• Rezultati Niso Bili Najdeni

Zakaj socialno starševstvo Za socialno delo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Zakaj socialno starševstvo Za socialno delo"

Copied!
2
0
0

Celotno besedilo

(1)

u v o d v t e m a t s k o š t e v i l k o 1

Zakaj socialno starševstvo Za socialno delo

kar v zgodovinskem študiju primera pokaže Jana R. Rošker. Kljub temu je znana dogma, da lahko le ljubezen in (ali) spolnost moškega in ženske proizvajata otroke in da so »pravi«,

»zaželeni« otroci zlasti nasledniki gensko sorodstvene linije, vplivala na zakonodajo in socialno delo. Njen vpliv je še danes prevladu- joč. Dogma zato, ker se je ustoličila kot edina priznana oblika nastanka in bivanja družine in skozi stoletja zabrisala dokaze o tem, da so povsod po svetu od samih začetkov človeštva ljudje živeli v najrazličnejših odnosnih zvezah in da je t. i. »naravno starševstvo«, kot pokaže Dorijan Keržan, le ena od oblik starševstva.

Dogma izhaja iz tisočletne neenakosti med spoloma, o njej pa pričajo ljudske pripovedke in moderne pravljice, ki jih še danes beremo otrokom in katerih ideološkost je analizirala Lilijana Burcar. Ljubezen in spolnost moškega in ženske, kot je pokazala Špela Urh, nikakor nujno ne proizvajata otrok. In narobe, ljubezen dveh moških, dveh žensk in žensk samih, kot pokaže Ana M. Sobočan, je tudi v Sloveniji začela proizvajati otroke. Sorodstvene linije vse pogosteje razpadajo zaradi ločitev, kot analizira Barbara Goričan, in se na novo se- stavljajo. Ljudje postajajo starši in ponovno postanejo starši za majhne otroke, ko eni že odrastejo. Irena Rezar pokaže, da je ljudem, ki si želijo življenja z otroki, malo mar, ali je otrok biološko »njihov«, saj postane enako »njihov«, če pride iz kakšnega vzhodnoevropskega zatočišča za otroke, ker so se biološki starši od njih fizično ločili. Tudi ljudem, ki čakajo na otroka v Sloveniji, pa čeprav jih bremenijo slaba poimenovanja (»rejenec«, na primer), je Leta 2006 je mestna občina Ljubljana finan-

cirala raziskovalni projekt – prvi te vrste – z naslovom »Socialno starševstvo kot ključni vidik sodobnih družinskih politik« (šifra 631–2/06–6), ki smo ga izvajali na fakulteti za socialno delo do leta 2008. Idejni vodja in nosilka raziskave je bila Darja Zaviršek, v raziskavi pa so sodelovale Vesna Leskošek, Mojca Urek, Špela Urh, Ana M. Sobočan, Tanja Mastnak, Barbara Goričan, Maja Klun in Irena Rezar. Ključna raziskovalna spoznanja objavljamo v pričujoči številki.

Kaj pomeni socialno starševstvo v soci- alnem delu danes? Nedolgo tega je imelo slovensko socialnodelo za jedrno področje svojega delovanja »delo z družino«. V ta opis so se uvrstili poročeni in neporočeni pari z biološkimi otroki, »samske matere«, rejniške družine in ljudje, ki so posvojili otroka. Po- dročno ministrstvo in centri za socialno delo so se ukvarjali zlasti s »postopki« in »ukrepi«

za »ureditev«, »dodelitev«, »odvzem«, »na- stanitev« in »namestitev« in z odločbami, ki so zakonodajno urejale vse te postopke in ukrepe. Ob osredotočenosti na postopkov- nost in papirnato urejenost je pozornosti in strokovnim prilagoditvam ušlo nezadržno in hitro paradigmatsko spreminjanje potreb ljudi, žensk, moških in otrok – spreminjanje razumevanja ljubezni, skupnega življenja, ži- vljenjskih stilov, spreminjanje teles, njegovih reproduktivnih moči, možnosti, ki jih odpirajo reproduktivne tehnologije in spreminjanje vre- dnot in pogledov na smisel spolnosti. Razpadlo je tisto, o čemer so verjeli, da je naravno in kot naravno tudi univerzalno. Pa nikoli ni bilo,

