• Rezultati Niso Bili Najdeni

V diplomskem delu smo uresniˇcili glavni cilj – razvili smo prototip spletne aplikacije, namenjene za uporabo predvsem manjˇsim podjetjem (do 15 zapo-slenih), ki bo zaposlenim v podjetju olajˇsala razporeditev in izvedbo projek-tnega dela. Pred samo izdelavo smo najprej doloˇcili kljuˇcne funkcionalnosti aplikacije, in sicer na podlagi analize trga (pregled in analiza kljuˇcnih aplika-cij na trgu orodij za vodenje in upravljanje projektov) in na podlagi zahtev, ki smo jih zbrali v podjetju s pomoˇcjo intervjujev, ki smo jih opravili med zaposlenimi in vodstvom podjetja. Med implementirane funkcionalnosti smo dodali tudi svoje, kot je na primer poroˇcilo o zasedenosti zaposlenih v pod-jetju, saj smo na podlagi lastnih izkuˇsenj in pogovora z mentorjem ocenili, da je to ena od kljuˇcnih lastnosti za upravljanje projektov med manjˇsimi podjetji.

Nato je sledila faza razvoja aplikacije, katere konˇcni produkt je bil raz-vit prototip spletne aplikacije. Prototip smo dodali na spletni streˇznik in omogoˇcili njegovo testno uporabo. Uporabniki so si med testno dobo ustva-rili mnenja o aplikaciji, ki smo jih nato zajeli in predstavili. Ta mnenja nam bodo v prihodnje osnovno vodilo, k nadaljnjemu razvoju in izboljˇsanju aplikacije.

Med analizo trga smo analizirali tako orodja v osnovi primernejˇsa za velika podjetja, kot je Microsoft Project ter orodja primernejˇsa za manjˇsa podjetja,

49

kot je Todoist. S tem smo si zagotovili celovit pregled trga in se seznanili s sodobnimi trendi in naˇcini upravljanja projektov.

Po zakljuˇcnem zbiranju mnenj o aplikaciji, ocenjujemo, da sta najveˇcji pomanjkljivosti izdelanega prototipa prikazna ploˇsˇca projektov in nalog (da-shboard), saj je s svojim drsnikom premalo pregledna za uporabnike, pred-vsem, ko se ˇstevilo projektov poveˇca. Obenem je za uporabnike zelo po-membno, da lahko vidijo vse svoje naloge neodvisno od projekta na enem me-stu. Prvo pomanjkljivost pripisujemo pomanjkanju oblikovalskega instinkta pri oblikovanju oblike prikazne ploˇsˇce, drugo pa slabemu predvidevanju upo-rabe.

V prihodnje naˇcrtujemo ta dva problema nasloviti z nadgradnjo prikazne ploˇsˇce ter razvojem funkcionalnosti za prikaz vseh nalog, neodvisno od pro-jekta. Hkrati bomo usmerili dodatne napore v dodatno izboljˇsanje varnosti aplikacije.

Prav tako naˇcrtujemo razvoj funkcionalnosti, ki bo administratorju omo-goˇcila dodajanje in spreminjanje vrst uporabniˇskih raˇcunov oziroma vlog.

Trenutno so namreˇc na voljo le ˇstiri vrste uporabniˇskih raˇcunov in jih ni moˇzno dodajati ali spreminjati. Vlogam bo lahko tudi doloˇcil pooblastila, kaj lahko vidijo ali spreminjajo. S tem bo aplikacija dobila veˇcjo generiˇcnost, saj ne bo omejena le na vnaprej doloˇcene uporabnike.

Aplikacijo ocenjujemo kot uspeˇsno, saj smo implementirali vse predvidene funkcionalnosti, ki so bile veˇcinoma tudi pozitivno sprejete s strani vodstva in zaposlenih naˇsega testnega podjetja. Vendar sta, tako kot skoraj vedno v praksi, za razvoj aplikacije potrebna razvoj veˇcih prototipov in stalna nad-gradnja aplikacije.

[1] /. Usage statistics of PHP for websites. Jan. 2022. url: https : / / w3techs.com/technologies/details/pl-php.

[2] Loule Andre. ProofHub Review. FinancesOnline. 2021. url: https://

reviews.financesonline.com/p/proofhub/(pridobljeno 7. 1. 2022).

[3] MDN Contributors. What is a web server? - learn web development:

MDN. Okt. 2021. url: https://developer.mozilla.org/en- US/

docs/Learn/Common_questions/What_is_a_web_server.

[4] Jill Duffy.Basecamp Review. PCMAG DIGITAL GROUP. 2020. url: https://www.pcmag.com/reviews/basecamp(pridobljeno 8. 1. 2022).

[5] Jill Duffy.Trello Review. PCMAG DIGITAL GROUP. 2021.url:https:

//www.pcmag.com/reviews/trello(pridobljeno 1. 1. 2022).

[6] Deyan G.Teamwork Review. techjury. 2021. url:https://techjury.

net/reviews/teamwork-projects-review/(pridobljeno 30. 12. 2021).

[7] Nick Galov.What is Wrike and How You Can Use It—A 2021 Review.

HOSTINGTRIBUNAL. 2021. url: https://hostingtribunal.com/

reviews/wrike/ (pridobljeno 1. 1. 2022).

[8] Michael Graw.Asana review - A flexible tool with a focus on collabora-tion. TechRadar. 2020.url: https://www.techradar.com/reviews/

asana (pridobljeno 26. 12. 2021).

