• Rezultati Niso Bili Najdeni

Dec. števila – ponovitev z rešitvami

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Dec. števila – ponovitev z rešitvami"

Copied!
4
0
0

Celotno besedilo

(1)

VAJE – DECIMALNA ŠTEVILA 1.) Ulomke zapiši z decimalnim številom.

a) 

100

15 č) 

100 258

b) 

10

7 d) 

1000 3

c) 

10

12 e) 

100 2 18

2.) Decimalno število zapiši z desetiškim ulomkom.

a) 0,8 = 0,04 =

2,7 = 3,09 =

0,0068 = 1,007 =

b) Decimalno število zapiši z besedo. c) Decimalna števila uredi po velikosti.

a) 3,24 4,55 4, 5 4,509 4,56 4,561 4,554 b) 0,009

3.) Zapiši z decimalnim številom.

a) 4D 2E 8d 1s 5t b) 8T 2S 4D 3E 5d 8t

4.) Na številski premici označi točke, ki predstavljajo dana decimalna števila:

A(5,4); B(5,7); C(5,9) in D(6,2).

__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__._

5.) Decimalna števila zaokroži na celi del, na eno decimalko in na dve decimalke:

CELI DEL ENO DECIMALKO DVE DECIMALKI a) 108,2536

b) 12,835 6.) Seštej.

a) 237,8 + 312,4 = b) 33,58 + 0,049 =

c) 18,72 + 3,3 = d) 27 + 6,4 + 3,2 =

7.) Odštej.

a) 39,2 – 27,48 = b) 47 – 32,31 =

c) 1482,3 – 839,1 = d) 0,05 – 0,034 =

(2)

8. Zmnoži: 9. Deli:

243,67 · 10 = 412,5 : 10 =

0,00027 · 1000 = 0, 27 : 100 =

34,23 · 100 = 34,23 : 100 =

21,3 • 102 = 213 : 103 =

10. Izračunaj.

4 15 , 0

12 , 0 6 , 5

03 , 0 4 , 6

8 , 2 4 , 35

4 , 2 0 2 1

14 , 0 6 , 2

03 , 0 4 , 5

6 , 2 4 , 45

16648 : 8 = 3825 : 17 = 12,5 : 0,4 = 315 : 0,2 =

78,204 : 0,03 = 0,12 : 0,011 =

11. Reši številski izraz.

2,25 – 0,25 · 2 = 4,6 · 1,2 + 5,3 · 2,7 =

(15,5 + 16,6) + (2,22 - 0,99) = (19,5 + 14,6) + (3,33 - 0,99 ) =

(3)
(4)

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Na enak način seštevamo tudi stolpec iz več kot dveh števil, le prenašati je treba večja števila..

Relativna števila torej odštevamo tako, da od prvega člena odvzamemo ali mu dodamo absolutno vrednost drugege člena – odvzamemo tedaj, če je slednji pozitiven, in dodamo, če

Skalarji in fazorji – Računske operacije – Imaginarna enota – Potenca in eksponencial – Kompleksne funkcije – Harmonične vrste – Primer spektralne analize –

Na enak način seštevamo tudi stolpec iz več kot dveh števil, le prenašati je treba večja števila..

Delimo tako, da najprej v delitelju premaknemo decimalno vejico za toliko mest v desno, da postane naravno število, in za prav toliko premaknemo tudi vejico v deljencu. S tem smo

Relativna števila torej odštevamo tako, da od prvega člena odvzamemo ali mu dodamo absolutno vrednost drugege člena – odvzamemo tedaj, če je slednji pozitiven, in dodamo, če

Glede velikosti skupine in števila ur za vaje so odgovori študentov pokazali, da jim ta način dela ustreza in da bi ga bilo treba še intenzivirati z zmanjšanjem števila študentov

Reši naslednje enačbe.. Dve petini nekega števila

Pot se začne z zaporedjem korakov DU , kjer je korak U na sodem mestu v poti, torej ima utež t, nato pa sledi pot iz A: rodovna funkcija takih poti je enaka tx 2 a.. Za vsako

16) Monterji na terenu pri sestavljanju ograje na stadionu uporabljajo različne elemente. V petek so sestavili štirideset kosov dolgih osminko metra, šestdeset kosov dolgih

Ali bo dvajset evrov dovolj za nakup oz. koliko denarja mora Jakob vrniti obrtniku?.. 5) Mojster Janez pošlje dijaka Tomaža po

[r]

odštevamo enako kot naravna število, samo da pravilno podpišemo, celi del pod celi del, decimalna vejica je pod decimalno vejic in decimalke pod decimalke... Rezultat ima

Ulomke zapiši z decimalno številko. Decimalno število zapiši z desetiškim ulomkom. Decimalno število zapiši z besedo. Pobarvaj, koliko desetin in koliko stotin je v številih 0,23

Ulomke zapiši z decimalno številko. Decimalno število zapiši z desetiškim ulomkom. Decimalno število zapiši z besedo. Pobarvaj, koliko desetin in koliko stotin je v številih 0,23

Sestavi preglednico (tabelo), nariši prikaz s stolpci ter zapiši 5 vprašanj in odgovori nanj.. Števila zapiši z

Zapiši, med katerima najbližjima naravnima številoma leži kvadratni koren števila... Uredi

Poenostavi in izračunaj... Poenostavi

Reši neenačbe, če x pripada množici celih števil. Zapiši 4 števila, ki so večja od števila -12, njihova absolutna vrednost pa je manjša kot je absolutna vrednost števila 15..

Zapiši izraz in izračunaj njegovo vrednost!. Količnik števil 24 in -4 povečaj za vsoto števil -12

Primer.. sestavljajo neskončni zaporedji. Zanju lahko najdemo ločeni rekurzivni enačbi, ki ju znamo rešiti.. Uporabimo naslednjo trditev.. Izmenoma sta v novi tabeli ena vrstica iz

z n množicami, lahko definiramo tudi šibko Schurovo število W (n) kot najve- čje naravno število, za katerega obstaja vsaj ena šibka vsot-prosta particija množice {1, 2, ...W (n)} z

figurativno število — Figurativno ali poligonsko število pove, koliko točk je v figuri (diagramu), ki je konstruirana na predpisan način, navadno na osnovi pravilnih večkotnikov