• Rezultati Niso Bili Najdeni

Trikotniki in krožnice – 2.del

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Trikotniki in krožnice – 2.del"

Copied!
2
0
0

Celotno besedilo

(1)

Delovni list:

Trikotniki in krožnice – 2.del

1.

Hajjaova transformacija.

Poljubni točki P znotraj trikotnika priredimo točko P* takole. Najprej narišemo poltrake AP, BP in CP, ki stranice trikotnika sekajo v točkah U, V, W. Trikotniku UVW rečemo Cevov trikotnik trikotnika ABC, pripadajoč točki P. Vemo, da se trikotnikom AVW, BUW in CUV očrtane krožnice sekajo v skupni točki, ki jo označimo s P*.

Transformaciji, ki točki P priredi točko P*, rečemo Hajjaova transformacija.

V GeoGebri izbrani točki P znotraj trikotnika konstruiraj točko P*. Ročno variiraj točko P in izriši sled točk P*. Na ta način poskusi razbrati, kam se s to transformacijo preslika notranjost trikotnika ABC.

2.

Malfattijevi krogi:

a.

Nariši trikotnik ABC in poišči njegovo središče včrtane krožnice I.

b.

Trikotnikom ABI, BCI in AIC včrtaj krožnice, jih označi s

k

c,

k

a,

k

b, njihova dotikališča s stranicami c, a, b pa z D, E, F.

c.

Nariši tangento iz točke D na krožnico

k

b (taki tangenti sta dve, vzamemo tisto, ki je bolj oddaljena od točke A ). Trikotniku, ki ga določata ta tangenta in kraka kota

včrtaj krožnico. Podobno včrtaj krožnico trikotniku, ki ga določata ta tangenta in kraka kota

. Končno nariši tangento iz točke E na krožnico

k

b (tisto od dveh, ki je bolj oddaljena od točke C ) in včrtaj krožnico trikotniku, ki ga določata ta tangenta in kraka kota  .

d.

Skrij vse elemente slike, razen trikotnika ABC in krožnic iz točke c). Kaj opaziš?

3.

Padajoča lestev.

Lesena lestev je navpično prislonjena k steni. Na klinu na treh četrtinah lestve od spodaj navzgor sedi mačka. Nekdo lestev od spodaj izmakne, da začne z zgornjim krajiščem drseti po steni, s spodnjim pa stran od stene. Ugotovi, kakšno krivuljo pri tem opiše mačka. Nariši navpično daljico, označi lego mačke, v skladu z nalogo s premikanjem spodnjega oglišča simuliraj padajočo lestev in izriši sled mačke. Postavi hipotezo. Je sklep podoben, če mačka sedi više ali niže na lestvi?

(2)

4.

Nad stranicami trikotnika ABC želimo konstruirati podobne enakokrake trikotnike (s stranicami kot osnovnicami in kotom  ob osnovnici). Nariši drsnik z vrednostmi  med -90 in 90. (Pozitiven kot pomeni, da bomo enakokrak trikotnik narisali navzven, negativen pa, da ga bomo narisali navznoter. Da bi lahko uporabljali negativna števila, na drsniku ne izberemo opcije kot, pač pa opcijo število. Pri konstrukciji kota moramo zato dosledno pisati °.)

a.

Pri danem kotu  nariši nad vsemi tremi stranicami trikotnika enakokrak trikotnik, katerega osnovnica je stranica, kota med osnovnico in krakoma pa merita °. Tako dobimo trikotnike ABU, BCV in CAW.

b.

Nariši premice AV, CU in BW in variiraj kot °. Kaj opaziš?

c.

Presečišče premic AV in CU označimo z X. Kakšno krivuljo opiše točka X med spreminjanjem kota  ° na danem intervalu?

d.

Premisli, da omenjena krivulja poteka skozi točke A, B, C, G, H. Nariši stožnico skozi teh pet točk in preveri hipotezo, da je krivulja hiperbola.

5.

Izgubljeni zaklad.

Jakec na podstrešju najde staro skrinjo, v kateri so shranjene skrivnostne listine.

Kmalu spozna, da je na eni od njih načrt, ki vodi do zaklada, ki je zakopan na nekem malem otoku. Navodilo je naslednje.

Na otoku sta dve veliki drevesi, bor in hrast. Tam je tudi visok drog za izobešanje zastave. Postaviš se k drogu, korakaš do bora, se obrneš za 90° v desno in korakaš naprej toliko korakov, kot si jih prej opravil od droga do bora. Točko, kamor prispeš, označiš z A. Nato se vrneš k drogu, korakaš do hrasta, se obrneš za 90° v levo in spet nadaljuješ toliko korakov, kot si jih prej opravil od droga do hrasta. Tokrat to č ko označiš z B. Zaklad se nahaja v razpolovišču daljice AB.

