• Rezultati Niso Bili Najdeni

Utrjevanje besedilne naloge z rešitvami

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Utrjevanje besedilne naloge z rešitvami"

Copied!
3
0
0

Celotno besedilo

(1)

UTRJEVANJE ZNANJA

1. Prodajalka je mami stehtala izbrano sadje in nalepke prilepila na vrečke. Na vsaki nalepki je zapisano: vrsta sadja, količina stehtanega sadja, znesek za plačilo in cena za 1 kg sadja.

Odgovori na vprašanja:

a) Koliko različnih vrst jabolk je kupila mama?

b) Koliko bo plačala mama za vse stehtano sadje?

c) Uredi stehtane količine sadja po velikosti. Začni s količino sadja, ki je najlažja.

d) Koliko kg je mama nesla iz trgovine, če je poleg sadja kupila še 0,23 kg sira, pol kilogramsko štruco

in 18 dag salame?

2. Na črte zapiši manjkajoča števila in oblikuj zaporedja.

3. Pri obisku Tehniškega muzeja imajo skupine nad 20 oseb popust. Skupina 35 učencev je izkoristila popust: za vstopnice so plačali 80,50 EUR in tako prihranili

21,70 EUR. Kolikšna je cena ene vstopnice brez popusta?

4. Dana števila predstavi na številski osi, kakor kaže primer.

5. Teta Magda je iz 28 kg breskev skuhala kompot. Napolnila je 5 kozarcev po 2 litra in 4 kozarce po liter in pol.

Koliko kilogramov breskev še potrebuje, če želi skuhati še 6 litrov kompota?

6. Založba na leto izda 12 številk revije GEA. Mesečna naklada revije GEA je14 500 izvodov. Cena enega izvoda v prosti prodaji je 3,88 €, cena izvoda za naročnike pa 3,59 €.

Na Osnovni šoli Grede je na revijo GEA naročenih 65 učencev.

a) Kolikšna je skupna letna naročnina na revijo GEA za učence na Osnovni šoli Grede?

b) Založba proda naročnikom štiri petine mesečne naklade revije GEA.

c) Desetino preostale naklade revije GEA zadrži in jo uporabi v promocijske namene. Preostale številke revije GEA proda v prosti prodaji. Koliko številk revije GEA proda založba v prosti prodaji?

7. Sadjar Tone je obral 2 t jabolk. V jeseni je prodal

5

2

obranih jabolk. Preostalo količino jabolk je zložil v zaboje in jih shranil v hladilnico. V vsak zaboj je dal 50 kg jabolk.

a) Koliko zabojev jabolk je shranil v hladilnici?

b) V jeseni je prodal jabolka po 0, 70 € za kg. Pozimi je iz hladilnice prodal 16 zabojev jabolk po 1, 00 € za kg. Koliko je zaslužil sadjar Tone s prodajo jabolk?

(2)
(3)

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

foto: Tilen Basle Ljubljanska sekcija je organizirala izlet na Ljubljansko barje, kjer so zabeležili tudi nekoliko redkejša komatnega deževnika (Charadrius hiaticula) in

The other papers in this issue were presented at the international conference Against social suffering: Social work in alliance with people with disabilities in times of crisis,

LETNA NAROČNINA na revijo ABC zdravja samo 18,90 € 04/51 55 880... o., Mestni trg 20, 4220 Škofj a

Rotavirus ogroža predvsem otroke, mlajše od treh let, v tej starostni skupini so okužbe najpogostejše in tudi potekajo v najtežji obliki. Pri osebah s hudimi motnjami

Glede na to, da v svojem diplomskem delu obravnavam frazeme na posebnih mestih ‒ v poljudnoznanstvenih revijah ‒ nadalje predstavljam zvrstno razplastenost

Glede na zahtevo Državnega zbora ob obravnavi predlogov zakonov, naj Vlada Republike Slovenije do septemberskega zasedanja predloži celovito poročilo o racionalizaciji social-

VIJAK OSM 3,5 LCP STARDRIVE SAMOVREZEN Z ZAKLEP.GLAVO 60MM;VIJAK OSM 3,5 LCP STARDRIVE SAMOVREZEN Z ZAKLEP.GLAVO 65MM;VIJAK OSM 3,5 LCP STARDRIVE SAMOVREZEN Z

Pri odgovoru na vprašanje, kaj vpliva na izbiro knjige, so lahko učenci izbrali več odgovorov. Med večino učencev razredne stopnje je temeljnega pomena videz knjige, za tem pa naslov

Pri oblikovanju vsebine in izdajanju revije se bova z glavno urednico Ines Vodopivec trudili revijo približati vsem slovenskim knjižničarjem in jih posledično tudi spodbuditi

4. Kmet je letos pridelal 2400 kg krompirja. b) Koliko cm 2 papirja potrebujemo za izdelavo

Šest učencev obiskuje dodatni pouk, osem učencev obiskuje lutkovni krožek, ostali pa so pri športnih dejavnostih.. Kolikšen del učencev je pri posameznih

Če od petkratnika nekega števila odštejemo 17, dobimo enako kot, če trikratniku tega števila prištejemo 9.. Vsota dveh števil

Prvi notranji kot trikotnika meri tretjino tretjega kota, drugi pa pet tretjin tretjega kota.. *Pravokotni trikotnik ima obseg

Pred koliko leti je bil oče devetkrat starejši od sina, če sta danes stara 12 oziroma 44 let.. Čez koliko let bode otroci skupaj dvakrat starejši

Če trikratniku nekega števila prišteješ 17, dobiš isto, kot če od njegovega petkratnika odšteješ 73. Katero število

Pri tem imate lahko pomembno besedo tudi bralci in soustvarjalci vsebin revije; z vaši- mi predlogi vsebin, odzivi na prispevke in predvsem s prispevki, ki bogatijo revijo in

V Sloveniji poteka prepoznavanje nadarjenih učencev v osnovni šoli na podlagi dokumenta Koncept: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli

Načrtovane spremembe pri izdaja- nju revije in delovanju uredništva Ker je prišlo v zadnjem času nekaj pripomb na revijo in delo njenih urednikov, sva se oba urednika

Ob petdeseti obletnici izhajanja revije smo se v uredni{tvu odlo~ili, da na spletni strani revije uredimo celoten arhiv vseh {tevilk revije, tudi {te- vilk njenih predhodnic, ki

V prvi leto{nji {tevilki Vakuumista smo objavili spisek pomembnej{ih konferenc v letu 2010, ki so vsebinsko blizu tematiki na{e revije. Ve~ji poudarek je bil na konferencah, ki

Elektronska oblika revije je tudi bolj primerna za razne iskalnike na spletu pa tudi za brskanje na lastnem računalniku.. Dostop bo spletnih številk revije bo na voljo članom

Slovensko druπtvo INFORMATIKA Uredniπtvo revije Uporabna informatika Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana www.uporabna-informatika.si. Revija

Na razstavnem prostoru revije IRT3000 boste lahko sklenili tudi letno naročnino na strokovno revijo po posebno ugodni ceni, ki bo v času sejma za kar 10 % nižja.. Vsi novi naročniki