• Rezultati Niso Bili Najdeni

Vpogled v Spol in njegov pomen v izobraževanju odraslih

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vpogled v Spol in njegov pomen v izobraževanju odraslih"

Copied!
3
0
0

Celotno besedilo

(1)

Andragoška spoznanja, 2018, 24(3), 3-9

DOI: http://dx.doi.org/10.4312/as.24.3.3-9 Uvodnik

UVODNIK

SPOL IN NJEGOV POMEN V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

V tej številki revije Andragoška spoznanja se ukvarjamo z raziskovanjem spola in nje- gove vpletenosti v področje izobraževanja odraslih z različnih svetovnih perspektiv.

Hearn in Collinson (2017, str. 27) povzemata spol kot »zelo kompleksno skupino utele- šenih, institucionaliziranih struktur, praks in procesov« ter kot enega najbolj temeljnih in vplivnih družbenih principov, ki je ustvarjen znotraj zelo različnih kontekstov. Tako ženske in ženstvenosti kot moški in moškosti so videni kot družbeno zgrajeni, ustvarjeni in poustvarjeni, spremenljivi in spreminjajoči se v času in prostoru, znotraj različnih družb in življenjskih tokov. Pojmovanje spola je lokalno in globalno, vendar je na lo- kalni ravni ženskost in moškost treba razumeti znotraj konteksta kultur, etik, religij, prostora in jezika.

S tematsko številko želimo nadaljevati pogovor o spolu prek raziskovanja njegovega poj- movanja, pri čemer spol in njegovo mesto v družbi ponujamo v ponovni premislek. O pra- vičnosti, ženstvenosti in normah hegemonske moškosti razpravljamo s ciljem ustvarjanja boljše, bolj družbeno ozaveščene realnosti.

Darlene Clover, Nancy Taber in Kathy Sanford raziskujejo spol prek teorij predstav kot nečesa, kar vzpostavljanja vednost. Njihov članek se ukvarja z muzejskimi praksami, ki vedno znova vzpostavljajo hegemonsko moškost in tradicionalno ženstvenost. Avtorice uporabljajo metodologijo t. i. feminističnega muzejskega heka, s katero se uprejo muzej- skim predstavam moči, ki ohranjajo binarij moškosti in ženstvenosti, in sicer tako, da na

»bojišču« muzeja ponudijo globlji vpogled v rabo podob in jezika z vidika spola.

Hegemonska moškost je prav tako tema članka Annette Foley. Nekatere feministične teo- retičarke se na splošno strinjajo, da v nekaterih primerih nepravični, slabši položaj ne vpliva le na sposobnosti žensk, da bi dosegle enake pravice in položaj kot moški, ampak da lahko v enako slab položaj postavlja tudi nekatere skupine moških (Courtenay, 2000).

Na podlagi raziskovalnega programa o moških lopah v avstralskem kontekstu avtorica predstavlja argument, da prostor, namenjen moškim, na primer moške lope, lahko in tudi dejansko prispeva k razvoju zmožnosti (Sen, 1997), ki pripomorejo k doseganju boljšega zdravja in počutja ranljivih moških.

(2)

8 ANDRAGOŠKA SPOZNANJA 3/2018

Renata Šribar sledi razvoju s spolom povezanih kategorij od Simone de Beauvoir do Judith Butler in še naprej ter se na podlagi tega sprašuje, kateri diskurzi, povezani z ospoljenimi telesi, so osvobajajoči ter kateri ospoljeni miti, fraze in argumenti so zatiralne narave. V članku razpravlja o taksonomiji institucij Evropske unije v sklopu uradnih terminologij in konceptualnih ambivalenc na področju spola pri diskriminaciji vedenja v Evropski uniji.

Članek zaključuje z ugotovitvijo o pomanjkanju s spolom povezanega raziskovanja na področju izobraževanja odraslih, kar je skrb zbujajoče, saj je eno od načel tega področja prav razvijanje kritičnega mišljenja v boju proti diskriminaciji.

