• Rezultati Niso Bili Najdeni

Vpogled v SLOVENSKE BIBLIOGRAFIJE V LETU 2009

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vpogled v SLOVENSKE BIBLIOGRAFIJE V LETU 2009"

Copied!
25
0
0

Celotno besedilo

(1)

Matjaž Hočevar

Bibliografija UDK 016(497.4)»2009«

Ključne besede: slovenske bibliografije, bibliografije, Slovenija, 2009

Bibliography UDK 016(497.4)»2009«

Key words: bibliographies, Slovenia, 2009

Splošne bibliografije

Bibliografija članov akademije v letu 2008. – Letopis SAZU knj. 59 2008 (tiskano 2009) str. 60–133.

Cankarjeva knjižnica (Vrhnika). Novosti v letu 2009 [Elektronski vir]. 2009. – Dostopno na: http://www.ckv.si/vsebina.php?vid=20090213070358168.

Centralna ekonomska knjižnica (Ljubljana). Mesečni pregled novih knjig [Elektronski vir]. – Januar–december 2009. – Dostopno na: http://

www.cek.ef.uni-lj.si/bilten/bilten.htm.

Centralna medicinska knjižnica (Ljubljana). Knjižne novosti CTK [Elektronski vir]. – 2009: 1 (januar–februar), 2 (marec–april), 3 (maj–junij), 4 (julij–

avgust), 5 (september-oktober), 6 (november–december). – Dostopno na:

http://www.ctk.uni-lj.si/knjizne-novosti.html.

Domej, Marjeta. Koroška bibliografija za leto 2007/2008. – Koroški koledar 2009 str. 258–277. – Dostopno tudi na: http://www.celovec.sik.si/slo/

bibliografija.html.

Dornik, Ema. Knjižne novosti v knjižnicah. – Obzornik zdravstvene nege 2009 št. 1–4. – Upoštevane knjižnice: Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani;

HOČEVAR, Matjaž. Slovenian bibliographies in 2009. Knjižnica, 54(2010)3, p. 143-167

(2)

Fakulteta za zdravstvene vede, Univerza v Mariboru; Visoka šola za zdravstvo Izola, Univerza na Primorskem; Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice.

Erjavec, Zdenka. Novosti v knjižnici. – Vzgoja in izobraževanje 2009 št. 1–4 (Ocene in informacije).

Kanič, Alenka. Knjige v tisku 2009 / urednica Alenka Kanič. – Januar–december.

– Dostopno na: http://www.nuk.uni-lj.si/nuk2.asp?id=273786561.

*1Klemenčič, Matjaž. Slovene periodicals in the USA, 1891–1920. – Razprave in gradivo 2008 št. 55 str. 98–117. – Bibliografija v besedilu.

Knjižne novosti v OHK-KO, BINK 2009 / sestavila Hedvika Pavlica Kolman. – Ljubljana : Osrednja humanistična knjižnica FF, Knjižnica Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. – Januar–marec.

Dostopno na domači str. knjižnice.

Lavrenčič Vrabec, Darja, Ida Mlakar. Pogled na drugo stran : priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2009 : pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2008. – Ljubljana : Mestna knjižnica, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2009. – 191 str.

Majovski, Ksenija. Slovenska bibliografija v Italiji : leto 2007. – Jadranski koledar priloga 2009 str. 17–62. – Kazala.

Majovski, Ksenija. Slovenska bibliografija Videnske pokrajine : leto 2007. – Trinkov koledar 2009 str. [255]–271.

Mestna knjižnica (Ljubljana). Novo gradivo v enotah MKL [Elektronski vir]. – Seznam gradiva za leto 2009 (januar–september, oktober–december). – Dostopno na: http://www.mklj.si/index.php/gradivo/novosti-knjiznicnega- gradiva.

Milenković, Marija. Nove knjige v knjižnicah Inštituta za kriminologijo pri PF in Ministrstva za notranje zadeve RS. – Revija za kriminalistiko in kriminologijo 2009 št. 1–4.

Narodna in univerzitetna knjižnica (Ljubljana). Nove knjige v NUK [Elektronski vir] / urednica Irena Sešek. – Januar–december 2009. – Dostopno na: http:/

/www.nuk.uni-lj.si/nuk2.asp?id=273786561.

Pravna fakulteta (Ljubljana). Knjižnica. Novosti. – September–december 2009.

– Dostopno na: http://www.pf.uni-lj.si/knjiznica-in-zalozba/knjiznica- pravne-fakultete-113/novosti/.

Slovanska knjižnica (Ljubljana). Seznam novega gradiva v Slovanski knjižnici 2009. – Januar–april. – Dostopno na: http://www.slovanskaknjiznica.si/

novostislk.htm

1 Zvezdica označuje tiste enote, ki niso bile objavljene v letu 2009 in niso bile objavljene v predhod- nih bibliografijah zaradi različnih težav s pridobivanjem gradiva. Zaostanek lahko obsega obdo- bje petih let.

(3)

Slovenska bibliografija. A, Serijske publikacije. Letn. 60/2006 / uredili Betka Černač, Alenka Mayer-Laznik, Ferdinand Odak, Tjaša Pavletič-Lacko, Špela Razpotnik, Boris Rifl, Marjeta Šušterčič in Tjaša Ujčič. – Ljubljana ; Narodna in univerzitetna knjižnica, 2010. – 179 str. – Kazala.

Slovenska bibliografija. Knjige / uredili Betka Černač, Matjaž Hočevar, Alenka Mayer-Laznik, Ferdinand Odak, Tjaša Pavletič-Lacko, Veselin Mišković, Špela Razpotnik, Boris Rifl, Marjeta Šušteršič, Tjaša Ujčič. – Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2009 št. 1–4 + Register.

Univerzitetna knjižnica (Maribor). Seznam novosti 2009 [Elektronski vir] / uredili Alenka Mihalič Klemenčič (knjige), Branka Kerec, Karmen Salmič (neknjižno gradivo), Dunja Legat (periodika). – Januar–december (12 št.). – Dostopno na: http://www.ukm.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=618&langid=1060.

Bibliografija sodelavcev strokovnih in znanstvenih institucij

Alič, Tjaša. Bibliografija 2008 : bibliografija strokovnih delavcev Centra. – Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (Ljubljana). Letno poročilo 2008 2009 str. 70–71.

Bibliografija. – Triglavski narodni park (Bled). Poročilo o delu javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2008 2009 str. 53–56. – Dostopno tudi na:

http://www.tnp.si/images/uploads/Porocilo_o_delu_JZ_TNP_2008_VF.pdf.

Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2008. – Arhivi 2009 št. 2 str. 433–444.

Bibliografija redno zaposlenih raziskovalcev na UP FM ; Bibliografija pogodbeno zaposlenih raziskovalcev na UP FM – Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (Koper). Poročilo o znanstveno raziskovalnem in razvojnem delu : leto 2009 2010 str. 41–106. – Dostopno tudi na: http://www.fm-kp.si/

Files/File/Raziskovanje/Microsoft%20Word%20-%20Samoevalvacijsko porociloRRzaleto2009_koncno.pdf.

Bibliografija ruskih profesorjev in predavateljev. – Brglez, Alja, Matej Seljak.

Rusija na Slovenskem : ruski profesorji na Univerzi v Ljubljani v letih 1920–

1945. – Ljubljana : Inštitut za civilizacijo in kulturo – ICK, 2009. – Str. 242–

254.

Bibliografija sodelavcev Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani [Elektronski vir] : 1999–2008 / zbrale in uredile Martina Frelih, Ida Knez Račič, Lucija Miklič Cvek, Janja Turk. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. – Dostopno na: http://geo.ff.uni-lj.si/sites/

default/files/bibliografija_sodelavcev_oddelka_za_geografijo_ FF_UNILJ_

99-08.pdf.

Bibliografija strokovnih sodelavcev. – Muzej novejše zgodovine (Celje). Letno poročilo 2008 2009 str. 49–53.

(4)

Bibliografija Zavoda RS za varstvo narave za leto 2008 ; Seznam prispevkov na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih ter konferencah v letu 2007 [i. e.] 2008. – Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Poročilo o delu Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave za leto 2008 2009 str. 73–76.

– Dostopno tudi na: http://www.zrsvn.si/dokumenti/65/2/2009/Porocilo_

2008_koncni_1635.pdf.

Bibliografija znanstvenih in strokovnih prispevkov zaposlenih za leto 2009. – Narodna in univerzitetna knjižnica (Ljubljana). Poslovno poročilo 2009 2010 str. P-49-P-57. – Dostopno tudi na: http://www.nuk.uni-lj.si/dokumenti/2010/

pdf/letno_porocilo_NUK_2009.pdf.

Fabjančič, Marija, Petra Vide Ogrin. Bibliografija bibliotekarjev Biblioteke SAZU.

– Letopis SAZU knj. 59 2008 (tiskano 2009) 59 str. 228–231.

