• Rezultati Niso Bili Najdeni

Evropska komisija je v dokumentu: The 2021 EU Justice Scoreboard143, predstavila zaupanje evropske javnosti v sodniško neodvisnost. Evropska komisija ločuje zunanjo neodvisnost (sodniki opravljajo svojo funkcijo samostojno in pri tem niso podvrženi omejitvam ali podrejeni kateremu koli drugemu organu in so zaščiteni pred zunanjimi posegi in pritiski, ki bi lahko ogrozili neodvisno presojo sodnika) in notranjo neodvisnost in nepristranskost (ohranja se enaka distanca od strank v postopku in interesov strank v postopku).

Najslabše zaupanje javnosti v neodvisnost sodne veje oblasti je na Hrvaškem in Slovaškem, najboljše rezultate pa so dobile Nemčija, Finska in Avstrija.

Slika 6: Mnenje splošne javnosti o neodvisnosti sodstva (Evropska komisija, The 2021 EU Justice Scoreboard)

143 The 2021 EU Justice Scoreboard, 2021,

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu_justice_scoreboard_2021.pdf.

33

Slika 7:Okrajšave držav (Evropska komisija, The 2021 EU Justice Scoreboard)

Pomemben dejavnik nezaupanja javnosti v sodstvo je videz sodnika, ki ne zagotavlja neodvisnost in nepristranskost. Ti razlogi so najbolj izpostavljeni pri naslednjih državah:

Hrvaška, Slovaška, Romunija, Poljska in Italija. Največje zaupanje javnosti v sodstvo zaradi videza nepristranskosti in neodvisnosti pa je v Nemčiji, Avstriji, Luksemburgu in na Finskem.

Slika 8: Glavni dejavniki nezaupanja v sodstvo, (Evropska komisija, The 2021 EU Justice Scoreboard)

34 6. ZAKLJUČEK

Ko sodnikom podelimo neodvisnost, je ključnega pomena, da nadzorujemo, ali se njihova sodniška avtoriteta izvaja nepristransko. Sodna nepristranskost in neodvisnost sta temeljni sestavni del pravne države. Politična vzdržnost sodnika je pomemben faktor zagotavljanja videza nepristranskosti. Od sodnikov se pričakuje, da bodo nepristranski razsodniki, tako da se o pravnih sporih odloča v skladu z zakonom, brez predsodkov ali političnega pritiska.

Ko javnost zaupa v sodstvo in stranke v postopkih zaupajo v sodnika, je to priznanje izjemnih kvalitet, ki jih mora sodnik izkazovati pri svojem delu, zato je sodnik lahko le nekdo, ki ima svojo osebno in strokovno integriteto in ki vselej ravna tako, da ohrani videz nepristranskosti.144 Pri svojem delu mora biti odkrit in tako tudi krepi etiko in integriteto sodstva, ter s svojim delom in osebnim zgledom varuje ugled sodišča. To je nujno za vzdrževanje avtoritete sodnikov, sodišča in sodstva kot celote.145

Zakon o sodniški službi zahteva, da se sodniki izloči iz postopka, v katerem bi se lahko razumno postavila pod vprašaj sodnikova nepristranskost. Sodniki so lahko iz vodenja sodne zadeve izločeni ne le, če so v resnici nepristranski, temveč tudi takrat, ko se razumnemu opazovalcu lahko zdi, da so pristranski. Menim, da se od sodnikov pričakuje, da se izogibajo ne le dejanski nepristranskosti, temveč tudi njenemu videzu in so tako politično vzdržni, saj nastop nepristranskega sodnika zmanjšuje zaupanje v javnosti v sodstvo in degradira pravosodni sistem.

Kodeks sodniške etike določa, da mora sodnik spoštovati zakon ter se ves čas ravnati na način, ki spodbuja zaupanje javnosti v integriteto in nepristranskosti sojenja. V tak način obnašanja spada tudi politična vzdržnost sodnika, pa ne samo zaradi videza nepristranskosti, ampak tudi zaradi vpliva morebitne pristranskosti sodnika na sodni sistem in pravno državo. Neodvisnost sodstva je ključnega pomena za ohranjanje pravne države. Neodvisno sodstvo zagotavlja ravnotežje in nadzor nad avtoriteto drugih vej oblasti in s tem preprečuje samovoljno ukrepanje vlade.

Neodvisnost se sodniku podeli z imuniteto pred civilno in kazensko odgovornostjo ter z zaščito njegovega mandata z odločitvijo, da jih ni mogoče odstraniti iz funkcije ali drugače kaznovati zaradi odločitev, ki jih sprejemajo. Če sodnikom podelimo neodvisnost, je ključnega pomena, da svojo oblast izvajajo kompetentno, nepristransko in pošteno. Sodniki so javni uslužbenci, ki izvajajo avtoriteto nad posamezniki in so varuhi zaupanja javnosti. Treba jim je podeliti neodvisnost, da izpolnijo svojo odgovornost uveljavljanja zakona, vendar more biti neodvisnost omejena z največjo stopnjo nepristranskosti in integritete. Javna podpora sodstva je bistvenega pomena in ta podpora je mogoča le, če člani sodstva ohranjajo strog standard nepristranskosti in integritete. Politično udejstvovanje sodnikov omejujemo prav zaradi standarda nepristranskosti in potrebe po zaupanju javnosti v sodstvo, da lahko le-to deluje na najvišji ravni.

