• Rezultati Niso Bili Najdeni

Uspešnost kandidatov pri praktičnem delu vozniškega izpita

In document DIPLOMSKA NALOGA (Strani 56-70)

7. ANALIZA USPOSABLJANJA KANDIDATOV ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL V

7.4 Analiza podatkov o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil v šoli vožnje

7.4.2 Uspešnost kandidatov pri praktičnem delu vozniškega izpita

Uspešnost kandidatov na vozniških izpitih v Šoli vožnje Ferdo za leto 2020 (Slika 14) znaša 45,4 % in se nahaja med povprečno uspešnostjo v državi. V B kategoriji (Slika 3) znaša 52,7 %.

Iz navedenega ne moremo sklepati na izjemno kakovost usposabljanja kandidatov za voznike v naši šoli vožnje, vsekakor pa šola pri usposabljanju svojih kandidatov za voznike ni slabša od večine slovenskih šol vožnje. Podobno lahko primerjamo podatke v obdobju od 2015 do 2019.

Na grafu (Slika 14) se vidi tudi vpliv Covida-19, ki se odraža tudi pri uspešnosti kandidatov na praktičnem delu vozniškega izpita 2019 in 2020. Omejitev gibanja na občine, prepoved usposabljanja kandidatov v šoli vožnje in prepoved opravljanja vozniških izpitov se odraža tudi v znanju, sposobnostih kandidatov med zadnjim usposabljanjem in ponovnim začetkom šol vožnje. Prednost pred ponovnim opravljanjem praktičnega dela vozniškega izpita so imeli samo kandidati, ki so v tem času lahko vozili in nabirali izkušnje v vožnji v prometu. Kot smo že omenili, je v vseh kategorijah nekoliko višji uspeh zaradi kandidatov, ki opravljajo izpit v A, A2, BE, C, CE in D kategoriji.

55,3% 56,7% 45,2% 49,3% 48,6% 54,0%

J E O P R A V I L

2015 2016 2017 2018 2019 2020

41

Vir: (prirejeno po AVP, 2021)

Slika 14. Uspešnost kandidatov pri praktičnem delu vozniškega izpita (vse kategorije in kategorija B) v šoli vožnje Ferdo

7.4.2.1 Uspešnost kandidatov pri praktičnem delu vozniškega izpita po letih v obdobju 2015-2020

a) Uspešnost kandidatov pri praktičnem delu vozniškega izpita v letu 2015

Iz spodnje tabele (Tabela 4) lahko razberemo uspešnost v posameznih kategorijah v letu 2015.

Po podatkih vidimo, da je najslabša B kategorija (osebni avtomobil). Razlogi so številne kandidatove značilnosti (osebne, psihofizične in intelektualne), ker je le ta dostopnejša tudi posameznikom, ki jih je pretirano strah, imajo večjo tremo, niso zbrani, so raztreseni. Določeni kandidati nimajo ustreznih psihofizičnih lastnosti za vožnjo, ker za A in B kategorijo psihotesti niso potrebni. Nekateri niso nadarjeni za vožnjo, ampak se vseeno odločijo opravljati vozniški izpit, ker le tega potrebujejo za normalo življenje (prevoz v službo, šolo, obisk zdravnika, po nakupih,…), kar vpliva na slabše rezultate na vozniških izpitih. Iz spodnje tabele razberemo, da je izpit opravljalo 508 kandidatov. 316 jih je izpit opravilo v prvem poskusu. Najštevilčnejša je B kategorija, ki šteje 339 opravljanj z uspešnostjo 54,87 %. Vseeno pa lahko opazimo najvišjo uspešnost na vozniških izpitih v kategorijah A1, A2 in BE, ki znaša 100 %, sledijo kategorija A, kjer je uspešnost kar 87,10 %, kategorija CE 72, 34 %, kategorija C 70,83 %.

Uspeh pri D in AM kategoriji 66,67 % si lahko razlagamo z domnevo, da se vožnje vozil teh kategorij lotevajo kandidati z večjim veseljem in nadarjenostjo za vožnjo ali pa imajo pred tem že opravljen vozniški izpit katere druge kategorije.