Glažar, Saša A. Bibliografija 2008 : dostopna v elektronski obliki na spletni strani Pedagoške fakultete. – Pedagoška fakulteta (Ljubljana). Poročilo Pedagoške fakultete za študijsko leto 2008/2009 2009 str. 40–160. – Urejeno po posameznih oddelkih. – Dostopno tudi na: http://www.pef.uni-lj.si/

raziskovalno_pdf/porocilo2008-09.pdf.

Kemijski inštitut Slovenije. Poročilo o delu 2009. – Ljubljana : Kemijski inštitut, 2010. – Bibliografije sodelavcev pri posameznih oddelkih. – Dostopno tudi na: http://www.kis.si/datoteke/file/kis/SLO/Publikacije/porocila/KIS- POROCILO-2009.pdf.

Kramberger, Lucija. Izbrana bibliografija v letu 2008. – Kemijski inštitut (Ljubljana). Poročilo o delu 2008 2009 str. 195–264. – Urejeno po posameznih laboratorijih.

Kurinčič Mikuž, Sonja. Izbrana bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja za leto 2008. – Razprave in gradiva 2009 št. 60 str. 170–178. – Dostopno tudi na: http://www.inv.si/.

Objave raziskovalcev v letu 2008. – Inštitut za celulozo in papir (Ljubljana). Letno poročilo 2008 2009 str. 23–25.

Okoliš, Stane. Slovenski šolski muzej v letu 2008. – Šolska kronika 2009 št. 1 str. 186–193. – Iz vsebine: Muzejski tiski ; Iz zapisov o muzeju v periodičnem tisku ; Bibliografija zaposlenih.

Račič Simončič, Mojca. Bibliografija sodelavk in sodelavcev SEM za leto 2008.

– Etnolog 2009 str. 321–344.

Raziskovalna postaja ZRC SAZU (Nova Gorica). Poročilo o delu Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici od. 1. 12. 2008 do 30. 11. 2009. – Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici 2009 št. 6 str. 38–42. – Bibliografija sodelavcev.

Sket, Ivanka. Kazalo piscev in vsebine Revije za kriminalistiko in kriminologijo 2000–2009. – Revija za kriminalistiko in kriminologijo 2009, priloga. – 12 str.

(5)

Šifrer, Jerneja. Poročilo o delu sodelavcev FVV v letu 2009 : bibliografija. – Varstvoslovje 2009 št. 1 str. 239–262.

Univerza v Novi Gorici. Dodatek k poročilu o delu Univerze v Novi Gorici v letu 2009 / urednica Andreja Leban. – Nova Gorica : Univerza, 2010. – Bibliografija sodelavcev pri posameznih poročilih laboratorijev in centrov. – Dostopno na: http://www.ung.si/storage/167215/ung_porocilo_2009_dodatek.pdf.

Bibliotekarstvo. Bibliografska kazala. Bibliografija bibliografij

Bibliografija člankov o knjižnici Pavla Golie Trebnje za leto 2008. – Knjižnica Pavla Golie (Trebnje). Letno poročilo javnega zavoda Knjižnice Pavla Golie Trebnje za leto 2008 2009 str. 6–7.

Blažič. Maja. Bibliografsko kazalo revije Arhivi (1998–2007). – Arhivi 2009 št.

1 str. 149–173. – Z avtorskim kazalom.

Grum, Martin. Bibliografija. – Trubar, Hren, Valvasor, Dolničar. – Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2009. – Str. 425–435.

Hočevar, Matjaž. Slovenske bibliografije v letu 2009. – Knjižnica 2009 št. 1/2 str. 223–244. – Dostopno tudi na: http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/

Izvodi/K0912/Hocevar.pdf.

*Hriberšek, Matej. Bibliografija revije Keria za obdobje 1999–2008. – Keria 10/

2008 št. 1 str. 183–195.

Janžekovič, Boža. Bibliografija revije Acta Biologica Slovenica (1997-) prej Biološki vestnik (1952-1995). – ABS – Acta Slovenica Biologica 2009 št. 52 str. 115–176. – Z uvodom in imenskim kazalom.

*Kumulativino stvarno kazalo vsebine za drugih 12 zvezkov Celeža (2003-2007)

; Avtorsko kazalo za drugihh 12 zvezkov Celeža (2003–2007). – Celež 2007 št. 2 str. P24-1–P24-4.

O knjižnici je bilo napisano. – Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (Koper). Letno poročilo 2008 [2009] str. 57–64. – Dostopno tudi na: http://www.kp.sik.si/

files/STAT2008.pdf.

*POLET nad črtasto pižamo ali Pogum iz ptičje perspektive : pregledni in priporočilni seznam mladinskih knjig iz leta 2007 po temah, zvrsteh in žanrih.

– Ljubljana : Mestna knjižnica, Knjižnica Otona Župančiča, Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2008. – 174 str.

Revija Studia Iustinopolitana : bibliografija prispevkov. – Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (Koper). Letno poročilo 2008 [2009] str. 65–67. – Dostopno tudi na: http://www.kp.sik.si/files/STAT2008.pdf.

Vožič Makuc, Nina. Bibliografija Odsevanj 31–72 : tretje desetletje literarnih in kulturnih prizadevanj. – Odsevanja 2009 št. 73/74 str. 100–115.

(6)

Žumer, Franceska. Bibliografsko kazalo revije Glasba v šoli in vrtcu za leti 2007 in 2008. – Glasba v šoli in vrtcu 2009 št. 2 str. 65–72. – Z imenskim kazalom.

Žumer, Franceska. Bibliografsko kazalo revije Slovenščina v šoli za leta 2005, 2006 in 2008 oziroma za 10., 11. in 12. letnik revije. – Slovenščina v šoli 2009 št. 1-2 bibliografsko kazalo (priloga). – 12 str.

Verstvo

Dela o sv. Pavlu. – Decaux, Alain. Vsem vse : življenje apostola Pavla. – Ljubljana : Družina, 2009. – Str. 321.

Norčič, Mateja. Bibliografija doktorskih disertacij Teološke fakultete v Ljubljani 1923-2008. – 90 let Teološke fakultete v Ljubljani. – Ljubljana : Teološka fakulteta, 2009. – Str. 131–138.

Predlagana literatura za delo z mladimi. – Pastoralni tečaj (42 ; 2008 ; Slovenija).

Zvonim pri pravih vratih? – Maribor : Slomškova založba, 2008. – Str. 55–

64.

Priporočeno nadaljnje branje. – Ellul, Jacques. Anarhija in krščanstvo. – Ljubljana : KUD Logos, 2009. – Str. 133–136. – V okviru prispevka Krščanski anarhizem danes.

Družbene in politične vede

Bibliografija študij, mnenj in seminarjev Beneške komisije. – Dignitas 2009 št.

41–44 str. 433–455.

*Eror, Andrej, Katarina Žagar. Register nalog raziskovalno-dokumentacijskega sektorja v mandatnem obdobju 2004–2008. – Zbornik 2007–2008 / Republika Slovenija. Raziskovalno-dokumentacijski sektor julij 2008 str. 549–570.

Literatura in viri. – Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, Univerza za tretje življenjsko obdobje (Ljubljana). Letno poročilo 2008 2009 f. 35–40.

Naročnicka, Natalija. Izdane knjige in brošure. – Velike vojne 20. stoletja : za kaj in s kom smo se borili. – Ljubljana : UMco, 2009. – Str. 294–295.

Priporočena literatura za razumevanje teme socialnega starševstva. – Socialno delo 2009 št. 1–3 str. 175–182. – Pripravile Ana M. Sobočan, Darja Zaviršek, Špela Urh, Mojca Urek, Barbara Goričan, Maja Klun, Irena Rezar, Tanja Mastnak.

(7)

Naravoslovne in uporabne vede. Medicina

Bonin, Marko, Primož Marinko. Bibliografija časopisnih člankov o Luki Koper v obdobju 1956–2003. – Izvestja Pomorskega muzeja Piran 2009 št. 1 str.

230–233.

Hočevar, Ivica. Bibliografija diplomskih del univerzitetnega študija mikrobiologije za leto 2008 dn mikro 330 do dn mikro 377. – Bitenčevi živilski dnevi (26 ; 2009 ; Ljubljana). Vloga mineralov v živilski tehnologiji in prehrani. – Ljubljana : Biotehniška fakluteta, 2009. – Str. 315–352.

Hočevar, Ivica. Bibliografija Oddelka za živilstvo za leto 2008 in seznami dilomskih [i. e. diplomskih] del, seznami magistrskih del in doktorskih disertacij. – Bitenčevi živilski dnevi (26 ; 2009 ; Ljubljana). Vloga mineralov v živilski tehnologiji in prehrani. – Ljubljana : Biotehniška fakulteta, 2009.

– Str. 243–314.

Morenčič, Branko. Filatelistična literatura v Sloveniji 1944–2009. – Filatelistična zveza Slovenije. Almanah 2009. – Ljubljana : Filatelistična zveza Slovenije, 2009. – Str. 55–58.

