• Rezultati Niso Bili Najdeni

8. ARHIVSKO GRADIVO ZA OBČINO SLOVENJ GRADEC

8.1. Uprava:

SI_PAM/0316 Mestni ljudski odbor Slovenj Gradec, 1945-1955 (Fond/zbirka).

Vsebuje zapisnike sej IO MLO Slovenj Gradec 1945-1949, sej zbora volilcev 1953-1954, sej sveta za gospodarstvo 1955; spisi 1946-1955; odločbe in dopisi narodne imovine 1946;

finančne in davčne zadeve 1946-1955; krajevni samoprispevek 1950-1952; gradbena dovoljena 1950-1955; obrtna dovoljenja 1953-1954; najemne pogodbe za občinske pisarniške prostore 1948; seznam zaposlenih uslužbencev MLO v letu 1954; matična knjiga uslužbencev MLO 1945-1949; volilni imeniki 1950; bilance gospodarskih podjetij 1952-1953; zaključni računi MLO 1947-1952; kazala k delovodniku 1946-1952; delovodnik 1946-1954; spisovni seznam zadev 1954-1955. Obsega 49 škatel in 8 knjig.41

SI_PAM/0006 Mestna občina Slovenj Gradec, 1850-1945 (Fond/zbirka).

Obrtno združenje: zapisniki sej obrtnikov 1888-1925, pravila združenja 1922-1935, spisi 1897-1938, učne pogodbe za vajence 1929-1935; vodovodni projekt občine Slovenj Gradec 1904-1913; kronika banovinskih kmetijsko-gospodinjskih tečajev 1936-1939; zadeve v zvezi s hranilnico dravske banovine 1926-1939; odlok o sejmih 1910-1936; gradbene zadeve 1921-1928; občinska lovišča 1898-1940; protokoli mestnega sveta 1899-1904; zapisniki sej 1897-1925; predpisi o požarni varnosti 1868; letni računi s prilogami 1877, 1888; priloge k letnemu obračunu 1897-1905; statistika 1932; seznam posestnikov; občinski uslužbenci 1934-1940;

prijava prebivalstva; zadeve v zvezi z javnim kopališčem 1938; splošna korespondenca 1850-1940; zapisniki županske zveze 1938-1939; kronika občine Slovenj Gradec; register umrlih - kazalo 1939; kazenski register 1899-1946; register izdanih domovnic 1894-1939; prijavno-odjavna knjiga; poštna knjiga 1941-1945; načrti za klavnico in gasilski dom 1941-1942;

indeksi: k sejnim zapisnikom 1919-1940, k izdanim domovnicam 1894, splošni 1941-1942;

delovodniki 1910-1943; zapisniki sej občinskega sveta 1919-1940. Obsega 11 škatel in 5 knjig.42

SI_PAM/0449 Zavod za statistiko in evidenco Ljudske republike Slovenije za Maribor, Mursko Soboto, Ptuj in Slovenj Gradec, 1943-1968 (Fond/zbirka).

Statistična poročila in popisi o: industrijskih in obrtnih podjetjih 1945-1965, gibanju in socialni strukturi prebivalstva 1947-1968, preskrbi prebivalstva 1945-1951, šolah in zaposlenih v šolstvu 1951-1964, osebnih dohodkih in zaposlenih v delovnih organizacijah 1947-1964, kmetijstvu in živinoreji 1945-1964, družbenem bruto produktu in narodnem

41 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=42557. (Dostopno: 28. 12. 2021).

42 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=42199. (Dostopno: 28. 12. 2021).

19

dohodku 1949-1963, stanovanjskem področju 1949-1964, zgradbah in številčenju zgradb 1948-1963, področju komunale 1948-1963, gostinsko-turistični dejavnosti 1946-1965, prometu in prevoznih sredstvih 1948-1964, trgovini 1946-1965, cenah prodajnih artiklov 1945-1954, naseljih in ulicah 1946-1959, energetiki in porabi energije 1946-1951, gozdarstvu, lovu in ribolovu 1945-1964, zadrugah in kreditnih ustanovah 1945-1946, gradbeni dejavnosti 1947-1963, športu in kulturi 1951-1964, volitvah v odbore in svete 1952-1964. Obsega 1050 škatel.43

SI_PAM/0565 Davčna uprava Republike Slovenije Davčni urad Maribor Izpostava Slovenj Gradec, 1956-1980 (Fond/zbirka).