[9] Madiha Hameed in sod. “MVC software design pattern in web appli-cation development”. V:International Journal of Scientific & Engine-ering Research 5.5 (2014), str. 17–20.

51

[10] Sarah Hatton. “Choosing the Right Prioritisation Method”. V: 19th Australian Conference on Software Engineering (aswec 2008). 2008, str. 517–526.doi: 10.1109/ASWEC.2008.4483241.

[11] Liz Hull. Asana Review. Merchant Maverick. 2020. url: https : / / www.merchantmaverick.com/reviews/asana- review/ (pridobljeno 26. 12. 2021).

[12] KiSSFLOW. Software For Projects 2021. 2021.url:https://softwareforprojects.

com/resource/kissflow/ (pridobljeno 31. 12. 2021).

[13] Kati Kuustik. Toggl Plan Review – Simple Project Management Tool For Agile Teams. The Digital Project Manager. 2020. url: https://

thedigitalprojectmanager.com/toggl-plan-review/ (pridobljeno 7. 1. 2022).

[14] Rasmus Lerdorf, Kevin Tatroe in Peter MacIntyre. Programming Php.

”O’Reilly Media, Inc.”, 2006.

[15] Monday Project Management Review. The Daily Egg. 2021.url:https:

//www.crazyegg.com/blog/monday-project-management-review/

(pridobljeno 26. 12. 2021).

[16] Nicholas Morpus. Jira Review. The Motley Fool. 2020.url: https://

www.fool.com/the-blueprint/jira-review/(pridobljeno 8. 1. 2022).

[17] Nicholas Morpus. TeamGantt Review. The Motley Fool. 2020. url: https://www.fool.com/the- blueprint/teamgantt- review/ (pri-dobljeno 31. 12. 2021).

[18] Nicholas Morpus. Zoho Projects Review. The Motley Fool. 2020. url: https://www.fool.com/the- blueprint/zoho- projects- review/

(pridobljeno 30. 12. 2021).

[19] Fergus O’Sullivan.Todoist Review. Cloudwards.net. 2021.url:https:

//www.cloudwards.net/todoist-review/ (pridobljeno 30. 12. 2021).

[20] Ian Paul. Microsoft Project Review 2021. Tech.co. 2021. url: https:

//tech.co/ management- software/microsoft- project-review (pridobljeno 8. 1. 2022).

[21] PHP MySQL Database.url:https://www.w3schools.com/php/php_

mysql_intro.asp (pridobljeno 11. 1. 2022).

[22] A. Pucihar in sod. “Digital Transformation of Slovenian Enterprises”.

V: 2021 44th International Convention on Information, Communica-tion and Electronic Technology (MIPRO). 2021, str. 1393–1397. doi: 10.23919/MIPRO52101.2021.9596708.

[23] JOSE MARIA DELOS SANTOS. Hubstaff Tasks Software Review:

Overview – Features – Pricing. project-management.com. 2021. url: https : / / project management . com / hubstaff tasks software -review/(pridobljeno 29. 12. 2021).

[24] JOSE MARIA DELOS SANTOS. Slack Software Review for 2022.

Project-Management.com. 2021.url:https://project-management.

com/slack/ (pridobljeno 8. 1. 2022).

[25] Rob Watts Shweta. monday.com Review. Forbes Advisor. 2021. url: https://www.forbes.com/advisor/business/software/mondaycom-review/(pridobljeno 15. 11. 2021).

[26] Kevin Tatroe in Peter MacIntyre.Programming PHP: Creating Dyna-mic Web Pages. O’Reilly Media, 2020.

[27] The phpMyAdmin devel team.phpMyAdmin Docs. phpMyAdmin. 2021.

url: https://docs.phpmyadmin.net/en/latest/intro.html (pri-dobljeno 11. 1. 2022).

[28] Ucompares Team. GanttPRO Review (2021): The Best Online Pro-ject Management Solution Based On Gantt charts. uCompares.com.

2021.url: https://ucompares.com/ganttpro-review/ (pridobljeno 31. 12. 2021).

[29] The Comprehensive Guide to URL Parameter Encryption in PHP. Pa-ragon Initiative Enterprises. 2022. url: https : / / paragonie . com / blog/2015/09/comprehensive-guide-url-parameter-encryption-in-php (pridobljeno 12. 1. 2022).

[30] Kevin J Theisen. “Programming languages in chemistry: a review of HTML5/JavaScript”. V:Journal of cheminformatics11.1 (2019), str. 1–

19.

[31] Rodney Turner, Ann Ledwith in John Kelly. “Project management in small to medium-sized enterprises: Matching processes to the nature of the firm”. V:International Journal of Project Management 28.8 (2010).

IRNOP 2009 in Berlin, str. 744–755. issn: 0263-7863. doi: https : //doi.org/10.1016/j.ijproman.2010.06.005. url: https://www.

sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786310000943.

[32] Visual Studio Code. Microsoft. 2022.url:https://code.visualstudio.

com/ (pridobljeno 11. 1. 2022).

[33] O. P. Voitovych, O. S. Yuvkovetskyi in L. M. Kupershtein. “SQL injection prevention system”. V: 2016 International Conference Ra-dio Electronics Info Communications (UkrMiCo). 2016, str. 1–4. doi: 10.1109/UkrMiCo.2016.7739642.