• Rezultati Niso Bili Najdeni

 

V diplomskem delu smo si zastavili štiri glavna vprašanja, ki so nas najbolj zanimala glede tematike, ki smo jo izbrali za diplomsko delo. Glede na zastavljene cilje naloge, smo temu primerno oblikovali anketna vprašanja. Med odgovori na določena vprašanja smo iskali povezanost ter tako podali tudi kompleksnejše odgovore (npr. združevanje podatkov o zaposlenosti na področju zaključenega študija in smerjo zaključenega študija).

Prvo izmed glavnih štirih vprašanj je bilo koliko študentov, ki so zaključili študij na kateri od smeri geodezije, se je zaposlilo na področju zaključenega študija. Na področju zaključenega študija se je zaposlilo 67 % anketirancev, kar je manj kot je bilo ugotovljeno v anketi leta 2005. Predvsem

magistranti (MA GIG), so zaposleni na področju študija (83 %), medtem ko je delež na TUN nekoliko nižji in sicer 55 %. Del študentov po zaključenem študiju TUN je sicer nadaljevalo študij na drugi stopnji MA GIG, vendar je ta delež majhen. Smiselno bi bilo poiskati vzroke le za polovično

zaposlenost na področju zaključenega študija. Ugotovili smo torej, da na področju zaključenega študija dela približno dve tretjini vseh anketirancev, ter da je razlogov za nezaposlitev na področju

zaključenega študija lahko odvisen od mnogih dejavnikov, tudi od časa končanja študija (npr.

zaključek študija v času gospodarske krize) in od slučajne priložnosti za zaposlitev na drugem področju.

Delež vsebin s področja prostorskega načrtovanja (povprečje vseh študijskih programov) je nizek in sicer 2,3 % vsega dela na delovnem mestu, ki ga opravljajo anketiranci. Večji odstotek tega dela je pri anketirancih, ki so zaključili 1. stopnjo visokošolskega študija - TUN (4 %), nekoliko manjši pa pri anketirancih z zaključeno 2. stopnjo študija – MA GIG (3 %), anketiranci z zaključeno 1. stopnjo univerzitetnega študija pa so celo navedli, da na njihovem delovnem mestu ne opravljajo dela s področja prostorskega načrtovanja. Na študiju TUN je že tekom študija dan večji poudarek na vsebinah, ki so povezane z upravljanjem nepremičnin in prostorskim načrtovanjem ter pomenijo tudi podlago za vpis na magistrski študijski program Prostorsko načrtovanje. Hkrati lahko ugotovimo, da so vsebine in znanje s področja prostorskega načrtovanja potrebna tudi za delo na drugih vsebinah s področja geodezije (Preglednica 1).

Anketiranci so navedli, da so največji delež (74 %) potrebnega znanja tekom študija pridobili na področju kartografije, a hkrati jih je na tem strokovnem področju zaposleno malo. Najnižji delež pridobljenega znanja tekom študija (34 %) so anketiranci namenili področju zemljiškega katastra, ki pa predstavlja enega največjih deležev del, ki jih anketiranci opravljajo. Menimo, da je lahko odstotek najnižji pri tem vsebinskem področju, saj zahteva poznavanje teh vsebin tudi veliko praktičnega znanja, ki pa ga je tekom študija težko pridobiti.

Razveseljivo je dejstvo, da bi 55 % anketirancev ponovno izbralo isti študijski program na Oddelku za geodezijo, le 27 % pa se jih za študij na Oddelku več ne bi odločili.

Rezultati te in drugih že izvedenih podobnih anket (Drobne in sod., 2006) so pomoč za vrednotenje študijskih programov in uveljavljanje sprememb. Študijski programi morajo slediti potrebam stroke in se odzivati na širše potrebe družbe.

VIRI

1. Brošura FGG, 2019.

https://media.fgg.uni-lj.si/brosure/FGG_brosura_SLO_2019.pdf (Pridobljeno 1. 10. 2021.)

2. Drobne, S., Breznikar, A., Babič, U. 2006. Mnenje diplomantov o učinkovitosti študija geodezije. Geod. vestn. 50/2006, 2: 270-286.

3. Petrovič, D., Drobne, S., Stopar, B. Celovita prenova visokošolskega izobraževanja geodezije - novi študijski programi. Geod. vestn., 52/2008, 2: 639-652.

4. Spletna stran FGG,

https://www.fgg.uni-lj.si/o-fakulteti/

(Pridobljeno 1. 10. 2021.)

5. Spletna stran FGG, Oddelek za geodezijo,

https://www.fgg.uni-lj.si/oddelek-za-geodezijo/

(Pridobljeno 1. 10. 2021.)

6. Spletna stran FGG, visokošolski študijski program 1. stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin,

https://www.fgg.uni-lj.si/studijski-programi-1-stopnje/tehnicno-upravljanje-nepremicnin-vs/

(Pridobljeno 1. 10. 2021.)

