• Rezultati Niso Bili Najdeni

Tondach postavke popisa del

In document DAVID MIHELIČ (Strani 31-0)

5 PREGLED OBSTOJEČEGA STANJA

5.2 Tondach postavke popisa del

Mihelič, D. 2022. Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela. 19

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

.

5.2 Tondach postavke popisa del

Tondachima za svojo kritino že izdelanepopise del.Izdelanihima 16 primerov (za različne kritine) popisov del. V vsakem od primerov je različno število postavk, odvisno od kritine. Narejene popise dela ima za naslednjestrešnike:Saturn, Plan30,Figaro deluxe, Plan18,Bobrovec, Zareznibobrovec, Vlečni zareznik, Bravura, Jupiter, Wiener norma, Fidelio, Sulm, Venera, Mediteran plus in A11.

Popisje sestavljen izštevilapostavk, postavke in njenega opisa. Včetrtemstolpcu je količina, sledi cena in na koncu vrednost. Nekatere postavke so razdeljene na več možnosti (a, b ,c).

Slika 10: Tondachov popis dela [11]

Pri Obrtni zbornici je za posamezen izdelek zapisano in opisano bolj splošnokot pri Tondachovem popisu del, ki je prilagojen samo njihovim izdelkom in po njihovih zahtevah. Pri Obrtni zbornici imajo razdeljeno na več različnih pokrivanj z različnimi pritrdilnimi sredstvi in vključenimi zaključki pri različnem izdelku, ki potem definirajo ceno izdelka. Upoštevajo tudi delo človeka in njegovega pomočnika. Razdeljenaimajo tudirazlična pokrivanjazizdelkom. PriTondachu paimajo narejenpopis za vsako različno pokrivanje posebej, pravtako za zaključke in vseostalo. Priobrtnizborniciupoštevajo večparametrov skupaj v tabeli, ki potem definirajo ceno, pri Tondachu pa vsak parameter posebej in mu določijo ceno.

Mihelič, D. 2022. Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela.

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

.

KONCEPT PARAMETRIZACIJE POPISOV DEL

Standardizacija popisa del pomeni postavitev pravil, ki se jih morajo držati njihovi izdelovalci. Zelo pomembno je narediti kakovosten popis del in predračun, da od končne cene čim manj odstopamo.

Pomembno je, da zajamemo vsa področja in količine, ki so zahtevana v projektu objekta. S kakovostnim popisom del prikažemo investitorju natančen opis del, potrebnih za gradnjo objekta. S suverenim popisom del lažje dobimo posel. Pri slabem popisu del lahko nastane problem z naročnikom, saj mu je treba zaračunatiprevečalipremalo, karje zelo slabo za nas. Projektantskipopis delzajema obrtniška in gradbena dela, kot so zemeljska dela, tesarska dela ali krovska dela. [8], [9]

Poznamo tri različna določila pravila standardizacije:

- vsebinska, - organizacijska in - sistemska.

Obliko popisov del zaradi izmenjave podatkov določajo sistemska pravila, strukturo popisov del določajo organizacijska pravila, vsebinska pravila pa določajo, kakšna vsebina in kateri podatki naj bodo v postavkah popisa.

Poznamo dva koncepta, ki opišeta vsebinska pravila, in sicer novi − »tabele parametrov« − in obstoječi

−»seznamstandardnih postavk«. Prvi koncept oblikujemo tako, da za vsako vrsto del oblikujemo tabelo, v kateri so standardni zapisi postavk. Drugi pa je končni seznam postavk, pri katerih so opisani dogovorjeni parametri. [8], [9]

6.1 Tabele parametrov

Opredeljene so po vrstah del, kot so krovska dela, kleparska dela, zemeljska dela itd. Sestavljene pa so tako, da so vvrsticah navedenipodrobnejšipostopkioziroma tehnologije dela (npr. izdelava opaža AB-temeljev, AB-plošče, AB-stene), iz katerih tvorimo postavke. Parametre postavk vpišemo v stolpec (npr.

geometrija, material, transport). V vsakem stolpcu je lahko samo en parameter. Pomemben je tudi vrstni red parametrov, saj so pomembni za opis. Poznamo nujne in pojasnjevalne parametre. Pojasnjevalni določajo tehnologijo in so nujniza natančno določitevcene. Nujniso odvisniod tehnologije, kijo izbere ponudnik. Izdelovalec popisa predvidi tudi tehnologijo, saj vpliva na ceno. Vpisati moramo vse parametre, sajlahko tako naročnik za lažjo odločitevprimerja ponudbe med sabo. Cene standardnih postavk iz različnih projektov se ne da medsebojno primerjati brez pojasnjevalnih parametrov. Na primer, če pri pokrivanju strehe ni omogočen dostop s teleskopskim viličarjem ali avtodvigalom, v drugem primeru pa je omogočen, bo cena različna, saj bodo brez dostopa mehanizacije morali nositi strešnike ročno in bopokrivanje trajalo dlje časa,tudiče gre za isti naklon in kvadraturo strehe. Tabela je sestavljena tako, da ima strukturo stolpcev in vrstic, ki je organizirana, da daje informacije v horizontalni smeri, od leve proti desni, uporabnik izbira vrednosti parametrov. Vrednosti parametrov je treba določiti za vsak parameter, tako se popisovalcu vnaprej določijo možnosti izbire. Popisovalec za vsak parameter izbere vrednost izbranega parametra. To pomeni standardizacijo vsebine popisov. [9], [10]

