• Rezultati Niso Bili Najdeni

Upravljanje dokumentarnega in arhivskega gradiva

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Upravljanje dokumentarnega in arhivskega gradiva"

Copied!
47
0
0
Prikaži več ( Strani)

Celotno besedilo

(1)

UPRAVLJANJE

DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA;

POJMI IN UREJENOST POSTOPKOV

Aleksandra Mrdavšič

23. februar 2023, Skupnost višjih strokovnih šol RS, Višja strokovna šola Škofja Loka

Ministrstvo za kulturo

Arhiv Republike Slovenije Zvezdarska 1, Ljubljana

(2)

Dokumentarno gradivo

VSEBINA

• za poslovanje / delo

• za dokazovanje

• specifično gradivo – različne vsebine / vrste gradiva / dokumentacije:

 upravno-poslovna

 kadrovska

 finančno-računovodska

 višješolsko-izobraževalna

 (sejno) gradivo – upravnih organov, strokovnih teles

 …

POMEMBNO G./D. >>>>> PREGLED=EVIDENCA

 1 (vsega) DOK. GRADIVA oz.

 več POSEBNIH (različnih vrst g./d.)

„EVIDENČNO G.“

(3)

Dokumentarno gradivo

OBLIKA

• v fizični obliki – na papirju

• v elektronski obliki – (analogni in) digitalni:

glede na informacijsko okolje – „osnovne vrste“

I. nestrukturirani dokumenti / d. v datotečnih sistemih II. podatkovne zbirke – uradne evidence / registri

III. dokumentni sistem / ISUD IV. e-pošta

V. spletne strani

VI. družbena omrežja…

različnih digitalnih vsebin-zapisov v vseh okoljih – „vsebinske vrste“

1. besedilni in mešani zapisi 2. slikovni zapisi

3. zvočni zapisi 4. AV zapisi

5. prostorski podatki

6. tehnične risbe…

(4)

Dokumentarno gradivo

OBLIKA

• v fizični obliki – na papirju

• v elektronski obliki – (analogni in) digitalni:

izvorno digitalno

digitalizirano

(5)

DOKUMENTARNO GRADIVO

POMEN za

• poslovanje

• pravno varnost zapisi za in o poslovanju:

prejeti in ustvarjeni

različni nosilci in oblike

izvirniki in reprodukcije

(6)

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih – ZVDAGA

(Ur. l. RS, št. 30/2006, 51/2014)

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva – UVDAG

(Ur. l. RS, 42/2017)

Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah – PETZ

(Ur. l. RS, št. 118/2020)

• Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 66/2016)

• Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta (Ur. l. RS, št. 85/2016)

• ISO 14721 OAIS–Open Archival Information System–Reference Model

Zakonodaja

ZAJEMU IN HRAMBIO / UPRAVLJANJU / DOKUMENTARNEGA

IN ARHIVSKEGA G.

O

ZAJEMU IN HRAMBI / UPRAVLJANJU / DOKUMENTARNEGA

IN ARHIVSKEGA G.

(7)

Uredba o upravnem poslovanju

(Ur. l. RS, št. 9/2018)

Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi

(Ur. l. RS, št. 49/19)

• Seznam dokumentarnega gradiva, ki je lahko ovrednoteno kot arhivsko

(http://www.arhiv.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/)

Zakonodaja

UPRAVLJANJUO

DOKUMENTARNEGA GRADIVA

O

UPRAVLJANJU DOKUMENTARNEGA

GRADIVA

(8)

ZTP – Zakon o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 50/06–UPB2, 9/10, 60/11, 8/20)

ZVOP2 – Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 163/22)

GDPR Uredba (EU) 2016/679 (27.4.2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SLV&toc=OJ:L:2016:119:FULL )

ZUP – Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 22/05, 24/06-UPB2, 105/06, 126/07, 65/08, 47/09, 48/09, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb)

ZDIJZ – Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/03, 61/05, 109/05, 113/05, 28/06, 51/06-UPB2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18)

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št.