7. Spletna stran FGG, univerzitetni študijski program 1. stopnje Geodezija in geoinformatika, https://www.fgg.uni-lj.si/studijski-programi-1-stopnje/geodezija-in-geoinformatika-un/

(Pridobljeno 1. 10. 2021.)

8. Spletna stran FGG, univerzitetni študijski program 2. stopnje Geodezija in geoinformatika, https://www.fgg.uni-lj.si/studijski-programi-2-stopnje/geodezija-in-geoinformatika-ma/

(Pridobljeno 1. 10. 2021.) 9. Spletna stran Univerze v Ljubljani,

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

(Pridobljeno 1. 10. 2021.)

PRILOGA A: ANKETA

Anketa  

  

 

   

Kratko ime ankete:  Anketa 

   

Število vprašanj:  43 

   

Število spremenljivk:  113 

   

Status:  Aktivna od: 11.03.2021 Aktivna do: 29.3.2021 

   

Avtor:  Tomaž Škrlep, 23.11.2020 

   

Spreminjal:  Tomaž Škrlep, 03.10.2021        

Sem Tomaž Škrlep, študent prve stopnje študijskega programa Tehnično upravljanje nepremičnin  (VS) na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Anketo izvajam za potrebe  izdelave diplomskega dela. Namen ankete je ugotoviti, koliko diplomantov različnih študijskih smeri  Oddelka za geodezijo je zaposlenih na svojem strokovnem področju, ter posredno, kolikšen del  opravljenih nalog je s področja prostorskega načrtovanja. Anketa je anonimna in vam bo vzela največ  5 minut časa. Rezultati ankete bodo objavljeni v diplomski nalogi, ki bo javno dostopna v repozitoriju  ULFGG. 

   

Q1 ‐ Izberite študijski program, ki ste ga dokončali:  

 Možnih je več odgovorov  

 Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)    Geodezija in geoinformatika (UN) I. stopnja    Geodezija in geoinformatika (UN) II. stopnja    

Q2 ‐ Katerega leta ste začeli študij (letnica prvega vpisa)?  

__________________  

  

Q3 ‐ Katerega leta ste zaključili študij (letnica zaključnega dela)?  

__________________  

  

Q4 ‐ Po zaključenem študiju sem:  

 se zaposlil na strokovnem področju zaključenega študija in sem v stroki še vedno zaposlen    se zaposlil na strokovnem področju zaključenega študija, vendar sedaj na tem področju več ne  delam  

 se nisem zaposli na strokovnem področju zaključenega študij in o tem tudi ne razmišljam    se nisem zaposlil na strokovnem področju zaključenega študija, a bi v prihodnosti želel delati na  svojem strokovnem področju  

 sem brezposeln in iščem službo na področju zaključenega študija    drugo  

 

IF (1) Q4 = [1] or Q4 = [2] 

Q5 ‐ Na strokovnem področju zaključenega študija sem se zaposlil:  

 v Sloveniji  

 V Sloveniji ter nato v tujini (navedi državo/države)      

 

 V tujini (navedi državo/države), vendar sedaj delujem v Sloveniji      

 

 V tujini in tam še vedno delam (navedi državo/države)      

   

IF (2) Q4 = [4] or Q4 = [5] 

Q6 ‐ Kje bi želeli delati?  

 V Sloveniji  

 V tujini (navedi državo/države)      

 

 Vseeno    

IF (3) Q4 = [1, 2] 

Q7 ‐ Koliko časa po zaključenem študiju ste iskali prvo zaposlitev v stroki?  

 Zaposlitev sem dobil takoj po zaključenem študiju    Zaposlitev sem dobil pol leta po zaključenem študiju    Zaposlitev sem dobil eno leto po zaključenem študiju    Več:  

     

 

IF (3) Q4 = [1, 2] 

Q8 ‐ Koliko let ste bili oz. ste zaposleni na področju zaključenega šudija?  

 Zaokroži na cela leta ____________________  

IF (3) Q4 = [1, 2] 

Q9 ‐ V kakšnem tipu podjetja ste bili oz. ste zaposleni?  

 Lahko izberete tudi več odgovorov, če ste bili zaposleni v več kot enem podjetju    V državni javni službi  

 V lokalni javni službi (občina, javna občinska podjetja)    V zasebnem geodetskem podjetju  

 V drugem zasebnem podjetju    Sem lastnik podjetja (npr. s.p.)    

IF (3) Q4 = [1, 2] 

Q10 ‐ Katera področja geodezije je zajemalo oz. zajema vaše delo?  