62,2% 55,5% 63,4% 49,9% 50,9% 50,1%54,9% 48,6% 55,4% 42,8% 43,9% 45,4%

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

VSE KATEGORIJE B

42

Tabela 4. Število vseh opravljanj na vozniškem izpitu v šoli vožnje Ferdo v letu 2015 Kategorija Je opravil (a) Je opravil v

%

b) Uspešnost kandidatov pri praktičnem delu vozniškega izpita v letu 2016

V spodnji tabeli (Tabela 5) lahko razberemo število vseh opravljanj izpitnih voženj na teoretičnem delu vozniškega izpita v letu 2016. Težave, s katerimi se srečujejo kandidati, smo omenili že v letu 2015. V tem letu je 100 % uspešnosti le pri kategoriji A1. Po vrsti od najvišjega do najnižjega ji sledijo A2, kjer je uspešnost 88,89 %, kategorija D 81,82 %, kategorija AM 80 %, A 79,31 %, CE 78,57 %, BE 77,78 %, C 65,31 % in B 48, 60 %.

Tabela 5. Število vseh opravljanj izpitnih voženj v šoli vožnje Ferdo v letu 2016 Kategorija Je opravil (a) Je opravil v

% Ni opravil (a) Ni opravil v

43

c) Uspešnost kandidatov pri praktičnem delu vozniškega izpita v letu 2017

Spodnja tabela (Tabela 6) prikazuje strukturo uspešnosti po vozniških kategorijah v letu 2017.

Pri kategorijah A1, BE in CE je 100% uspeh. V padajočem vrstnem redu sledijo kategorija A 93,75 %, A2 83,33 %, D in AM 75 %, C 60 % in zadnja kategorija B s 55,36 % uspehom.

Razlogi za slabši uspeh so enaki, kot smo jih navedli za leto 2015.

Tabela 6. Število vseh opravljanj izpitnih voženj v šoli vožnje Ferdo v letu 2017 Kategorija Je opravil (a) Je opravil v

%

d) Uspešnost kandidatov pri praktičnem delu vozniškega izpita v letu 2018 Spodnja tabela (Tabela 7) prikazuje strukturo uspešnosti po kategorijah v letu 2018.

Tabela 7. Število vseh opravljanj izpitnih voženj v šoli vožnje Ferdo v letu 2018

Kategorija Je opravil (a) Je opravil v % Ni opravil (a) Ni opravil v % Število vseh

44

Najvišji uspeh, ki znaša 100 %, je pri kategoriji A2 in AM. Kategorija A 93,10 %, BE 87,5 % , A1 78,95 % , C 70,42 %, CE 63,89 %, D 50 % in B kategorija 42, 83 %. Najštevilčnejša je ponovno B kategorija s 621 kandidati po številu opravljanj. Navedene težave kandidatov pri opravljanju vozniškega izpita so nezbranost, raztresenost in ostalo omenjeno že v tabeli 3 v letu 2015.

e) Uspešnost kandidatov pri praktičnem delu vozniškega izpita v letu 2019

Spodnja tabela (Tabela 8) prikazuje strukturo uspešnosti po vozniških kategorijah v letu 2019.

Iz tabele je razvidno tudi število opravljanj za posamezno kategorijo.

Tabela 8. Število vseh opravljanj izpitnih voženj v šoli vožnje Ferdo v letu 2019 Kategorija Je opravil (a) Je opravil v % Ni opravil

Največ kandidatov opravlja B kategorijo. Težave, s katerimi se srečujejo, so opisane v tabeli 3 v letu 2015. V tem letu je bila 100 % uspešnost pri kategoriji BE, sledijo ji kategorija A 85,29 %, kategoriji A1, A2 76, 47 %, CE 74,19 %, AM 70 %, C 66,67 %, D kategorija 50 % in na zadnjem mestu najnižja B kategorija 43, 87 %.

f) Uspešnost kandidatov pri praktičnem delu vozniškega izpita v letu 2020

Spodnja tabela (Tabela 9) prikazuje število opravljanj praktičnega dela vozniškega izpita za vse kategorije v letu 2020. Največ jih je pristopilo k opravljanju izpita za B kategorijo. Na izpit je skupaj pristopilo 525 kandidatov, 419 v B kategoriji. Delež kandidatov je nekoliko manjši kot v prejšnjih letih, saj se pozna vpliv Covid-19, ker so bile šole zaprte. Zaradi zaprtja države ni bilo mogoče opravljat izpita 100 %, uspešnost vidimo v kategorijah AM in BE, sledijo ji

45

kategorija A 88,24 %, A1 78,57 %, A2 73,33 %, kategorija C 64,71 %. Izjema je v tem letu uspeh najnižji uspeh na CE in D kategoriji 41,67 % . Uspešnost na B kategoriji znaša 45,35 %.