Kupne, menjalne, izročilne, darilne pogodbe, sklepi o dedovanju 1956-1980. Obsega 41 škatel.44

SI_PAM/0448 Okrajna komisija za vojno škodo Slovenj Gradec, 1945-1946 (Fond/zbirka).

Prijave vojne škode 1945-1946; registri A in B popisa vojne škode na kulturnozgodovinskih predmetih; popisi premičnin po k. o.; izkazi zemljišč po k. o. 1945. Obsega 73 škatel.45

SI_PAM/0610 Samoupravne interesne skupnosti Slovenj Gradec, 1967-1991 (Fond/zbirka).

Zapisniki sej in skupščin ter delovno gradivo (programi dela, poročila in dopisi): Temeljne izobraževalne skupnosti 1967-1975, Občinske izobraževalne skupnosti 1975-1985, Občinske skupnosti otroškega varstva 1975-1988, Občinske skupnosti za socialno varstvo 1975-1988, Občinske skupnosti za zdravstveno varstvo 1982-1989, Skupne službe SIS Slovenj Gradec 1977-1988, OO ZKS 1980-1988; računski zaključki in finančna poročila: posameznih interesnih skupnosti 1967-1985, Počitniškega doma za otroke Fiesa 1974-1979;

organizacijska poročila Temeljne in Občinske izobraževalne skupnosti (statistični podatki o vzgojno-izobraževalnih ustanovah) 1967-1986; dopisi 1967-1991. Obsega 31 škatel.46 8.2. Pravosodje

SI_PAM/0641 Okrajno sodišče Slovenj Gradec, 1790-1978 (Fond/zbirka).

Spisi: gospoščinskih sodišč in magistratov 1790-1850, predsedstveni spisi Praes, II, A (normalije) 1851-1914, zapuščinski D, IV, A, O 1851-1945, kazenski U, Z 1915-1919, kazenski Ks/K 1955–1971, kazenski proti mladoletnikom Ksm/Km 1954-1971, pravdni T, G, P 1946-1978, sodnih depozitov 1850-1898, zemljiškoknjižni z operati o naložbi nove

43 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=42747. (Dostopno: 28. 12 .2021).

44 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=42720. (Dostopno: 28. 12. 2021).

45 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=42729. (Dostopno: 28. 12. 2021).

46 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=42765. (Dostopno: 21. 12. 2021).

20

zemljiške knjige 1885-1895, zbirka zemljiškoknjižnih listin 1851-1945, varstveni P, S 1898-1945, izvršilni E, I 1933-1898-1945, menični protesti 1877-1896, razglasitveni Ok, R, I R 1946-1969, zaplembni Zp, I 1946-1958; vpisniki: kazenski Ks/K 1954-1956, 1958-1962, 1965-1971, Ksm 1968, varstveni P 1898-1945, pravdni 1946-1978, sirotinske knjige 1851-1933, civilni vložni protokoli 1850-1886, registraturni protokoli preiskovalnega sodišča 1856-1870 z indeksi, protokol testamentov 1850; imeniki: varstveni P, S 1933-1943, pravdni G, P, Pl 1950-1. Obsega 1123 škatel in 97 knjig.47

SI_PAM/1990 Temeljno sodišče Maribor - enota Slovenj Gradec, 1979-1991 (Fond/zbirka).

Spisi: pravdni P 1979-1985; vpisniki: pravdni P 1979-1985; imeniki: pravdni P 1979-1991 (do leta 1982 del imenika, ki je v fondu Okrajno sodišče Slovenj Gradec). Obsega 149 škatel.48

SI_PAM/0726 Občinsko javno tožilstvo Slovenj Gradec, 1947-1980 (Fond/zbirka).

