• Rezultati Niso Bili Najdeni

Porazdelitev dijakov glede na željo po študiju naravoslovja

38%

61%

1%

Študij naravoslovja (BI, FI, KE)

da ne Neopredeljeno

4.2 STALIŠČA DIJAKOV DO ELEKTROFOREZE

4.2.1 Stališča dijakov do elektroforeze pred poukom

Dijaki so ocenjevali stopnjo strinjanja za 12 trditev, pri čemer so trditve 1, 8 in 11 vsebovale negativno konotacijo (preglednica 7). Statistično pomembne razlike med skupinama so se pojavile pri prvi in drugi trditvi, kjer se dijaki vključeni v frontalni pouk niso toliko strinjali z dolgočasnostjo izvedbe elektroforeze pri pouku (M=2,1) kot dijaki vključeni v pouk z demonstracijo (M=2,5). Pri trditvi 2 so dijaki vključeni v frontalni pouk izkazali večjo željo po vpeljavi laboratorijske vaje o elektroforezi v pouk kot dijaki, ki so bili deležni demonstracije. Visoke ocene so dijaki obeh skupin podelili trditvam 3, 10 in 12. Nizke ocene po Likertu sta obe skupini so podali trditvam 1, 8 in 11.

Preglednica 7: Statistično pomembne razlike v stališčih med skupinama dijakov pred izvedbo pouka.

frontalno demonstracija Mann-Whitney test

TRDITEV M SN SO N M SN SO N Z p

(1) Izvajanje elektroforeze pri pouku bi

bilo dolgočasno. 2,1 0,12 0,91 53 2,5 0,12 0,80 42 -2,295 0,022

(2) Pri laboratorijskih vajah bi rad/a

izvajal/a elektroforezo DNA. 4,0 0,14 1,02 53 3,7 0,13 0,85 41 -2,186 0,029

(3) Pri pouku bi si rad/a ogledal/a predstavitev izvedbe elektroforeze

DNA. 4,0 0,13 0,98 53 3,7 0,11 0,71 42 -1,657 0,098

(4) Zanima me, kako poteka celotna elektroforeza; vse od priprave vzorcev

do končne interpretacije rezultatov. 3,3 0,15 1,12 53 3,4 0,16 1,03 42 -0,132 0,895

(8) Če bi pri vajah v skupini uporabljali elektroforezo, bi delo raje prepustil-a

sošolkam/sošolcem. 2,3 0,16 1,15 53 2,4 0,18 1,15 42 -0,532 0,595

(9) Da bi se počutil/a bolj suvereno pri delu z elektroforezo, bi pri vajah morali nameniti več časa samostojnemu delu pri izvedbi elektroforeze.

3,5 0,13 0,91 53 3,4 0,13 0,83 42 -0,678 0,498

se nadaljuje

nadaljevanje Preglednice 7

(10) Menim, da bi s vključevanjem elektroforeze v laboratorijske vaje, razširil/a razumevanje postopka in izvedbe metode kot brez uporabe elektroforeze.

3,9 0,13 0,96 52 4,3 0,10 0,65 41 -1,883 0,060

(11) Bolj koristno bi bilo, če bi namesto praktičnega pouka o elektroforezi

učitelj/ica predaval/a o elektroforezi. 1,8 0,12 0,87 52 1,9 0,13 0,84 42 -0,520 0,603

(12) Praktično delo z elektroforezo bi mi koristilo kot dopolnitev veščin za nadaljnje izobraževanje na področju molekularne biologije.

3,3 0,19 1,37 53 3,8 0,15 0,98 42 -1,712 0,087

Glede na spol, so dijaki med pozitivnimi in negativnimi stališči izbirali različno (preglednica 8). Vrednosti niso bile skrajne (1,8−4,2). Statistično pomembne razlike so se pokazale pri trditvah št. 1 in 4 (p ≤ 0,05). Pri trditvi 1 so dijakinje bolj pozitivno opredelile svoje stališče (M=2,1), medtem ko se dijaki nagibali k odgovoru, da nimajo posebnega mnenja (M=2,5).

Pri trditvi 4 so dijakinje izkazale večje zanimanje za potek elektroforeze (M=3,5) kot dijaki (M=3,1).