Tabela 9. Število vseh opravljanj izpitnih voženj v šoli vožnje Ferdo v letu 2020 Kategorija Je opravil (a) Je opravil

v % Ni opravil

7.4.2.2 Uspešnost kandidatov pri praktičnem delu vozniškega izpita po posameznih kategorijah v obdobju 2015-2020

V nadaljevanju je predstavljena analiza uspešnosti kandidatov pri opravljanju vozniškega izpita v šoli vožnje Ferdo po posameznih kategorijah v obdobju od leta 2015 do leta 2020.

a) A kategorija

Kandidati, ki se odločijo za to kategorijo, so že izkušeni, v prometu so že dvajset let ali več.

Velika večina že ima izpit B kategorije, A1 ali A2. V letu 2018 je bilo vseh izpitnih voženj 29.

25 kandidatov je bilo moškega spola, ostali pa ženskega.V letu 2019 je bilo vseh izpitnih voženj 34. 28 kandidatov je bilo moškega spola, ostalo pa ženskega.V letu 2020 je bilo vseh izpitnih voženj 17. 15 kandidatov je bilo moškega spola, ostalo pa ženskega. Na spodnjem grafu (Slika 15) vidimo uspešnost opravljenih izpitnih voženj za A kategorijo, in sicer za preteklih šest let.

Modri stolpci predstavljajo odstotek opravljenih glavnih voženj v prvem poskusu in oranžni stolpci odstotek tistih kandidatov, ki glavne vožnje niso opravili prvič. Uspešnost sicer niha, povprečje zadnjih let je 87,8 %, ker je med najvišjimi odstotki vseh kategorij. Izstopata zaporedni leti 2016 in 2017, ko je bila uspešnost v prvem najnižja in naslednje leto najvišja.

46

Vir: (prirejeno po AVP, 2021)

Slika 15. Uspešnost kandidatov pri opravljanju izpita kategorije A v šoli vožnje Ferdo, v obdobju 2015-2020

b) A1 kategorija

Spodnji graf (Slika 16) prikazuje uspešnost na vozniških izpitih kategorije A1. Kategorija A1 na vozniških izpitih v obdobju šestih let, povprečje za to obdobje je 89 %, kar je najvišje med vsemi kategorijami. V prvih treh letih je uspešnost kar 100 %. Stolpičasti graf primerjalno prikazuje uspešnost oziroma neuspešnost kandidatov na vozniškem izpitu za vsako leto posebej.

V tej kategoriji smo v letu 2018 imeli 19 izpitov, 15 uspešnih in 4 neuspešne. 14 je bilo moških in ena kandidatka. Uspeh je bil 78,95 %. Leta 2019 je bilo opravljenih 17 izpitnih voženj, 13 je bilo uspešnih, 4 neuspešne. Uspeh je bil 76,47 %. Na dvanajstih izpitnih vožnjah so bili moški, na samo enem pa ženska. Leta 2020 je bilo vseh izpitov 14. 11 je bilo uspešnih, vse uspešne izpite so opravili moški. Uspeh je bil to leto 78,57 %. V tej kategoriji so kandidati stari 16 let.

Situacije s poučevanjem so podobne kot pri AM kategoriji. Kot vidimo iz grafa, uspešnost kandidatov v letih niha, vendar se v šestih letih ne spreminja bistveno. Enako velja za neuspešnost kandidatov. Iz navedenega lahko sklepamo, da se dejavniki, ki vplivajo na uspeh na vozniških izpitih kategorije A (zbranost kandidata, motivacija, želja po izpitu, način usposabljanja, strokovnost ocenjevanja na vozniškem izpitu), ne spreminjajo bistveno.

87,1%

47

V prihodnosti je potrebno stremeti k izboljšnju katerega koli navedenega dejavnika, kar bi vplivalo na še višji uspeh kandidatov in s tem na večjo varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.