Spisi: kazenski K, I, Ir Kts, Kt, B 1949-1979, splošnega nadzora ON, ONR 1947-1954, civilni G, Gr 1949-1955, tožilske uprave A 1949-1979, zaupni in strogo zaupni Pov in S Pov 1948-1978, računovodski R 1960-1948-1978, prekrškov Ut 1974-1948-1978, splošni kazenski Ktr 1955-1948-1978, kazenski mladoletnikov Ktm 1960-1978, kazenski neznanih storilcev Ktn 1968-1973, okrožnice 1952-1968, sodbe in sklepi Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu ter Vrhovnega sodišča 1953-1974, poročila, operativna poročila, statistika 1950-1978; vpisniki: kazenski Kts, Kt, Ktm, Ktr, Ir 1947-1979, civilni Gt 1961, prekrškov Ut 1961-1979, zaupni in strogo zaupni Pov in S Pov 1949-1954, 1970-1975; indeksi: obdolžencev 1963-1976, oškodovancev 1961-1980, mladoletnikov 1960-1978, kazenski K, Ir, B, Kts 1948-1962, zaupni Pov 1947-1951. Obsega 192 škatel in 52 knjig.49

SI_PAM/0734 Družbeni pravobranilec samoupravljanja Slovenj Gradec, 1975-1993 (Fond/zbirka).

Spisovno gradivo: spisi po delovodniku 1975-1985, zadev VZ 1986-1993, uradni zaznamki 1975-1991, statistična poročila 1981-1988, odločbe sodišč združenega dela 1982-1986, seznam podjetij, vpisanih v sodni register 1991, 1993, sklepi organizacij združenega dela 1986-1990; evidence: delovodniki 1976-1977, 1983-1984, splošni vpisnik 1985, vpisnik VZ 1985, vpisnik UZ 1985, kartotečno kazalo 1976-1993. Obsega 43 škatel.50

SI_PAM/0569 Občinski sodnik za prekrške Slovenj Gradec, 1952-1955 (Fond/zbirka).

47 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=42780. (Dostopno: 21. 12. 2021).

48 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=1910015. (Dostopno: 21. 12. 2021).

49 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=42795. (Dostopno: 21. 12. 2021).

50 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=42805. (Dostopno: 21. 12. 2021).

21

Vpisniki Uk 1952-1955, indeks 1955; registri obsojencev za prekrške 1952–1955. Obsega 1 škatlo in 6 knjig.51

8.3. Vzgoja in izobraževanje

SI_PAM/1966 Glasbena šola Slovenj Gradec, 1953-1990 (Fond/zbirka).

Odločba o ustanovitvi šole 1953, letni delovni načrti 1973 - 1990, kronika 1953 - 1990, zapisniki učiteljskega zbora 1986, 1990, zapisniki letnih izpitov 1962 - 1990, poročila 1973 - 1984, evidence učencev 1975/76, 1978-81, matični listi učencev. Obsega 5 škatel. 52

SI_PAM/1424 Delavska univerza Slovenj Gradec, 1966-1991 (Fond/zbirka).

Dnevniki različnih srednjih in osnovnih šol 1966-1991; zaključni izpiti 1974-1981; indeksi za posamezne učence; matični listi učencev 1966-1986; predmetniki. Obsega 28 škatel.53

8.4. Znanost in kulture, rekracija in informiranje

SI_PAM/1970 Koroški pokrajinski muzej, 1981-2004 (Fond/zbirka).

Zapisniki 1981-2004; poročila 1992-2004; programi dela in finančni načrti 1990-2004;

pogodbe, dogovori, sklepi 2000-2004; prejeta in poslana pošta ter delovodniki 1983-2004;

spominski park Poljana 1983-1985; arheološka izkopavanja 1999-2002. Obsega 23 škatel.54 8.5. Zdravstvo in socialno varstvo

SI_PAM/1891 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, 1898-1980 (Fond/zbirka).

Matične knjige, zdravstvene knjige, indeksi k matičnim knjigam 1898-1945; operacijski protokol 1942-1945; popisi bolezni internega oddelka 1947-1967, 1971-1980, splošnega oddelka 1953-1958, kirurškega oddelka 1958-1966, otroškega oddelka 1958-1975 in indeksi za popise bolezni 1932, 1942-1943, 1945, 1961-1966, 1971; imeniki k zdravniškim knjigam internega oddelka 1937-1956; zdravniške knjige infekcijskega oddelka 1937-1955; bolniške knjige medicinskega oddelka 1944-1954. Obsega 581 škatel in 115 knjig.55

8.6.Gospodarstvo in bančništvo

SI_PAM/1165 Obrtna zadruga Obrtna Slovenj Gradec, 1977-1994 (Fond/zbirka).