 Možnih je več odgovorov    Inženirska geodezija  

 Zemljiški kataster in kataster stavb  

 Upravljanje in evidentiranje gospodarske javne infrastrukture    Geodetska izmera za namene projektiranja (geodetski načrti)    Upravljanje nepremičnin (vrednotenje, posredovanje)    Prostorsko načrtovanje  

 Geoinformatika, prostorske analize    Fotogrametrija  

 Daljinsko zaznavanje    Kartografija  

 

IF (4) Q10 = [Q10a] ( Inženirska geodezija )  

Q11 ‐ Ocenite kolikšen delež (% ) vašega dela na delovnem mestu pripada področju INŽENIRSKE  GEODEZIJE: ____________________  

IF (4) Q10 = [Q10a] ( Inženirska geodezija )  

Q12 ‐ Ocenite kolikšen delež (% ) znanja iz področja INŽENIRSKE GEODEZIJE, ki ga potrebujete/ste  ga potrebovali na vašem delovnem mestu, ste pridobili tekom študija: ____________________  

IF (5) Q10 = [Q10b] ( Kataster )  

Q11\ _ 2 ‐ Ocenite kolikšen delež (% ) vašega dela na delovnem mestu pripada  področju ZEMLJIŠKEGA KATASTRA IN KATASTRA STAVB: ____________________  

IF (5) Q10 = [Q10b] ( Kataster )  

Q13 ‐ Ocenite kolikšen delež (% ) znanja iz področja ZEMLJIŠKEGA KATASTRA IN KATASTRA STAVB,  ki ga potrebujete/ste ga potrebovali na vašem delovnem mestu, ste pridobili tekom študija: 

____________________  

IF (6) Q10 = [Q10c] ( Upravljanje in evidentiranje gospodarske javne infrastrukture )  

Q14 ‐ Ocenite kolikšen delež (% ) vašega dela na delovnem mestu pripada področju UPRAVLJANJA  IN EVIDENTIRANJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE: ____________________  

IF (6) Q10 = [Q10c] ( Upravljanje in evidentiranje gospodarske javne infrastrukture )   Q15 ‐ Ocenite kolikšen delež (% ) znanja iz področja UPRAVLJANJA IN EVIDENTIRANJA 

GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE, ki ga potrebujete/ste ga potrebovali na vašem delovnem  mestu, ste pridobili tekom študija: ____________________  

IF (7) Q10 = [Q10d] ( Geodetska izmera za namene projektiranja (geodetski načrti) )  

Q16 ‐ Ocenite kolikšen delež (% ) vašega dela na delovnem mestu pripada področju GEODETSKE  IZMERE ZA NAMENE PROJEKTIRANJA: ____________________  

IF (7) Q10 = [Q10d] ( Geodetska izmera za namene projektiranja (geodetski načrti) )   Q17 ‐ Ocenite kolikšen delež (% ) znanja iz področja GEODETSKE IZMERE ZA NAMENE 

PROJEKTIRANJA, ki ga potrebujete/ste ga potrebovali na vašem delovnem mestu, ste pridobili  tekom študija: ____________________  

IF (8) Q10 = [Q10e] ( Upravljanje nepremičnin (vrednotenje, posredovanje) )  

Q18 ‐ Ocenite kolikšen delež (% ) vašega dela na delovnem mestu pripada področju UPRAVLJANJA  NEPREMIČNIN: ____________________  

IF (8) Q10 = [Q10e] ( Upravljanje nepremičnin (vrednotenje, posredovanje) )  

Q19 ‐ Ocenite kolikšen delež (% ) znanja iz področja UPRAVLJANJA NEPREMIČNIN, ki ga  potrebujete/ste ga potrebovali na vašem delovnem mestu, ste pridobili tekom študija: 

____________________  

IF (9) Q10 = [Q10f] ( Prostorsko načrtovanje )  

Q20 ‐ Ocenite kolikšen delež (% ) vašega dela na delovnem mestu pripada področju  PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA: ____________________  

IF (9) Q10 = [Q10f] ( Prostorsko načrtovanje )  

Q21 ‐ Ocenite kolikšen delež (% ) znanja iz področja PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA, ki ga  potrebujete/ste ga potrebovali na vašem delovnem mestu, ste pridobili tekom študija: 

____________________  

IF (9) Q10 = [Q10f] ( Prostorsko načrtovanje )  

Q22 ‐ Izberite kaj zajema vaše delo na področju PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA:  

 Možnih je več odgovorov  

 Izdelava prostorskih analiz  

 Priprava strokovnih podlag za pripravo prostorskih aktov    Vzdrževanje nepremičninskih evidenc  

 Priprava prostorskih aktov vseh vrst  

 Komunikacija  s strankami, deležniki, javnostjo    GIS orodja  

 Drugo:  

     

 

IF (10) Q10 = [Q10g] ( Geoinformatika, prostorske analize )  

Q23 ‐ Ocenite kolikšen delež (% ) vašega dela na delovnem mestu pripada področju  GEOINFORMATIKE IN PROSTORSKIH ANALIZ: ____________________  

