• Rezultati Niso Bili Najdeni

BESEDILNE NALOGE z rešitvami

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BESEDILNE NALOGE z rešitvami"

Copied!
3
0
0

Celotno besedilo

(1)

BESEDILNE NALOGE 1. Zapiši količnik med vsoto števil

2 41 in

3

22 in razliko števil

3 81 in

4 53.

2. Reši enačbi: a) x ·

4 3=

28

9 b) 0,2 3

2 x c) 1,2 : x =

4 2

3. Prvi zaboj tehta 15

4

3 kg, drugi je za 3

5

2 kg težji od prvega, tretji pa za 1

2

1 kg lažji od

drugega. Koliko tehtajo vsi trije zaboji skupaj?

4. Kmet je letos pridelal 2400 kg krompirja. Prvi teden je prodal

4

1 pridelka, drugi teden

9

5 ostanka, tretji teden pa je prodal toliko krompirja, da mu je za seme ostalo le 120 kg. Koliko krompirja je prodal posamezni teden?

5.*Kvader je 7

2

1 cm dolg, 4

5

4 cm širok in 2

4

1 cm visok.

a) Izračunaj njegovo prostornino.

b) Koliko cm2 papirja potrebujemo za izdelavo njegove mreže?

(2)

REŠITVE:

1.

31 224 31 86 31 6

12 43 12 :31 6 43 12 2 7 6: 71

12) 5 9 12 716 ( 6: 67

12) 5 9 12 8 4 ( : 6) 24 6 43 (

4) 53 3 81 ( : 3) 22 2 41 (

2. a) x ·

4 3=

28

9 b) 0,2 3

2 x c) 1,2 : x =

4 2

x =

4 :3 28

9 x = 0,2 3

2 x = 1,2 :

4 2

x =

7

3 x =

15

7 x = 2

5 2

3. 1. zaboj :15

4 3 kg

2. zaboj: 15

4 3 + 3

5 2= 15

20

15 + 3 20

8 18

20 23 = 19

20 3 kg

3. zaboj : 19

20 3 - 1

2 1= 18

20 23 -1

20

10 = 17

20 13 kg

SKUPAJ: 15

4

3 + 19

20

3 + 17

20 13 =51

20 31 = 52

20 11 kg

Odg.: Vsi trije zaboji skupaj tehtajo 52

20 11 kg

4.

1. teden: Prodal je

4

1 od 2400 kg =

4

1 · 2400 kg = (2400 kg : 4) · 1 = 600 kg

Ostalo mu je še 2400 kg – 600 kg = 1800 kg.

2. teden: Prodal je

9

5 od 1800 kg =

9

5 · 1800 kg = 1000 kg Ostalo mu je še 1800 kg – 1000 kg = 800 kg 3. teden: Za seme mu mora ostati 120 kg.

(3)

Torej tretji teden proda 800 kg – 120 kg = 680 kg.

ODGOVOR: Prvi teden je prodal 600 kg krompirja, drugi teden 1800 kg, tretji teden pa 680 kg krompirja.

1. V= 7

2 1 · 4

5 4 ·2

4

1 =

4 5 2

9 24

15 81 cm3

P = 2 · 7

2 1 · 4

5

4 + 2 · 7

2 1 · 2

4

1 +2 · 4

5 4 · 2

4 1

P = 72 + 33

4

3 +21

5

3 = 127

20

7 cm2 ali 127,35 cm2

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Ko povzemamo iz elektronskih virov, prav tako zapišemo priimek avtorja ali naslov sestavka ali ime podjetja (odvisno od tega, katere od teh podatkov lahko poiščemo na

Grafikon 2: Primerjava temperaturnih krivulj ohlajanja vode brez izolacije ter pri 4 cm izolaciji iz polistirena ter izolaciji iz bombažne tkanine, debeline 2 cm, 4 cm, 10 cm in 15

Po eksperimentalni metodi smo narisali grafe časovne odvisnosti masnega pretoka za iztekanje iz silosov različnih oblik in ugotovili, da rezultatov pri gibanju

*** The present thematic block originated on the basis of the research on the spare time and culture of the Koper youth, carried out between the autumn of 1998 and the autumn of

Izdajatelja/ Editori/Published by: Zgodovinsko dru{tvo za ju`no Primorsko / Società storica del Litorale© - Znanstveno-raziskovalno sredi{~e Republike Slovenije Koper / Centro

MAT a) Preveri naloge na UL 3 s priloženimi rešitvami. b) V zvezek napiši naslov Vaja in prepiši primere seštevanja in odštevanja mer na dolg način- z zapisom vmesne

ostanka, tretji teden pa je prodal toliko krompirja, da mu je za seme ostalo le 120 kg1. Koliko krompirja je prodal

V podjetju so prvo leto zaposlili 55 ljudi, naslednje leto pa jih je bilo zaposlenih že 70.. Koliko ton jabolk je bilo

[r]

6. Založba na leto izda 12 številk revije GEA. Mesečna naklada revije GEA je14 500 izvodov. Na Osnovni šoli Grede je na revijo GEA naročenih 65 učencev. a) Kolikšna je skupna

Šest učencev obiskuje dodatni pouk, osem učencev obiskuje lutkovni krožek, ostali pa so pri športnih dejavnostih.. Kolikšen del učencev je pri posameznih

Koliko kilometrov je bila dolga njegova pot od zač etka do cilja. Koliko kilometrov je še moral prepotovati

Najkrajša stranica podobnega trikotnika meri 10 cm.. Izračunaj ostali

c) Kaj je mediana? Določi jo.. Enajst prijateljev je izmerilo dolžino svoje desne roke. b) Določi podatek, ki se v množici ponovi največkrat? Kako ga

Mama je iz prihranjenega denarja kupila novo kuhinjo za 2190 evrov.. Po nakupu ji je ostalo 1510 evrov za

Če od petkratnika nekega števila odštejemo 17, dobimo enako kot, če trikratniku tega števila prištejemo 9.. Vsota dveh števil

Prvi notranji kot trikotnika meri tretjino tretjega kota, drugi pa pet tretjin tretjega kota.. *Pravokotni trikotnik ima obseg

Pred koliko leti je bil oče devetkrat starejši od sina, če sta danes stara 12 oziroma 44 let.. Čez koliko let bode otroci skupaj dvakrat starejši

Če štirikratnik nekega števila zmanjšaš za njegovo tretjino, dobiš njegov za 4 povečan trikratnik4. Katero število

Če trikratniku nekega števila prišteješ 17, dobiš isto, kot če od njegovega petkratnika odšteješ 73. Katero število

Naloga 2: toˇ cke 5 + 4 V prizmo z osnovnimi robovu dolˇ zine 13 cm, 20 cm in 21 cm in z viˇsino, ki je enaka polmeru oˇ crtane kroˇ znice osnovni ploskvi, vˇ crtamo valj... a)

Obseg debla (cm), število plodov, pridelek na drevo (kg) in na hektar (t) ter u č inek rodnosti (kg/cm 2 ) pri posameznih drevesih na podlagi sejanec breskve; Bilje, 2008..

Zlepili smo jih z pištolo za vroče lepljenje (škatlo stirodur 4 cm smo naredili tako, da smo zlepili 2 plasti 2 cm stirodura).. Nato smo segreli vodo in v vsako od škatel dali čašo