Ustanovitveni akti 1977; statut 1978-1983; samoupravni sporazumi 1978; zaključni računi 1978-1994; gradbeni načrti 1980; zapisniki: skupščine zadruge 1986-1991, zadružnega sveta 1986-1991, občnega zbora 1992-1994. Obsega 13 škatel.56

SI_PAM/1092 Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, 1953-1968 (Fond/zbirka).

51 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=42886. (Dostopno: 21. 12. 2021).

52 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=1550207. (Dostopno: 28. 12. 2021).

53 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43057. (Dostopno: 28.12. 2021).

54 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=1608996. (Dostopno: 28. 12. 2021).

55 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43077. (Dostopno: 28. 12. 2021).

56 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43077. (Dostopno: 28. 12. 2021).

22

Sečna dovoljenja 1953; zapisniki logarjev 1954-1955; finančna dokumentacija 1954-1968.

Obsega 2 škatli.57

SI_PAM/1009 Elektro Slovenj Gradec, 1937-1952 (Fond/zbirka).

Načrti daljnovoda Velenje-Mežica 1937; korespondenca 1937-1952. Obsega 3 škatle.58 SI_PAM/1093 Tovarna usnja Slovenj Gradec, 1934-1985 (Fond/zbirka).

radbeni načrti 1949-1975; zapisniki: delavskega sveta 1982, upravnega odbora 1952-1969, strokovnega sveta 1960-1983; zaključni računi 1952-1976; gospodarski načrti 1963-1977; korespondenca 1971-1982; poslovna poročila1973-1982. Obsega 125 škatel.59

SI_PAM/1898 Lesna pohištvo Slovenj Gradec, 1961-2006 (Fond/zbirka).

Zapisniki delavskega sveta in sindikata 1961-1990; zaključni računi 1990-2005; pravilniki 1976-1980; fotografije, propagandni material. Obsega 34 škatel.60

SI_PAM/0970 Tovarna meril Slovenj Gradec, 1893-1976 (Fond/zbirka).

Korespondenca 1893-1939, 1971-1973; gradbeni načrti 1906-1941; zaključni račun 1941, 1969, 1973; bilanca 1945; investicijski programi 1945-1975; statut 1971. Obsega 24 škatel.61 SI_PAM/1897 Triso - proizvodnja risalnega orodja in predelava plastike Slovenj Gradec, 1992-2007 (Fond/zbirka).

Zaključni računi 1997-2003; sklepi skupščine 1997-2007; statut 1996; poslovniki 2002.

Obsega 4 škatle.62

SI_PAM/1190 Fecro - Tovarna opreme Slovenj Gradec, 1868-1997 (Fond/zbirka).

Gradivo podjetij: Tovarna kos in srpov Lovrenc na Pohorju 1868-1947, podjetja Tovarna kos Köllner & Sohn 1893-1948, podjetja Tovarna kos Slovenj Gradec 1888-1947; stečajni spisi 1994-1997. Obsega 19 škatel in 5 knjig.63

SI_PAM/0984 Okrajna hranilnica Slovenj Gradec, 1869-1956 (Fond/zbirka).

Dopisi 1869-1956; statut in spremembe statuta hranilnice 1869-1928; zaključni računi in letna poročila 1869-1949; službeni predpisi in pokojninski pravilniki 1894-1908; poslovni red hranilnice 1908; sejni zapisniki: upravnega odbora hranilnice 1919, ravnateljstva hranilnice 1920-1927, gerentskega sosveta 1927-1940; seznami komitentov ter kontni listi 1920-1946;

57 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43160. (Dostopno: 28. 12. 2021).

58 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43300. (Dostopno: 28. 12. 2021).

59 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43290. (Dostopno: 28. 12. 2021).

60 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=67346. (Dostopno: 28. 12. 2021).

61 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43283. (Dostopno: 28. 12. 2021).

62 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=67338. (Dostopno: 28. 12. 2021).