Mihelič, D. 2022. Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela. 21

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

.

Spodnja tabela prikazuje grob primer parametrov za krovska dela. Sestavljena je iz osmih stolpcev, kar pomeni osem parametrov. Tako dobimo sestavljen popis del iz tabele parametrov. Ta tabela je bolj usmerjena na proizvajalce kritin in njihove medsebojne razlike, kako izbrati ustrezno kritino za svoj objekt.

Preglednica 1:Primer razdelitve parametrov za ravno streho(David Mihelič, 2021)

6.2 Seznam standardnih postavk

Seznamstandardnih postavkje izpeljan iztabele parametrov. Tukajimamo že izdelano idejo končnih parametrov. Je najbolj razširjen seznam v Sloveniji. Postavke so neomejene, saj spreminjamo samo po en parameter. Šibkostseznama standardnih postavkje nepregledno in zahtevno vzdrževanje, sajimamo za določene postavke zelo veliko parametrov, kar je velik obseg, in ko je potrebno dodati ali spremeniti kakšnega od parametrov, hitro nastane problem. Največji problem je obseg parametrov, vendar če zmanjšamo njihovo število, ses temzmanjšatudinatančnost, prigradbenihprojektihpa potrebujemo čim bolj natančen popis del.

Seznam standardnih postavk je namenjen uporabnikom, ki niso iz gradbene stroke, za lažjo predstavo o ceni določenega gradbenega dela. Za najbolj optimalno ceno potrebujemo izkušenega strokovnjaka s področjastroškovnega inženiringa, ki ima projektna in tehnološka znanja.Strokovnjaku predstavimo vse parametre, vključno z dopolnilnimi, saj so ključni za določitev končne cene. Za tak primer je bolj primerna tabela parametrov. [9], [10]

Seznam standardnih postavk lahko opremimo z okvirnimi cenami. Določimo samo najvišjo in najnižjo ceno, sajvmesnih ne moremo določiti, kerso za to potrebni dopolnilni parametri.Tako lahko naročnik primerja le ti dve ceni.

22

7

Mihelič, D. 2022. Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela.

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

.

Slika 11 : Seznam standardnih postavk [9]

PRIMER POSKUSA PARAMETRIZACIJE POSTAVK ZA KROVSKA DELA

Ko smo spoznali teoretični del parametrizacije postavk, smo se lotili raziskovalnega dela diplomske naloge. Za določeno postavko smo določili parametre njihove vrednosti.

Vsaka postavka ima različne in različno število parametrov, ki jo opredeljujejo. Sestavne dele postavk moramo izbrati premišljeno in v pravilnem vrstnem redu, da tvorijo strokovno in smiselno postavko.

Osredotočili smo se izključno na krovska dela in zaključke krovskih del (kleparska dela). Upoštevali smo nekaj parametrov, ki vplivajo na ceno izdelka in opisujejo izdelek. Ker je zelo malo popisov del za krovska dela in si z njimi nismo mogli veliko pomagati, smo se postavili v vlogo projektanta, ki na enostaven načinrazložiin pokažepostavke investitorju. Nismo upoštevali vseh parametrov, saj bi bil prevelik obseg za to diplomsko nalogo. Izdelali smo postavke za ravne strehe, položne strehe in strme strehe. Pri vsaki od teh smo izbrali tri proizvajalce kritin in iz njih naredili popise del.

Mihelič, D. 2022. Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela. 23

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

.

Preglednica 2: Parametri, ki vplivajo na ceno (David Mihelič, 2021)

Krovni

material Proizvajalec Proizvodi Barve Opis

kritine Uporaba Zaključki

Osredotočili smo se na spodaj naštete parametre, ki vplivajo na ceno kritine. Parametri se razlikujejo pri vsakem proizvajalcu. Predstavili smo primer za ravno streho od proizvajalca Sika:

- krovni material (npr. PVC-folija), - proizvajalec (npr. Sika),

- proizvodi (izdelki, ki jih ponujajo) - barve,

- opis kritine (pozitivne lastnosti in razlika od ostalih sistemov).

