• Rezultati Niso Bili Najdeni

2. KAPACITETE PC GENERALNI TOVORI V LUKI KOPER

2.5. TERMINAL ŽIVIH ŽIVALI

Na Terminalu živih živali razpolagajo s sodobnimi hlevi in opremo za pretovor živih živali.

Objekti omogočajo veterinarsko sanitarni pregled in predpisan počitek živine pred nakladom na ladjo. Prostorska ločenost terminala od ostalih delov pristanišča zagotavlja ugodne pogoje ter mirno in živalim prijazno okolje za dobro počutje v času počitka. Zunanjim prevoznikom živih živali je zagotovljen prostor za pranje, čiščenje ter dezinficiranje tovornjakov in seveda prostori za zagotavljanje vseh higienskih potreb voznikov (Luka Koper d.d., Tehnologija dela z živino, 2019). Spodnja tabela (Tabela 4) prikazuje nekaj ključnih lastnosti Terminala živih živali.

Tabela 4. Lastnosti Terminala živih živali.

Število hlevov 2

Globina morja na privezu 4 do 8 m

Število privezov 1 + 1

Enkratna zmogljivost skladiščenja 1.300 glav živine

Vir: Luka Koper d.d., 2021.

12 2.6. PRETOVOR PC GENERALNI TOVORI

Spodnja tabela (Tabela 5) prikazuje statistiko ladijskega pretovora generalnih tovorov na PC Generalni tovori za obdobje od 2009 do 2020. Tabela je izpolnjena s pomočjo javno objavljenih podatkov podjetja Luka Koper d.d., ki so dostopni na njihovi spletni strani kot podrobna statistika pretovora za posamično leto v tonah. Za potrebe magistrske naloge sem v tabelo združila podatke o skupnem pretovoru, pretovoru naloženega blaga in pretovoru razloženega blaga za posamezno leto v izbranem časovnem obdobju.

Tabela 5. Statistika ladijskega pretovora PC Generalni tovori za obdobje od 2009 do 2020 (v tonah).

Vir: Letno poročilo PC Generalni tovor, 2021.

Po večletni ustaljeni rasti pretovora blaga na PC Generalni tovori je v letih 2019 in 2020 sledil padec pretovora, pri čemer je ključno vlogo igrala pandemija bolezni covid-19. Hitro širjenje koronavirusa SARS-CoV-2 po svetu je vplivalo na celotno svetovno gospodarstvo in za določeno časovno obdobje celo prispevalo k zaustavitvi nekaterih gospodarskih panog. Iz tabele je razvidno, da je terminal leto 2020 končal s pretovorom, ki je bil za 24 odstotkov nižji kot leto prej. Na podlagi Letnega poročila (2020) je znotraj blagovne skupine generalnih

13 tovorov zaradi pandemije upadel pretovor železnih izdelkov za 36 odstotkov, medtem ko je bil zabeležen 11-odstotni padec pri izvozu lesa. Velik upad pretovora železnih izdelkov in polizdelkov v letu 2020 je predvsem posledica začasne zaustavitve industrije za proizvodnjo avtomobilov in bele tehnike. Kot je razvidno iz spodnje tabele (Tabela 6), je pretovor strateških blagovnih skupin v obdobju pandemije ostal stabilen.

Tabela 6. Pretovor strateških blagovnih skupin za obdobje od 2019 do 2020 (v tonah).

2019 2020 Indeks

Vir: Letno poročilo PC Generalni tovor, 2021.

Ob postopnem umirjanju pandemije in sproščanju svetovnega gospodarstva je iz Povzetka poslovnega načrta za leto 2021 in ocene poslovanja za leto 2020 družbe Luka Koper d.d.

(2021) mogoče razbrati, da je za leto 2021 napovedana ugodna gospodarska rast na ključnih zalednih trgih. Na podlagi ocen družbe Luke Koper d.d., Skupine Luke Koper in ocen svetovnih logistov se bo, ne glede na padec pretovora leta 2020, v tekočem letu (2021) pretovor v vseh blagovnih skupinah zvišal za 5 odstotkov.