63 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43196. (Dostopno: 28. 12. 2021).

23

pravila Zveze jugoslovanskih hranilnic 1939; blagajniške knjige 1945-1950. Obsega 24 škatel in 2 knjigi.64

8.7. Članske organizacije

SI_PAM/1087 Gostinska zbornica Slovenj Gradec, 1952-1955 (Fond/zbirka).

Zapisniki upravnega odbora 1952-1955; dopisi 1952-1955; finančne zadeve 1953-1955, plačilni seznami 1954. Obsega 2 škatli.65

SI_PAM/0961 Trgovinska zbornica za okraj Slovenj Gradec, 1923-1963 (Fond/zbirka).

Združenje trgovcev za okraj Slovenj Gradec in Prevalje: seznami obrtnikov 1923-1945; učne pogodbe trgovskih vajencev 1950-1955; register trgovinskih vajencev 1951-1955; zapisniki:

skupščine 1955, o opravljenih izpitih 1963; dopisi 1957; finančne zadeve 1952-1958; statut zbornice 1952-1953; kartoteka trgovskih podjetij 1952-1953. Obsega 18 škatel.66 SI_PAM/1298 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Slovenj Gradec, 1954-1979 (Fond/zbirka).

Zapisniki: sej in konferenc Občinskega komiteja ZKS Slovenj Gradec 1955-1979, sestankov osnovnih organizacij ZKS 1955-1979, komisij Občinskega komiteja ZKS Slovenj Gradec 1959-1979; spisi: personalne zadeve 1962, idejnopolitične in gospodarske analize 1961-1979; statistična poročila o članstvu 1954-1961-1979; delovodniki 1961-1961-1979; dopisi 1954-1979.

Obsega 89 škatel in 1 knjigo.67

SI_PAM/1275 Okrajni komite Komunistične partije Slovenije Slovenj Gradec, 1949-1954 (Fond/zbirka).

Zapisniki: okrajnih partijskih konferenc 1949-1953, sej biroja in plenuma Okrajnega komiteja KPS Slovenj Gradec 1949-1950, sestankov osnovnih organizacij KPS in občinskih komitejev (ZKS) 1949-1953; zadeve revizijske komisije 1952; referati s sej občinskih komitejev ZKS 1953; poročila 1953; zadeve v zvezi s partijsko šolo 1952; statistična poročila osnovnih organizacij KPS (ZKS) 1949-1954. Obsega 9 škatel.68

SI_PAM/1270 Okrajni odbor Osvobodilne fronte Slovenj Gradec, 1945-1952 (Fond/zbirka).

64 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43385. (Dostopno: 28. 12. 2021).

65 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43091. (Dostopno: 28. 12. 2021).

66 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43104. (Dostopno: 28. 12. 2021).

67 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43444. (Dostopno: 28. 12. 2021).

68 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43457. (Dostopno: 28. 12. 2021).

24

Zapisniki in poročila krajevnih odborov OF 1949-1952; dopisi in okrožnice Okrajnega odbora Slovenj Gradec 1945, 1949-1952; seznam članstva OF 1946; delovodniki 1947-1951. Obsega 5 škatel.69

SI_PAM/1292 Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije Slovenj Gradec, 1955-1983 (Fond/zbirka).

Zapisniki: sej Občinskega sveta Zveze ZSS Slovenj Gradec 1956-1983, izvršnih, nadzornih in upravnih odborov Občinskega sveta ZSS Slovenj Gradec in podružnic 1956-1975, predsedstva Občinskega sveta ZSS Slovenj Gradec 1956-1983, občnih zborov občinske sindikalne organizacije 1956-1982, osnovnih organizacij ZSS 1973-1979; statistične analize o gospodarstvu 1956-1982; plačilni seznami 1966, 1968-1980; dopisi 1955-1983. Obsega 12 škatel.70

SI_PAM/1375 Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenj Gradec, 1973-1985 (Fond/zbirka).

Spisi Občinskega odbora ZZB NOV Slovenj Gradec (dopisi, obvestila, okrožnice, prošnje članov, sklepi odbora) 1973-1985; zapisniki sej Občinskega odbora ZZB NOV Slovenj Gradec in predsedstva odbora 1978-1981. Obsega 15 škatel.71

SI_PAM/1977 Zveza kulturnih organizacij Slovenj Gradec, 1970-2001 (Fond/zbirka).

