoteki. Sledi modeliranje modela, ki je skupek “input” datotek (na primer:

“/INPUT, osnova p, inp” na sliki 3.29). Posamezne zmodelirane modele je potrebno organizirati v posamezne podsklope, ki so nato zlepljeni skupaj. Zatem sledi mreˇzenje.

Mreˇzenje poteka po naslednjem vrstnem redu: najprej se mreˇzi dele, ki so pomreˇzeni z gostejˇso mreˇzo in nato dele, ki se pomreˇzijo z redkejˇso mreˇzo.

Po konˇcanem mreˇzenju se modelu aplicirajo robni pogoji in obremenitve ter reˇsi pro-blem.

Po reˇsevanju sledi post-procesiranje rezultatov, kjer se izvozijo slike mreˇze, primerjalne napetosti in ostali ˇzeljeni rezultati.

Na sliki 3.30 je prikazan diagram poteka analize nosilnega elementa.

Zgrajena sta dva parametriˇcna modela. Parametriˇcni model sestavljen v veliki veˇcini iz volumnov (poglavje 3.6.1) in parametriˇcni model sestavljen v celoti iz lupinskih delov, ki vkljuˇcuje poenostavitve zvara z lupinskimi elementi, poglavje 3.6.2.

3.6.1 Volumski parametriˇ cni model

Volumski parametriˇcni model je skoraj v celoti sestavljen iz volumnov, izjema je pokrov, ki je poenostavljen s srednjo povrˇsino, saj tako privarˇcujemo veliko raˇcunske moˇci pri reˇsevanju.

Primer 3D modela prikazanega na slikah 3.31 in 3.32 je sestavljen iz volumskih delov (nosilni element, uho, zvari) in lupinskih delov (pokrov). Med osnovnimi ploˇcevinami je fiziˇcno modelirana 0,5 mm ˇspranja (kot prikazano na sliki 3.33), saj so osnovne ploˇcevino med sabo v stiku samo posredno preko zvarov. Modelirana je polovica mo-dela, saj je geometrija in aplicirana obremenitev simetriˇcna.

Zgrajen model je potrebno zatem pomreˇziti. Pri mreˇzenju so najbolj pomembna ustre-zna izbira velikost konˇcnega elementa in ustrezna izbira tipa konˇcnega elementa (po-glavje 3.4). Pomreˇzen model je prikazan na sliki 3.34 in 3.35.

V naslednjem koraku je potrebno urediti kontakt med volumskim delom in lupinskim delom oziroma urediti povezavo med mreˇzo z volumskimi konˇcnimi elementi in mreˇzo z lupinskimi konˇcnimi elementi. Slednje je bilo doseˇzeno z ukazomCEINTF(pojasnjen v poglavju 2.6.6).

UkazCEINTFje izbran zaradi svoje hitrosti, saj povezuje vozliˇsˇce v doloˇceni regiji na drug konˇcni element, kar pomeni, da ni potrebno naknadno modelirati kontakta, za ka-terega bi bilo potrebno ponovno mreˇzenje na povrˇsini kontaktnih povrˇsin. Modeliranje kontakta je prikazano na slikah 3.36 in 3.37.

40

Metodologija dela

Slika 3.29: Ogrodje kode ANSYS APDL programa

Modelu se zatem aplicirajo robni pogoji, ki so se kot ustrezni izkazali v modelu pred-stavljenem v poglavju 3.3.3.1 in so najbliˇzje rezultatom v prvemu zaˇcetnemu modelu v poglavju 3.3.1.1.

Aplicirani so naslednji robni pogoji:

• po robu pokrova so onemogoˇceni pomiki v x inz smeri (slika 3.38),

• na simetrijski ravnini so onemogoˇceni pomiki v z smeri (slika 3.39),

• na uˇsesu za dviganje so onemogoˇceni pomiki v y smeri (slika 3.40),

• na izvrtinah v ploˇsˇci so onemogoˇceni pomiki v x smeri (slika 3.41),

• na kolobarju, ki ponazarja naleganje podloˇzke, je aplicirana sila (slika 3.42)

Metodologija dela

Slika 3.30: Diagram poteka analiziranja in izbire nosilnega elementa

Slika 3.31: 3D model

Slika 3.32: 3D model

Slika 3.33: Modelirana ˇspranja

3.6.2 Lupinski parametriˇ cni model

Lupinski parametriˇcni model je v celoti sestavljen iz lupinskih elementov, ki predsta-vljajo povrˇsino na teˇziˇsˇcni ravnini volumna. Zvari so se poenostavili tako, da se je na razdalji av globino zvara zmodeliral lupinski element, kateremu se je doloˇcila debelina zvara a. Ta lupinski del se je preko togih povezav povezal na osnovne lupinske dele.

V tem primeru so tako zvari kot toge povezave modelirani z lupinskimi elementi, saj je tako veliko laˇzje in hitreje pomreˇziti model. Togim povezavam je doloˇcena viˇsja vrednost elastiˇcnega modula.

42

Metodologija dela

Slika 3.34: Primer pomreˇzenega modela Slika 3.35: Detajl pomreˇzenega modela

Slika 3.36: Modeliranje kontakta med volumskimi konˇcnimi elementi in

Slika 3.36: Modeliranje kontakta med volumskimi konˇcnimi elementi in