2.7. KLJUČNI TRGI PC GENERALNI TOVORI

Koprsko pristanišče s pripadajočimi terminali ima veliko poslovno in tržno priložnost tudi zaradi ugodne geografske lege, kjer se stikajo hitro rastoči blagovni tokovi tržišč jugovzhodne

14 in srednje Evrope. Gravitacijsko zaledje večine blagovnih tokov, ki se pretovarjajo v Luki Koper in PC Generalni tovori, vpliva predvsem na izbiro transportnih poti. Ključni trgi in zaledne države PC Generalni tovori so države brez dostopa do morja in lastnih pristanišč ter nekatere druge: Avstrija, Slovaška, Češka, Madžarska, Poljska, Italija, Srbija, Nemčija, Hrvaška ter Bosna in Hercegovina.

Tabela 7. Delež pretovora PC Generalni tovori po posameznih trgih za obdobje od 2017 do 2020 (v tonah).

Vir: Letno poročilo PC Generalni tovori, 2021.

Iz zgornje tabele (Tabela 7) je razviden delež pretovora blaga v tonah po posameznih ključnih trgih PC Generalni tvori za obdobje od 2017 do 2020. Slovenski trg je v izbranem obdobju dosegel od 15 do 25 odstotkov skupnega pretovora in hkrati predstavljal drugi največji trg PC Generalni tovori. V zadnjih letih PC Generalni tovori posveča veliko pozornosti domačemu trgu, ki iz leta v leto povečuje pretovor domačega blaga v obe smeri, tako v uvozni kot izvozni.

Na podlagi ocen Letnega poročila je bilo leta 2020 kar 25 odstotkov celotnega pretovora namenjenega za slovensko tržišče (Luka Koper, Letno poročilo 2020, 2021).

Iz zgornje tabele je razvidno tudi, da je Avstrija najpomembnejše tržišče za PC Generalni tovori. Avstrijski trg je tradicionalno največji, saj je prisoten tako na področju generalnih tovorov kot tudi na drugih terminalih Luke Koper. Zanj se pretovarja predvsem les in lesne

15 izdelke, papir, hitro pokvarljivo blago, železne izdelke in polizdelke, hladno valjano pločevino in projektni tovor. Avstrijskemu trgu sledita slovaški in češki trg, za katera se pretvarjajo predvsem jekleni izdelki, na primer hladno valjana pločevina (namenjana avtomobilski industriji) in toplo valjana pločevina (kot polizdelek za nadaljnjo obdelavo), les, papir, projektne tovore in hitro pokvarljivo blago. Sledi madžarski trg, pri katerem so v ospredju papir, hitro pokvarljivo blago, hladno valjana pločevina in projektni tovori. Med pomembnejše spadajo še poljski trg s pretovorom lesa in kolutov pločevine za avtomobilsko industrijo, italijanski trg s pretovorom aluminija in nemški trg s projektnimi tovori in hladno valjano pločevino.

Na omenjenih tržiščih ima PC Generalni tovori še veliko možnosti za dodatno povečanje tržnega deleža, kar je zastavljeno tudi v strategiji poslovanja do leta 2025. Najpomembnejše potencialno tržišče za Luko Koper je sicer Nemčija (Luka Koper, Letno poročilo 2020, 2021).

Omeniti moramo še izvoz živih živali preko PC Generalni tovori v države Arabskega polotoka, predvsem Palestino in Izrael. Žive živali so na terminal s tovornimi vozili pripeljane predvsem iz Madžarske, Nemčije, Češke, Hrvaške in Slovenije. Na terminalu so živali za krajše časovno obdobje nameščene v hlevih in nato natovorjene na ladje, ki svojo pot nadaljujejo proti državam Arabskega polotoka.

16

3. PRETOVOR KLJUČNIH BLAGOVNIH SKUPIN NA PC GENERALNI TOVORI

Zaradi različnih oddaljenosti ladijskih privezov in skladiščnih prostorov za posamezne blagovne skupine generalnih tovorov je treba prilagoditi tehnološke postopke manipulacij, transporta in skladiščenja blaga. Manipulacije z blagom ali posameznimi tovorki lahko potekajo v različnih smereh, in sicer: ladja – skladišče – vozilo/vagon in obratno ter kontejner – skladišče – vozilo/vagon in obratno. Glede na blagovno skupino je treba uporabiti ustrezna manipulacijska sredstva in opremo, ki omogoča varne in kakovostne manipulacije. V procesih nakladanja oziroma razkladanja generalnih tovorov se v splošnem uporablja:

₋ obalno dvigalo ali avto dvigalo,

₋ ladijsko dvigalo,

₋ viličarje,

₋ manipulatorje,

₋ terminalske vlačilce in prikolice,

₋ dvižno opremo,

₋ distančnike in bremenske okvirje,

₋ prijemala ali klešče in

₋ prenosne košare.

