• Rezultati Niso Bili Najdeni

1. letnik nižje poklicnega izobraževanja - naloge za pisni del izpita iz matematike

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1. letnik nižje poklicnega izobraževanja - naloge za pisni del izpita iz matematike"

Copied!
5
0
0

Celotno besedilo

(1)

Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana

1. letnik nižje poklicnega izobraževanja - naloge za pisni del izpita iz matematike

1. Število zapiši z besedo:

510 ___________________________________________________

2. Voznik avtobusa je vsak dan od ponedeljka do sobote prevozil:

350 km, 432 km, 117 km, 129 km, 245 km, 302 km. Brez kalkulatorja!

a. Koliko kilometrov je prevozil v celem tednu?___________________

b. Koliko je prevozil v dveh najbolj napornih dnevih?________________

4. V trgovini so imeli na zalogi 19 zabojev, v vsakem zaboju je bilo 20 kladiv.

Prodali so 8 zabojev. Koliko kladiv je še v skladišču? Brez kalkulatorja!

7. Pisno seštej ali odštej naslednja števila! Brez kalkulatorja!

a) 43215 b) 315332 +4579 – 8374

8. Določi največji skupni delitelj števil:

D(7,28)

9. Določi najmanjši skupni večkratnik števil:

v(5,9)

10. Izračunaj izraze! Upoštevaj vrstni red operacij:

a) 4 · 5 + 7 · 6 = b) 13 – 7 · 2 = c) 40 : 10 – 5 = d) 6 ( 5 · 2 – 10 ) = e) 8 · (( 20 – 4 ) : 9 + 2) =

11. Zmnoži in deli:

a) 568 · 83 b) 2495 : 5 =

(2)

12. Primerjaj potenci. Vpiši znak ¿ali>ali=.

2332 6222

13. Če povečamo kvadrat nekega števila za 4, dobimo 20. Katero število je to?

14. Zapiši dano število s potenco:

25 = _____________________________

15. Izračunaj:

24−42=¿

16. Seštej ulomka:

a.) 68 5 +12

5 =¿

b.) 2 5 7+21

7=¿

17. Odštej ulomek:

5 3−2

9 =

18. Ulomek zmnoži:

3 65

2=¿

19. Deli:

4 3:5

6=¿

20. Izračunaj vrednost izraza:

4 5: 9

10+11 96

4=¿

21. Dani ulomek zapiši z decimalno številko:

1 50=¿

(3)

22. Zapiši v obliki ulomka in okrajšaj, kolikor je mogoče:

0,25

23. Uredi po velikosti:

4

5;0,6;−0,1;1 2;1

4

24. Izračunaj vsoto:

10,876 +87,06

+35,089

25. Zapiši v stolpec in seštej:

26,39; 99,1; 4,325

26. Odštej:

4,12 – 1,4

27. Izračunaj:

1

5+4,04=¿

28. Množi:

31,5 · 2,21

29. Izračunaj:

0,546 : 0,4 =

30. Tine je kupil 4 kasete, 3 zgoščenke in glasbeni mini stolp. Plačal je s tremi stotaki. Koliko denarja so mu vrnili?

CENIK

izdelek količina cena (v evrih)

Mini stolp CDBA 1 137,50

Kaseta 1 12,52

(4)

Zgoščenka 1 16,25

31. Stanarina se je povečala za 15%. Izračunaj, koliko je nova cena, če je bila dosedanja 130€.

Račun:

Odgovor:

32. Če dela ličar 5 ur na dan, konča delo v 15 dneh. V koliko dneh bi bilo delo opravljeno, če ličar dela po 10 ur na dan?

Račun:

Odgovor:

33. 5. Reši enačbe in napravi preizkus:

a.) x - 3 = 89

b.) 2 (3 + x) = 12

c.) 2 – (3y - 19) = 6y – (5y + 1)

34. V enačbo p = a b vstavi p = 20, a = 5 in izračunaj b.

35. V koordinatnem sistemu so narisane točke. Zapiši vrednosti za točke in vriši podane koordinatne točke:

A F K (-6, -4) H (-5, -1)

E G L (4, 1) I (2, -2)

(5)

36. V koordinatni sistem vriši graf dane funkcije (za x izberi primerne vrednosti).

f(x) = x + 1

37. Tehtnica je v ravnovesju. Zapiši enačbo in jo reši:

(6)

38. Žirija na gledališkem festivalu je sestavljena iz sedmih članov. Predstave ocenjuje z ocenami od 1 do 10. Zapisane so ocene vseh članov žirije za neko predstavo.