Akti ZKO Slovenj Gradec 1975-1989; poročila kulturnih društev občine Slovenj Gradec 1971-1980; zapisniki sej izvršnih odborov in konferenc ZKO Slovenj Gradec 1984-1992;

gradivo Medobčinskega združenja severovzhodne Slovenije in Medobčinskega sveta ZKO za Koroško 1980-1998; vabila, predlogi, zapisniki, programi, prijavnice, prošnje 1971-2001;

prispela in odposlana pošta 1983-1999; gradivo v zvezi z literarno dejavnostjo ZKO Slovenj Gradec 1978-1991; gradivo v zvezi z gledališko, lutkovno in filmsko dejavnostjo ZKO Slovenj Gradec 1970-2001; gradivo v zvezi s pevsko in glasbeno dejavnostjo ZKO Slovenj Gradec 1981-2000; gradivo Koroške pevske zveze 1983-1988; gradivo v zvezi s plesno in folklorno dejavnostjo ZKO Slovenj Gradec 1975-1996; gradivo v zvezi z likovno dejavnostjo ZKO Slovenj Gradec 1981-2001. Obsega 15 arhivskih škatel.72

69 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43496. (Dostopno: 28. 12. 2021).

70 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43528. (Dostopno: 28. 12. 2021).

71 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43513 (Dostopno: 28. 12. 2021).

72 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=1707450. (Dostopno: 28. 12. 2021).

25

SI_PAM/1284 Okrajni odbor Rdečega križa Slovenije Slovenj Gradec, 1946-1955 (Fond/zbirka).

Zapisniki; poročila; dopisi komisij; seznami: darovalcev, invalidov; potrdila; delovodnik.

Obsega 3 škatle.73

73 SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43578 (Dostopno: 28. 12. 2021).

26

9. ZAKLJUČEK

Slovenj Gradec je konec 18. stoletja imel položaj deželnoknežjega mesta, ki je bilo v lasti zemljiškega gospostva, spadal pa je v mariborsko okrožje.

V obdobju od 1868 do 1929/36 je bila Slovenija upravno razdeljena na Kranjsko, Slovensko Istro, Goriško, Štajersko, Koroško in Prekmurje. Štajerska je bila razdeljena na 20 sodnih okrajev oziroma okrajnih sodišč. Eden od the je bil Slovenj Gradec s sodnimi okraji Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec in Šoštanj. Slovenjgraško glavarstvo pa je obsegalo 41 občin.

Leta 1921 je občina Slovenj Gradec imela 1111 prebivalcev in je spadala pod okraj Slovenj Gradec, ki je imel skupaj 41676 prebivalcev.

Leta 1931 je imela občina Slovenj Gradec 1311 prebivalcev in je spadala pod srez oziroma okraj Slovenj Gradec, ki je imel skupno 30246 prebivalcev.

Leta 1952 je prišlo do pomembnih sprememb v teritorialni razdelitvi Slovenije. Sprejet je bil Zakon o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje in občine. Občina Slovenj Gradec je takrat imela 5543 prebivalcev in je spadala v okraj Slovenj Gradec, kjer je bilo 12 občin in 50

321 prebivalcev.

Ustava iz leta 1974 je kot enega od temeljev socialističnega samoupravljanja postavila krajevno skupnost, ki je bila uvedena že z ustavo iz leta 1963.Občina Slovenj Gradec je imela 8 krajevnih skupnosti. Te so bile Dolič, Mislinja, Pameče, Podgorje pri Slovenj Gradcu, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg in Šmartno pri Slovenj Gradcu

Državni zbor je po referendumu za ustanovitev občin, 3. oktobra 1994, sprejel Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. S tem je bilo v Sloveniji ustanovljenih 147 občin, od tega 11 mestnih občin, med katerimi je bil tudi Slovenj Gradec.

Do danes je bilo 7 lokalnih volitev za župana. Za prve lokalne volitve leta 1994 Državna volilna komisija ne navaja podatkov. Največkrat je bil župan Matjaž Zanoškar, drugi župani so še bili Pečar Rudolf, Andrej Čas in trenutni župan Tilen Klugler.