(2)

2

Uvod v tematsko številko

vse manj pomembno, da otrok nima »njihovih genov«, kot pokaže Maja Klun. Starši so lahko torej biološki in socialni. Oboji bi morali imeti enake formalne, socialne in simbolne pravice, vendar ni tako. Lahko področno ministrstvo in socialno delo vplivata na ustvarjanje enakosti v okviru novih družinskih politik in novih praks pri delu z ljudmi? Lahko. Vendar mora- ta naprej prepoznati neenakosti, da jih lahko presežeta.

Na tem mestu odpiramo prav ta vprašanja, ki so za mnoge nova, za nekatere pa del vsak- danjega življenja. Pozornost bo usmerjena na zakonodajo, delovanje centrov za socialno delo in osebne izkušnje, pripovedovanja in razmišljanja ljudi, ki jih vprašanje socialnega starševstva prav posebej zadeva.

Anonimna recenzentka je v oceni končnega poročila za MOL zapisala: »Prepričana sem, da je raziskovalni projekt ‚Socialno starševstvo kot ključni vidik sodobnih družinskih politik‘ eden redkih družboslovnih raziskovalnih projektov,

ki ‚bo delal zgodovino‘ na svojem področju.

Kot rečeno, gre za prvo obsežnejšo in celovi- tejšo študijo socialnega starševstva v Sloveniji, ki vsebuje kritično-inovativne analitične mo- mente, pomembne za mednarodni znanstveno raziskovalni prostor. Kljub temu, da je socialno starševstvo povsod, tudi pri nas, skokovito rastoč družbeni odnos, je presenetljivo, kako malo vemo o njem na ravni družbenih ved in socialne ter družinske politike. Videti je, da je socialno starševstvo izjemno tabuizirana tema, kar je raziskovalno nedostojno in socialno-po- litično nedopustno. Recenzirani raziskovalni projekt je prvi – in krepak – korak v smeri preseganja te tako rekoč ‚nacionalne sramote‘, za kar velja čestitati avtoricam in naročnikom projekta.«

Hvala anonimni recenzentki, financerju, glavnemu uredniku te revije in avtoricam in avtorju člankov, da so prepoznali pomembnost tematike in spoznavni potencial, ki je nujen za spremembo.

Darja Zaviršek

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

STRATEGIES OF HELP IN SOCIAL WORK WITH TRAUMATISED PERSONS AND FAMILIES Social work practicians have never been able to avoid the problem of post-traumatic stress disorder.. Since

Z anketo o izvajanju skrbništva, ki jo je izvedel Inštitut RS za socialno varstvo na centrih za socialno delo v obdobju med junijem in oktobrom leta 2001 (Kobal 2001),

Članki so prvotno nastali za stro- kovni posvet z istim naslovom, ki ga je ob evrop- skem letu hendikepiranih ljudi novembra 2 0 0 3 organizirala fakulteta za socialno delo skupaj z

Koncept konstruktivnega socialnega dela, kot ga predstavljata Nigel Parton in Patrick O'Byrne (2000) v knjigi z naslovom Konstruktivno socialno delo: K novi praksi, podpira

Predstavitve socialno varstvene storitve pomoči družini za dom ( P D z D ) smo se lotili predvsem zato, ker je bilo že večkrat ugotovljeno, da centri za socialno delo nimamo

del, spec, supervizije, predava uvod v socialno delo, socialno delo s starimi ljudmi, supervizijo v socialnem delu in mreže in storitve socialnega varstva na Visoki šoli za

Če namreč opredelimo polje socialnega dela kot stičišče psihične in socialne ravni (s tem da je treba upoštevati tudi biološko in duhovno raven), se zaostri vprašanje, kaj

Avtorica v članku predstavlja socialno kulturno delo z nekaterih izbranih vidikov: zakaj socialno delo z ustvarjalnimi kulturnimi dejavno- stmi; doživljajsko izkustveni in