Pahor, Dušica, Darja Farasin. Pregled bibliografij visokošolskih učiteljev in raziskovalnih projektov za l. 2008. – Maribor : Medicinska fakulteta, 2009.

– 252 str.

Pregled pomembnejše literature nosilcev računovodstva in revizije na Ekonomsko-poslovni fakulteti. – Ekonomsko poslovna fakulteta (Maribor).

Petdeset let računovodstva in revizije na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. – Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, Inštitut za računovodstvo, revizijo in davščine, 2009. – Str. 60–79. – Nosilci so: Ciril Mikl, Matija Meznarič, Bojan Černjavič, Dane Melavc, Tonka Jurejevčič, Franc Koletnik, Maja Kokotec-Novak, Bojana Korošec, Andreja Lutar-Skerbinjek, Iztok Kolar, Robert Horvat, Lidija Hauptman, Danijel Vukovič.

Šalehar, Andrej. Slovensko strokovno slovstvo na področju živinoreje in čebelarstva : izdaje do leta 1945. – Peter Pavel Glavar : zbornik prispevkov iz simpozija, Grm, Novo Mesto 2009. – Lukovica : Čebelarska zveza Slovenije, 2009. – Bibliografija med besedilom.

*Škrbinc, Janez. Pregled gasilske literature do leta 2005 : večji požari v Sloveniji, razvoj gasilstva, seznam gasilske literature. – Ljubljana : Gasilska zveza Slovenije, 2006. – 175 str.

Založništvo

Bibliografija – izdane publikacije Centra za pedagoško izobraževanje FF UL. – Filozofska fakulteta (Ljubljana). Center za pedagoško izobraževanje. Center

(8)

za pedagoško izobraževanje : 30 let. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, Center za pedagoško izobraževanje, 2009. – Str. 46–

48.

Bibliografija zbirke Knjižnica Mladinske matice, po zaporednih številkah. – Deržaj, Edo. Kapljice. – Ljubljana : Rokus Klett, 2009. – Str. 100–111. – S slikami naslovnic.

Breznik, Andreja. Seznam monografij, ki so jih slovenski muzeji in galerije izdali v letu 2008. – Argo 2009 št. 1/2 str. 248–253.

Bukla : brezplačna revija o dobrih knjigah in multimediji. – Ljubljana : Umco, 2009. – Št. 38/39–48/49.

Knjižne izdaje Kulturnega društva »Mohorjan«. – Mlinar, Rudi. Prvi doktor. – Prevalje : Kulturno društvo Mohorjan, 2009. – Str. 372.

Knjižne novosti Fakultete za socialno delo. – Socialno delo 2009 št. 4 str. 255–

258.

Koršič Zorn, Verena. Tisk. – Katoliško tiskovno društvo (Gorica). 100 let Katoliškega tiskovnega društva. – Gorica : Katoliško duhovno društvo, 2008.

– Str. 71–103.

Kronologija Dela. – Šlamberger, Vlado. Junaki svinčenih časov. – Ljubljana : Medijski partner, 2009. – Str. 258–[263].

List of catalogues. – Zgodovinski arhiv (Ljubljana). 111 years of Historical Archive Ljubljana. – Ljubljana : Historical Archive, 2009. – Str. 54–55.

List of publications. – Zgodovinski arhiv (Ljubljana). 111 years of Historical Archive Ljubljana. – Ljubljana : Historical Archive, 2009. – Str. 60–61.

Lokar, Metka. Založniška dejavnost. – Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (Ljubljana). Letno poročilo 2008 2009 str. 53–55.

Modrijan. – Ljubljana : Modrijan, 2009. – Št. 1(april)–2(november).

Opera Insituti archaeologici Sloveniae. – Arheološki vestnik 2009 št. 60 str. 355.

– Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za arheologijo.

Pavlič, Špela. Seznam knjig, ki so bile v letu 2008 izdane s pomočjo Trubarjevega sklada. – Bilten Društva slovenskih pisateljev 2008 2009 str. 47–49.

Pri založbi Simon Verlag [!] Bibliothekswissen je doslej izšlo. – Strzolka, Rainer.

Knjižničar – monodrama. – Berlin : Simon Verlag für Bibliothekswissen ; Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2009. – Str. 54–57 Seznam katalogov. – Zgodovinski arhiv (Ljubljana). 111 let Zgodovinskega arhiva

Ljubljana. – Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2009. – Str. 54–55.

*Seznam publikacij Založbe Annales. – Tratnik, Polona. Konec umetnosti : genealogija modernega diskurza: od Hegla k Dantu. – Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2008 (Annales Majora). – Str. 473–480

(9)

Seznam publikacij. – Zgodovinski arhiv (Ljubljana). 111 let Zgodovinskega arhiva Ljubljana. – Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2009. – Str. 60–61.

Slovenia’s best for young readers / edited by Janja Vidmar. – Ljubljana : Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Association of Publishers and Booksellers of Slovenia, 2009. – 99 str.

Stanonik, Marija. Seznam dosedanjih knjig. – Mohorjev koledar 2009 str. 139–

140. – V okviru članka: Glasovi : knjižna zbirka slovenskih pripovedi iz naših dni.

Verbinc, Helena. Publikacije Slovenske akademija znanosti in umetnosti za leto 2008 : (z dodatkom za leto 2007). – Letopis SAZU knj. 59 2008 (tiskano 2009) str. 235–242.

Umetnost. Arhitektura. Urbanizem. Gledališče. Glasba. Šport

*Arah, Janko. Dela mag. Janka Araha na golfskem področju. – Arah, Janko. Iz sveta golfa. 3, Opredelitev golfskih pojmov in pravila o igranju z žogico ter o zelenici (12. do 17. golfsko pravilo). – Ljubljana : Arah Consulting, 2008. – Str. 231–238.

Gobec, Mitja. Dobre posvetne slovenske skladbe za vse moške zasedbe. – Naši zbori 2009 št. 3 str. 12–17. – V okviru članka.

*Gobec, Mitja. Dvajset Naših pesmi : zbornik tekmovanj slovenskih pevskih zborov : zbornik tekmovanj slovenskih pevskih zborov. Del 2, 1997–2007.

– Naši zbori 2008 posebna skupna številka. – Iz vsebine: Seznam izvedenih skladb: str. 103–108.

Gosarič, Samo. Izbrani članki o predstavi Pupilija, papa Pupilo pa Pupilčki. – Ljubljana : Maska : Slovenski gledališki muzej, 2009. – Str. 321–323.

Intihar Ferjan, Jana. Slovenska moderna in sodobna likovna umetnost v letu 2006 : namesto bibliografije. – Umetnostna kronika 2009 št. 25 str. 35–43. – Dopolnilo k Umetnostnozgodovinski bibliografiji iz št. 21.

Napevi in priredbe Slomškovih pesmi. – Ferenčak, Štefan Alojzij. Glasbena dejavnost Antona Martina Slomška. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009 (Slomškovo zbrano delo). – Str. 113–185.

– Vsebina: 1. Pomembnejše zbirke Slomškovih pesmi z napevi 2. Pesmi po abecednem redu začetkov 3. Prevodi Slomškovih pesmi v druge jezike.

*Pogačar, Tanja. Slovenska mladinska književnost v priredbah za film in televizijo. – Otrok in knjiga 2008 št. 73 str. 73–82. – Vsebina: Celovečerni filmi po mladinskih literarnih delih ; Celovečerni mladinski filmi, po katerih so izšle knjige za mlade ; TV filmi in tv nadaljevanke po mladinskih delih ; TV filmi in tv nadaljevanke, po katerih so izšle knjige za mlade.

(10)

*Slovensko narodno gledališče (Maribor). Repertoar Slovenskega narodnega gledališča Maribor : 1919–2004 : drama opera, balet. – Maribor : Slovensko narodno gledališče, 2004. – 150 str.

*Studen, Marko. Petnajst Naših pesmi : zbornik tekmovanj slovenskih pevskih zborov. Del 1, 1970-1997. Ponatis. – Naši zbori 2008 posebna skupna številka. – Iz vsebine: Seznam izvedenih skladb: str. 64–77.

Šuler Pandev, Simona. Bibliografija Planinskega društva Prevalje in Uršlje gore.

– 90 let Planinskega društva Prevalje. – Prevalje : Planinsko kulturno društvo, 2009. – Str. 62–71.

Jezikoslovje. Književnost

Bibliografija učiteljev slovenščine na tujih univerzah v študijskem letu 2007/

2008. – Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (Ljubljana). Letno poročilo 2008 2009 str. 21–25.

Hladnik, Miran. Seznam slovenskih zgodovinskih pripovedi ; Najdaljše zgodovinske pripovedi. – Hladnik, Miran. Slovenski zgodovinski roman. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. – Str. 311–326.

Izbrana bibliografija za študij bolgarske književnosti. – Antologija bolgarske književnosti. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008- 2009. – 2 zv.: str. 544–548.

