• Rezultati Niso Bili Najdeni

Telemedicinska oskrba bolnikov s kroničnimi boleznimi: Projekt iHub Telemedicine in C

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Telemedicinska oskrba bolnikov s kroničnimi boleznimi: Projekt iHub Telemedicine in C"

Copied!
2
8
1
Prikaži več ( Strani)

Celotno besedilo

(1)

Informatica Medica Slovenica 2010; 15(supl) 17

Povzetek strokovnega prispevka MI-2010

Telemedicinska oskrba bolnikov s

kroničnimi boleznimi:

Projekt iHub

Telemedicine in C

Organizacija avtorjev: Bolnišnica Golnik - KOPA, Golnik.

Kontaktna oseba: Matjaž Fležar, Bolnišnica Golnik - KOPA, Golnik 36, SI-4204 Golnik. e-naslov: matjaz.flezar@klinika- golnik.si.

hronic Disease:

iHUB Project

Matjaž Fležar, Matic Meglič, Nina Rošič

Izhodišča

Zbirke digitalnih podatkov, ki so dandanašnji v zdravstvenem sistemu tudi v Sloveniji že na voljo, nujno zahtevajo enovit pristop za uspešno

izmenjavo med uporabniki zdravstvenih storitev. V sklopu razvoja telemedicine kot prednostne razvojne naloge medicine v sklopu EU v naslednjem srednjeročnem obdobju je velik poudarek na oblikovanju platforme, ki bo preko ustreznih komunikacijskih vmesnikov omogočala prenos podatkov, shranjevanje podatkov in varno ravnanje z osebnimi medicinskimi podatki.

Izdelava platforme in komunikacijskih vmesnikov je prioritetna naloga projekta iHub.

Uvod

Projekt iHub izhaja iz vsakdanjega dela s kroničnimi bolniki. Starejša populacija – povprečna starost populacije se iz dneva v dan povečuje. S tem se tudi povečuje število kroničnih bolezni. Zdravstveni sistem funkcionira na

področju vodenja bolnikov s kroničnimi boleznimi na neustrezen način, predvsem kar se tiče

naročanja ambulantnih kontrol bolnikov, ki temelji na nekih arbitrarnih načelih, ne omogoča pa bolniku stika s pravim zdravnikom ob pravem času, takrat ko kronična bolezen ne poteka stabilno pač pa se pojavljajo poslabšanja. V ta namen je še kako potrebno vzpostaviti povezavo med bolnikom ter zdravstvenimi delavci na vseh nivojih na čim manj moteč način in preko bolniku prijaznih vmesnikov.

Namen projekta iHUB

Primarni namen projekta so raziskave s področja razvoja storitvene platforme za podporo

(2)

Fležar M et al.: Telemedicinska oskrba bolnikov s kroničnimi boleznimi: Projekt iHub 18

sodelovanja ponudnikov in uporabnikov storitev zdravstvenega varstva z namenom povečanja dostopnosti, uporabe in preglednosti e-storitev iz zdravstvenega področja. Sekundarni namen projekta je preučitev novega poslovnega modela sodelovanja med vpletenimi v celotni verigi sistema zagotavljanja zdravstvenega varstva. V ta namen želimo v projektu vzpostaviti pilotsko infrastrukturo, na kateri bi lahko preverili

sposobnost vključevanja poljubnih e-storitev, ki bi v polni meri izkoriščale pretočnost in dostopnost informacij za zagotavljanje dodane vrednosti za naročnika.

Dolgoročni cilj projekta je vzpostavljanje sistema ekonomsko vzdržne e-infrastrukture, ki omogoča komuniciranje, izvajanje transakcij, sodelovanje in nadzor vseh vpletenih v verigi zdravstvenega varstva (zavarovanci in posredniki zavarovancev, izvajalci zdravstvenih storitev, finančni izvajalci zavarovanja in zakonodajalci). Naš projekt je zamišljen kot e-infrastruktura, ki omogoča vzpostavitev popolnoma transparentnega tržnega sistema za zagotavljanje e-storitev s področja zdravstva. Aplikativni del projekta bo razvil jasno določene komunikacijske poti med kroničnim bolnikom na domu in izvajalci zdravstvenega varstva. Uporabljeni in testirani bodo

komunikacijski prehodi in orodja, bolniki ki se bodo s sodelovanjem v projektu strinjali bodo tudi ocenili primernost modela za širšo populacijo.

Pričakovani rezultati projekta

Izdelana bo testna platforma, ki bo poleg varnostnih in podatkovnih (database) modulov imela vgrajene tudi testne aplikacije za spremljanje kroničnih bolnikov na domu. En izmed takih modelov je spremljanje bolnika s KOPB na domu preko različnih komunikacijskih vmesnikov (sms, setopbox na TV, klasični telefon, digitalni dostop do spletnega portala). Izdelani bodo algoritmi načina komunikacij z bolnikom uporabe tehnologije, ki jo ima bolnik doma, ki bodo univerzalni za vse kronične bolezni, npr. visok krvni tlak, sladkorna bolezen, in podobno.