Anitra Goriss-Hunter, Adele Echter, Taiwo Oseni in Sally Firmin se v kontekstu izobra- ževanja na področju znanosti, tehnologije, strojništva, matematike in medicine (STEMM) na eni od avstralskih univerz ukvarjajo z »odpravljanjem« spola. Njihov članek raziskuje tematiko premajhne vključenosti žensk v znanstveno izobraževanje. Opirajo se na teorije spola, ki izobraževalna okolja, kot so univerze, prepoznava kot strateška prizorišča vpli- va, kot prostore, kjer verjetno lahko prihaja do odprtih razprav in odnosov med spoloma.

Članek temelji na metodologiji samoizobraževanja, s katerim članice Ženske skupine za znanost, strojništvo in informacijsko tehnologijo na Avstralski zvezni univerzi premoš- čajo omejitve tradicionalnih spolnih pripovedi in spodbujajo ženske, da se vključujejo v STEMM.

Obe knjigi, izbrani za recenzijo v tej posebni številki, še nadalje usmerjata našo pozornost h kompleksni naravi vprašanja o spolu.

Znanost (brez) mladih: Zgodnje stopnje znanstvene kariere skozi perspektivo spola (ured- nica Ana Hofman) je rezultat evropskega projekta GARCIA, v katerem se ukvarjajo s spolnimi neenakostmi v akademskih krogih. Publikacija daje vpogled v kompleksno na- ravo režimov spola v slovenskem akademskem okolju.

Anti-Gender Campaigns in Europe: Mobilizing Against Equality (urednika Roman Kuhar in David Patterson) pa prinaša analizo kampanj, v katerih se ljudje po Evropi mobilizirajo v nasprotovanju razvoju na področju spola, ter raziskuje prilaščanje jezika, uporabljenega za nasprotovanje pravicam žensk, skupnosti LGBTIQ in številnih drugih, na primer be- guncev in migrantov. Knjiga kritično raziskuje te kampanje proti enakosti.

Monika Govekar-Okoliš in Renata Kranjčec se v netematskem članku ukvarjata z vlogo mentorjev pri formalnem mentorstvu študentom višjih šol. Ugotovitve kažejo na medse- bojno povezavo med poznavanjem nalog in tem, kako dobro so te opravljene in realizirane.

Annette Foley

(3)

9

Annette Foley: Spol in njegove posledice v izobraževanju odraslih

LITERATURA

Courtenay, W. (2000). Constructions of masculinity and their influence on men’s well-being: A theory of gender and health. Social Science and Medicine, 50, 1385–1401.

Hearn, J. in Collinson, D. (2017). Men, masculinities and gendered organizations. V R. Aldag in S. Nko- mo (ur.), Oxford Research Encyclopedia of Business and Management (str. 35). New York: Oxford University Press.

Sen, A. (1997). Editorial: Human capital and human capability. World Development, 25(12), 1959–61.

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Med njene uspehe šte- jemo tudi ustanovitev revije Andragoška spoznanja, ki je temeljna revija za andragogiko in izobraževanje odraslih v Sloveniji.?. Kako se vi spominjate

ne metode poučevanje upoštevajo potrebe učenca in njegovega učenja ter so najbrž tudi bolj v skladu z idejami učeče se

Glavni vzroki za skromno izkoriščenost potencialov e-izobraževanja pri izobraževanju so nezadostna usposoblje- nost velikega dela odraslega prebivalstva za uporabo sodobne

Analiza o uCinkih vpeljevanja modela POKI v izobrazevalne organizacije (Zoric, 2003) je sicer pokazala, da zaposleni v izobrazevalnih organizacijah menijo, da

Izobraževanje v gospodarstvu in nacionalna strategija izobraževanja odraslih.. Pomen vseživljenskega izobraževanja

no, da so se na povečano povpraševanje od- raslih po znanju v zadnjem desetletju izobra- ževa lci odraslih zelo hitro odzvali z razširje- no ponudbo izobraževalnih

VPRAŠANJA, NAMENJENA IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH Odrasli se za izobraževanje odločajo prosto- voljno, niso šolski obvezniki, zato se bodo v programe izobraževanja odraslih

naključen, v daljšem časovnem obdobju pa se pokaže dinamika dolgega trajanja kot sistem- ska konstanta. Po anketi o delovni sili za leto 1994 je brez- poselnost mladih