Košuta, Miran. Bibliografija sodobnega slovenskega slovstva v Italiji. – Košuta, Miran. E-mejli : eseji o mejni literaturi. – Maribor : Litera, 2009. – Str. 50–63.

Košuta, Miran. Prevodi Petrarke v slovenščino. – Košuta, Miran. E-mejli : eseji o mejni literaturi. – Maribor : Litera, 2009. – Str. 201–203

Objave v medijih. – Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (Ljubljana). Letno poročilo 2008 2009 str. 58.

Publikacije OHO-ja ; Izbrana literatura o OHO-ju. – Šuvaković, Miško. Skrite zgodovine skupine OHO. – Ljubljana : Zavod P.A.R.A.S.I.T.E., 2009. – Str.

141–143.

Razpotnik, Špela, 15.12.1978-. Bibliografija Levstikovega Martina Krpana. – Jazbec, Milan. Martin Krpan. – Studeno : Zavod Martin Krpan, 2009. – Str.

159-183. – Vsebina: Slovenske izdaje ; Prevodi Levstikovega Martina Krpana

; Zvočni posnetki Levstikovega Martina Krpana (izbor).

*V. V., J. K. Seznam prevodov slovenskih avtorjev v novogrški jezik. – Keria, 2008 št. 2 str. 201–204. – V okviru članka: Avajanos, Lojzka: Prevodi slovenske književnosti v novo grščino.

Weiss, Peter. Bibliografija objav s kartami za Slovenski lingvistični atlas [Elektronski vir]. – Ponovne objave člankov s kartami za Slovenski

(11)

lingvistični atlas (do leta 2008). – Ljubljana : Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2009. – 5 str. – Dostopno tudi na: http://bos.zrc-sazu.si/

c/Dial/Ponovne_SLA/P/05_1_Bibliografija_AVT.pdf .

Osebne bibliografije

*AESCHYLUS, 525-456 pr.n.š.

Grum, Martin, Katarina Kocijančič. Ajshil pri Slovencih : bibliografija. – Aeschylus, 525-456 pr.n.š. Pribežnice. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2008. – Str. 135–147. – Vsebina: Bibliografija / Martin Grum. Slovenske uprizoritve na poklicnih odrih / Katarina Kocijančič.

ARKO, URŠKA

Bibliografija. – Kongres šolske in visokošolske medicine Slovenije (5 ; 2009

; Ljubljana). [Sto] 100 let šolske medicine na Slovenskem. – Ljubljana : Sekcija za šolsko in visokošolsko medicino pri SZD, 2009. – Str. 35–39. – V okviru članka: Zlata doba šolske medicine / Mojca Juričič, Jožica Mugoša.

*BALOH, MIHA

Nedič, Lilijana, Špela Čižman. Miha Baloh, filmografija. – Štefančič, Marcel, jr. Poklon Mihi Balohu. – Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2008. – Str. 27–29.

BAŠ, ANGELOS

Račič Simončič, Mojca. Dr. Angelos Baš : bibliografija za obdobje 1996-2008.

– Etnolog 2009 št. 19 str. 349–354.

BEM GALA, DANICA

Bibliografija ; Objave slik v knjigah ; Strokovni članki dr. Danice Bem Gala (izbor) ; Kongresi. – Danica Bem Gala : likovna in literarna avtorefleksija. – Ljubljana : samozal., 2009. – Str. 212–216, 221–222.

BERNIK, STANE

Rogina, Bojana. Bibliografija dr. Staneta Bernika. – Zbornik za Staneta Bernika.

– Ljubljana : Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo : Filozofska fakulteta, 2009. – Str. 307–364.

BIBIČ, POLDE

Nedič, Lilijana. Filmografija. – Bibič, Polde. Poklon Poldetu Bibiču. – Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2009. – Str. [35-38].

BIZJAN, IGOR

Doslej sem izdal. – Bizjan, Igor. Odrgnine – odgovornost za sočutje. – Piran : Društvo Obzorje, 2009. – Na sprednjem zav. ov. in str.12.

BLOM, CONNY

Selected bibliography. – Ljubljana : samozal., 2010. – Str. 93–95.

(12)

BOŽIČ, PETER

Gajšek, Vladimir. Iz bibliografije Petra Božiča. Intelyway 2009. – V okviru članka: Kdaj in kje se človek končno za večno spočije. – Dostopno na: http:/

/www.intelyway.com/index.php?option=com_content&view=article&id=

147:kdaj-in-kje-lovek-konno-za-veno-spoije-&catid=34:na-sceni&Itemid=53.

BRATUŠ, LUCIJAN

Bibliografija predstavitev in kritik o delu Lucijana Bratuša ; Bibliografija objavljenih strokovnih tekstov Lucijana Bratuša ; Pomembnejša dela s področja oblikovanja. – Bratuš, Lucijan. Listi iz skicirk, akvareli, kaligrafija.

– Ajdovščina : Pilonova galerija, 2009. – Str. 47–48.

CADORESI, DOMENICO

Gajšek, Vladimir. Iz biliografije Domenica /Cerroni/ Cadoresija. Intelyway 2009. – Dostopno na: http://www.intelyway.com/index.php?option=com_

content&view=article&id=156:giacomo-scotti-gajku&catid=43:poezija&

Itemid=60.

CAMPBELL, JOSEPH

Bibliografija Josepha Campbella. – Campbell, Joseph. Poti do sreče. – Nova Gorica : Eno, 2010. – Str. 198–200.

CANKAR, IVAN

Bibliography. – Cankar, Ivan. Martin Kačur. – Budapest ; New York : Central European University press, 2009. – Str. XXXV–XXXVI. – Vsebina:

Translations of Cankar’s works into English ; Critical works on Cankar in English.

CIGOJ, STOJAN

Samec, Drago. Bibliografija akademika prof. dr. Stojana Cigoja. – Stojan Cigoj : 1920–1989 : zbornik razprav s simpozija SAZU ob 20-letnici smrti. – Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede, 2009. – Str. 147–174.

ČURIN, STANKO

Viri in literatura ; Spletni viri. – Kandrič Koval, Irena. Stanko Čurin : legenda slovenskega vinogradništva. – Ormož [i. e.] Velenje : Pozoj, 2010. – Str. 118–

126. – Z vzporednim angl. prevodom.

DEBELJAK; TINE

Švent, Rozina. Gradivo za bibliografijo Tineta Debeljaka. – Wierzyński, Kazimierz. Olimpijski venec. – Škofja Loka : Muzejsko društvo : Knjižnica Ivana Tavčarja, 2009. – Str. 115–208. – K bibliografiji Tineta Debeljaka / Marija Lebar: str. 114.

DETALA, LEV

Biographie. – Detala, Lev. Lev Detela. – Wien : Podium, 2010. – Str. 69–64. – Poleg biografskih tudi bibliografski podatki.

(13)

DOLENC, ERVIN

Zemljič. Igor. Bibliografija tiskanih del dr. Ervina Dolenca : 1984–2009. – Prispevki za novejšo zgodovino 2009 št. 1 str. 15–30.

DORNIK ŠUBELJ, LJUBA

Drnovšek, Darinka. [Bibliografija]. – Arhivi 2009 št. 2 str. 421–423. – V okviru članka: Jubilej Ljube Dornik Šubelj.

DOVJAK; KRIŠTOF

Krištofova dramatika. – Dovjak, Krištof. Igre iz mesta. – Ljubljana : Alica, 2009. – Na zadnjem zav. ov.

DRŽAJ, EDO

Bibliografija knjižnih izdaj Eda Držaja, kjer je sodeloval kot avtor ali (in) ilustrator. – Deržaj, Edo. Kapljice. – Ljubljana : Rokus Klett, 2009. – Str. 75.

DUSÍK, FRATIŠEK JOSEF BENEDIKT

Seznam Dusíkovih del. – Barbo, Matjaž. František Josef Dusík. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. – Str. 107–118.

ELLUL, JACQUES

Bibliografija. – Ellul, Jacques. Anarhija in krščanstvo. – Ljubljana : KUD Logos, 2009. – Str. 127–131.

ERŽEN ŠUŠTARŠIČ, ALENKA

Šuštaršič Remic, Nina. Bibliografija. – Eržen Šuštaršič, Alenka. Alenka Eržen Šuštaršič : retrospektivna razstava. – Kranj : Gorenjski muzej, 2009. – Str.

29–35.

*FAJT VELIKONJA, ELENA

Izbrana bibliografija / Selected bibliography. – Fajt Velikonja, Elena. Prostori zapisov. – Ljubljana : Mestna galerija, 2008. – Str. [15].

FICKO, MITJA

Ficko, Mitja. Bibliografija / Bibliography. – Ficko, Mitja. Mitja Ficko : slike = paintings : [2001–8]. – Ljubljana : Galerija Equrna, 2009. – Str. 129–130.

