• Rezultati Niso Bili Najdeni

Obvestilo upravljavca zaposlenim

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Obvestilo upravljavca zaposlenim"

Copied!
2
0
0
Prikaži več ( Strani)

Celotno besedilo

(1)

LOGO ŠOLA

OBVESTILO ZAPOSLENIM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PO 13. ČLENU GDPR

Obvestilo je izdano na podlagi določb prvega odstavka 13. člena Splošne uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; GDPR).

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Naziv in naslov šole Odgovorna oseba:

E-naslov:

Tel.:

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (ang. DPO):

ime in priimek, e-naslov

Namen obdelave osebnih podatkov: Vaše osebne podatke bomo kot upravljavec obdelovali za namene izvrševanja pravic in obveznosti iz delovnega ali pogodbenega razmerja, obračun in izplačilo plač, prijav v obvezna socialna in druga zavarovanja, vodenja obveznih evidenc po veljavni zakonodaji in druge zakonite namene iz delovnega razmerja. Vaše osebne podatke v omejenem obsegu prav tako obdelujemo v skladu z vašimi podanimi privolitvami.

Kadar uporabljate delovna sredstva delodajalca (internet, elektronska pošta, mrežni tiskalniki, stacionarna in mobilna telefonija, magnetne/RFID kartice za odpiranje vrat in druga elektronska oprema in storitve …) se prav tako obdelujejo vaši osebni podatki, kot so: čas tiskanja in število strani tiskanja, IP številka, čas prijave, število klicev, prihod na delo ipd. Naštete navedene osebne podatke namreč obdelujemo za namen izvajanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja na podlagi veljavne zakonodaje.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Vaše osebne podatke obdelujemo:

- na podlagi zakonodaje, ki ureja delovna razmerja in druge relevantne zakonodaje, - na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi in

- na podlagi vaše privolitve, v kolikor ste takšno privolitev podali.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

Podatke lahko posredujemo pravnim osebam, katerim smo to dolžni posredovati po veljavni zakonodaji, kot so Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Finančna uprava RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, banka za nakazilo plače, inšpekcijske službe RS v primeru nadzora, policija itd. Podatke lahko posredujemo tudi obdelovalcem, s katerimi smo sklenili ustrezno pogodbo o pogodbeni obdelavi in varovanju podatkov in zaupnosti, kot so računovodski servisi, dobavitelji programske opreme, vzdrževalci informacijske tehnologije,

(2)

LOGO ŠOLA

kadrovske agencije, pravni, davčni in poslovni svetovalci ipd. Več informacij o tem lahko dobite pri vodstvu delodajalca.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Pravice zaposlenega pri delodajalcu:

V skladu z zakonodajo lahko zahtevate dostop do lastnih osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave, imate pravico do ugovora o obdelavi ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za vsa vprašanja v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih podatkov se lahko obrnete na vodstvo delodajalca. Vsa pojasnila boste prejeli brezplačno.

Dodatne informacije o obdelavi osebnih podatkov najdete v Evidenci dejavnosti obdelave in Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na spletni strani: _____________________. Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko vedno obrnete na nas preko elektronske pošte na naslov ______________________, preko telefonske številke ____________, ali osebno v tajništvu zavoda. Lahko se obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na naslovu: _____________________

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova, oziroma v primeru, da posameznik meni, da so mu pravice kršene, se lahko za zaščito ali pomoč obrne na nadzorni organ, to je Informacijski pooblaščenec na spletni strani: https://www.ip-rs.si/.

Kraj in datum: _____________________

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

V primeru kršitve določb pogodbe o zaposlitvi oziroma druge obveznosti iz delovnega razmerja, lahko katerakoli stranka odpove pogodbo o zaposlitvi, in sicer redno ali

Izrecno soglašam, da Zbornica – Zveza ter RSD obdelujeta moje osebne podatke v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in uredbo GDPR, ter internimi

Izrecno soglašam, da Zbornica – Zveza ter RSD obdelujeta moje osebne podatke v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in uredbo GDPR, ter

Zaposleni, ki obdelujejo osebne podatke, morajo biti seznanjeni s katalogom zbirk osebnih podatkov, vpogled v katalog zbirk osebnih podatkov pa je potrebno omogočiti tudi

(3) Če osebni podatki niso bili zbrani neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo, mora upravljavec osebnih podatkov ali njegov zastopnik posamezniku najpozneje ob vpisu

- osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani - za obdelavo osebnih podatkov ne obstaja nobena pravna podlaga.. - ugovarjam

- upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave temveč jih potrebujem sam za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.. - vložil sem ugovor v zvezi

(rojstni datum ali drugi identifikacijski podatki, na podlagi katerih lahko upravljavec v svojih zbirkah najde vaše osebne podatke, ki jih zahtevate): ... vlagam na podlagi člena

 posredujete informacije o obstoju pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov, ali obstoju pravice

Zakon o delovnih razmerjih se deli na poglavja: splošne določbe, pogodba o zaposlitvi, pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, varstvo nekaterih kategorij

Plačilo socialnih prispevkov iz naslova delovnega razmerja je ena izmed glavnih obveznosti delodajalca, in sicer je VDSS v naslednji sodbi obravnavalo primer, ko

Delavec je v času trajanja delovnega razmerja, kot pogodbenega razmerja zaupne narave dolžan biti lojalen do delodajalca, se pravi varovati njegove poslovne

Zaposlene v UKC Ljubljana želimo še posebej opozoriti, da se že sam vpogled šteje kot obdelava osebnih podatkov in da se lahko nepooblaščen vpogled v osebne podatke v

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, tel: 05 333 00 90 Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen odkrivanja in beleženja

Razporedi se lahko za izplačilo lastnikom (dividende), za oblikovanje rezerv, za povečanje osnovnega kapitala, za nagrade ali stimulacije managerjem in zaposlenim ter za druge

Med dohodki iz drugega pogodbenega razmerja so v nalogi ločeno obravnavan e obdavčitve dohodkov iz naslova podjemne pogodbe, dohodkov, prejetih za stvaritev avtorskega dela

Avtorski honorar je lahko obdavčen kot dohodek iz zaposlitve, kamor se uvršča dohodek iz delovnega razmerja in dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kot dohodek

Za namene raziskave smo sestavili izvirni vpra{alnik za svetovalne delav- ce 3 , ki poleg nekaterih osnovnih (osebnih) podatkov anketirancev (spol, starost, zakonski stan, stopnja

Ministrstvo za javno upravo (MJU) se zaveda pomembnosti obdelave osebnih podatkov pri podat- kovni analitiki in bo projekt vzpostavitve BI sistema v državni upravi – Skrinja

Kadar je verjetno, da kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, upravljavec osebnih podatkov brez nepotrebnega

člen „(1)osebni podatki se lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo določenih osebnih podatkov

Odstopanje od minimalnih standardov je dovoljeno na podlagi pisnega sporazuma med reprezentativnim sindikatom in delodajalcem, ob soglasju reprezentativnega sindikata dejavnosti,

Postopek obdelave fotografij s programom SideLook 1.1, kjer smo obdelovali posamezne dele fotografije posebej in nadaljnje analize v programu WinScanopy 2004b pro bomo v