Arhivsko gradivo za občino Slovenj Gradec hrani Pokrajinski arhiv Maribor, in sicer za področja uprave, pravosodja, vzgoje in izobraževanja, znanosti in culture, rekreacije in informiranja, zdravstva in socialnega varstva, gospodarstva in bančništva ter članskih organizacij.

27

10. LITERATURA IN VIRI

10.1. Monografije

Grafenauer, Božo. Lokalna samouprava na Slovenskem: teritorialno-organizacijske strukture.

Maribor: Pravna fakulteta, 2000.

10.2. Spletni viri

Arhiv lokalnih volitev. https://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-lokalne-volitve. (Dostopno:

29. 12. 2021).

Lokalne volitve 1998. Lokalne volitve 1998 - neuradni rezultati po občinah (dvk-rs.si) (Dostopno: 29. 12. 2021).

Lokalne volitve 2002. https://www.dvk-rs.si/arhivi/volitve2002/V3_ZUPRez.html#Obc192 (Dostopno: 29. 12. 2021).

Lokalne volitve 2006. Lokalne volitve 2006 (dvk-rs.si) (Dostopno: 29. 12 .2021).

Lokalne volitve 2010. Lokalne volitve 2010 (dvk-rs.si) (Dostopno: 29. 12. 2021) Lokalne volitve 2014. Lokalne volitve 2014 (gov.si) (Dostopno: 29. 12. 2021).

Lokalne volitve 2018. Lokalne volitve 2018 (gov.si) (Dostopno: 29. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=1707450. (Dostopno: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43578 (Dostopno: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43496. (Dostopno: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43528. (Dostopno: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43513 (Dostopno: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43091. (Dostop: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43104. (Dostop: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43444 (Dostop: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43457 (Dostop: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=67346. (Dostop: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43283 (Dostop: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=67338 (Dostop: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43196 (Dostop: 28. 12. 2021).

28

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43385 (Dostop: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43077. (Dostop: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43077- (Dostop: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43160 (Dostop: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43300 (Dostop: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43290 (Dostop: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=1550207 (Dostopno: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=43057 (Dostop: 28.12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=1608996 . (Dostop: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=42795 (Dostopno: 21. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=42805 (Dostopno: 21. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=42886 (Dostopno: 21. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=42765 (Dostopno: 21. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=42780 (Dostopno: 21. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=1910015 (Dostopno: 21. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=42747 (Dostopno: 28. 12 .2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=42720 (Dostopno: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=42729 (Dostopno: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=42557 (Dostopno: 28. 12. 2021).

SIRAnet. www.siranet.si/detail.aspx?ID=42199 (Dostopno: 28. 12. 2021).

Slovenj Gradec. https://www.slovenjgradec.si/O-mestu/Nekdanji-župani (Dostopno: 8. 1 .2022).

Statistični urad Republike Slovenije. Slovenj Gradec - Slovenske regije in občine v številkah (stat.si) (Dostopno: 28. 12. 2021).

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta Oddelek za zgodovino

ZGODOVINSKI PREGLED OBČINE MIRNA PEČ

Izbrana poglavja iz slovenske sodobne lokalne zgodovine

Avtor: Simon Vidic Mentor: izr. prof. dr. Bojan Balkovec

Ljubljana, 2021

30

VSEBINA

1. UVOD ... 31 1.1. TEMA IN VIRI ... 31 2. OD USTANOVITVE OBČINE DO RAZPADA AVSTRO-OGRSKE MONARHIJE ... 33 3. OBDOBJE KRALJEVINE SHS OZ. KRALJEVINE JUGOSLAVIJE ... 35 4. LOKALNA UPRAVA V SOCIALISTIČNI JUGOSLAVIJI ... 37 5. ČAS PO OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE ... 39 6. ARHIVSKO GRADIVO O OBČINI MIRNA PEČ ... 41 7. VIRI IN LITERATURA ... 43 7.1. PODATKI O ARHIVSKEM GRADIVU ... 43 7.2. LITERATURA ... 43 7.3. PUBLIKACIJE ... 43 7.4. KRAJEVNI IMENIKI, LEKSIKONI IN REPERTORIJI ... 43 7.5. URADNI LISTI ... 44 7.6. SPLETNI VIRI ... 45