Vir: (prirejeno po AVP, 2021)

Slika 16. Uspešnost kandidatov pri opravljanju izpita kategorije A1 v šoli vožnje Ferdo, v obdobju 2015-2020

c) A2 kategorija

Spodnji graf (Slika 17) prikazuje odstotek uspešnosti opravljanja vozniškega izpita za kategorijo A2. Kandidati so stari večinoma 18 let, sočasno opravljajo izpit za B kategorijo, kar lahko dodatno pripomore k večjemu uspehu. Kandidati so običajno zelo motivirani. 2018 so bile štiri izpitne vožnje. Uspeh je bil 100 %. Vse izpitne vožnje so opravljali moški. V letu 2019 je bilo vseh izpitnih voženj 17. Uspeh je bil 76,5 %. Moških je bilo 14, v prvem poskusu jih je opravilo 12. Uspeh je znašal 85, 7 %. Na treh izpitni vožnjah so bile ženske, ampak samo ena je opravila v prvem poskusu, tako da je bila 33,3 % uspešnost. V letu 2020 je bilo vseh izpitnih voženj 15. Uspeh je bil 73,3 %. 14 izpitov so opravili moški, v prvem poskusu je bilo 10 uspešnih, torej 71, 4 %. Na izpitu je bila samo ena ženska, ki je izpit opravila v prvem poskusu.

Na grafu uspešnosti opravljanja vozniških izpitov A2 kategorije je prikazana uspešnost kandidatov v zadnjih šestih letih. Modri stolpci prikazujejo opravljene izpite v prvem poskusu

100% 100% 100%

78,9% 76,5 78,6%

0% 0% 0%

21,1% 23,5% 21,4%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

KATEGORIJA A1

OPRAVIL NI OPRAVIL

48

in oranžni tisti odstotek kandidatov, ki ni opravil vozniškega izpita v prvem poskusu. Čeprav je povprečna uspešnost 87 %, je opaziti trend upadanja uspešnosti v zadnjih letih, v preteklem letu na skromnih 73,3 %. Ne smemo spregledati let 2015 ter 2018, ko je bila uspešnost neverjetnih 100 %.

Vir: (prirejeno po AVP, 2021)

Slika 17. Uspešnost kandidatov pri opravljanju izpita kategorije A2 v šoli vožnje Ferdo, v obdobju 2015-2020

d) AM kategorija

Spodnji graf (Slika 18) nam prikazuje uspešnost kandidatov za kategorijo AM. Kandidati, ki se odločajo za to kategorijo, so stari 15 let, imajo še velike težave z razumevanjem prometa in situacij, ki se pojavijo. Poučevanje je zahtevno, ker so zelo nepredvidljivi in se velikokrat odzovejo nevarno zaradi strahu v stresni prometni situaciji. V letu 2018 sta bili v tej kategoriji dve izpitni vožnji. Obe izpitni vožnji sta opravljali ženski, rezultat je bil 100 %, kar sta opravili v prvem poizkusu. V letu 2019 je bilo vseh izpitnih voženj 10. Uspeh je bil 70 %. Na vseh izpitnih vožnjah so bili moški. V letu 2020 so bile v tej kategoriji štiri izpitne vožnje. Na vseh izpitih so bili moški. Uspeh je bil 70 %.

Na grafu uspešnosti opravljenih izpitov kategorije AM vidimo v zadnjih šestih letih z modro barvo prikazan odstotek kandidatov, ki so vozniški izpit opravili v prvem poskusu. Z oranžno barvo je prikazan odstotek tistih, ki niso opravili izpita v prvem poskusu. Trend uspešnosti se z leti dviguje, izjema je bilo relativno neuspešno leto 2019 z najnižjim odstotkom zadnjih let, ki znaša 70 %. Leto pred tem in po tem, se pravi 2018 ter 2020, se lahko pohvalita s popolnim

100%

49

izkupičkom oziroma z vsemi opravljenimi izpiti v prvem poizkusu. Povprečje te kategorije znaša 81, 9 % kot pri ostalih kategorijah za motorno kolo.

Vir: (prirejeno po AVP, 2021)

Slika 18 . Uspešnost kandidatov pri opravljanju izpita kategorije AM v šoli vožnje Ferdo, v obdobju 2015-2020

e) B kategorija

Spodnji graf (Slika 19) nam prikazuje slab rezultat v B kategoriji. Izpit opravljajo ljudje različnih starosti. Izpit B kategorije danes vsakdo potrebuje. Nekateri ga opravlja z veseljem, drugi težko. Zahteve za B kategorijo so zelo stroge. Pred desetimi leti so bile zahteve v območju Nove Gorice drugačne. Težave, s katerimi se srečujemo, so podrobno opisane v tabeli 3.