FOUCAULT, MICHEL

Foucaultove knjižne objave v slovenščini. – Foucault, Michel. Neustrašni govor. – Ljubljana : Sophia, 2009 (Beseda). – Str. 165.

FREUD, SIGMUND

Najpomembnejša Freudova dela ; Pomembnejši slovenski knjižni prevodi Freuda. – Freud, Sigmund. Psihopatologija vsakdanjega življenja. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. – Na zadnjem zavihku ov.

GALIČ, ŠTEFAN

*Sosič, Sarival. Bibliografija (izbor). – Galič, Štefan. Štefan Galič. – Murska Sobota : Pomurska založba ; Ljubljana : Mestna galerija, 2008. – Str. 98–99.

– Ponatis izd. iz leta 1999.

Izbrana bibliografija. – Galič, Štefan. Drugačni Štefan Galič. – Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center, 2009. – Str. 115.

(14)

GANGL, ALOJZ

Kovačič, Nataša. Literatura. – Gangl, Alojz. Alojz Gangl – kipar na poti v moderno. – Ljubljana : Narodna galerija ; Metlika : Belokranjski muzej, 2010.

– Str. 210–216.

Kovačič, Nataša. Bibliography. – Gangl, Alojz. Alojz Gangl – a sculptor on his way to Modernism. – Ljubljana : Narodna galerija ; Metlika : Belokranjski muzej, 2010. – Str. 210–216.

GATNIK, KOSTJA

*Bibliografija : izbor. – Gatnik, Kostja. Kaj sem videl. – Ljubljana : Narodna galerija, 2008. – Str. 224–226.

Bibliographie : selection. – Gatnik, Kostja. What I have seen : 1968–2008. – Ljubljana : National Gallery, 2009. – Str. 224–226.

GÖNTÉR, ENDRE

Izbrana bibliografija. – Göntér, Endre. Endre Göntér. – Lendava : Galerija- Muzej, 2009. – Str. 144.

GRADIŠNIK, JANEZ

Grum, Martin. Popis izbranih del. – Janez Gradišnik : 1917–2009. – Celje : Celjska Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba, 2009. – Str. 117–

124.

GRIČNIK, ANTON

Osebna izkaznica avtorja te knjige. – Gričnik, Anton. Pogovori s pokojnim pesnikom : ob izidu zbirke Jaz sem Matija Štimulak. – Celje : Gracer, 2009.

– Str. 148–150.

GRISANCICH, CLAUDIO

Nota sull’autore. – Grisancich, Claudio. Domov grede. – Trst : ZTT = EST, 2009. – Str. 69–71.

*GSPAN, MAJA

Objave v strokovnih publikacijah. – Gspan, Maja. Gspn : I mind. – Ljubljana : samozal. M. Gspan, 2008. – Str. 157.

GRÜN, ANSELM

Knjige Anselma Grüna iz zbirke Duhovna rast. – Grün, Anselm. Molitev in samospoznavanje. – Maribor : Slomškova družba, Slomškova založba, 2009.

– Str. 64–69.

*JACCOTTET, PHILIPPE

Najpomembnejša dela. – Jaccottet, Philippe. Poezija 1946–1967. – Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2008. – Str. [179–180].

JAKLIČ, FRAN

Viri in literatura. – Glavan Mihael. Jakličeva knjiga. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009. – Vsebina: Viri ; Navedenke ; Uporabljena literatura ; Ponatisi Jakličevih del s spremnimi besedami ; Tematski zborniki ; Seminarske in diplomske naloge študentov

(15)

; Literarna zgodovina, zborniki, enciklopedije, leksikoni ; Razprave, članki in časnikarska poročila po letu 1945.

JANKO, ANTON

Benčina, Marjana. Bibliographie von Anton Janko zum 70. Geburtstag. – Sprache und Literatur durch das Prisma der Interkulturalität und Diachronizität. – Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009.

– Str. 13–30.

JANŠA-ZORN, OLGA

Zorn, Matija. Bibliografija izr. prof. dr. Olge Janše-Zorn. – Kronika 2009 izredna številka str. 27–44.

JEMEC, ANDREJ

Pomembnejša literatura = Important literature. – Jemec, Andrej. Ta nedolžni, a krvavo resnični svet. – Velenje : Galerija, 2009. – Str. 37, 39.

JERMAN, FRANE

Gajšek, Vladimir. Iz bibliografije Franeta Jermana. Intelyway 2009. – V okviru članka: Frane Jerman v Filozofiji. – Dostopno na : http://www.intelyway.com/

index.php?option=com_content&view=article&id=179:frane-jerman-v- filozofiji&catid=53:filozofija&Itemid=69.

*JESENKO, JANEZ

Pregled Jesenkovih glavnih del. – Bratec Mrvar, Rožle, Sely de Brea Šubic, Draga Kladnik. Janez Jesenko – geografski domoljub iz Poljanske doline. – Loški razgledi 2008 št. 55 str. 118–119. – V okviru članka.

*KAHL, HANS-DIETRICH

Bibliographie von Hans-Dietrich Kahl. – Kahl, Hans-Dietrich. Streifzüge durch das Mittelalter des Ostalpenraums. – Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2008. – Str.

9–18.

KAPUS, ANTON gl. KAPUS VLADIMIR KAPUS, VLADIMIR

Šmitek, Zmago, Kaja Beton. Bibliografija Vladimirja in Antona Kapusa v periodičnih glasilih Življenje in svet, Lovec in Ribič. – Vigenjc 2009 št. 9 str.

67–74.

KARLIN, ALMA M.

Bibliografija del Alme Maximiliane Karlin. – Jezernik, Jerneja. Alma M. Karlin, državljanka sveta. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. – Str. 223–224.

Almina ljubljanska zapuščina v Rokopisnem oddelku Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. – Jezernik, Jerneja. Alma M. Karlin, državljanka sveta. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. – Str. 225–231.

KLARA ASIŠKA

Slovenska bibliografija o Klari. – Becker, Marie-France. Klara Asiška. – Ljubljana : Novi svet : Brat Frančišek, 2009. – Str. 113–115.

(16)

*KNEZ MILOJKOVIĆ, STANISLAVA

Bibliografija ; Ilustracije in likovne opreme – Knez Milojković, Stanislava.

Stanislava Knez Milojković. – Logatec : Ad Pirum, 2008. – Str. 222–231, 246–

247.

KOLŠEK, VERA

Lazar, Irena. Izbrana bibliografija Vere Kolšek. – Arheološki vestnik 2009 št. 60 str. 334–336. – V okviru članka: Vera Kolšek – celjska arheologinja in muzealka (1930-2007).

KOPAČ, FRANC

Bibliografija. – Kopač, Franc. Nahodil sem se : izbrane pesmi. – Ljubljana : Pegaz International, 2009. – Str. 117–122.

KORITNIK, ŽIGA

Knjige ; Zgoščenke ; Objave fotografij v tisku ; Objave fotografij v programskih knjižicah ; Izbrane objave v medijih. – Koritnik, Žiga. Jezero = The lake. – Podnart : Klopotec, 2009. – Str. 156–157.

KOROŠEC, TOMO

Zadravec-Pešec, Renata. Bibliografija prof. dr. Toma Korošca : 1998-2008. – Slavistična revija 2009 št. 2 str. 361–372. – Dostopno tudi na: http://

www.ff.uni-lj.si/publikacije/sr/okvir.html.

KOVIČ, KAJETAN

Bibliografija izvirnih leposlovnih del za odrasle. – Kovič, Kajetan. Vse poti so. – Ljubljana : Študentska založba, 2009. – Str. 570–571.

KRAVANJA, ZDRAVKO

Gajšek, Vladimir. Iz bibliografije dr. Zdravka Kravanje. Intelyway 2009. – V okviru članka: Med znanjem, znanostjo in tehnologijami, pogovor s prof.

Zdravkom Kravanjo. – Dostopno na: http://www.intelyway.com/index.php?

option=com_content&view=article&id=80:med-znanjem-znanostjo-in- tehnologijami-pogovor-z-dr-prof-zdravkom-kravanjo&catid=35:pogovori&

Itemid=54.

LACLAU, ERNESTO

Izbrana bibliografija del Ernesta Laclaua. – Laclau, Ernesto. Emancipacija, emancipacije. – Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008. – Str. 127.

LAINŠČEK, FERI

Opere pubblicate di Feri Lainšček. – Lainšček, Feri. La ragazza della Mura. – Trieste : Beit, 2009. – Str. 201–203.

LESKOVEC, SANDI

Razstave in bibliografija. – Leskovec, Sandi. Aleksander – Sandi Leskovec.

– Trebnje : Center za izobraževanje in kulturo, Galerija likovnih samorastnikov, 2009. – Str. 33.

(17)

MACCHI, VLADIMIR

Bibliografija Vladimirja Macchija. – Vladimir Makovec : ob stoletnici rojstva.

– Ajdovščina : Lavričeva knjižnica, 2009. – Str. 72–75.