24/16)

Zakon o informacijskem pooblaščencu (Ur. l. RS, št. 113/05, 51/07 – ZUstS-A)

ZASP – Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16-ZKUASP, 59/19)

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Ur. l. RS, št. 98/04 – UPB, 61/06 – ZEPT, 46/14, 121/21 – ZEISZ)

Zakon o poslovni skrivnosti (Ur. l. RS, št. 22/19)

Zakon o informacijski varnosti v javni upravi (Ur. l. RS, št. 30/18, 95/21)

Zakonodaja

O VAROVANJU

IN

POSREDOVANJU PODATKOV O VAROVANJU

IN

POSREDOVANJU PODATKOV

(9)

Zakonodaja

Z ROKI HRAMBE, PODROČNI Z ELEMENTI

EVIDENC, ZA UREJANJE

PODROČNI Z ROKI HRAMBE,

Z ELEMENTI EVIDENC, ZA UREJANJE

• Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04, 100/13 in 54/22 – ZUPŠ-1)

• Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06)

• Zakon o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 13/11-UPB, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl.

US in 203/20 – ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US)

• Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 13/11-UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE)

• Slovenski računovodski standardi (Ur. l. RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18 in 81/18)

• Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 102/2004, 14/2005, 120/2006, 126/2007, 57/12, 110/13, 19/15, 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP, 199/21 – GZ-1)

• Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20, 199/21 – GZ-1)

• Zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl.

US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21)

(10)

ARHIVSKA MREŽA državni Arhiv RS in 6 regionalnih arhivov

ZAL

1898 ARS Nova Gorica 1945

1972

Koper 1956

Maribor 1933

Celje 1956

Ptuj 1955

PRISTOJNOSTI:

 Skupnost VSŠ – Arhiv RS

 VSŠole – regionalni arhivi

(11)

DOKUMENTARNO GRADIVO

POMEN za

• poslovanje

• pravno varnost zapisi za in o poslovanju:

prejeti in ustvarjeni

različni nosilci in oblike

izvirniki in reprodukcije

(12)

ARHIVSKO GRADIVO

TRAJEN POMEN za

• zgodovino, znanosti in kulturo ali

• pravni interes pravnih in fizičnih oseb

DOKUMENTARNO GRADIVO

POMEN za

• poslovanje

• pravno varnost zapisi za in o poslovanju:

prejeti in ustvarjeni

različni nosilci in oblike

izvirniki in reprodukcije

KULTURNI SPOMENIK

(13)

PRISTOJNI ARHIV

za SVSŠ in

za VSAKO VIŠJO STROKOVNO ŠOLO posebej določi, kaj je ARHIVSKO s t.i.

„Pisnim strokovnim navodilom za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega“–PSN

BREZ PSN PREPOVEDANO vsakršno uničevanje d. gradiva

(34.č. ZVDAGA)

(14)

Čemú urejeno upravljanje gradiva

• za poslovanje

- preglednost, učinkovitost

• za zagotavljanje pravne varnosti

• za ohranjanje kulturne dediščine

Ohranjanje arhivskega gradiva je odvisno od zadovoljivosti varstva dokumentarnega gradiva.

ARHIVSKA ZAKONODAJA – zahteve za

upravljanje dokumentarnega & arhivskega grad.

(15)

Kako urediti upravljanje gradiva

Uredimo

postopke zajema, pretvorbe, hrambe in upravljanja dokumentarnega in arhivskega gradiva

[dokumentov + evidence=metapodatkov]

skladno z zakonodajo

(ZVDAGA, UVDAG, PETZ, UUP…)

z internim pravni aktom

NOTRANJA PRAVILA ZA ZAJEM IN HRAMBO DIG. GRAD.

– dokumentirano jih izvajamo

(16)

dodeljevanje dostopov

vsebinsko razvrščanje

izhodni dok.

s p r e

j e m

o d p r e m

a

vhodni lastni/izhod dok.

h r a m b a

vhodni izhodni lastni dok.

odbiranje za j. arhiv

izločanje

&uničenje u

s t v a r

j a n j e

z a j e m

izvornega e-gradiva

vsebine/podatkov + metapodatkov

&

digitalizacija=pretvorba

e v i d e n t i r a n j e

Postopki upravljanja gradiva

(17)

Postopki upravljanja gradiva

• za pregled, iskanje, dokazovanje…

EVIDENTIRAJNJE

• vsebinsko iskanje, po poslovnih področjih RAZVRŠČANJE

• dostopanje za delo, aktivno, pasivno, omejitve dostopov DODELJEVANJE DOSTOPNIH PRAVIC