Preglednica 8: Stališča in razlike pri oblikovanju stališč glede na spol.

moški ženski Mann-Whitney test elektroforeza; vse od priprave vzorcev do

končne interpretacije rezultatov. 3,1 0,16 0,89 31 3,5 0,14 1,14 64 -2,045 0,041

nadaljevanje Preglednice 8 nameniti več časa samostojnemu delu pri izvedbi elektroforeze.

3,4 0,15 0,84 31 3,5 0,11 0,89 64 -1,199 0,231

(10) Menim, da bi s vključevanjem elektroforeze v laboratorijske vaje, razširil/a razumevanje postopka in izvedbe metode kot brez uporabe elektroforeze.

4,0 0,18 0,96 30 4,2 0,10 0,79 63 -0,919 0,358

(11) Bolj koristno bi bilo, če bi namesto praktičnega pouka o elektroforezi

učitelj/ica predaval/a o elektroforezi. 1,9 0,17 0,92 31 1,8 0,10 0,83 63 -0,262 0,794

(12) Praktično delo z elektroforezo bi mi koristilo kot dopolnitev veščin za nadaljnje izobraževanje na področju molekularne biologije.

3,3 0,23 1,30 31 3,6 0,15 1,21 64 -1,073 0,283

V preglednici 9 so prikazana stališča dijakov glede na dejavnik raziskovalca-znanstvenika v družini. Statistično pomembna razlika v ocenah dijakov se je pokazala le pri trditvi 12 (p ≤ 0,05), kjer so se dijaki, ki imajo doma znanstvenika-raziskovalca bolj strinjali s koristnostjo praktičnega dela o elektroforezi za nadaljnje izobraževanje na področju molekularne biologije, kot dijaki, pri katerih v družini ni raziskovalca-znanstvenika.

Preglednica 9: Statistično pomembna razlika v stališčih glede na prisotnost znanstvenika-raziskovalca v družini. elektroforeza; vse od priprave vzorcev do

končne interpretacije rezultatov. 3,3 0,35 1,35 15 3,4 0,12 1,04 79 -0,177 0,860

(5) Laboratorijske vaje pri biologiji so

vedno zanimive in koristne. 3,3 0,39 1,50 15 3,1 0,11 0,99 79 -0,659 0,510 se nadaljuje

nadaljevanje Preglednice 9

(6) Delo pri katerem bi uporabljal

elektroforezo me zanima. 3,3 0,30 1,16 15 2,8 0,12 1,07 79 -1,375 0,169

(7) Uporaba elektroforeze pri pouku

biologije se mi zdi zanimiva. 3,7 0,30 1,16 15 3,7 0,09 0,79 78 -0,711 0,477

(8) Če bi pri vajah v skupini uporabljali elektroforezo, bi delo raje prepustil-a

sošolkam/sošolcem. 2,4 0,35 1,35 15 2,3 0,13 1,12 79 -0,087 0,931

(9) Da bi se počutil/a bolj suvereno pri delu z elektroforezo, bi pri vajah morali nameniti več časa samostojnemu delu pri izvedbi elektroforeze.

3,3 0,23 0,88 15 3,5 0,10 0,88 79 -0,949 0,342

(10) Menim, da bi s vključevanjem elektroforeze v laboratorijske vaje, razširil/a razumevanje postopka in izvedbe metode kot brez uporabe elektroforeze.

4,4 0,17 0,63 14 4,1 0,10 0,88 78 -1,127 0,260

(11) Bolj koristno bi bilo, če bi namesto praktičnega pouka o elektroforezi

učitelj/ica predaval/a o elektroforezi. 1,7 0,16 0,62 15 1,9 0,10 0,89 78 -0,498 0,618

(12) Praktično delo z elektroforezo bi mi koristilo kot dopolnitev veščin za nadaljnje izobraževanje na področju molekularne biologije.

3,9 0,34 1,33 15 3,4 0,14 1,21 79 -1,980 0,048

Največ statistično pomembnih razlik se je pokazalo pri izraženih stališčih dijakov s pozitivno opredelitvijo želje po študiju naravoslovja (p ≤ 0,05) (preglednica 10). Te razlike so se pokazale pri trditvah 6, 7, 8 in 10, kjer so se dijaki z željo po nadaljevanju študija v naravoslovni smeri signifikantno bolj pozitivno opredelili do trditev o elektroforezi, oziroma pri negativno konotiranih trditvah prav tako bolj negativno (npr. trditev 8), kot tisti, ki tovrstne želje nimajo. Razlika blizu statistično pomembni se je pokazala pri trditvi 12 (p = 0,077), kjer so se dijaki z željo po študiju naravoslovja vidno bolj strinjali s trditvijo, kot dijaki, ki te želje nimajo.