- vgradnja/uporaba (kako je sistem pritrjen), - zaključki(kleparska dela v večini),

7.1 Določitev parametrov

Parametre smo določili na podlagi teorije izprvega dela diplomske naloge in s pomočjo izkušenega krovskega delavca. Spodaj je primer preglednice, ki smo ji določili parametre ter njihove vrednosti.

Preglednica 3: Primer parametrizacije za PVC-folije (BAUDER) (David Mihelič, 2021)

Tako izgleda primer poskusa za parametrizacijo pri krovskih delih za ravno streho. Ta konkretni primer se nanaša na Bouder-folijo (pvc-folije). Kot vidimo, ima Bouder tri različne sisteme, ki se med seboj razlikujejo v tem, da je v nekaterih primerih folija armirana s sintetično tkanino, ali je odporna na vraščanje korenin ali je bolj raztegljiva in primerna za zaključke. Naslednji parameter je barva, ki se prav tako razlikuje; v nekaterih sistemih lahko izbiramo poljubno barvo, v nekaterih je na voljo samo ena barva; barva prav tako vpliva na ceno. Sledi debelina, ki zelo vpliva na ceno izdelka. Na voljo je v različnih debelinah za različne nosilnosti ali različne namene. Opis sistemov nam pove, v čem se razlikujejo sistemiin čemu so namenjeni. Uporabanampove, s čimpritrdimo folijo. Na koncu sledijo še zaključki.

Mihelič, D. 2022. Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela. 24

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

.

V naslednji tabeli je poskus primera parametrizacije za bitumen od proizvajalca Fragmat, ki ponuja 16 različnih sistemov. Lahko jih dobimo v različnih barvah, nekateri pa so samo v eni barvi. Za osnovne barve ni potrebno doplačati, če pa želimo kakšno drugo barvo, pa je potrebno doplačilo. Na voljo so različne debeline in uporabe. Nekatere varimo z ognjem ali vročim zrakom, druge pa lepimo. Za zaključke moramo poskrbeti sami v specializiranih trgovinah.

Preglednica 4: Primer parametrizacije za bitumen (FRAGMAT), (David Mihelič, 2021)

Pri Metrapanu smo pripravili poskus primera parametrizacije za primer pločevine. Ponuja nam osem sistemov za različne namene. Na voljo imamo različne materiale izolacije in različne debeline izolacij.

Imamo možnost oblike kritine v obliki strešnikov ali običajno trapezno obliko. Pritrdi se kritino z jahači in vijaki. Na ceno izdelka najbolj vpliva izbira sistema in materiala ter debelina toplotne izolacije.

Preglednica 5: Primer parametrizacije za pločevino (METRAPAN), (David Mihelič, 2021)

Pri Tondachu imajo na razpolago veliko različnih oblik strešnikov in različne barve. Gre za glinen strešnik. Spodaj prikazan sistem Saturn se uporablja za položne strehe, saj je priporočeno pokrivanje do 17 stopinj. Na voljo so tri različna pokrivanja: brez sekundarne kritine, s sekundarno kritino in s sekundarno kritino s povečanimi zahtevami. Nato sledi še pomemben podatek, ki zelo vpliva na ceno, in sicer poraba strešnika na kvadratni meter. V primeru da imamo strešnik, ki je majhen, bo potrebno veliko strešnikov za pokritje enega kvadratnega metra, kar pomeni tudi, da bo pokrivanje dolgotrajno in tudi transport bo lahko zaradi tega dražji.

Mihelič, D. 2022. Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela. 25

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

.

Preglednica 6: Primer parametrizacije za poševne strehe (TONDACH) (David Mihelič, 2021)

Pri spodnji sliki gre za betonski strešnik izvajalca Creaton, ki ponuja veliko različnih oblik in barv strešnikov. Med sebojse razlikujejo po dolžiniin širini, kar pomeni, da je različna tudiporaba na en kvadratni meter. Pri Creatonu se dobitudi nekaj zaključkov, kot so slemenjaki, krajniki, odduhi itd.

Preglednica 7: Primer parametrizacije za poševne strehe (CREATON) (David Mihelič, 2021)

7.2 Predstavitev kriterijev

Odločili smo se, da bomo predstavili nekaj razlik med ponudniki, ki še do sedaj niso bili omenjeni in prav tako sodijo med pomembne dejavnike za odločitev končnega ponudnika. Sestavili smo jih na osnovi izkušenj krovcev in kleparjev.

Spodnja tabela prikazuje kriterije ponudnikov folij za ravne strehe, in sicer za PVC-folije. Za prvi kriterij smo izbrali prodajno mrežo, oziroma koliko ima določen ponudnik zalog PVC-folij v različnih trgovinah in če so materiali hitro dobavljivi (kratki dobavni roki). Po nekajmesečnem delu v srednjevelikem podjetju opažamo, da se investitorji odločajo za materiale, barve, oblike itd., ki so na zalogi ali imajo kratke dobavne roke, posebej sedaj v COVID-situaciji. Poleg tega so se cene materialov znatno povišale.