Izbira ustrezne in varne pretovorne mehanizacije in opreme je odvisna od blagovne skupine in njenih specifičnih lastnosti. Ustrezna izbira brezhibnih delovnih naprav in pripomočkov zagotavlja vse ukrepe varnosti pri delu. Pred začetkom opravljanja pretovornih manipulacij je treba zagotoviti zadostno osvetljenost delovnega mesta, ki zagotavlja varno in zdravo delovno okolje podnevi in ponoči. Upravljalci in uporabniki delovnih strojev morajo biti ustrezno seznanjeni in usposobljeni za njihovo uporabo. Pred vsakim prevzemom opreme je delavec oziroma voznik dolžan preveriti, če je naprava tehnično brezhibna. Vsako pomanjkljivost ali poškodbo mora nemudoma prijaviti. Vse transportne poti morajo biti dovolj široke in ustrezno označene. Preobremenjevanje tovornih sredstev in opreme je prepovedano. Tovor mora biti zložen tako, da se med vožnjo ne zruši in ogroža okolice, delavcev in drugega tovora. Hitrost prevozov mora ustrezati predpisom o hitrosti na luškem območju, predvsem pa je treba hitrost prilagoditi teži in vrsti blaga.

17 Kot že omenjeno, se v PC Generalni tovori izvajajo pretovorne manipulacije različnega blaga.

Pomembnejše blagovne skupine lahko razdelimo v nekaj ključnih skupin:

Izdelki in polizdelki iz jekla:

V to skupino spadajo predvsem polizdelki, namenjeni nadaljnji predelavi (surovo železo, profili, pločevina, žica v zavitkih, vezih ali paketih), in izdelki (cevi, konstrukcije in tirnice).

Izdelki iz barvnih kovin:

Pretovor aluminija v različnih oblikah (bloki aluminija, ingoti in palice).

Papir in celuloza:

Gre predvsem za papir v zvitkih ali na paletah, papir v balah in celulozno pulpo v vezih ali balah.

Tovor v vrečah:

Tovori v vrečah se delijo na dve skupini, in sicer na tovor v vrečah do 60 kg in tovor v vrečah (big-bag) od 600 kg do 1.500 kg. V teh so pakirani predvsem prehrambni izdelki (kava, ječmen in riž) in surovine za nadaljnjo obdelavo (PVC-granulat, gnojilo in cement).

Žive živali:

Predvsem govedo in drobnica.

Tovor v kartonih:

Podobno kot tovor v vrečah tudi tovor v kartonih delimo na dve skupini, in sicer prehrambne izdelke (sadje, zelenjava in zamrznjeni izdelki) in končne izdelke (bela tehnika, tobačni izdelki, tekstil in oprema za dom).

Razna delovna oprema in stroji:

V to skupino spadajo predvsem delovni stroji (nakladalci, tovornjaki, prikolice, viličarji in gradbena mehanizacija) in razne jeklene konstrukcije.

Pnevmatike:

18 Na PC Generalni tovori pretovarjajo pnevmatike različnih velikosti, namenjene tako osebnim kot gospodarskim vozilom ali gradbeni mehanizaciji.

Hlajeno blago:

V to skupino spadajo sadje (banane in citrusi), zelenjava (krompir in čebula), mlečni izdelki ter zamrznjeno meso in ribe.

Les:

V skupino lesa spadajo rezan les iglavcev in listavcev, raznolike lesene plošče (iverne in vezane plošče) in t. i. okrogel les (hlodovina in drogovi).

Projektni tovor:

Tovor, ki je velik, težak ali zunaj običajnih velikosti. Pri rokovanju zahteva specializiran transport, pretovorne manipulacije in opremo.

Nevarne snovi:

Nevarne snovi, ki se pretovarjajo na terminalu, so v različnih agregatnih stanjih in se delijo na lahko vnetljive snovi (bombaž) in razne snovi za nadaljnjo uporabo (kisline in topila). Pakirane so v različnih embalažah (vreče, sodi ali kovinski kontejnerji).