Kandidati, ki potrebujejo zamenjavo vozniškega dovoljenja, bi nekako morali opravljati teoretični del vozniškega izpita, a ga ne. Včasih je težava tudi v znanju slovenskega jezika.

Povprečje v B kategoriji v obdobju šestih let je 48,5 %, kar je najnižje med vsemi kategorijami.

V letu 2017 je uspeh najvišji, leta 2018 pa najnižji. V tej kategoriji je bilo v letu 2018 vseh izpitnih voženj 621. Uspeh je bil 42, 83 %. Na 327 vožnjah so bili moški, v prvem poizkusu jih je opravilo 147, uspešnost je znašala 45 %. Na 294 izpitnih vožnjah so bile ženske. 119 jih je opravilo v prvem poizkusu. Uspeh je bil 40,5 %. V letu 2019 je bilo vseh izpitnih voženj 604.

265 kandidatov je opravilo v prvem poizkusu. Uspešnost je znašala 44 %. Predstavnikov moškega spola je bilo na 338 poizkusih. Uspešni so bili 47,3 %. Od 266 žensk jih je 105 opravilo v prvem poizkusu. Uspešne so bile samo 39,5 %. V letu 2020 je bilo število vseh

66,7%

50

opravljanj v B kategoriji 419. Na 191 izpitih so bili moški, ki so bili 50,8 %. Ženske so bile prisotne na 228 izpitnih vožnjah. Njihova uspešnost je bila 40,8 %.

Z modro barvo je prikazan odstotek kandidatov, ki so vozniški izpit opravili v prvem poizkusu, z oranžno pa odstotek tistih, ki jim v prvem poizkusu ni uspelo. Trend uspešnosti upada z rahlim nihanjem. Poudariti je potrebno, da v zadnjih letih manj kot polovica kandidatov opravi vozniški izpit v prvem poizkusu.

Vir: (prirejeno po AVP, 2021)

Slika 19. Uspešnost kandidatov pri opravljanju izpita kategorije B v šoli vožnje Ferdo, v obdobju 2015-2020

f) BE kategorija

Spodnji graf (Slika 20) prikazuje uspešnost BE kategorije. V tej kategoriji so vozniki izkušeni.

Poznajo cestno prometne predpise. Nekateri imajo izkušnje že z lahkim priklopnikom, zato je uspeh boljši. Z modro barvo je prikazan odstotek kandidatov, ki so vozniški izpit opravili v prvem poizkusu, z oranžno pa odstotek tistih, ki jim v prvem poizkusu ni uspelo. Uspešnost je bila v letih 2015, 2017, 2019 in 2020 kar 100 %. Izjema sta leti 2018, kjer je uspeh 87,5 % in leta 2016, ko je uspeh najnižji in znaša 48,6 %. Povprečje za obdobje teh šestih let je 94,2 %.

V letu 2018 je bilo vseh izpitnih voženj 8. Na 7 izpitnih vožnjah so bili moški. Uspešnost je bila 85,7 %. Na enem izpitu je bila ženska, ki je izpit opravila v prvem poizkusu. V letu 2019 je bilo pri tej kategoriji 7 izpitnih voženj. Na vseh so bili moški. Uspeh je bil 100 %. Leta 2020 sta to kategorijo opravljala 2 kandidata, oba sta bila uspešna, torej 100 %.

54,9%

51

Vir: (prirejeno po AVP, 2021)

Slika 20. Uspešnost kandidatov pri opravljanju izpita kategorije BE v šoli vožnje Ferdo, v obdobju 2015-2020