(18)

Evidentiranje

PREGLED ISKANJE

DOKAZ PREGLED

ISKANJE DOKAZ

(19)

Evidentiranje

• zajem metapodatkov o gradivu v informacijski sistem metapodatki za zajem = elementi evidence

- vnaprej določeni metapodatki

- vnaprej določena pravila vnosa – kdo kdaj kaj vnese kam – v kateri IS

v (eno) evidenco dokumentarnega gradiva {dokumentni sistem / ISUD}

ALI/IN

v (več) posebno evidenco specifičnega gradiva [sistemi za specifično g./d., za obdelavo]

PREGLED ISKANJE

DOKAZ PREGLED

ISKANJE DOKAZ

(20)

Evidentiranje

• evidenca – dokaz – pregled – kažipot

• zapis → dokument # (ne)evidenčno g.

• ob sprejemu / ustvarjanju

• v evidenco v IS & dokument (& opremo)

PREGLED ISKANJE

DOKAZ PREGLED

ISKANJE DOKAZ

(21)

Evidentiranje

EVIDENCA

enoznačna ID oznaka dokumenta strukturirana

AGREGACIJA

=

povezani dokumenti

DOKUMENT

zadeva dosje seznam

(22)

EVIDENCA DOKUMENTARNEGA GRADIVA – minimalni nabor metapodatkov

ISO/TR 15489-2:2001(E) & PETZ

identifikacijski znak naslov ali kratek opis datum in čas vpisa

avtor / pošiljatelj / prejemnik

(23)

ZADEVA, DOSJE, SEZNAM DOK. DOKUMENT

številka številka

datum začetka datum prejema/odpreme

/nastanka

kratka vsebina – naslov zadeve kratka vsebina – naslov dok.

subjekt subjekt

rok hrambe – A, T, št. let oznaka V, I, L

signirni znak signirni znak

ključne besede (opcijsko)

seznam dokumentov priloge – število in kratek opis stanje stopnja tajnosti (ST,T,Z,I, posl,) zveza

EVIDENCA DOKUMENTARNEGA GRADIVA – nabor obveznih metapodatkov

Uredba o upravnem poslovanju

(24)

Razvrščanje po vsebini (klasificiranje)

KAJ ?

VSEBINA DELA

KAJ ?

VSEBINA DELA

(25)

hierarhična vsebinska podlaga

NAČRT za RAZVRŠČANJE po VSEBINI (KLASIFIKACIJSKI N.)

Vsebinska zasnova:

• POSLOVNE FUNKCIJE

• NABOR DOKUMENTOV

Zgradba:

RAZREDI

• znak (kalsifikacijski)

• geslo

• rok hrambe

KAJ ?

VSEBINA DELA

KAJ ?

VSEBINA DELA

Razvrščanje po vsebini (klasificiranje)

(26)

KLASIFIKACIJSKI NAČRT – obvezni okvir –

priloga 1 Uredbe o

upravnem poslovanju Državna in družbena ureditev

Delo, družina, zdravje in socialne zadeve Notranje zadeve

Gospodarstvo, kmetijstvo, gozdarstvo, prehrana, okolje, prostor, promet in zveze Finance, javne finance in državno premoženje

Zunanje zadeve

Vzgoja in izobraževanje, kultura, šport in znanost Pravosodje

2 3 4

7 5

8 6 1

9 0

Obramba ter zaščita, reševanje in pomoč Zadeve zunaj razredov 0-8

Priloga Uredbe o upravnem poslovanju

(27)

NAČRT za RAZVRŠČANJE po VSEBINI – zasnova

Organizacija in vodenje

Splošno o organizaciji in akti organizacije

Volitve, imenovanja, odločanja

Seje, sestanki, konference, posveti

Ustanovitev organizacije

Notranja organiza- cija in poslovanje

01 00

0

02 03

000 001 002

Vpis v sodni register in zastopanje

Delničarji in družbeniki

Notranja pravila in dr. int. a.

Kolektivna p.

