• Rezultati Niso Bili Najdeni

Generične in predmetno specifične kompetence za študijske programe druge in tretje stopnje

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Generične in predmetno specifične kompetence za študijske programe druge in tretje stopnje "

Copied!
3
0
0

Celotno besedilo

(1)

328 Strokovni prispevek

Generične in predmetno specifične kompetence za študijske programe druge in tretje stopnje

Simona Tancig

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Povzetek

Članek prinaša okvirni predlog seznama kompetenc za drugo in tretjo stopnjo, ki je nastal v okviru programa ESS 2 na Pedagoški fakulteti UL spomladi 2007.

Ključne besede

generične in predmetno-specifične kompetence, druga in tretja stopnja

Abstract

The article presents a draft proposal of a list of competences at the second and third cycle which was elaborated within the ESS 2 Programme of the University of Ljubljana, Faculty of Education in spring 2007.

Key words

generic and subject specific competences, second and third cycle

1. Okvirni predlog seznama kompetenc za drugo stopnjo

Generične (splošne) kompetence:

− poznavanje in uporaba ustreznih metod raziskovanja in razvoja lastne prakse,

− sposobnost prevzeti odgovornost za lasten poklicni razvoj in učenje z evalvacijo in refleksijo lastnega dela (izkustveno učenje, intervizija, supervizija),

− vodstvene in organizacijske zmožnosti,

− vzpostavljanje partnerskega odnosa z uporabniki in drugimi skupinami,

− zmožnost raziskovanja in prenašanja spoznanj v prakso,

− razvijanje novega znanja in razumevanja področja,

− delovanje v skladu z etičnimi normami in poklicnim kodeksom,

− zmožnost sodelovanja v interdisciplinarnem timu in komuniciranja z vsemi vključenimi subjekti v vzgojno–izobraževalnem procesu (otroki, mladostniki, starši in strokovnimi delavci),

(2)

329

− reflektiranje in evalvacija obstoječe vzgojno-izobraževalne prakse ter prepoznavanje neizkoriščenih možnosti za dvig njene kakovosti,

− razvijanje višjih kognitivnih veščin, povezanih z ustvarjanjem novega znanja.

Predmetno specifične kompetence:74

− zmožnost sodelovalnega (kolaborativnega) reševanja problemov edukacije v različnih kontekstih;

− zmožnost prilagajanja prakse specifičnim edukacijskim kontekstom;

− razvoj znanja in razumevanja na izbranem področju edukacijske poklicne specializacije, npr. edukacijsko upravljanje in administriranje; kurikularne študije; edukacijsko politika; izobraževanje odraslih; učne težave; otroška literatura;

− zmožnost uporabiti raziskovanje, ustrezno določenemu področju, za oblikovanje praks;

− zmožnost reflektirati vrednote, ki ustrezajo edukacijskim dejavnostim.

2. Okvirni predlog seznama kompetenc za tretjo stopnjo

Generične kompetence:

− poglobljeno razumevanje teoretičnih konceptov področja – filozofski, sociološki, psihološki, pedagoški in antropološki vidiki;

− vrhunsko razumevanje in obvladanje različnih raziskovalnih pristopov na znanstvenem področju;

− zmožnost zastaviti, oblikovati in izvajati obsežen raziskovalni proces;

− usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja, veščin, tehnik, praks in gradiv z raziskovalnim delom;

− reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih rešitev ter z oblikovanjem novih;

− odzivanje na abstraktne probleme, ki širijo in na novo opredeljujejo obstoječe proceduralno znanje oz. prakso;

− zmožnost z izvirnim raziskovanjem ustvariti prispevek, ki širi meje znanja in je pomemben na nacionalni in mednarodni ravni;

− zmožnost kritične analize, evalvacije in sinteze kompleksnih idej;

− zmožnost prepoznavanja problemov ter iskanje rešitev;

74 Navedene so ključne predmetno specifične kompetence, skupne izobraževanju učiteljev in edukacijskimi vedam/študijam, ki jih lahko uporabimo kot okvir za sestavljanje seznama predmetno specifičnih kompetenc za posamezne programe 2.

stopnje in so povzete iz Tuning dokumenta Education Sciences and Teacher Education Tuning II Report 2005.