Preglednica 10: Razlike v oblikovanju stališč dijakov glede na željo po študiju naravoslovja (BI, FI, KE). elektroforeza; vse od priprave vzorcev do

končne interpretacije rezultatov. 3,5 0,20 1,18 36 3,2 0,13 0,99 58 -1,473 0,141 nameniti več časa samostojnemu delu pri izvedbi elektroforeze.

3,6 0,16 0,93 36 3,3 0,11 0,82 58 -1,340 0,180

(10) Menim, da bi s vključevanjem elektroforeze v laboratorijske vaje, razširil/a razumevanje postopka in izvedbe metode kot brez uporabe elektroforeze.

4,4 0,10 0,56 34 3,9 0,12 0,94 58 -2,542 0,011

(11) Bolj koristno bi bilo, če bi namesto praktičnega pouka o elektroforezi

učitelj/ica predaval/a o elektroforezi. 1,7 0,14 0,81 36 1,9 0,12 0,89 57 -0,829 0,407

(12) Praktično delo z elektroforezo bi mi koristilo kot dopolnitev veščin za nadaljnje izobraževanje na področju molekularne biologije.

3,8 0,21 1,25 36 3,3 0,16 1,22 58 -1,771 0,077

4.2.2 Primerjava stališč pred in po pouku

Dijaki so po izvedbi pouka ponovno izpolnili vprašalnik o stališčih do uporabe elektroforeze pri pouku. Rezultati razlik v njihovih stališčih pred in po izvedbi pouka, glede na izbrane dejavnike so predstavljeni v nadaljevanju.

V preglednici 11 je prikazana statistično pomembna razlika pri trditvi 3, kjer so se dijakinje in dijaki pred poukom bolj strinjali z željo po ogledu predstavitve elektroforeze, kot pa po izvedbi frontalnega pouka (p ≤ 0,05). Pri preostalih trditvah se tolikšne razlike niso pokazale.

Preglednica 11: Primerjava stališč pred poukom in po pouku pri frontalni izvedbi pouka.

PRED PO Wilcoxon

TRDITEV M SN M SN Z p

(1) Izvajanje elektroforeze pri pouku bi bilo dolgočasno. 2,1 0,12 2,0 0,15 -0.250 0,803 (2) Pri laboratorijskih vajah bi rad/a izvajal/a elektroforezo

DNA. 4,0 0,14 3,8 0,17 -1.402 0,161

(3) Pri pouku bi si rad/a ogledal/a predstavitev izvedbe

elektroforeze DNA. 4,0 0,13 3,5 0,18 -2.289 0,022

(4) Zanima me, kako poteka celotna elektroforeza; vse od

priprave vzorcev do končne interpretacije rezultatov. 3,3 0,15 3,4 0,20 -0.496 0,620 (5) Laboratorijske vaje pri biologiji so vedno zanimive in

koristne. 3,1 0,15 3,3 0,16 -1.219 0,223

(6) Delo pri katerem bi uporabljal elektroforezo me zanima. 2,8 0,17 2,9 0,19 -0.404 0,686 (7) Uporaba elektroforeze pri pouku biologije se mi zdi

zanimiva. 3,8 0,12 3,6 0,17 -1.059 0,290

(8) Če bi pri vajah v skupini uporabljali elektroforezo, bi delo

raje prepustil-a sošolkam/sošolcem. 2,3 0,16 2,6 0,20 -1.133 0,257 (9) Da bi se počutil/a bolj suvereno pri delu z elektroforezo, bi

pri vajah morali nameniti več časa samostojnemu delu pri izvedbi elektroforeze.