Statut Sanacije,

prenehanje, stečaj

Statusno

preoblikovanje

007 006

005 004

003

Iz Vzorčnih notranjih pravil, REDIT

A A

D D

(28)

KLASIFIKACIJ.

ZNAK

OPIS VSEBINE KLAS. ZNAKA

GESLO

ROK

HRAMBE OPOMBE, RAZLAGE

VSEBINE, ROKOV, E-GRADIVA, ZAKON. PODLAG 0

00 000 001 002 003 004 005 01 010 011 012 02 020 0200 0201 021

ORGANIZACIA IN POSLOVANJE Splošno o organizaciji

Ustanovitveni akti Vpis v sodni register

Statusne spremembe, reorganizacije Sanacija, prenehanje

Nadzor in revizije poslovanja

Dokumentacija v zvezi z žigi, simboli Pravni akti

Statuti

Pravilniki, poslovniki Interna navodila Volitve, imenovanja Volitve organov

Zapisniki in sklepi o izidu volitev Glasovalna dokumentacija in drugo Imenovanja in razrešitve

T T T T T T

T T T

T T 1 leto

T

NAČRT za RAZVRŠČANJE po VSEBINI – primer

Iz Žumer, V., Poslovanje z zapisi

(29)

KLAS.

ZNAK

POMEN

K. ZNAKA Opis vsebine k. znaka

1

10

100

101

102

DELO, DRUŽINA, ZDRAVJE IN SOCILNE ZADEVE

DELOVNA RAZMERJA IN PRAVICE IZ DELA

Individualna delovna razmerja

Kolektivna delovna razmerja In socialno partnerstvo Varnost in zdravje pri delu

Sistem delovnih razmerij, kadrovski načrti, interni kadrovski ukrepi, analiza kadrovskih resursov, sistemizacija in pogoji za zasedbo delovnih mest,

formacije, pogodbe o delu, avtorske pogodbe, pogodbe o izobraževanju, postopek sklenitve in prenehanja

delovnega razmerja, prerazporejanje delavcev, napotitve delavcev na dolžnost, disciplinski postopki, letni dopusti, jubilejne nagrade, odpravnine, delovna uspešnost, plače, dnevnice, terenski dodatek, dodatek za ločeno življenje, delovne personalne mape in druge kadrovske evidence, pripravništvo in mentorstvo, letne ocene po ZJU, letni pogovori s sodelavcem, prevedbe, napredovanja, delovni spori, razrešitve in imenovanja funkcionarjev, ...

Splošne sistemske ureditve, kolektivne pogodbe in aneksi, pogajanja, sodelovanje delavcev pri upravljanju, reprezentativnost sindikatov, hramba statutov sindikatov, Naloge v zvezi z zagotavljanjem varnega delovnega okolja, prijava nesreče pri delu, ocena varnosti in zdravja pri delu, redni servisi gasilske in druge tehnike, opreme in sredstev za varstvo pred požarom, požarni redi, ...

ZBIRNI KLASIFIKACIJSKI NAČRT – Pravilnik o določanju rokov hrambe d.g.

v javni upravi

ROK HRAMBE

A, T oz.

najmanj 100 let od nastanka,

10

A, 10

A, 5

(30)

• KLASIFIKACIJSKI NAČRT ZA RAZVRŠČANJE PO VSEBINI – priloga internega pravnega akta za upravljanje gradiva – NP

• za daljše obdobje

• razredov/znakov ne črtamo, ne spreminjamo;

dodajanje novih datiramo

• gesla razredov – enoznačna, jedrnata, izpovedna, brez sinonimov, brez okrajšav

Razvrščanje po vsebini (klasificiranje)

(31)

• vrste rokov hrambe:

– izraženi v letih – število let – 2, 5, 10…

– trajno – T – arhivsko – A

• 2, 5, 10… in T določi sama organizacija v (k.) načrtu za razvrščanje po vsebini – na podlagi predpisov (področnih, Pravilnika o določanju rokov hrambe v

javni upravi)

– upoštevajoč potrebe poslovanja in pravne varnosti (izkušnje in predvidevanja)

– kdaj začne teči?

– kako ga računamo?