MAGRIS, CLAUDIO

Izbrana bibliografija = Selected bibliography. – Mednarodni literarni festival (24 ; 2009 ; Vilenica). Vilenica. – Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2009. – Str. 10–15.

MATIČETOV, MILKO

Huzjan, Vanja. Bibliografija Milka Matičetovega. – Traditiones 2009 št. 1 str.

21–60.

MATTOTTI, LORENZO

Izbrana stripografija. – Mattoti, Lorenzo. Stigme. – Ljubljana : Forum, 2009 (Posebna izdaja revije Stripburger). – Na zadnji str. ov.

*MAULPOIX, JEAN-MICHEL

Najpomembnejša dela. – Maulpoix, Jean-Michel. Občutek neba. – Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2008. – Str. [79–80].

MAYER, ERNEST

Vreš, Branko. Bibliografija akademika prof. dr. Ernesta Mayerja po letu 2000.

– Hacquetia 2009 št. 2 str. 178.

MEGLIČ, JOŽE

Ocepek, Joža. Literatura o umetniku ; Ilustracije, oblikovanje naslovnic in spremne besede. – Meglič, Jože. Jože Meglič. – Šmartno pri Litiji : samozal.

M. Meglič, 2009. – Str. 111–112.

MENART, JANEZ

Hočevar, Matjaž. Izbrana bibliografija Janeza Menarta. – Menart, Janez. Stihi mojih dni. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. – Str. 195–217.

*MIKLAVEC, MARJAN

Bibliografija objavljenih člankov o Marijanu Miklavcu (izbor). – Miklavec, Marjan. Marijan Miklavec : ob slikarjevi sedemdesetletnici. – Sežana : samozal., 2008. – Str. 134.

MINATTI, IVAN

Hočevar, Matjaž. Izbrana bibliografija Ivana Minattija (knjige in intervjuji).

– Minatti, Ivan. Vznemirila si gladino mojega tolmuna – pesem. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. – Str. 218–224.

MLINAR, RUDI

Bibliografija. – Mlinar, Rudi. Prvi doktor. – Prevalje : Kulturno društvo Mohorjan, 2009. – Str. 317.

*MOZETIČ, BRANE

Opere pubblicate ; Opere tradotte ad altri idiomi. – Mozetič, Brane. Farfalle

= (Metulji). – Pisa : ETS, 2008. – Str. 68–70.

(18)

*MRAK, CIRIL

Bibliografija. – Mrak, Ciril. [Petdeset] 50 let slovenskega lesarstva : osebni spomini in pogledi. – Škofljica : Hoja, Lepljene konstrukcije in žaga, 2008.

– Str. 259–267.

*MUŠIČ, ZORAN

Intihar Ferjan, Ana. Bibliografija. – Mušič, Zoran. Zoran Mušič v javnih in zasebnih zbirkah v Sloveniji. – Ljubljana : Moderna galerija, 2009. – Str. 222–

233. – Vsebina: Gradivo 1935–1945 ; Izbrana literatura – slovenski pisci in mediji po letu 1945 ; Izbor iz tuje literature.

Monografie e cataloghi. – Mušič, Zoran. Zoran Music. – Piran : Obalne galerije, 2006. – Str. 71.

*NOVAK, RANKO

Projekti za arhitekturo. – Novak, Ranko. Ranko Novak za arhitekturo : [katalog ob razstavi]. – Ljubljana : Galerija Dessa, 2008. – Str. 67–69.

OGRIN, DUŠAN

Raziskovalno delo in študije ; Pedagoško delo ; Bibliografija. – Ogrin, Dušan.

Katalog del. – Ljubljana : Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, 2009. – Str. 131–139.

OMAN, VALENTIN

Bibliografija. – Oman, Valetnin. Ara pacis. – Piran : Obalne galerije, 2009. – Str. 71.

OROŽEN, IGNACIJ

Orožnova bibliografija. – Orožen, Ignacij. Orožnova zgodovina dekanije Laško. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Laško : Knjižnica, 2009. – Str. 312–313.

*OTERO, BLAS DE

Carratalá Teruel, Fernando. Artículos en Papeles de Son Armadans ; Artículos de diferente procedencias. – Verba hispanica 2006 št. 14 str. 74–75. – V okviru prispevka: Carratalá Teruel, Fernando. La obra poética de Blas de Otero.

*PAGEAUX, DANIEL-HENRI

Bibliografija knjižnih del Daniel-Henrija Pageauxa. – Pageaux, Daniel-Henri.

Imagološke razprave. – Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis = Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2008. – Str. 166–167.

PAHOR, BORIS

Književna bibliografija Borisa Pahora. – Pahor, Boris. Nekropola. – Beograd : Klett, 2009. – Str. 209–215.

Selected bibliography. – Pahor, Boris. A difficult spring. – Ljubljana : Slovene Writer’s Association : Slovene P. E. N. : Association of the Slovene Literary Translators, 2009. – Str. 285–286

*PALAKOVIĆ, MARIA

Elenco dei lavori pubblicati. – Palaković, Maria. Note. – Pirano : Il Trillo, 2008. – Str. 147–150.

(19)

*PERŠAK, TONE

Tone Peršak – bibliografija. – Peršak, Tone. Sredobežnost : roman. – Ljubljana : Društvo, 2008. – Na zadnjem zavihku.

PITAMIC, LEONID

Samec, Drago. Bibliografija akad. prof. dr. Leonida Pitamica. – Pitamic, Leonid. Država. – Ljubljana : GV založba, 2009. – Str. 487–513.

PLESNIČAR GEC, LUDMILA

Županek, Bernarda, Božena Dirjec. Bibliografija Ljudmile Plesničar Gec. – Arheološki vestnik 2009 št. 60 str. 338–344.

PLEŠIVIČNIK, DRAGO

Suhodolčan Dolenc Marija. Bibliografija prim. Draga Plešivčnika, dr. med. – Plešivčnik, Drago. Izpod Brinjeve gore v Slovenj Gradec = Sub Monte Juniperi Widischgrez. – Prevalje : Kulturno društvo Mohorjan, 2009. – Str. 384–438.

– Z biografijo in imenskim kazalom.

PODBEVŠEK, ANTON

Bibliografija. – Dović, Marijan. Mož z bombami. – Novo mesto : Goga, 2009.

– Str. 93–103.

*PREGELJ, VASKO

Bibliografija. – Vasko Pregelj : 1948–1985 : Utrinki, 1968 – 40 let pozneje : [Galerija Vžigalica, Galerija Mestnega muzeja Ljubljana, 3. 10–19. 10. 2008].

– Ljubljana : Moderna galerija, 2008. – Str. 38–41.

PREGL, ARJAN

Pregl Kobe, Tatjana. Bibliografija 1996-2009. – Pregl, Arjan. O sliki. – Ljubljana : Edina, 2009. – Str. 49–52.

PREGL KOBE, TATJANA

Pesniške zbirke. – Pregl Kobe, Tatjana. Nisi in si. – Ljubljana : Edina, 2009.

– Str. [57].

PROSEN, MARIJAN

Bibliografija Marijana Prosena – Majota. – Prosen, Marijan. Olben in astronomija. – Ljubljana : Jutro, 2009. – Str. 44–46.

RADICS, PETER

Bibliografija Petra Pavla pl. Radicsa. – Žigon, Tanja. Zgodovinski spomin Kranjske : življenje in delo Petra Pavla pl. Radicsa (1836–1912). – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. – Str. 301–350.

Popis gradiva o nemškem gledališču. – Žigon, Tanja. Zgodovinski spomin Kranjske : življenje in delo Petra Pavla pl. Radicsa (1836–1912). – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. – Str. 358–380.

Radicseva zapuščina v Narodnem muzeju Slovenije. – Žigon, Tanja.

Zgodovinski spomin Kranjske : življenje in delo Petra Pavla pl. Radicsa

(20)

(1836–1912). – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. – Str. 381–438.

RADICS-KALTENBRUNNER, HEDWIG

Bibliografija Hedwig pl. Radics-Kaltenbrunner. – Žigon, Tanja. Zgodovinski spomin Kranjske : življenje in delo Petra Pavla pl. Radicsa (1836–1912). – Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. – Str. 351–357.

REICHMAN, JELKA

Bibliografija ilustriranih knjig Jelke Reichman. – Čudežni vrt : zgodbe in pesmi s podobami Jelke Reichman. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. – Str. 231–

237.

REISP, BRANKO

Dular, Anja, Nataša Stergar. Dr. Branko Reisp : (17. 7. 1928–9. 1. 2009). – Knjižnica 2009 št. 1/2 str. 247–249. – Dostopno tudi na: http://revija- knjiznica.zbds-zveza.si/Izvodi/K0912/Dular-Stergar.pdf.

RUGELJ, SAMO

Avtorjeva dela. – Rugelj, Samo. Gledalec, bralec : zapisi o filmih in knjigah.

– Ljubljana : UMco, 2009. – Str. 12.

RUTAR, DUŠAN

Druge filmske knjige Dušana Rutarja. – Rutar, Dušan. Platonova prispodoba.

