• Rezultati Niso Bili Najdeni

VIRI IN LITERATURA

In document DIPLOMSKA NALOGA (Strani 76-79)

1. CROW: Road safety manual, CROW publication no. 26, 2009

2. DaCoTA: Novice Drivers, Deliverable 4.8j of the EC FP7 project DaCoTA, 2012

3. EU MERIT project: Minimum European Requirements for Driving Instructor Training, 2007

4. European Commission: Road safety thematic report – Novice drivers. European Road Safety Observatory, 2021

5. Fuller, R.: Driver Control Theory Elsevier. 2011

6. Honda smart trainer. (2008) Simulator vožnje motornega kolesa Dostopno na:

https://www.motorcycle.com/how-to/honda-smartrainer-86756.html

7. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa . (2021). Opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita Dostopno na: https://www.avp-rs.si/vozniski-izpiti/teoreticni-del-vozniskega-izpita/

8. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa . (2021). Opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita Dostopno na:https://www.avp-rs.si/vozniski-izpiti/prakticni-del-vozniskega-izpita/potek-prakticnega-dela-izpita/

9. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa . (2021). Vsebine in merila Dostopno na:https://www.avp-rs.si/vozniski-izpiti/prakticni-del-vozniskega-izpita/vsebine-in-kriterij/

10. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa AVP. (2021). Seznam predpisov, ki se nanašajo na vsebine teoretičnega dela vozniškega izpita Dostopno na: https://www.avp- rs.si/wp-content/uploads/2018/06/Seznam-predpisov-ki-se-nana%C5%A1ajo-na-vsebine-teoreti%C4%8Dnega-dela-vozni%C5%A1kega-izpita.pdf

11. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. (2021) Opravljanje vozniškega izpita Dostopno na: https://www.avp-rs.si/vozniski-izpiti/o-vozniskem-izpitu/

12. Javna agencija Republike Slovenije za varnost. Statistika vozniških izpitov. (2021).

Statistika. Dostopno na: https://www.avp-rs.si/vozniski-izpiti/analize-in-statisticni-podatki-o-opravljanju-vozniskih-izpitov/

13. Jenček, P.: Metodika usposabljanja voznikov. Skripta predavanj. UL FPP.2016 14. Jenček, P.: Varnost in zaščita v prometu. Skripta predavanj. UL FPP.2020 15. Jenček, P.: Varnost v cestnem prometu. Skripta predavanj. UL FPP.2015

16. ODLOK o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (2021) Uradni list RS, št. 174/2021 z dne 8.11.2021

17. Podjetniško trgovinska zbornica GZS. (2021). Predpisi, ki urejajo šole vožnje Dostopno na:

61

avtosole.gzs.si/vsebina/Predpisi-ki-urejajo-delo-šol-vožnje

18. Pravilnik o programu usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil. (2021). Uradni list RS, št. 95/21 in 108/21 – popr. Z dne 30.6.2021. Zakonik. Dostopno na:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10600

19. Pravilnik o šolah vožnje in vodenje registra šol vožnje.(2013). Uradni list RS, št. 38/13z dne 3.5.2013 Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10592 20. Pravilnik o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje. (2013). Uradni list RS, št. 38/13 z

dne 3.5.2013 Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10592 21. Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil. (2021). Uradni list RS, št.

95/21 in 108/21 – popr. Z dne 30.6.2021. Pravilnik o usposabljanju kandidatov (2021) Uradni list RS, št. 95/21 in 108/21 – popr. Z dne 30.6.2021 Priloga 1: Register kandidatov Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2021-01-2065-p1.pdf

22. Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil. (2021). Uradni list RS, št.

95/21 in 108/21 – popr. Z dne 30.6.2021 Priloga 2: Dnevnik usposabljanja iz teorije Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2021-01-2065-p2.pdf

23. Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil. (2021). Uradni list RS, št.