• A določi pristojni arhiv (ustvarjalec sodeluje)

Roki hrambe gradiva

določbe o arhivskem gradivu prevladajo nad določbami o trajnem in o rokih v letih

obvezno posredovanje klasifikacijskega načrta za določitev arhivskega gradiva arhivu

(32)

62510 – 5/2010

klasifikac. znak št. agr. leto

62510 – 5/2010/1

klasifikac. znak št. agr. leto št. dok.

številka AGREGACIJE:

številka DOKUMENTA:

• Klasifikacijski znak – osnova za

enoznačno identifikacijsko oznako = evidenčno oznako

= številko dokumenta (v zadevi)

Razvrščanje po vsebini (klasificiranje)

(33)

Dodeljevanje dostopnih pravic

KDO?

IZVAJALEC AVTOR BRALEC

KDO?

IZVAJALEC AVTOR BRALEC

(34)

Signiranje:

popolno / nepopolno (dosigniranje, presigniranje) NAČRT (DP, SIGNIRNI)

Vsebinska zasnova:

• delovna mesta – sistemizacija, organizacijska struktura

• linearna Zgradba:

• signirni znak

• naziv organizacijske enote / delovnega mesta

podlaga

KDO?

IZVAJALEC AVTOR BRALEC

KDO?

IZVAJALEC AVTOR BRALEC

Dodeljevanje dostopnih pravic

(35)

SIGNIRNI NAČRT

SIGNIRNI

ZNAK

NAZIV ORGANIZACIJSKE ENOTE /

Naziv delovnega mesta PRIIMEK IN IME

1 1-01 1-02 1-03 1-04 1-05 1-06 1-07 101 101-01 101-02 101-03 101-04 101-05 101-06 101-07 102 102-01 102-02

ORGANIZACIJA - VODSTVO

Direktor

Namestnik direktorja Višji svetovalec

Višji svetovalec Višji svetovalec Sekretar

Sekretar

SLUŽBA ZA SPLOŠNE NALOGE Vodja službe za splošne naloge Višji svetovalec - pravnik

Kadrovik

Strokovni sodelavec - javna naročila Tajnik direktorja

Finančnik Upravnik SLUŽBA ZA…

Vodja službe za…

Strokovni sodelavec - …

(36)

TEKOČA ZBIRKA /PRIROČNI ARHIV EVIDENCA DOK. G. / SEZNAMI

ZBIRKA NEREŠENIH ZADEV /AKTIVNA ZBIRKA EVIDENCA DOK. GRADIVA

STALNA ZBIRKA /(CENTRALNI) ARHIV

NAČRT RAZPOREDITVE GRADIVA

Hramba v zbirkah

zaključene agregacije

2 leti

EVIDENCA DOSTOPOV IN UPORABE

EVIDENCA DOSTOPOV IN UPORABE

(37)

PREPOVEDANO do prejema pisnega strokovnega navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega – PSN s strani pristojnega arhiva Osebni podatki po izpolnitvi namena obdelave se NE brišejo, če so arhivsko gradivo, določeno v PSN (medresorsko usklajeno z ZVOP in GDPR)

Uničevanje dokumentarnega gradiva

 s pretečenimi roki

 po zanesljivi pretvorbi v e-obliko, če so zajem, pretvorba, upravljanje in

hramba potekali skladno s potrjenimi NP, o katerih izvajanju hranimo dokaze

Uničevanje dokumentarnega gradiva

(38)

Postopek uničenja: ZVDAGA –13.č., UVDAG – 26.č., PETZ, UUP

• komisija (pravnik, strokovnjak, skrbnik zbirke)

• zapisnik o izločitvi

! popis

posredovanje popisa pristojnemu arhivu, če zahteva PSN

• zapisnik o oddaji v industrijsko predelavo / pogodba z izvajalcem

! preprečeno razkritje podatkov

Uničevanje dokumentarnega gradiva

(39)

dodeljevanje dostopov

vsebinsko razvrščanje

izhodni dok.

s p r e

j e m

o d p r e m

a

vhodni lastni/izhod dok.

h r a m b a

vhodni izhodni lastni dok.

odbiranje za j. arhiv

izločanje

&uničenje u

s t v a r

j a n j e

z a j e m

izvornega e-gradiva

vsebine/podatkov + metapodatkov

&

digitalizacija

e v i d e n t i r a n j e

Postopki upravljanja gradiva

(40)