Pomožni material:

K pomožnemu materialu spadajo materiali, ki prispejo na terminal s tovorom oziroma so namenjeni za nadaljnjo uporabo pri pretovoru tovora. V to skupino spadajo najrazličnejše lesene ali jeklene podloge, palete, trakovi za pričvrščevanje, pokrovi, cerade in druga zaščitna oprema.

Tovor na paletah:

Na paletah se pretovarja tovor, ki je predhodno pakiran v kartonih, zvitkih ali vrečah. Tovor je na paleto pričvrščen s povezovalnimi trakovi ali zaščitno folijo.

Tovor v balah:

V balah se pretovarja predvsem papir, celulozno pulpo, začimbe in tekstil.

Tovor v sodih:

Na terminalu se v sodih pretovarja predvsem topila, barve in olja.

19 Omenjeno blago se pretovarja na različnih razdaljah in z različnimi prevoznimi sredstvi:

ladjami, vagoni, tovornjaki in kontejnerji. Poleg omenjenih pretovornih manipulacij na PC Generalni tovori izvajajo tudi dodatna dela na tovoru, kot so na primer paletiranje, ovijanje palet, sušenje, zaščita lesa in sanacija kave.

Vsi procesi pretovarjanja in skladiščenja generalnih tovorov so predpisani z vnajprej določenimi fazami načrtovanja, izvajanja in nadzora posamezne manipulacije oziroma storitve.

Udeleženci, ki sodelujejo pri storitvah, so odgovorni za kakovosten pretovor, skladiščenje in druge storitve z blagom, upoštevanje pravil varnega dela in za ustrezno ravnanje z okoljem.

Vse storitve pretovora in skladiščenja se izvajajo na osnovi predpisanih navodil in tehnoloških postopkov, s katerimi so seznanjeni vsi zaposleni. Med izvajanjem manipulacij morajo zaposleni delovati v skladu s predpisi, predvsem pa preventivno, da lahko preprečijo dogodke, ki bi povzročili škodo na tovoru ali v okolju in ogrožali zaposlene.

Glede na veliko raznolikost blagovnih skupin generalnih tovorov in specifičnih zahtev manipulacij in skladiščenja blaga so v nadaljnjih poglavjih opisane ključne blagovne skupine.

3.1. ŽELEZNI IZDELKI IN POLIZDELKI

Ključni železni izdelki in polizdelki, ki se pretovarjajo na PC Generalni tovori, imajo obliko pločevine v kolutih (tudi koils, angl. coil), ki jo je mogoče razdeliti na dve glavni skupini (Luka Koper, Manipulacija jeklenih kolutov, 2018):

₋ toplo valjano pločevino v kolutih, ki je kot polizdelek namenjena nadaljnji obdelavi in predelavi (teža posameznega tovorka v razponu od 15 do 30 ton) in

₋ hladno valjano pločevino v kolutih, ki je kot končni izdelek uporabljana predvsem v avtomobilski industriji (teža posameznega tovorka v razponu od 3 do 30 ton).

Pločevina, ki prihaja v Luko Koper, se preklada med različnimi transportnimi sredstvi (ladje, vagoni, tovornjaki in kontejnerji) in je lahko med prevozom naložena pokončno (odprtina koluta je v navpični smeri) ali leže (odprtina koluta je v vodoravni smeri). Pločevina v ležečem položaju je na vozilo oziroma kontejnersko enoto nameščena v prečni ali vzdolžni smeri glede na smer vožnje. Manipulacije pločevine v kolutih je mogoče izvesti z uporabo dvigal (ladijsko,

20 obalno ali avtodvigalo) in viličarjev. Za pretovor z dvigalom je treba na kavelj dvigala namestiti ustrezno orodje (Luka Koper, Manipulacija jeklenih kolutov, 2018):

₋ prijemalo za pokončno prijemanje (klešče),

₋ prijemalo za leže postavljene kolute,

₋ C-kljuko,

₋ sintetične pasove,

₋ jeklene pasove ali

₋ verige.

V večini primerov se pločevino v kolutih pretovarja s prijemali (s kleščami za navpični dvig) ali C-kljuko in sintetičnimi pasovi. Izjemoma je dovoljena uporaba jeklenih pletenic ali verige (le pri toplo valjani pločevini). Pri uporabi pasu ali verige je treba te na pregibih zavarovati z gumo med obešalom in robom tovora, da se ne poškodujejo ali odrgnejo. Z verigo je dovoljeno pretovarjati le debelejšo pločevino, ki ni tako občutljiva za poškodbe med pretovorom. Takšen pretovor je dovoljen tudi v primerih, ko uporabo navedene opreme potrdi naročnik.