(3)

330

− sodelovanje v kritičnih dialogih; vodenje in spodbujanje kompleksnih socialnih procesov znotraj poklicnega področja; zmožnost kritičnosti in samokritičnosti;

− usposobljenost za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstveno- raziskovalnih projektov s širokega strokovnega in znanstvenega področja;

− zmožnost sporočanja sodelavcem in širši znanstveni skupnost ter družbi nasploh o svojem ekspertnem področju;

− zmožnost javnega predstavljanja in obrambe znanstvenih študij;

− zmožnost v akademskih in strokovnih okoljih pospeševati socialni ali kulturni napredek družbe, ki je utemeljena na znanju;

− zmožnost ustvarjalnega mišljenja in reševanja problemov;

− poznavanje etike raziskovalnega dela in delovanje v skladu z njo.

Predmetno specifične kompetence:

− sistematično poznavanje in razumevanje teorije in teoretskih sklopov, znanstvenih paradigem ter razvoja področja …;

− poglobljeno razumevanje kvantitativnih in kvalitativnih raziskovalnih metod ter zmožnost njihove ustrezne uporabe v raziskovanju;

− pridobivanje in razumevanje obsežnega znanja, ki je v ospredju študija s področja …;

− osebna odgovornost in pretežno avtonomne pobude v kompleksnih in nepredvidljivih situacijah v poklicnih ali sorodnih okoljih, ki so povezana z edukacijo v najširšem in ožjem smislu na predmetnem področju;

− kritičnost glede najširših implikacij uporabe znanja v konkretnih edukacijskih in poklicnih okoljih;

− podrobno analiziranje in reflektiranje socialnih norm in odnosov znotraj konkretnega področja …, vodenje aktivnosti za njihovo spreminjanje ter posredovanje med akademskim raziskovanjem in družbenim okoljem;

− sposobnost odkrivanja praktičnih problemov s predmetnega področja, ki jih je mogoče reševati z metodami in instrumenti akademskega raziskovanja;

− zmožnost vodenja izvirnih raziskav na predmetnem področju;

− zmožnost izvajanja samostojnih, izvirnih in objavljivih raziskav na področju

…;

− zmožnost kolaborativnega učenja, ustvarjalnega komuniciranja v raziskovalnem okolju, reševanja problemov ter sodelovanja v interdisciplinarnih raziskovalnih timih na področju edukacije.

Predlog kompetenčnih seznamov je oblikovan na osnovi Dublinskih deskriptorjev in Tuning dokumenta Education Sciences and Teacher Education Tuning II Report 2005.75

75 Gl. http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/tuning-two-report-education.pdf.

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

© OECD 2016 Odrasli od 16 do 65 let v Sloveniji imajo na področju besedilnih in matematičnih spretnosti ter reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih v povprečju

Ugotavljala sem, kateri stili ustvarjalnega reševanja problemov so značilni za specialne in rehabilitacijske pedagoge ter značilnosti ugotovljenih stilov glede

Na ta način divergiramo od smisla uvajanja induktivnega učenja, da bi bili učenci sposobni kritičnega razmišljanja, ustvarjalnega razmišljanja, sodelovanja …

POVZETEK +RUPRQVNL PRWLOHF R]LURPD NHPLþQL SRY]URþLWHOM KRUPRQVNLK PRWHQM .3+0 MH RG ]XQDM YQHVHQD VQRY R]LURPD ]PHV VQRYL NL SUHN VSUHPHPE Y GHORYDQMX KRUPRQVNHJD VLVWHPD

Tehnične kompetence (zajemajo 20 ključnih kompetenc s področja vodenja projektov; npr. zmožnost timskega dela, razreševanja problemov in poročanja), vedenjske

– zmožnost poljudne razlage kompleksnih pojavov Predmetno-specifične kompetence – predmetno področje kemija:. – zmožnost razvijanja in uporabe novih metod poučevanja

H3: There are no statistically significant differences between individual healthcare organisations (primary, secondary, tertiary level of healthcare and social care settings) and

Rezultati: Identificiranih je bilo pet opisnih kategorij: kompetence zdravstvene nege, podlage v kompetence usmerjenega učenja, učenje in razvoj kompetenc, učenje v kliničnem