• Rezultati Niso Bili Najdeni

PPPRRRIIIJJJAAAVVVAAA NNNAAASSSLLLOOOVVVAAA DDDIIIPPPLLLOOOMMMSSSKKKEEE///---GGGAAA NNNAAALLLOOOGGGEEE///DDDEEELLLAAA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "PPPRRRIIIJJJAAAVVVAAA NNNAAASSSLLLOOOVVVAAA DDDIIIPPPLLLOOOMMMSSSKKKEEE///---GGGAAA NNNAAALLLOOOGGGEEE///DDDEEELLLAAA"

Copied!
2
0
0

Celotno besedilo

(1)

University of Ljubljana Faculty of Education

Kardeljeva ploščad 16 1000 Ljubljana, Slovenija telefon +386 (0)1 58 92 200 faks +386 (0)1 53 47 997 +386 (0)1 58 92 233

Univerza v Ljubljani

Pedagoška fakulteta

P P R P R R I I I J J J A A A V V V A A A N N N A A A S S S L L L O O O V V V A A A D D D I I I P P P L L L O O O M M M S S S K K K E E E / / / - - - G G G A A A N N N A A A L L L O O O G G G E E E / / / D D D E E E L L L A A A

v i s o k o š o l s k e g a s t r o k o v n e g a p r o g r a m a P r e d š o l s k a v z g o j a

u n i v e r z i t e t n e g a š t u d i j s k e g a p r o g r a m a :

PODATKI O ŠTUDENTU/-KI Ime in priimek Dekliški priimek

Način študija redni izredni Vpisna številka

Študijski program Telefonska številka Naslov Elektronski naslov

NASLOV DIPLOMSKE/-GA NALOGE/DELA

Naslov v slovenskem jeziku Naslov v angleškem jeziku*

Datum Podpis študenta/-ke _________________________________

*Ustreznost prevoda naslova pregleda komisija, ki pregleduje predlagano temo (sklep Komisije za dodiplomski študij z dne 08.04.2010).

(2)

SOGLASJE MENTORJA/-ICE IN SOMENTORJA/-ICE

Mentor/-ica Podpis __________________________

Somentor/-ica Podpis __________________________

PREDLAGANA KOMISIJA ZA ZAGOVOR DIPLOMSKE/-GA NALOGE/DELA V SESTAVI:

Mentor/-ica Somentor/-ica Predsednik/-ca komisije Član/-ica komisije

SOGLASJE PREDSTOJNIKA/-CE ODDELKA

S tem podpisom predstojnik/-ca oddelka v skladu z 8. členom Pravilnika o diplomah Pedagoške fakultete UL potrjujem temo diplomske/-ga naloge/dela in mentorja/-ico oziroma somentorja/-ico.

Datum ______________ Podpis predstojnika/-ce oddelka _______________________

OBVEZNE PRILOGE (v natisnjeni obliki)

Dispozicija diplomske naloge/dela z naslednjimi točkami:

1. Opredelitev problema 2. Cilji

3. Raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze

4. Raziskovalna metoda ( pri empirični nalogi: vzorec, pripomočki, postopek zbiranja in obdelave podatkov)

5. Ključni viri oz. literatura

V skladu z 11. členom Pravilnika o diplomah Pedagoške fakultete mora študent diplomsko nalogo/delo izdelati in oddati v dokončni pregled in ocenitev mentorju v roku enega leta od odobritve teme. V nasprotnem primeru mora študent zaprositi za podaljšanje roka za izdelavo diplomske-ga naloge/dela.

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Spoštovani, sem študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Pripravljam diplomsko delo z naslovom Biblioterapija kot del vzgojno-izobraževalnega

Dovoljujem knjižnici PeF, da mojo diplomsko delo uvrsti med gradiva za izposojo oziroma objavi v elektronskih bazah podatkov in objavi podatke v vzajemnem katalogu COBISS..

Ena pomembnih aktivnosti, ki lahko pomembno pripomore k dvigu kakovosti, je stik z bivšimi diplomanti ter pridobivanje njihovega mnenja o študiju na naši univerzi..

Dovoljujem knjižnici PeF, da mojo diplomsko nalogo/delo uvrsti med gradiva za izposojo oziroma objavi v elektronskih bazah podatkov in objavi podatke v vzajemnem katalogu

3 spiralno vezane izvode diplomske/-ga naloge/dela in 1 trdo vezan izvod za knjižnico oziroma 2 trdo vezana izvoda diplomske/-ga naloge/dela (za program dvopredmetnih

členom Pravilnika o doktorskem študiju UL, sprejetim dne 28.5.2019, Dispozicija doktorske disertacije obsega: (1) predlog naslova disertacije v slovenskem

člen u Pravilnika o podiplomskem študiju Pedagoške fakultete, ki je objavljen na spletni strani.. V tem členu so navedena tudi navodila za pisanje teme magistrskega

členu Pravilnika o podiplomskem študiju Pedagoške fakultete, ki je objavljen na spletni strani http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=193.. V tem členu so navedena tudi navodila