Jakec se loti raziskovanja in z deskanjem po internetu najde otok oblike, kot je bil na zemljevidu v skrinji. Pripravi kovčke in se odpravi tja. Ko prispe na otok, opazi, da sta tam še vedno samo dve visoki drevesi, bor in hrast. Droga za izobešanje zastave pa ni več, niti ni nikjer več nobene sledi o tem, kje bi lahko nekoč bil zakopan.

Pomagajmo Jakcu najti zaklad. V GeoGebri izberi dve točki, ki označujeta legi bora in hrasta. Nekje izberi možno lego droga za zastavo in pri tej legi droga konstruiraj lego zakopanega zaklada. Nato premikaj lego droga in opazuj, kaj se dogaja z lego zaklada. Kakšen nasvet lahko na podlagi tega eksperimentiranja daš Jakcu?

Bojan Hvala

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Poleg trikotnika ABC , Eu- lerjeve premice, ki je oznaˇcena s ˇcrtkano ˇcrto, in ustreznih kubiˇcnih krivulj je na slikah prikazana tudi trikotniku ABC oˇcrtana kroˇznica, in to

Izraˇcunaj ploˇsˇcino lika, ki ga omejujejo graf funkcije f , njena asimptota in tangenta na krivuljo f iz koordinatnega

c.) obseg trikotnika ABC. c.) Izra£unajte kot, pod katerim premica p prebada

Poiˇsˇ ci toˇ cko C, ki leˇ zi na preseku obeh ravnin, da bo trikotnik ∆ABC pravokoten!. Obravnavaj vse moˇ

Izpelji trilinearne koordinate točke Mittenpunkt X(9), ki je presečišče premic skozi razpolovišče stranice trikotnika in središča ustreznih pričrtanih

središče in koeficient raztega. Določi geometrijsko mesto razpolovišč daljic AX, ko točka X preteče krožnico K.. Dani sta premici p in q, ki se sekata v točki S,

Nariši trikotnik ABC in mu konstruiraj višinsko točko H, težišče G , središče očrtane krožnice O in središče včrtane krožnice I.. Točke

Trikotniku ABC konstruiraj včrtano krožnico, pričrtane krožnice in krožnico devetih točk..

Konstruiraj krožnico, ki se bo dotikala danih dveh vzporednih premic p, q in bo potekala skozi dano točko T v pasu med vzporednicama.. Nato konstruiraj središče S rotacije,

Nato konstruiraj vsaj eno krožnico, ki se dotika vseh treh krožnic?. S konstrukcijo postavi hipotezo o tem, ali za dani krožnici obstaja

(b) Dokaˇzi ali ovrzi: V poljubnem trikotniku ABC je potenˇcna premica oˇcrtane kroˇznice in kroˇznice devetih toˇck pravokotna na Eulerjevo premico

topokotni trikotnik Vsi notranji koti

20) Izračunaj dolžino diagonale v pravokotniku s stranicami 36 in 77 cm. Določi še kot med daljšo stranico in diagonalo pravokotnika. 21) Izračunaj naklonski kot vetrobranskega

Prvi notranji kot trikotnika meri tretjino tretjega kota, drugi pa pet tretjin tretjega kota.. *Pravokotni trikotnik ima obseg

D: Vsak vrisani krog v trikotniku se dotika trikotnika vsaj v dveh toˇ ckah ˇ ce in samo ˇ ce niso vrisani ˇstirje krogi v trikotniku.. Naloga 4: toˇ

Naloga 5: 5 toˇ ck Trikotnika ABC in DEF

Naloga 3: toˇ cke 4 V trikotniku je najmanjˇ si kot za 10 ◦ manjˇ si od srednjega kota, ˇ stirikratnik srednjega pa je za 2 ◦ veˇ cji od najveˇ cjega kota

(2) d) Izraˇ cunaj ploˇ sˇ cino trikotnika, ki ga graf funkcije oklepa s koordinatnima osema... (2) d) Izraˇ cunaj ploˇ sˇ cino trikotnika, ki ga graf funkcije oklepa s

Slika 7: V pravokotnem trikotniku iz kota višine nad obzorjem s postaje AGO hA ter razdaljo med postajo AGO in podobjektno točko T lahko določimo višino objekta nad površjem

Če poiščemo inverz parabole glede na krožnico, ki ima središče ravno v gorišču parabole, vedno dobimo nam že znano kardioido (slika 26), katere ost leži v središču krožnice?.

Slika 34: Lesena hiša - mesta odvzema in šifre izvrtkov (zadnji

(2002, 186) definirajo poslovni načrt kot: »Poslovni načrt je pisni dokument, ki ga pripravi podjetnik in ki opisuje vse pomembne zunanje in notranje elemente, vpletene v začetek

Iz slike 2 je razvidno tudi, da sta povprečna veli- kost por in površina pokritosti s porami največji pri določanju praga histograma z algoritmom Yen (34,6 slikovne točke),