• Rezultati Niso Bili Najdeni

Pomorstvo in promet, 3. st.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Pomorstvo in promet, 3. st."

Copied!
1
0
0

Celotno besedilo

(1)

Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 29. 9. 2022 Številka: 6034-20/2022/8

ZADEVA: Priporočila visokošolskemu zavodu v postopku vzorčne evalvacije študijskega programa tretje stopnje »Pomorstvo in promet« Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani

Spoštovani,

svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: svet agencije) je na 180. seji dne 29. 9. 2022 obravnaval študijski program tretje stopnje »Pomorstvo in promet« Fakultete za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, ki ga je v okviru evalvacije vzorca študijskih programov presojala skupina strokovnjakov, ki jo je svet agencije imenoval na svoji 173. seji dne 17. 3. 2022.

Skupina strokovnjakov je na podlagi dokumentacije v postopku in obiska visokošolskega zavoda dne 12. in 13. 5. 2022 pripravila skupno evalvacijsko poročilo, ki ga je na agencijo posredovala 6. 6. 2022. Visokošolski zavod je dne 8. 7. 2022 poslal odgovor na poročilo skupine strokovnjakov, iz katerega je razvidno, da nima pripomb na poročilo.

Svet agencije se je z ugotovitvami skupine strokovnjakov v končnem poročilu v celoti strinjal. Ta so razvidna na vseh področjih presoje Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/17, 14/19, 3/20, 78/20, 82/20 – popr. in 44/21.; v nadaljevanju: Merila za akreditacijo), tako na področjih notranjega zagotavljanja in izboljševanja kakovosti študijskega programa ter spreminjanja in posodabljanja študijskega programa kot tudi na področju izvajanja študijskega programa.

Svet agencije visokošolskemu zavodu priporoča, da priložnosti za izboljšanje upošteva pri samoevalvaciji študijskega programa, kar naj bo razvidno tudi iz samoevalvacijskih poročil, in o tem pisno obvesti agencijo v roku 2 (dveh) let od prejema tega dopisa.

Dr. Boris Dular Predsednik sveta

Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

Poslati:

- Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana Priloge:

- končno poročilo skupine strokovnjakov

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Po prvem letu izvajanja programa smo tako na osnovi meril za sprem- ljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, štu- dijskih programov

Splošne kompetence, ki se s študijskim programom pridobijo, so s področja transporta, prometa in transportne logistike za pridobitev sposobnosti sodelovati pri zagotavljanju

- Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (NAKVIS, Uradni list

• Target group of the Year Plus: international students in their first study year at the UL bachelor or master degree programmes with no knowledge of Slovene language. • 30 ECTS

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, Uradni list RS, št. V skladu s točko C Predelovalne dejavnosti, C.III

Poleg temeljne dejavnosti agencije, ki zajema akreditacije in evalvacije visokošolskih zavodov, višjih strokovnih šol in študijskih programov (I), so poglavitni cilji

Ta so razvidna na vseh področjih presoje Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/17, 14/19, 3/20, 78/20

Ta so razvidna na vseh področjih presoje Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (Uradni list RS, št. 42/17, 14/19, 3/20, 78/20