Pretovorne manipulacije lahko potekajo v smeri ladja – skladišče – vozilo/vagon in obratno ter kontejner – skladišče – vozilo/vagon in obratno. Zaradi lažjih, varnejših in hitrejših manipulacij je tovor na transportnih sredstvih ali v skladiščih navadno naložen leže. Na vozilih je lahko tovor zložen vzdolžno ali prečno glede na smer vožnje.

Manipulacije so praviloma izvedene z viličarjem, na katerega je nameščen trn, namenjen varnemu rokovanju s pločevino v kolutih. Za nakladanje na transportna sredstva s strani se uporablja namenske nastavke za vilice, ki omogočajo nameščanje tovora vzdolžno glede na smer vožnje. Transportna sredstva morajo biti opremljena z jeklenimi podlogami ali utori, ki preprečujejo premike tovorka med vožnjo. Če je zaradi različnih omejitev delo z viličarjem onemogočeno, se lahko tovor preklada z dvigalom, ki je tudi glavno orodje za vse ladijske manipulacije. V tem primeru je treba uporabiti dvižno opremo ustrezne nosilnosti.

Tovor, ki je naložen pokončno, je mogoče prekladati le z dvigalom, na katerega je obešeno prijemalo za vpetje tovora. Ker se tovor na ladjo naklada samo leže, ga je pred odložitvijo v ladijsko skladišče treba obrniti za 90°. Pri vpenjanju tovorka s prijemali je pozornost treba nameniti pravilni namestitvi prijemala. Pravilno vpet in nameščen tovor dvigalist po znaku signalista previdno prenese na obračalno mizo, ki tovor zavrti za 90° in ga postavi v ležeči

21 položaj. Viličarist sname tovor z obračalne mize in ga prenese v skladišče ali odloži na vozilo.

Odlaganje tovora mora biti opravljeno previdno in počasi, da se ne poškoduje. Po opravljenih manipulacijah delavci s tovora snamejo vso prekladalno opremo in jo pospravijo na za to namenjeno mesto.

Pločevino se znotraj Luke Koper prevaža le od prostora za manipulacije do prostora za skladiščenja tovora in obratno. Tovor se prevaža na namenskih terminalskih prikolicah, na katerih so nameščene sedlaste podloge in hkrati lahko prevažajo 5 tovorkov v skupni teži do 65 ton. Voznik vlečnega vozila mora previdno upravljati s prevoznim sredstvom in vožnjo prilagoditi razmeram na poti. Upoštevati je treba nosilnost prikolice in preprečiti sunkovita speljevanja in zaviranja. Viličarist mora zagotoviti, da naložen tovor ne presega dovoljene nosilnosti in da je prikolica enakomerno obremenjena. Tovor je treba na prikolico začeti nalagati s sprednje strani glede na smer vožnje in končati na zadnjem delu.

Kolute pločevine se skladišči na tleh, in sicer na odprtih skladiščnih površinah, pod nadstreški ali v zaprtih skladiščih, odvisno od lastnosti tovora in zahtev naročnika. Ves tovor je treba primerno podložiti z lesenimi zagozdami, ki preprečujejo nenadzorovano premikanje tovorkov.

Posebej občutljive kolute pločevine je treba podložiti z lesenimi podlogami ali gumami.

Posebno pozornost se posveča največji dopustni obremenitvi talnih površin. Manjše kolute pločevine je dovoljeno skladiščiti v višino, težje pa v ustreznih razmakih, s čimer je dosežena manjša obremenitev tal.

Naslednja pomembna skupina železnih izdelkov, ki se pretovarjajo in skladiščijo na terminalu, so tirnice. Tirnice so kovinski elementi, ki se uporabljajo pri graditvi železniških prog. Na terminal so pripeljane z vagoni. Običajne dolžine tirnic, ki jih pretovarjajo v Luki Koper, so 18 m, 25 m in 36 m. Pretovorne manipulacije tirnic izvajajo na dveh lokacijah v bližini obale, skladiščene pa so na odprtih površinah neposredno v zaledju priveznih mest. Najpogosteje se izvajajo manipulacije posameznih tirnic, zelo redko pa manipulacije tirnic v vezih. Glede na tip tirnic in vrsto povezave se za njihovo zapenjanje uporablja več vrst klešč. Za razkladanje z vagonov se lahko uporabi viličar, dvigalo ali kontejnerski manipulator. Ne glede na uporabljeno tehnologijo je pomembno, da so tirnice pri prenosu v težišču, saj se je le tako mogoče izogniti nagibanju in nato zdrsu tovora. Ob uporabi kontejnerskega manipulatorja se na prijemalo namesti dvižno opremo za zapenjanje tirnic. Vožnja in prenos tirnic morata biti umirjena, brez naglih pospeševanj in zaviranj. Med skladiščenjem morajo biti ustrezno