IF (10) Q10 = [Q10g] ( Geoinformatika, prostorske analize )  

Q24 ‐ Ocenite kolikšen delež (% ) znanja iz področja GEOINFORMATIKE IN PROSTORSKIH ANALIZ, ki  ga potrebujete/ste ga potrebovali na vašem delovnem mestu, ste pridobili tekom študija: 

____________________  

IF (11) Q10 = [Q10h] ( Fotogrametrija )  

Q25 ‐ Ocenite kolikšen delež (% ) vašega dela na delovnem mestu pripada področju  FOTOGRAMETRIJE: ____________________  

IF (11) Q10 = [Q10h] ( Fotogrametrija )  

Q26 ‐ Ocenite kolikšen delež (% ) znanja iz področja FOTOGRAMETRIJE, ki ga potrebujete/ste ga  potrebovali na vašem delovnem mestu, ste pridobili tekom študija: ____________________  

IF (12) Q10 = [Q10i] ( Daljinsko zaznavanje )  

 Zaokroži na cela leta ____________________  

IF (15) Q10 = [Q10a] or Q10 = [Q10b] or Q10 = [Q10c] or Q10 = [Q10d] or Q10 = [Q10e] or Q10 =  [Q10g] or Q10 = [Q10h] or Q10 = [Q10i] or Q10 = [Q10j] 

Q31 ‐ Označite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami glede potrebnosti poznavanja  vsebin prostorskega načrtovanja četudi neposredno na tem področju ne delujete.  

  Sploh se ne 

strinjam  Se ne strinjam  niti se strinjam niti 

se ne stinjam  se strinjam  popolnoma se  strinjam  Potrebujem 

poznavanje vsebin  v občinskih  planskih aktih 

         

planskih 

 Slučajno se je odprla druga možnost    Težki delovni pogoji  

 Že v času študija sem razmišljal, da se bom zaposlil na drugem delovnem področju    Drugo:  

     

 

IF (17) Q4 = [4, 5] 

Q33 ‐ Zakaj želite delati na strokovnem področju zaključenega študija?  

 Možnih je več odgovorov  

 Področje dela me še vedno privlači    Boljša plača  

 Boljši delovni pogoji  

 Boljše/zanimivejše delo od tega, ki sem ga opravljal oz. ga trenutno opravljam    Prepoznavnost poklica v družbi  

 Drugo:  

     

 

IF (17) Q4 = [4, 5] 

Q34 ‐ Na katerem področju želite delati?  

 Možnih je več odgovorov    Inženirska geodezija  

 Zemljiški kataster in kataster stavb  

 Upravljanje in evidentiranje gospodarske javne infrastrukture    Geodetska izmera za namene projektiranja (geodetski načrti)    Upravljanje nepremičnin (vrednotenje, posredovanje)    Prostorsko načrtovanje  

 Geoinformatika, prostorske analize    Fotogrametrija  

 Daljinsko zaznavanje  

 Kartografija    Vseeno    

IF (17) Q4 = [4, 5] 

Q35 ‐ V kakšnem tipu podjetja želite delati?  

 Možnih je več odgovorov    V državni javni službi  

 V lokalni javni službi (občina, javna občinska podjetja)    V zasebnem geodetskem podjetju  

 V drugem zasebnem podjetju  

 Rad bi postal zasebni podjetnik (npr. s.p.)    

Q36 ‐ Če bi še enkrat izbirali, ali bi ponovno izbrali katero od smeri študija na Oddelku za  geodezijo?  

 Da    Ne    Ne vem    

IF (18) Q36 = [1] 

Q37 ‐ Ali bi v tem primeru izbrali drug program (GIG/TUN)?  

 Izbral bi isti študijski program    Izbral bi drug študijski program    

IF (19) Q37 = [2] 

Q38 ‐ Kater študijski program bi izbrali v tem primeru?  

 Možnih je več odgovorov  

 Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)    Geodezija in geoinformatika (UN) I. stopnja    Geodezija in geoinformatika (UN) II. stopnja    Prostorsko načrtovanje (UN) II. stopnja    

IF (20) Q36 = [2] 

Q39 ‐ Zakaj ne bi ponovno izbral katerega izmed smeri študija na Oddelku za geodezijo?  

 Možnih je več odgovorov  

 Ugotovil/a sem, da me bolj zanimajo druga področja    Vsebina študija ne zadostuje potrebam delovnega mesta    Preveč zahteven študij  

 Študij (in poklic) nista prepoznana v družbi    Drugo:  

     

 

Q40 ‐ Spol    Ženska    Moški    Drugo  

 Ne želim odgovoriti    

Q41 ‐ Starost    med 20 in 25 let    med 25 in 30 let    med 30 in 35 let    med 35 in 40 let    nad 40 let