3,5 0,13 3,6 0,18 -0.948 0,343 (10) Menim, da bi s vključevanjem elektroforeze v

laboratorijske vaje, razširil/a razumevanje postopka in

izvedbe metode kot brez uporabe elektroforeze. 3,9 0,13 4,1 0,11 -1.080 0,280 (11) Bolj koristno bi bilo, če bi namesto praktičnega pouka o

elektroforezi učitelj/ica predaval/a o elektroforezi. 1,8 0,12 1,6 0,10 -0.899 0,369 (12) Praktično delo z elektroforezo bi mi koristilo kot

dopolnitev veščin za nadaljnje izobraževanje na področju

molekularne biologije. 3,3 0,19 3,3 0,21 -0.311 0,755

Opomba: N frontalno pred in po pouku = 52-53

Primerjava stališč dijakov, ki so se udeležili pouka z demonstracijo po pouku ni pokazala statistično pomembnih razlik glede na pred-test (preglednica 12). Razlike, vendar ne

statistično pomembne, so se pokazale pri trditvah 1, 2 in 6. Trditev 1 je bila zastavljena negativno, zato je razlika v aritmetični sredini pred in po demonstraciji (ΔM = 0,4) pokazala premik strinjanja v prid izvedbi tehnike elektroforeze v šoli. Prav tako so se dijakinje in dijaki po pouku še bolj strinjali s stališčem 2 (ΔM = 0,2), kjer je bila trditev oblikovana kot pozitivna želja dijaka po izvajanju elektroforeze DNA. Pri trditvi, kjer je bilo izpostavljeno zanimanje za delo z elektroforezo (trditev 6) je bilo zaznati večjo razliko strinjanja pred in po demonstraciji (ΔM = 0,4). Statistično nespremenjena opredelitev dijakov do stališč pred in po demonstraciji elektroforeze je bila pri stališčih 3, 4, 9, 11 in 12. Po demonstraciji so dijaki stališča spremenili (ΔM ≥ 0,2) pri trditvah 5, 7, 8, kjer so se po pouku bolj strinjali z omenjenimi trditvami.

Preglednica 12: Primerjava stališč pred in po pouku demonstracije.

PRED PO Wilcoxon

TRDITEV M SN M SN Z p

(1) Izvajanje elektroforeze pri pouku bi bilo dolgočasno. 2,5 0,12 2,1 0,15 -1.894 0,058 (2) Pri laboratorijskih vajah bi rad/a izvajal/a elektroforezo

DNA. 3,7 0,13 3,9 0,12 -1.846 0,065

(3) Pri pouku bi si rad/a ogledal/a predstavitev izvedbe

elektroforeze DNA. 3,7 0,11 3,7 0,12 -0.052 0,958

(4) Zanima me, kako poteka celotna elektroforeza; vse od

priprave vzorcev do končne interpretacije rezultatov. 3,4 0,16 3,4 0,17 -0.129 0,897 (5) Laboratorijske vaje pri biologiji so vedno zanimive in

koristne. 3,2 0,17 3,5 0,17 -1.631 0,103

(6) Delo pri katerem bi uporabljal elektroforezo me zanima. 3,0 0,14 3,4 0,17 -1.703 0,089 (7) Uporaba elektroforeze pri pouku biologije se mi zdi

zanimiva. 3,5 0,13 3,8 0,15 -1.638 0,101

(8) Če bi pri vajah v skupini uporabljali elektroforezo, bi delo

raje prepustil-a sošolkam/sošolcem. 2,4 0,18 2,6 0,17 -1.285 0,199 (9) Da bi se počutil/a bolj suvereno pri delu z elektroforezo, bi

pri vajah morali nameniti več časa samostojnemu delu pri

izvedbi elektroforeze. 3,4 0,13 3,3 0,15 -0.117 0,907

(10) Menim, da bi s vključevanjem elektroforeze v laboratorijske vaje, razširil/a razumevanje postopka in

izvedbe metode kot brez uporabe elektroforeze. 4,3 0,10 4,2 0,11 -0.710 0,478 (11) Bolj koristno bi bilo, če bi namesto praktičnega pouka o

elektroforezi učitelj/ica predaval/a o elektroforezi. 1,9 0,13 1,9 0,11 -0.427 0,669 (12) Praktično delo z elektroforezo bi mi koristilo kot

dopolnitev veščin za nadaljnje izobraževanje na področju

molekularne biologije. 3,8 0,15 3,7 0,12 -0.517 0,605

Opomba: N demonstracija pred in po = 41-42

4.3 ZNANJE

4.3.1 Znanje pred poukom 4.3.1.1 Povprečno število točk

V znanju so dijakinje in dijaki pred poukom v povprečju dosegli med 7,67 in 8,73 točk od 21, odvisno od vpeljanega dejavnika. Pregled povprečij doseženih točk pred poukom je prikazan na sliki 9.