Zv. 1. – Ljubljana : samozaložba, 2009. – Na zadnjem zavihku.

SAVOV, GANČO

Slovenska bibliografija Ganča Savova. – Savov, Gančo. Moja slovenska biografija ; Past za nasprotnike. – V Ljubljani : Slovenska matica, 2009. – Str.

287–298.

SCOTTI, GIACOMO

Gajšek, Vladimir. Iz bibliografije Giacoma Scottija. Intelyway 2009. – Dostopno na: http://www.intelyway.com/index.php?option=com_content&

view=article&id=156:giacomo-scotti-gajku&catid=43:poezija&Itemid=60.

SEDMAK, ALEŠ

Bibliografija / Bibliografia. – Sedmak, Aleš. Aleš Sedmak. – Piran : Obalne galerije, 2009. – Str. 32–34.

SENGHOR, LÉOPOLD SÉDAR

Smolej, Tone. Pomembnejši slovenski zapisi ; Bibliografija slovenskih prevodov. – Smolej, Tone. Léopold Sédar Senghor pri Slovencih. – Art &

humanitas 2009 letnik 3 št. 1/2 str. 183–184. – V okviru članka.

SIVEC, IVAN

*Sivec kot pisatelj. – Sivec, Ivan. Kjer lastovke gnezdijo. – Kamnik : ICO, 2008. – Str. 109–112.

Bibliografija. – Sivec, Ivan. Mojih prvi 60 : šestdeset sladko-grenkih stvari in ljudi. – Ljubljana : Karantanija, 2009. – Str. 225–232.

(21)

Pisateljeva bibliografija. – Sivec, Ivan. Ribčev dohtar. – Kamnik : Ico, 2009.

– Str. 220–224.

Sivčeva bibliografija. – Sivec, Ivan. Neznani znanci : slovenski ustvarjalci v očeh sorodnikov in poznavalcev. – Ljubljana : Karantanija, 2009. – Str. 182–

187.

Sivčeva bibliografija. – Sivec, Ivan. Hudomušni ljubljanski hribolazec. – Ljubljana : Družina, 2009. – str. 235–240.

[Bibliografija]. – Sivec, Ivan. Kraljica Slovencev. – Koper : Ognjišče, 2009. – Str. 260–267.

SKERGET, META

Bibliografija. – Kongres šolske in visokošolske medicine Slovenije (5 ; 2009

; Ljubljana). [Sto] 100 let šolske medicine na Slovenskem. – Ljubljana : Sekcija za šolsko in visokošolsko medicino pri SZD, 2009. – Str. 34. – V okviru članka: Življenjepis dr. Mete Skerget / Polona Lah Skerget.

*SKUBIC, MITJA

Prelesnik Drozg, Marjeta. Bibliografija prof. Mitja Skubica (1952–2008). – Linguistica 2008 št. 48 str. 11–31.

SMEJ, JOŽEF

Sobočan, Drago. Njegova dela. – Smej, Jožef. Strehovci, Selišče Strelci. – Bogojina : Župnija ; Dobrovnik : Občina, 2009. – Na zadnjem zavihku.

*SPANRING, JOŽE

Spanring, Jože. Avtobibliografija objav zadnjih 6 let zaslužnega profesorja dr. Jožeta Spanringa. – Celež 2007 št. 1 str. 9.

STANIČ, VALENTIN

Peterlin Neumaier, Tatjana, Marko Valentinčič. Spisi Valentina Staniča in gradivo o Valentinu Staniču. – Valentin Stanič : Cerovškov gospod : ob dvestoletnici prihoda v Ročinj / ur. Marko Valentinčič s sodelavci. – Nova Gorica : Educa, 2009. – Str. 392–409.

STANOVNIK, MAJDA

Grum, Martin. Bibliografija Majde Stanovnik 1953–2008. – Odprta okna : kompariativistika in prevajalstvo. – Ljubljana : Društvo slovenskih književnih prevajalcev : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. – Str. 301–336.

STEINBECK, JOHN

Slovenski prevodi Steinbeckovih del. – Steinbeck, John. Neznanemu Bogu.

– Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009. – Str. 183.

STROPNIK, IVO

Knjižne objave leposlovja (1983–2009). – Stropnik, Ivo. Knjiga šumov. – Novo mesto : Goga, 2009. – Str. 89.

(22)

*ŠAVLI, JOŽKO

Druga dela in spisi, ki jih je objavil Jožko Šavli. – Šavli, Jožko. Slovenska država Karantanija. – Bilje : Humar, 2007. – Str. [329].

ŠOP, NIKOLA

Literatura. – Šop, Nikola. Vesoljski obiski. – Ljubljana : LUD Šerpa, 2009. – Str. [188–189].

ŠTRUKELJ, MIHA

Bibliografija (izbor). – Štrukelj, Miha. Šum v procesu : x=0/y=0. – Ljubljana : Galerija Škuc, 2009. – Str. 144, 147.

*ŠVARA, DEZIDERIJ

Bibliografija ; Predstavitve in kritike. – Švara, Deziderij. Švara. – Trieste : Hummerle, 2008. – Str. 21, 134.

TEREZIJA, mati, 1910–1997

Bibliografija o materi Tereziji. – Gjergji, Lush. Mati velikodušne ljubezni. – Koper : Ognjišče, 2009. – Str. 257–267.

*TISNIKAR, JOŽE

Bibliografija (izbor). – Koroška galerija likovnih umetnosti (Slovenj Gradec).

Jože Tisnikar : dela v zbirki Koroške galerije likovnih umetnosti. – Slovenj Gradec : Koroška galerija likovnih umetnosti, 2008. – Na zadnji notr. str. ov.

TRŠAR, DUŠAN

Trebar, Helena: Bibliografija/Bibliography. – Tršar, Dušan. Dušan Tršar. – Ljubljana : Zavod za kulturno dejavnost FRACT, 2009. – Str. 158–159.

*TRUBAR, PRIMOŽ

Voglar, Dušan. [Pregled zapisov v enciklopedijah in leksikonih]. – Voglar, Dušan. Primož Trubar v enciklopedijah in leksikonih. – Statu in obstati 2008 št. 7/8 str. 76–78. – V okviru članka.

TUL, IVAN

Knjižna dela dr. Ivana Tula so —. – Monsinjor dr. Ivan Tul : (1877–1959) : duhovnik, teolog, profesor, pisatelj, pesnik. – Mačkolje : Župnijska skupnost svetega Jerneja, 2009. – Str. 14–15.

ULICKAJA, LJUDMILA EVGEN’EVNA

Bibliografija Ljudmile Jevgenijevne Ulicke. – Ulickaja, Ljudmila Evgen’evna.

Daniel Stein, prevajalec. – Maribor : Litera, 2009. – Str. 503.

*USENIK, MILENA

Bibliografija. – Usenik, Milena. Milena Usenik : slike 1968–2008. – Piran : Obalne galerije, 2008 (Artes). – Str. 157.

VIANNEJ, JANEZ

Grum, Martin, Tatjana Kovač. Sveti Janez Vianney pri Slovencih. – Dupleix, André. Ljubezen, ki vztraja. – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009. – Str. 195–197.

(23)

VOLARIČ, JOŽE

Viri in literatura – Jože Volarič. – Volarič, Jože. Klasje, zrnje … pleve. – Kokrica : samozal. J. Volarič, 2009. – Str. 27–31.

*VOLČANŠEK, KAMILA

Pomembnejše knjižne ilustracije ; Izbrana bibliografija. – Volčanšek, Kamila.

Kamila Volčanšek. – Ljubljana : Mestna galerija, 2008. – Str. 19–21.

*VOSS, WILHELM

Wraber, Tone. Bibliografija Wilhelma Vossa. – Voss, Wilhelm. Versuch einer Geschichte des Botanik in Krain (1754 bis 1883). – Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2008. – Str. 239–246. – V okviru Redakcijskega poročila in komentarja Toneta Wraberja.

VRANČIČ, RADOJKA

Gajšek, Vladimir. Iz bibliografije prevajalke Radojke Vrančič. Intelyway 2009.

– V okviru članka: Prevodi in sprevodi – utrinki k prevajalstvu. – Dostopno na: http://www.intelyway.com/index.php?option=com_content&view=

article&id=121:prevodi-in-sprevodi-utrinki-k-prevajalstvu&catid=

38:razmiljanja-in-odmevi&Itemid=56.

VRBNJAK, VIKTOR

Gajšek, Vladimir. Iz bibliografije zgodovinarja, slavista, arhivista Viktorja Vrbnjaka. Intelyway 2009. – V okviru članka: Kres sežganih literarnih trupelc. – Dostopno na: http://www.intelyway.com/A71949F2-27D7-4A35- 954F-2F843373B82A/FinalDownload/DownloadId-D20B905CF2B0 FB4331C77B28AEB0606D/A71949F2-27D7-4A35-954F-2F843373B82A/

kst.pdf.