3 5 8 5 1 8 8

Izračunaj povprečno oceno, mediano in modus.

Povprečna ocena: __________

Mediana: ________________

Modus: _________________

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

% praktični del izpita za motorno kolo v prvem poskusu. Oseba, ki praktičnega dela izpita ni naredila prvič, je kot razlog napisala, da je bilo premalo znanja pri vožnji.

V PIK PM so poleg izvedbe izpita (pisni izpit, ustni izpit) in njunega razmerja opredeljeni zgradba izpita in število točk, ki jih kandidat lahko doseže pri vsaki

DELI IZPITA IN ŠTEVILO MOŽNIH TOČK Pisni del izpita: 60 točk Ustni del izpita: 40 točk ČLENITEV PISNEGA IZPITA IN TRAJANJE Izpitna pola 1: 60 minut.. A – bralno razumevanje

V primarnem pomenu je opomnik namenjen organizatorjem praktičnega izobraževanja (za programe srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, tudi na

Naloge za pripravo na 3.. Kolokvij iz

Reˇsi toplotno enaˇcbo za palico s krajiˇsˇcema “na niˇcli”. Reˇsi toplotno enaˇcbo za palico z

I pogoj za opravljanje pisnega izpita iz Matematike 2 je uspeˇsno opravljen izpit iz Matematike 1,. I na kolokvijih in izpitih je dovoljen 1 list A4 s formulami (kalkulator

Pisni izpit iz matematike 1

Kadar je izpit sestavljen in je pozitivno ocenjen pisni računski del izpita pogoj za pristop k teoretičnemu delu izpita, morajo biti rezultati računskega dela izpita objavljeni prvi

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Oddelek za matematiko in raˇ cunalniˇstvo Matematika 1.. del pisnega izpita iz

Fakulteta za naravoslovje in matematiko Oddelek za biologijo?. Ekologija z

Kolikˇsen je volumen vrtenine, ki jo dobimo, ˇ ce lik L zavrtimo okoli. osi x za

Teoretiˇ cni del izpita iz matematike II za ˇ studente Iˇ

Če od petkratnika nekega števila odštejemo 17, dobimo enako kot, če trikratniku tega števila prištejemo 9.. Vsota dveh števil

Če štirikratnik nekega števila zmanjšaš za njegovo tretjino, dobiš njegov za 4 povečan trikratnik4. Katero število

Če od petkratnika nekega števila odštejemo 2, dobimo enako, kot če njegovemu trikratniku prištejemo

Če od sedemkratnika nekega števila odštejemo 5, dobimo enako , kot če njegovemu štirikratniku prištejemo 13.. Katero število

Če od šestkratnika nekega števila odštejemo 5, dobimo enako , kot če njegovemu trikratniku prištejemo 103. Za katero število

Če šestkratniku nekega števila prištejemo 5, dobimo enako, kot če njegovemu štirikratniku prištejemo 10.. Za katero število

Nari²i graf funkcije y = sin x in opi²i lastnosti: denicijsko obmo£je, zaloga vrednosti, lihost, periodi£nost, intervale nara²£anja, padanja, ni£le, ekstremi.. Nari²i graf funkcije

PRIMER: Izra£unaj vsoto prvih petih £lenov geometrijskega zaporedja, £e je prvi £len 6 in koli£nik 2.... Opi²i lastnosti

Pisni izpiti iz LINEARNE ALGEBRE za študente praktične matematike bo v četrtek, 2.. uri v

Naloge izbirnega dela predstavljajo pomemben del izpita iz fizike, kemije in biologije na maturi, uspešno opravljena matura z zadostnim številom doseženih točk pa je