31

1. UVOD

Občina Mirna Peč se nahaja na jugovzhodnem delu Slovenije, nekako na polovici poti med Trebnjem in Novim mestom. Gre za podeželsko občino, ki je sestavljena iz osemindvajsetih okoliških vasi, vključno z Mirno Pečjo, ki je sedež občine in hkrati edino večje središče. V geografskem oziru sestavljajo občino tri doline, in sicer globodolska, mirnopeška ter šentjurska. Ravninskega sveta in s tem obdelovalnih površin je precej manj od polovice občinskega teritorija, ki danes obsega 48 km2. Prevladujejo mešani gozdovi.1

Kraj se zdi – kljub z današnjega gledišča relativno majhni oddaljenosti od bližnje železnice in avtoceste – na prvi pogled nekoliko odmaknjen in slabo razvit, vendar ima bogato zgodovino, ki ji moremo slediti vse do antičnega in prazgodovinskih obdobij. Prve pisne omembe segajo v čas med 12. in 13. st., ko je Mirna peč omenjena kot sedež pražupnije in v obdobje turških vpadov, ko je bila župnijska cerkev sv. Kancijana utrjen tabor. Od konca 17. st. in prenehanja turške nevarnosti se je kraj razvijal kot ena izmed trgovskih in furmanskih postojank, na poti med Ljubljano, Karlovcem in Zagrebom. Uspevale so gostilne in manjše trgovine. V splošnem pa je prebivalstvo vedno živelo od poljedelstva, živinoreje, sadjarstva in vinogradništva, ter prodaje presežkov. Do 19. st. – torej do dobe zakasnele industrializacije Habsburške monarhije – je kraj razmeroma dobro sledil takratnim razvojnim trendom. V prometnem zatišju se je znašel ob koncu omenjenega stoletja, ko ga je zaobšla na novo zgrajena železnica in nekaj desetletij kasneje še hitra cesta Ljubljana – Zagreb. Do vidnejših premikov v gospodarstvu in splošnem razvoju kraja in okolice je prišlo šele na prelomu tisočletja, ko je Mirna Peč, že v samostojni Republiki Sloveniji, ponovno postala občinsko središče.2

1.1. TEMA IN VIRI

Čeprav smo se v uvodu nekoliko podrobneje dotaknili Mirne Peči kot kraja, je tema našega dela zgodovinski razvoj istoimenske občine, katere geografsko, gospodarsko in tudi versko središče predstavlja. Ker pa je Mirna Peč glede na ostale vasi v občini edino večje središče, je zgodovina kraja neločljivo povezana z zgodovino in razvojem občine ter se mestoma tudi prepleta. Delovanju občine Mirna Peč sledimo od prelomnega leta 1848 do današnjih dni in poleg družbenih, političnih in upravnih sprememb na najvišjih ravneh poskušamo slediti tudi gospodarskim, teritorialnim in kulturnim premikom samega kraja ter statističnim podatkom o prebivalstvu.

1 Občina Mirna Peč – predstavitev, https://www.mirnapec.si/objave/175 (stanje: december 2021).

2 Občina Mirna Peč – zgodovina občine, https://www.mirnapec.si/objava/67477 (stanje: december 2021)

32

Pri delu se opiramo na literaturo o lokalni upravi na slovenskem v različnih obdobjih, konkretne podatke pa črpamo iz popisov prebivalstva, krajevnih leksikonov in raznih statistik, ki so izhajali v času Avstro-ogrske monarhije, Kraljevine Jugoslavije in povojne socialistične Jugoslavije. Primeren vir so tudi uradni listi, pri čemer pa omenjamo samo zakone, ki so

Pri delu se opiramo na literaturo o lokalni upravi na slovenskem v različnih obdobjih, konkretne podatke pa črpamo iz popisov prebivalstva, krajevnih leksikonov in raznih statistik, ki so izhajali v času Avstro-ogrske monarhije, Kraljevine Jugoslavije in povojne socialistične Jugoslavije. Primeren vir so tudi uradni listi, pri čemer pa omenjamo samo zakone, ki so