22 podložene in zložene na ravni površini. Vsaka posamezna vrsta tirnic je podložena z lesenimi podlogami iste višine, ki so zložene natančno ena nad drugo. Nepravilna namestitev podlog lahko privede do deformacije in poškodbe tirnic. Za njihov prenos v ladijsko skladišče se uporabljajo avtodvigala, ki se obračajo okoli svoje osi. Pred začetkom manipulacij zaposleni na tirnice zapnejo ustrezno dvižno opremo, dvigalist previdno prenese tovor v ladijsko skladišče in ga odloži na predvideno mesto. Delavci odpnejo dvižno opremo in poravnajo tirnice.

3.2. LES

Za Luko Koper so značilne ugodne podnebne razmere, ki omogočajo vzpostavitev konkurenčne prednosti pri pretovoru lesa pred ostalimi severnojadranskimi pristanišči.

Omogočajo namreč idealne pogoje za naravno sušenje lesa v pristanišču in posledično boljšo kakovost lesa. Pri povečevanju količine pretovora lesa pomembno vlogo igra strokovna usposobljenost zaposlenih na Terminalu lesa. Poleg pretovora in sušenja lesa na terminalu omogočajo široko ponudbo dodatnih storitev, da les dodatno obdelajo, pakirajo, markirajo in sortirajo. Dodatne storitve, ki jih ponujajo na terminalu, so:

₋ letvičenje, paketiranje, vezanje in čeljenje lesa,

₋ označevanje lesa,

₋ sortiranje in pakiranje,

₋ zaščita lesa pred plesnijo in škodljivci,

₋ sušenje lesa v sušilnici ter

₋ polnjenje in praznjenje kontejnerjev.

Poleg prej naštetih dodatnih storitev na terminalu izvajajo tudi barvanje čel paketov lesa, kar služi predvsem za označevanje naročil, varovanje pred vremenskimi vplivi, preprečevanje pojava lesnih gob in za druge zahteve lastnika tovora. Barvanje lesa se lahko izvaja le v odprtih ali nadkritih skladiščih. Terminal v okviru svoje dejavnosti organizira tudi obdelavo in predelavo rezanega lesa na namenskih obdelovalnih in transportnih linijah. Za namene nadaljnjega skladiščenja, transporta in uporabe rezanega lesa v industriji, gradbeništvu ali za druge namene naročniki zahtevajo ustrezno oblikovane in trdno pakirane pakete lesa, kar je mogoče doseči na liniji za čeljeje in vezanje.

23 Terminal je opremljen z odprtimi in pokritimi površinami, v katerih skladiščijo rezan les oziroma pakete lesa. Skladišča so namenska za posamezno vrsto in kakovost lesa. Les v Luko Koper prihaja z vagoni ali tovornjaki in se po razkladnju skladišči v nadkritih oziroma odprtih skladiščnih površinah.

Prevoz paketov lesa od skladišča do ladje in obratno se izvaja z uporabo viličarja in prikolice z vlečnim vozilom oziroma traktorjem. Viličarist zajame pakete v skladovnici lesa in jih zlaga na prikolico. Manipulacije in nakladanje na viličar in/ali prikolico so pogojeni z nosilnostjo izbrane manipulacijske opreme. Pred uporabo transportne prikolice se mora voznik prepričati

Prevoz paketov lesa od skladišča do ladje in obratno se izvaja z uporabo viličarja in prikolice z vlečnim vozilom oziroma traktorjem. Viličarist zajame pakete v skladovnici lesa in jih zlaga na prikolico. Manipulacije in nakladanje na viličar in/ali prikolico so pogojeni z nosilnostjo izbrane manipulacijske opreme. Pred uporabo transportne prikolice se mora voznik prepričati