Notranja pravila za zajem in hrambo 1

INTERNI PRAVNI AKT NP

Področja, ki se uredijo z NP (UVDAG – č. 8, PETZ – č. 15):

Postopki upravljanja dokumentarnega gradiva – zajema gradiva/(meta)podatkov in e-hrambe

 Infrastruktura informacijskega sistema, upravljanje in varnost

Notranja organizacija, odgovornosti ter usposobljenost osebja

(41)

Notranja pravila za zajem in hrambo 2

INTERNI PRAVNI AKT NP

Opis postopkov v NP (PETZ – č. 15):

• namen postopka

• opredelitev izvajanja postopka

• odgovorne osebe (usmerjanje, nadziranje)

• izvajalci aktivnosti v postopku

• preverjanje uspešnosti izvedbe (merila, način, obseg)

• ukrepi za odpravo ugotovljenih napak

• dokumentiranost (zapisi o izvedbi)

(42)

Notranja pravila za zajem in hrambo 3

INTERNI PRAVNI AKT NP

Pred pisanjem NP Priprava na zajem in e-hrambo (PETZ – č. 4):

• Analiza upravljanja gradiva:

o popis poslovnih, pravnih in tehnoloških zahtev o popis vrst gradiva, ki bo zajeto in hranjeno

o popis informacijskih sredstev, ocena obstoječega IS

• Določiti obseg zajema in e-hrambe, ki se uredi z NP

• Ocena tveganja in načrt za upravljanje s tveganji

• Načrt za izvajanje postopkov in za vzpostavitev/prenovo IS

(43)

Notranja pravila za zajem in hrambo 4

INTERNI PRAVNI AKT NP LASTNA NP

prevzem VZORČNIH NP

Arhiv RS: Register potrjenih VZORČNIH NP

https://reh.ars.gov.si/ShakeSpeareWebClient/process/process_list_full_

page.xhtml

(44)

Notranja pravila za zajem in hrambo 5

INTERNI PRAVNI AKT NP

1. opraviti predhodno pripravo na zajem in e-hrambo 2. sprejeti interni pravni akt NOTRANJA PRAVILA

3. [LASTNA NP vložiti v presojo skladnosti v Arhiv RS]

4. izvajati NP

5. spremljati izvajanje NP in odpravljati ugotovljene pomanjkljivosti

6. dokumentirati izvajanje NP in njegovo spremljanje

(45)

Javni arhivi – usposabljajo za delo z dok. gr.

USPOSABLJANJA

 uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim gradivom – pristojni arhivi

 presojevalcev NP – Arhiv RS

______________

Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom Katalog znanj https://

www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/Arhiv-RS/Projekt-e-ARH.si/Resitve/Katalog-znanj/e-ARH .si_Katalog-znanj _

verzija-1.0.pdf

______________

PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI ZA DELO Z D.G.

(39.č.ZVDAGA, 11.č.PETZ)

(46)

CERTIFICIRANJE – OBVEZNA za ARHIVSKO

Register CERTIFICIRANIH:

OPREME

STROJNE

PROGRAMSKE

STORITEV ZAJEMA, HRAMBE, SPREMLJEVALNIH

REGISTRIRANJE

Register PONUDNIKOV OPREME IN STORITEV

POTRJEVANJE SKLADNOSTI NOTRANJIH PRAVIL Z ZAKONODAJO

Register NOTRANJIH PRAVIL

Register VZORČNIH NOTRANJIH PRAVIL

REH (REGISTER ELEKTRONSKE HRAMBE)

https://reh.ars.gov.si/ShakeSpeareWebClient/process/process_list_full_page.xhtml

Arhiv Republike Slovenije

(47)

h v a l a

Aleksandra.Mrdavsic@gov.si

Ministrstvo za kulturo

Arhiv Republike Slovenije Zvezdarska 1, Ljubljana

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Opisala sem pouk književnosti v inkluzivnih osnovnih šolah in v Zavodu za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, predstavila gradiva, ki jih učenci uporabljajo za pouk

Dostop do elektronskega arhivskega gradiva je tudi eden izmed prioritetnih strateških ciljev razvoja e-ARH.si za obdobje 2016 - 2020 in hkrati predstavlja tudi uve- ljavitev