95/21 in 108/21 – popr. Z dne 30.6.2021 Priloga 3: Dnevni razvid vožnje Dostopno na:http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2021-01-2065-p3.pdf

24. Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil. (2021). Uradni list RS, št.

95/21 in 108/21 – popr. Z dne 30.6.2021 Priloga 4: Evidenčni kartonček vožnje Dostopno na:http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2021-01-2065-p4.pdf

25. Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil. (2021).Uradni list RS, št.

95/21 in 108/21 – popr. Z dne 30.6.2021 Priloga 5: Izpisni listDostopnona:http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2021-01-2065-p5.pdf

26. Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil. (2021).Uradni list RS, št.

95/21 in 108/21 – popr. Z dne 30.6.2021 Priloga 6: Program usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2021-01-2065-p6.pdf 27. Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil. (2021). Uradni list RS, št.

95/21 in 108/21 – popr. Z dne 30.6.2021 Priloga 7: Oblika in minimalne dimenzije tablice

»L« za označevanje motornih vozil, na katerih se usposabljajo kandidati Dostopno na:

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2021-01-2065-p7.pdf

28. Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil. (2021). Uradni list RS, št.

95/21 in 108/21 – popr. Z dne 30.6.2021 Priloga 8: Oblika in minimalne dimenzije tablice

62

»L« za označevanje vozil pri vožnji s spremljevalcem Dostopno na:

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2021-01-2065-p8.pdf

29. Pravilnik o usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil.(2021). Uradni list RS, št.

95/21 in 108/21 – popr. Z dne 30.6.2021 Priloga 6: Program usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil Dostopno na:http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2021-01-2065-p6.pdf 30. Pravilnik o vozniškem izpitu. (2021). Uradni list. RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg in

43/19 z dne 13.11.2020 Zakonik. Dostopno na:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2013-01-1468 minister za infrastrukturo izdaja

31. Shinar, D.: Traffic safety and human behavior, Emerald Publishing, 2017

32. Šimenc, B., Boc, B., Breznik, P., Jurman, F. (2009). Dober voznik bom. Maribor:

Primotehna d.o.o.

33. Šola vožnje Ferdo, (2021). Avtošola Ferdo. Dostopno na: https://www.ferdo.si/

34. Zakon o voznikih. (2021). (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg) Zakonik.

Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7164

63

Slika 4. Število vseh opravljan teoretičnega dela vozniških izpitov na vseh kategorijah od leta 2015 do 2020 ... 30

Slika 5. Število vseh opravljanj teoretičnega dela vozniških izpitov na B kategoriji od leta 2015 do 2020 ... 30

Slika 6. Število vseh opravljanj praktičnega dela vozniškega izpita na vseh kategorijah od leta 2015 do 2020 ... 31

Slika 7. Število vseh opravljan praktičnega dela vozniškega izpita na B kategoriji od leta 2015 do 2020 ... 32 Slika 8. Vozni park C kategorije v začetku delovanja šole vožnje Ferdo ... 33 Slika 9. Vozni park šole vožnje Ferdo (lastna vozila) ... 36 Slika 10. Vozni park šole vožnje Ferdo (izposojeno vozilo – avtobus) ... 36 Slika 11. Simulator motornega kolesa. ... 38

Slika 12. Število vseh opravljanj teoretičnega dela vozniškega izpita (vse kategorije in kategorija B) v šoli vožnje Ferdo ... 39

Slika 13. Uspešnost pri teoretičnem delu vozniškega izpita (vse kategorije) pri šoli vožnje Ferdo ... 40 Slika 14. Uspešnost kandidatov pri praktičnem delu vozniškega izpita (vse kategorije in kategorija B) v šoli vožnje Ferdo ... 41

Slika 15. Uspešnost kandidatov pri opravljanju izpita kategorije A v šoli vožnje Ferdo, v obdobju 2015-2020 ... 46 Slika 16. Uspešnost kandidatov pri opravljanju izpita kategorije A1 v šoli vožnje Ferdo, v

In document DIPLOMSKA NALOGA (Strani 76-79)