Javno zaupanje v sodstvo, če posebej v nepristranskost sodnikov je v Sloveniji trenutno šibko, vendar se vsako leto izboljšuje. Sodnik mora zato pri svojem zunajsodnem udejstvovanju standard nepristranskosti in integritete postaviti v ospredje in se vedno ravnati tako, da ga ne ogrozi, čeprav so mu pri tem omejene njegove človekove pravice in politične pravice.

144Roblek Janja, op.cit.

145 Prav tam.

35

“Od sodnika kot etičnega bitja, obdarjenega z umom in razumom, se lahko pričakuje, da bo znal prepoznati svojo etično dolžnost in svoje obnašanje podrediti etičnemu cilju.”146

146 Zobec Jan, op. cit.

36 7. VIRI

7.1. Knjige (monografije)

- I. Kaučič, F. Grad: Ustavna ureditev Slovenije, GV založba, Ljubljana 2011.

- A. Igličar: Pogledi sociologije prava, GV založba, Ljubljana 2012.

- M. Cerar: Etični temelji sodniškega poklica, v delu: Ustavnosodno odločanje (ur. M.

Pavčnik, A. Novak), GV založba, Ljubljana 2013, str. 225-254

7.2. Revije in druge periodične publikacije

- Roblek Janja, Sodnikova etika in integriteta, Odvetnik, 66 (2014) str. 47.

- Zobec Jan, Sodnikove etične dileme, Podjetje in delo, 6-7 (2007) str. 1553- 1572.

- Zobec Jan, Politična vzdržnost sodnikov, Pravna praksa, 38 (2006) str. 12-14.

- Zalar Aleš, O politični vzdržnosti sodnikov (2), Pravna praksa, 41-42 (2006) str.22.

- Dubeck Leslie B., Understanding Judicial Lockjaw, The Debate Over extrajudicial Activity, New York University Law 82 (2007) 2.

7.3. Viri na medmrežju (internetu)

- Komentar Kodeksa sodniške etike Sodnega sveta RS, (april 2016), URL:

http://www.sodni-svet.si/images/stories/Kodeks_sodniske_etike_komentar_sept_2017.pdf.

- Načelno mnenje Komisije za etiko in integriteto Sodnega sveta RS, 17. junij.2019:

http://www.sodni-svet.si/doc/kei/NM_2019_07.pdf.

- Španski sodni svet, sodna obvestila, URL: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder- Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-sancion-de-tres-anos-de-suspension-impuesta-al-magistrado-Santiago-Vidal.

- Oberto Giacomo, The Italian Experience in the Fields of Judicial Ethics and Judicial

Discipline, URL:

https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/3565/italian-exp-ethics.pdf?sequence=1&isAllowed=y,

- Evropska komisija, The 2021 EU Justice Scoreboard, 2021, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu_justice_scoreboard_2021.pdf.

- Raziskava Vrhovnega sodišča: Zadovoljstvo javnosti z delovanjem sodišč v Republiki

Sloveniji, leto 2019:

https://www.sodisce.si/mma_bin.php?static_id=2020072114580535.

37

- Zobec Jan, Temelji zaupanja v sodstvo, Ius info Kolumna (2018), URL:

https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/217363.

- Načelno mnenje Komisije za etiko in integriteto Sodnega sveta RS, 17. junij 2019, URL: http://www.sodni-svet.si/doc/kei/NM_2019_07.pdf.

- Načelno mnenje Komisije za etiko in integriteto Sodnega sveta RS, 22. januar 2019, URL: http://www.sodni-svet.si/doc/NM_KEI_2019_01_22.pdf.

- Načelno mnenje Komisije za etiko in integriteto Sodnega sveta RS , 29. november 2016, URL: http://www.sodni-svet.si/skei/keiNmJavno-izrazanje-sodnika-v-intervjujih.html?ver=3.

- Sklep Ds- ss 1/2021, Disciplinsko sodišče Sodnega sveta, 13. april 2021, URL:

http://www.sodni-svet.si/doc/Disc.%20sklep_Ds-ss1.2021.pdf.

- Smernice za javno izražanje sodnikov na družbenih omrežij, Komisija za etiko in integriteto Sodnega sveta RS, 2. marec 2021, URL:http://www.sodni-svet.si/doc/kei/Smernice_javno_izrazanje_sodnikov_34_seja_KEI.pdf.

- Posvetovalni svet evropskih sodnikov, Questionnaire on the Conduct, Ethics and Responsibilty of Judges, Strasbourg (2002) URL: https://rm.coe.int/1680747ca9.

- Poročilo Sveta Evrope, Judicial Ethics: Developments, Challenges and Solutions, Moldova's Experience in Enforcing Ethics Standards for Judges, URL:

https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/Themis/Ethics/Paper1_en.asp.

- Priročnik sodniškega vedenja namenjen sodiščema v Angliji in Walesu (2013), URL:

https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2010/02/guidance-judicial-conduct-v2016-update.pdf.

7.4. Druga besedila oziroma dokumenti državnih organov in drugih organov domačih ali mednarodnih organizacij

- Mnenje posvetovalnega sveta evropskih sodnikov št. 3, 19. november 2002.

- Mnenje posvetovalnega sveta evropskih sodnikov št. 18, London, 15. oktober 2015.

- Posvetovalni svet evropskih sodnikov, Magna Carta sodnikov, Strasbourg, 19.

november 2010.

38 Priloga:

Na podlagi 28. in 28.č člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15) je Sodni svet na 55. seji 11. junija 2015 sprejel naslednji

KODEKS SODNIŠKE ETIKE