Dodana vrednost projekta je v vsebinski zasnovi algoritmov dolgotrajnega vodenja in spremljanja, ki so prijazni za delo tako zdravstvenemu delavcu kot tudi bolniku.

 Infor Med Slov: 2010; 15(supl): 17-18

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Cepljenje priporočamo vsem, ki jih pnevmokokne okužbe bolj ogrožajo: osebam starejšim od 65 let, bolnikom s kroničnimi boleznimi pljuč, srca, ledvic, z

Gripa ima pri starejših bolnikih s kroničnimi boleznimi srca in pljuč lahko zelo težek potek z zapleti in celo smrtnim izidom.. Kaj

bovana stanovanja, socialna oskrba in nega na domu, začasno varstvo za oddih svojcev ter medgeneracijsko prostovoljstvo, ki so sodobni programi za vzpostavljanje novega

NAJPOGOSTEJŠE MIKOZE KOŽE IN NOHTOV PRI MLADOSTNIKIH IN ODRASLIH - EPIDEMIOLOGIJA IN KLINIČNA SLIKA.. povezanimi kroničnimi boleznimi, z večjo uporabo široko- spektralnih

17 Matjaž Fležar, Matic Meglič, Nina Rošič Telemedicine in Chronic Disease: iHUB Project. 19 Branko Cvetičanin, Saša Vejnović A Teleradiology Concept for Slovenia 21

Bolniki z različnimi dolgotrajnimi ali kroničnimi boleznimi ter ljudje s to ali ono prizadetostjo so se v svetu in tudi pri nas organizirali v društva ali pa se povezujejo v

Cilj projekta, ki ga učitelji dosežejo tudi z omenjeno knjigo, je bil ustvariti gradivo za vzgajanje k medkulturnosti, saj prav tega kronično primanjkuje.. Ker je projekt

septembra 2010 je bil izveden pilotni projekt Izvajanje celostne paliativne oskrbe v ljubljanski, gorenjski in pomurski regiji. Namen projekta je bil preizkusiti predlagan

Na Vas se obračamo s prošnjo za sodelovanje v raziskavi ESS projekta na temo Profesionalno usposabljanje pedagoških delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel

Vedno več je literature, ki dokazuje, da dolgoročni nadzor glukoze v krvi pred operacijo vpliva na kratkoročne rezultate bolnikov po operaciji v srčnožilni kirurgiji.. HbA1c

Vloga in funkcije Banke Slovenije so: določanje in dejansko izvajanje denarne politike, nadzor delovanja plačilnega sistema, nadzor bank in hranilnic, stabilizacija

projekt zagotavlja tudi posredne ekonomske učinke, kar naj bi zagotovilo doseganje vseh učinkov, ki so bili zahteva managementa projekta; projektni management je tako

ZN pacienta v dejavnosti otorinolaringologije ZN pacienta s težavami lokomotornega sistema ZN pacienta s kroničnimi, nenalezljivimi boleznimi ZN pacienta z

Rešitev omogoča tako uporabo sinhronega komuniciranja (videoklic, zvočni klic, neposredno sporočanje), kot tudi asinhrono komuniciranje (e- pošta, e-koledarji, e-fax,

Modul, ki omogoča enostavno komuniciranje med uporabniki sistema, omogoča napredno urejanje njihovih profilov, razporejanje nalog, podporo delovnemu toku.. Kvizi Modul, ki

• Projekt SI-DIH: V sodelovanju z RI ZRC SAZU je bil izpeljan prvi del projekta vzpostavitve poenotene nacionalne digitalne infrastrukture za humanistiko in umetnost, ki ne rezultira

• ATA (ang. Advanced Technology Attachment) je oznaka za standardni paralelni vmesnik, ki omogoča komuniciranje s krmilnikom diska. Imenujemo ga tudi zunanji

V sklopu Googlovega razpisa CS4HS (Computer Science for High School) smo dobili sredstva za projekt, katerega cilj je bil doseči večje sodelovanje med učitelji računalništva

Cilj diplomske naloge je opis vseh potrebnih korakov, podprtih s praktiˇ cnimi primeri, da lahko v poljubnem sistemu za nadzor razliˇ cic izvedemo primerjavo dveh

Pri obravnavi bolnikov s kroničnimi bo- leznimi, kot so tudi bolezni perifernih ar- terij, je izjemno pomembna vloga medi- cinske sestre, in to tako v okviru ambu- lantne kot

Podatkovni sistem je računalniško podprt sistem, ki s pomočjo sistema za upravljanje podatkovne baze omogoča uporabo in upravljanje s podatki, ki so shranjeni v podatkovni

• Širša opredelitev e-poslovanja poleg prodaje in nabave izdelkov in/ali storitev vključuje še:.. – Sodelovanje s poslovnimi partnerji – Izvajanje poslovnih transakcij –

Cilj projekta BeWater je promovirati dialog in sodelovanje med znanostjo in družbo na področju trajnostnega upravljanja z vodami in prilagajanja podnebnim spremembam v