• Rezultati Niso Bili Najdeni

Industrijsko čiščenje

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Industrijsko čiščenje"

Copied!
1
0
0

Celotno besedilo

(1)

December • 66 (6/2016) • Letnik 11 220

VZDRŽEVANJE IN

TEHNIČNA DIAGNOSTIKA

Investirali smo v najsodobnejšo opremo in izobraževanje. S stori- tvijo industrijskega čiščenja vplivamo na višjo kakovost proizvoda in delovnega okolja. Odzivi strank in povečanje povpraševanja, predvsem pa inovativni pristop so nas pripeljali do novih teh- nologij in aplikacij. Suha para, suhi led in čiščenje s posebnimi čistilnimi mediji omogočajo učinkovit rezultat in izboljšujejo našo konkurenčnost.

Največ izkušenj imamo v kovinskopredelovalni industriji. Manj odpadka, kala, stroškovna učinkovitost ter višja kakovost proizvo- da in delovnega okolja so z našo storitvijo lažje dosegljivi. S ponud- bo suhega, mokrega ali v kombinaciji lahko izberemo tehnično

primeren in stroškovno najučinkovitejši postopek. Temeljito očisti- mo tudi najzahtevnejše in občutljive komponente. Ne povzročamo mehanskih poškodb in dodatnega odpadka.

Čiščenje s suho paro in ledom ni samo učinkovito, temveč zagotavlja tudi dezinfekcijo. S certificirano opremo lahko izvajamo storitev tudi v živilski, prehrambni, kemični in farmacevtski indu- striji, kjer veljajo posebni predpisi.

Razmišljamo dolgoročno, zato se hitro odzivamo in prilagaja- mo. Smo edini ponudnik mobilne storitve industrijskega čiščenja v Sloveniji s celovito ponudbo tehnologij in ustrezno opremo za vse industrijske panoge. S svojo opremo in znanjem učinkovito

odpravljamo tudi posledice požara, poplave, sanacije v gradbeništvu, resta- vriranju idr.

Ponosni smo na svoj prispevek k ekološkemu ozaveščanju in varnemu de- lovnemu okolju. Spodbujamo promocijo zdravja in varstva pri delu. Prepričani smo, da le tako zvišujemo učinkovitost in pozitivno vzdušje.

Storitev industrijskega čiščenja izva- jamo kvalitetno in v bistveno krajšem času. Zmanjšujemo stroške, pozitivni učinek pa se prenaša tudi na končni proizvod. Naša storitev omogoča lažje pridobivanje in izvajanje standardov viš- je kakovosti, konkurenčnosti, ekologije, varnosti in varstva pri delu (ISO 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001 idr.).

www.interprofing.si

Industrijsko čiščenje

Podjetje Interprofing, d. o. o., je v prodaji in vzdrževanju maziv dejavno že

15 let. Zaradi raznih negativnih vplivov in onesnaževalcev izbira kvalite-

tnega maziva ni dovolj. Vzdrževalni procesi in ukrepi so ključni in storitev

industrijskega čiščenja spada zraven.

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

kakovostjo delovnega okolja in številom osebja v zdravstveni negi ter stopnjo izobrazbe, saj so verjetnosti smrti kirurških pacientov najnižje v bolnišnicah z ugodnejšim

Veseli me, da so raziskave pokazale, da ima vrtec pozitiven učinek na spoznavni, govorni in matematični razvoj za tiste otroke, ki prihajajo iz manj spodbudnega okolja, ter

Duševno zdravje posameznika, dobro počutje in obvladovanje stresa je ključno za kakovost in učinkovitost v delovnem okolju ter za zadovoljstvo strokovnih delavcev v

• Spremlja naj kakovost in varstvo okolja v Sloveniji ter povezanost s pojavi in akcijami v svetu, s svojimi stališči, mnenji in pobudami pa vpliva na dogajanje.. • Javnost

Raziskovalci so v klinični raziskavi TROPIC pri bolnikih z rKORP, pri katerih je bolezen napredovala med zdravljenjem z docetakselom ali po njem, kabazitaksel v kombinaciji s

Ker delujejo v zelo širokem tržnem segmentu, obstaja segmentacija glede na cenovno razporeditev, segmenti pa so za potrošnika bolj ali manj dosegljivi (Morisset 2014). Ta

usposabljanja in izobraževanja ter usklajevanje delovnega in zasebnega življenja nimajo statistično značilnega vpliva na kakovost zaposlitve, medtem ko so

V naši analizi 2 smo ugotovili, da je od velikosti organizacij odvisno, ali bo organizacija bolj ali manj upoštevala potrebe zaposlenih po razvoju ter tudi koliko bo usmerjena