Za drugi kriterij smo vzeli tehnično podporo, kar v praksi pomeni, da pride strokovni delavec na objekt in zadeve razložiali zriše.V večini primerov gre za detajle ali zaključke. Za zadnji kriterij smo vzeli še ceno, ki je najpogosteje glavni kriterij.

Preglednica 8: Kriteriji ravnih streh (PVC-folije), (David Mihelič, 2021)

Proizvajalec

Mihelič, D. 2022. Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela. 26

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

.

Spodnja tabela prikazuje kriterije proizvajalcevpoševnih streh. Za prvi kriterij smo izbrali garancijo, saj igra veliko vlogo pri izbiri proizvajalca. Drugi kriterij so oblike in barve. Pri delu opažamo, da igrajo veliko vlogo arhitektiin investitorji, kiizbirajo veliko različnih oblikin barv. Za zadnjikriterij smo vzeli poreklo, sajse veliko investitorjev se odloča, da podpirajo slovenske izdelke.

Preglednica 9: Kriteriji poševnih streh, (David Mihelič, 2021)

Proizvajalec (Poševna

streha) Garancija Oblike in barve Poreklo

TONDACH 33 let veliko izbire tuj proizvod

CREATON 50 let veliko izbire tuj proizvod

BRAMAC 30 let malo izbire slovenski proizvod

Mihelič, D. 2022. Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela. 27

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

.

8 ZAKLJUČEK

V diplomski nalogi smo obravnavali področje krovskih del. Naredili smo osnovo za nov način standardizacije. Treba bi bilo dodati in pregledati še veliko stvari, da bi lahko v naslednjem koraku naredili prehod na BIM-vodenje in spremljavo projekta. Ugotovili smo, da v Sloveniji za krovska in tudi mnoga druga dela ni standarda, kar je problem za investitorje pri izbiri ugodne ponudbe, saj se med seboj lahko zelo razlikujejo in investitor težko primerja ponudbe med sabo. Pomagamo si lahko s cenikom Obrtne zbornice Slovenije, vendar da bi ga pretvorili v popis del, je potrebnega še veliko dela.

Država bi morala podpirati standardizacijo popisov s strokovnega, finančnega in organizacijskega vidika.

Mihelič, D. 2022. Izhodišča za parametrizacijo standardiziranih postavk za krovska dela. 28

Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

.

VIRI

[1] Pšunder, M., Klanšek, U., Šuman, N., 2009, Gradbeno poslovanje, Maribor, Fakulteta za gradbeništvo.

[2] Pšunder, M., 2008, 3. dopolnjena izdaja, Ekonomika gradbene proizvodnje, Maribor, Fakulteta za gradbeništvo.

[3] Pšunder, M., Klanšek, U., Šuman, N., 2008, Organizacija grajenja, Maribor, Fakulteta za gradbeništvo.

[4] Žemva, Š., 2010, 2. dopolnjena izdaja, Gradbene kalkulacije z osnovami operativnega planiranja in obračunom gradnje objektov, Ljubljana, Center za poslovno usposabljanje: 672 str.

[5] Kristl, Ž., 2011, Stavbarstvo skripta, Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.

[6] Topdom, 2012, Katalog streh, Ljubljana. ,https://topdom.si/(Pridobljeno 5. 7. 2021.) : 76 str.

[7] Nekrep, E., 2005, Strehe, Ljubljana, Obrtna zbornica Slovenije: 316 str.

[8] Štajerski inženiring,http://www.stajerski-inz.si/ (Pridobljeno 5. 7. 2021.)

[9] Troha, B., 2015, Koncepti standardizacije popisov del v vsebinskem smislu. 12. Slovenski kongres o cestah in prometu. Portorož, 22.−23. april 2015.

[10] Troha, B., 2015, Sandardizacija popisov del v predračunu kot osnovi za investicijsko oceno projekta. 12. Slovenski kongres o cestah in prometu. Portorož, 22.−23. april 2015.

[11] Tondach, https://www.wienerberger.si/orodja-in-tehnicna-podpora/prenosi-download/popisi-del.html (Pridobljeno 5. 7. 2021.)

[12] Muhalič, E., 2007, Kleparsko-krovska dela. Normativi in pravila, Ljubljana, Obrtna zbornica Ljubljana: 72 str.

[13] Mojmojster, https://www.mojmojster.net/revija/krovec_krovstvo, (Pridobljeno 5. 7. 2021.)

In document DAVID MIHELIČ (Strani 31-0)