WRABER, TONE

Bačič, Tinka, Nejc Jogan. Bibliografija dr. Toneta Wraberja : (ob njegovi 70- letnici). – Hladnikia 2009 št. 23 str. 3–52. – V okviru članka.

ZALOKAR, JURIJ

Članki in drugi prispevki avtorja. – Zalokar, Jurij. Izigrani narodi Jugoslavije : 1991–2008. – Trzin : AMI, 2009. – Str. 305–309.

ZAPLOTNIK, NEJC

Bibliografija. – Zaplotnik, Nejc. Pot : ilustrirana spominska izdaja. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. – Str. 220.

*ZELENKO, KAREL

Iz literature o umetniku : (knjižni izdaje in katalogi, revije, časniki) ; Knjižne ilustracije. – Zelenko Karel. La comédie humaine. – Ljubljana : Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, 2008. – Str. 112–117, 119–120.

*ZUDIČ, FULVIA

Marvin, Nives. Bibliografia. – Zudič, Fulvia. Zudič Fulvia. – Fiume : Unione italiana ; Trieste : Universitŕ popolare, 2008. – Str. 106–111.

(24)

*ŽELEZNIKAR, JAKA

Spletna dela ; Dela v drugih medijih. – Železnikar, Jaka. Literarni algoritmi.

– Ljubljana : Mestna galerija, 2007. – Str. 31.

ŽUMER, VLADIMIR

Kološa, Vladimir. Bibliografija. – Arhivi 2009 št. 2 str. 417–419. – V okviru članka: Dr. Vladimir Žumer – šestdesetletnik.

Bibliografije več oseb

Haramija, Dragica. Sedem pisav : opusi sedmih sodobnih slovenskih mladinskih pisateljev. – V Mariboru : Mariborska knjižnica, revija Otrok in knjiga : Pedagoška fakulteta, 2009. – 190 str. – Z biografskimi in bibliografskimi podatki so zajeti Svetlana Makarovič, Marko Kravos, Slavko Pregl, Desa Muck, Lila Prap, Aksinija Kermauner, Janja Vidmar.

O avtorjih. – Rod Lepe Vide : antologija sodobne poezije Slovencev v Italiji / izbral, uredil in spremno besedo napisal David Bandelj. – Ljubljana : Študentska založba : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2009. – Str. 342–367. – Bio- in bibliografski podatki.

Domoznanstvo. Zemljepis. Zgodovina

Arhiv republike Slovenije. Vodnik po urbarjih Arhiva Republike Slovenije. Zv.

2: Urbarji v upravnih in rodbinskih fondih ter delu fonda Terezijanski kataster za Kranjsko. – Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2009. – 374 str.

*Evidentiranje arhivskega gradiva, ki je izven države ter zadeva Slovenijo in Slovence v letu 2008 : (poročila in popisi) / glavni urednik Gašper Šmid. – Obvestila / Arhiv Republike Slovenije 2009 št. 1. – 184 str.

Golec, Boris. Bibliografija o 18. stoletju na Slovenskem 2000–2009. 1. del – domača periodika. – Bilten / Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja 2009 št. 1 str. 27–46.

Huzjan, Vanja. Izbrana bibliografija upravne in gospodarske zgodovine Postojne.

– Postojna. – Postojna : Galerija 2 ; Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2009. – Str. 406–412.

Literatura = References. – Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas / uredil Anton Velušček. – Ljubljana : Inštitut za arheologijo ZRC SAZU : Založba ZRC, 2009. – Str. 319–327.

Milavec, Tina. Bibliographia archaeologica Slovenica. – Arheološki vestnik 2009 št. 60 str. 350–354.

(25)

Nove pridobitve arhivov v letu 2008. – Arhivi 2009 št. 2 str. 425–432.

Pokrajinski arhiv (Maribor). Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor / avtorji vodnika Suzana Čeh … et al. – Maribor : Pokrajinski arhiv, 2009. – XLVI, 1266 str.

VODNIK po urbarjih in urbarialnih registrih štajerskih arhivov / [avtorji popisa Aleksander Žižek … et al.]. – Celje : Zgodovinski arhiv ; Maribor : Nadškofijski arhiv : Pokrajinski arhiv ; Ptuj : Zgodovinski arhiv, 2009. – 496 str.

Zala Megyei Levétár (Zalaegerszeg). Vodnik po arhivskem gradivu o Prekmurju v Arhivu županije Zača v Zalaegerszegu / [avtorica popisa in izdelava kazal]

Gordana Šövegeš Lipovšek. – Maribor : Pokrajinski arhiv, 2009. – 320 str.

ZGODOVINSKI arhiv (Ptuj). Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva na Ptuju – ZAP. – Ptuj : Zgodovinski arhiv, 2009. – 404 str.

Matjaž Hočevar, bibliotekar, je zaposlen v Narodni in univerzitetni knjižnici.

Naslov: Turjaška 1, 1000 Ljubljana

Naslov elektronske pošte: matjaz.hocevar@nuk.uni-lj.si

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu akreditira spremembo visokošolskega zavoda Visoke šole za varstvo okolja, in

Tako bomo na prostovoljni akciji Zavoda RS za varstvo narave v sklopu projekta Natura Mura v sodelovanju z Pomursko sekcijo DOPPS tudi letos pripravili gnezditveno steno za te

Poročilo o raziskovalni dejavnosti za leto 2017. – Ma- ribor : Fakulteta za strojništvo, 2018. – 127 str. – Bibliografija pri posameznih inštitutih in katedri. – Dostopno

Napovedi za leto 2007 še vedno predvidevajo upoèasnitev gospodarske rasti glede na leto 2006, rahlo višjo rast kot prihodnje leto pa se prièakuje v letu 2008.. Gospodarska rast se

Zaradi zmanjšanja deleža mladih brezposelnih oseb Zavod RS za zaposlovanje v letu 2006 izvaja te aktivnosti: (i) mlade brezposelne osebe bodo v šestih mesecih po prijavi na

V letu 2005 se je delež prenočitev domačih turistov v zdraviliških krajih v celotnih domačih prenočitvah povečal za 0,7 odstotne točke, na 47,7 % (leto prej za 1,6 odstotne

Da bi se zmanjšal delež mladih brezposelnih oseb, Zavod RS za zaposlovanje v letu 2007 izvaja te dejavnosti: (i) mlade brezposelne osebe bodo v šestih mesecih po

Strokovni del poroila (obrazce o stanju ohranjenosti vrst in habitatnih tipov) pa je pripravil Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije (za gozdne

Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Mini- strstvo za kulturo, 2009. The historiography of

Z ohranjanjem biotske raznovrstnosti se ukvarjajo predvsem uradne institucije, kot sta Zavod RS za varstvo narave in Zavod za gozdove Slovenije, slednja bdita tudi nad

V letu 2004 so v ambulantah obmo nih zavodov za zdravstveno varstvo ter ambulanti Inštituta za varovanje zdravja RS izvajali cepljenje proti davici, tetanusu,

Agencija Republike Slovenije za okolje. 2009) Biseri slovenske narave. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih rastlinskih vrst. junija 2001 o presoji

Izpostavljeno je bilo pred- vsem vključevanje geološke stroke, Univerze - Oddelka za geologijo NTF, Inštitutov v okvi- ru ZRC SAZU, Zavoda RS za varstvo narave, Geološkega

pet obCin ima spietno stran tllcii v slove nskcm jezikll: Pulfero/ Podbonesec lOl - strani so postavljene v italijanske m in slovenske m jeziku, vendar je nidi stran, ki

- (Alpen-Adria-Schriftenreihe der Universitat Klagenfurt/Celovec). Dual citizenship in the context of integration policies. V 2nd annual South East European doctoral

Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjsin V letu 1998 je Vlada Republike Slovenije pod ala izjavo, da bo V skladu z Ustavo RS in notranjo zakon-

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Ljubljana). Bibliografija strokovnih delavcev centra – Letno poročilo 2016. Bibliografija ustanove za leto 2015 ; Bibliografija

Poročilo o izobraževalni in razi- skovalni dejavnosti v letu 2014 = Annual report 2014. – Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2015. – 212

kovalni dejavnosti v letu 2015 = Annual report 2015. – Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2016. – 210 str. – Bibliografije raziskovalcev pri

– Vsebina: Izdajateljstvo UKM ; Univerzitetna knjižnica Maribor v medijih ; Bibliografija Univerzitetne knjižnice Maribor za leto 2010.. *Zavod za

Seznam novosti 2010 [Elektronski vir] / uredili Alenka Mihalič Klemenčič (knjige), Branka Kerec, Karmen Salmič (neknjižno gradivo), Dunja Legat (periodika). Izbrana

Publikacije Slovenske akademije znanosti in umetnosti za leto 2007 (z dodatkom za leto

Bibliografija znanstvenih del raziskovalcev UP ZRS za leto 2006.. Register nalog raziskovalno-dokumentacijskega sektorja v četrtem