V njem je bilo opredeljeno, da bo varovanje osebnih in drugih občutljivih podatkov iz arhivskega in dokumentarnega gradiva ali v zvezi z njim urejala zakonodaja s področja

Elektronska hramba arhivskega gradiva je tesno povezana z elektronsko hrambo dokumentarnega gradiva, saj se arhivsko gradivo odbira iz dokumentarnega gradiva v skladu s pisnimi

Tako kot opis drugega arhivskega gradiva, tudi opisovanje fotografij zahteva navedbo nabavnih podatkov: izročitelja, način pridobitve, datum in akcesijsko številko, kar sistem

Zaradi potrebe po urejeni in skladno s tehničnimi standardi učinkoviti hrambi doku- mentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki (pa naj gre za gradivo, ki je nastalo v

Po drugi strani pa je nepozornost pri hrambi tega korpusa arhivskega gradiva poveza- na z dvema splošnima dejstvoma: Mihevc je bil arhitekt, ki je bil skozi celotno obdobje

Z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) (2006) so določene pristojnosti in obveznosti SJAS glede prevzemanja arhivske- ga gradiva ne glede

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva – UVDAG (2006) zahteva, da se pri zajemu izvirnega dokumentarnega gradiva v digitalni obliki zajema in izdela metapodatke, kar

Ugotovitve študije kažejo, da je vprašanje izbora gradiva za nacio- nalne bibliografije izredno kompleksno, kriterije izbora gradiva za Slovensko biblio- grafijo je potrebno zato

vsebinskega opisa knjižničnega gradi- va, ampak za kakovost storitve iskanja knjižničnega gradiva po vsebini, ki vklju- čuje vsebinsko obdelavo, knjižnične

Nosilcev podatkov z oznako »uradna tajnost – strogo zaupno« zaposleni ne smejo odnašati iz prostorov Zbornice- Zveze, ostale nosilce podatkov, ki vsebujejo zaupne podatke, pa samo z

Na podlagi rezultatov raziskave smo oblikovali pri- poroˇ cila za vodstvene delavce in strokovnjake za upravljanje s ˇ cloveškimi viri (HRM), za uspešno upravljanje razliˇ

lI$rrezen model za preprecevanje, lIpravljanje in razreseva nje konflikrov. V praksi so r e faze medsebojno povezane in se preplerojo tel' lahko potekajo celo vse

Siemens Simatic Energy Manager PRO – Sistem za upravljanje z energijo. • Globalna in celovita rešitev za spremljanje in upravljanje z energijo na

eHramba.si je storitev elektronske hrambe dokumentov, ki temelji na informacijskem sistemu za hrambo dokumentarnega gradiva in omogo č a zakonsko skladno elektronsko hranjenje

12 Zajem je vsak uvoz gradiva v informacijski sistem za upravljanje z dokumenti ali v informacijski sistem za hrambo, prav tako pa tudi vpis metapodatkov o

V primeru, da notranja pravila uvaja ena od družb, procese zajema in digitalizacije pa za določeno vrsto/vrste dokumentarnega gradiva izvaja druga družba, mora

- obiskovalci (stranke) - imajo na voljo posebno obliko spletnega vmesnika, ki jim dovoli vpogled v svoj uporabniški račun, napolnitev dobroimetja in tiskanje preko spleta (Web Print)

Sistem HomeSeer omogoča oddaljen dostop do centralnega krmilnega sistema, kar pomeni, da lahko kar preko spletnega brskalnika upravljamo z napravami v naši zgradbi ali pa

V klasifikacijski načrt je vključeno celotno dokumentarno gradivo oziroma dokumentacija, ki nastaja pri poslovanju Univerze v Ljubljani (rektorata univerze in njenih članic),

Predstavljena ureditev varstva arhivskega gradiva in dostop do javnega arhivskega gradiva v javnih arhivih je do leta 2014 veljala tudi za arhivsko gra- divo, ki vsebuje osebne

členom ZSZUN, mora visokošolski zavod v skladu z 18.a členom ZSZUN takšno izjemo utemeljiti z navedbo vsaj treh primerljivih tujih javno veljavnih