g) C kategorija

Na spodnjem grafu (Slika 21)je prikazan graf uspešnosti kategorije C. V C kategoriji so izkušeni vozniki B kategorije, zato je to kategorijo lažje poučevati. Na sliki oziroma grafu uspešnosti opravljenih izpitov C kategorije je prikazana uspešnost opravljanja vozniških izpitov za tovorna vozila v obdobju zadnjih šestih let. Z modro bavo so prikazani opravljeni vozniški izpiti v prvem poizkusu. Povprečje znaša 66,3 %, kar ni tako visoko kot v A kategorijah, je pa nedvomno višje povprečje kot v B kategoriji. Uspešnost z leti rahlo niha, večjih odstopanj od povprečja ni. Najvišji uspeh je bil v letu 2015, najnižji pa leta 2017. Leta 2018 je k izpitu pristopilo 71 kandidatov. 70 je bilo moških. Uspeh je znašal 70 %. Ena je bila ženska, uspešna v prvem poizkusu. Leta 2019 je izpit za to kategorijo opravlajlo 60 kandidatov. Vsi so bili moški. Uspeh je bil 67,7 %. Leta 2020 je bilo število vseh opravljanj 17. Tudi tukaj so bili vsi moški, njihova uspešnost je bila 64,7 %.

100%

52

Vir: (prirejeno po AVP, 2021)

Slika 21. Uspešnost kandidatov pri opravljanju izpita kategorije C v šoli vožnje Ferdo, v obdobju 2015-2020

h) CE kategorija

Na spodnji sliki je graf (Sliki 22) uspešnosti opravljenih vozniških izpitov CE kategorije. Z modro barvo so ponovno prikazani opravljeni vozniški izpiti v prvem poizkusu, z oranžno pa odstotek tistih, ki jim v prvem poizkusu ni uspelo. Povprečna uspešnost za to obdobje v tej kategoriji je 71,8 %, kar se uvršča med višjo uspešnost. Uspeh je nihal, z izjemo leta 2017, ko je v prvem poizkusu opravil vozniški izpit prav vsak kandidat. Več kot polovica kandidatov je v prvem poskusu opravila v letih 2015, 2016 in 2019. V letih 2018 in 2020 je bila uspešnost med 41, 7 % in 63,9 %. Leta 2018 je pristopilo k izpitu 36 kandidatov. Vsi so bili moški. Uspeh je bil 63,9 %.V letu 2019 je izpit opravljalo 31 kandidatov. Uspeh je bil 74,2 %. Na enem izpitu je bila ženska, ki je bila 100 %. Ostali so bili moški. Njihov uspeh je bil 73,3 %. Leta 2020 je bilo število opravljanj 12, vsi so bili moški, ki so bili 56 %.

70,8%

65,3%

60%

70,4% 66,7% 64,7%

29,2% 34,7% 40%

29,6% 33,3% 35,3%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

KATEGORIJA C

OPRAVIL NI OPRAVIL

53

Vir: (prirejeno po AVP, 2021)

Slika 22. Uspešnost kandidatov pri opravljanju izpita kategorije CE v šoli vožnje Ferdo, v obdobju 2015-2020

i) D kategorija

Na grafu (Sliki 23) vidimo uspešnost opravljanja vozniških izpitov za D kategorijo. Z modro so prikazani opravljeni vozniški izpiti v prvem poizkusu. Uspešnost te kategorije je 60,86 %, kar ni visoko. Opaziti je precejšen upad uspešnosti, zadnja leta okoli 50 % z najnižjim uspehom prav zadnje, 2020. Leto 2016 je bilo najuspešnejše, odstotek opravljenih izpitov je bil v prvem poizkusu višji za 40,1 %. Leta 2018 so izpit opravljali 4 kandidati. Vsi so bili moškega spola.

Uspešni so bili 50 %. Leta 2019 je bilo 10 opravljanj. Na vseh so bili moški, uspešni so bili 50 %. Prav tako je bilo v letu 2020 vseh izpitnih voženj 12. Na vseh so bili moški z nekoliko slabšim uspehom. Znašal je 41,7 %.

Danes izpit za D kategorijo ne opravljajo z veseljem, saj jih v to prisilijo razpisi za službe, zato je poučevanje težje in manj uspešno. Pred leti so bili kandidati pri opravljanju izpita bolj uspešni, ker so bili bolj motivirani. Na območju Nove Gorice je bilo v teh letih pomanjkanje kadra v avtobusnem podjetju Nomago, podjetje Nomago je financiralo usposabljanje za voznika avtobusa, zato so izpit opravljali tudi kandidati brez posebnega zanimanja za vožnjo avtobusa.

54

Vir: (prirejeno po AVP, 2021)

Slika 23. Uspešnost kandidatov pri opravljanju izpita kategorije D v šoli vožnje Ferdo, v obdobju 2015-2020

In document DIPLOMSKA NALOGA (Strani 56-70)