<strong>Ekipa GO! 2025 išče pomočnika direktorja za finančne, pravne in splošne zadeve</strong>

Download (0)

Full text

(1)

VLOGA ZA ZAPOSLITEV

Prijava na delovno mesto pomočnika direktorja za finančne, pravne in splošne zadeve

Zadeva št. (št. razpisanega DM na ZZZRS):

1) Osebni podatki:

Priimek:

Ime:

Datum in kraj rojstva:

EMŠO:

Naslov: (ulica, številka, poštna številka, kraj)

Naslov na katerega želite, da vam pošiljamo pošto (če je drugačen od naslova stalnega prebivališča): (ulica, številka, poštna številka, kraj)

Telefonska številka:

Elektronski naslov:

2) Izobrazba

Prosimo, da izpolnite podatke o vseh stopnjah izobrazbe, ki ste jih pridobili:

Naziv šole, izobraževalni program

Naziv strokovne izobrazbe oz. strokovni

naslov

Datum pridobitve

izobrazbe 1

2 3

(2)

3) Prejšnje zaposlitve

Prosimo, navedite vse svoje prejšnje zaposlitve v kronološkem vrstnem redu od trenutne (zadnje) do prve.

Trenutna oz. zadnja zaposlitev

Naziv in naslov delodajalca: Obdobje zaposlitve:

Od (dan/mesec/leto); do(dan/mesec/leto):

     /     /      ;       /     /      skupaj (let / mesecev/dni):      

V primeru drugih oblik dela npr. avtorske pogodbe, študentskega dela, navedite tudi število opravljenih ur

Delovno razmerje sklenjeno za: nedoločen čas določen čas Naziv delovnega mesta:       

Zahtevana stopnja izobrazbe: * 5 6/1 6/2 7 8/1 8/2

Vrsta dela: redno študentsko pogodbeno prostovoljno drugo: _________

Opis del in nalog:

* 5 – srednja strokovna, srednja splošna izobrazba; 6/1 – višješolska (prejšnja), višja strokovna; 6/2 – visokošolska strokovna (prejšnja), 1.

bolonjska stopnja (VS, UN) ipd.; 7 – visokošolska univerzitetna (prejšnja), 2.

bolonjska stopnja ipd.; 8/1 – magisterij znanosti (prejšnji), 8/2 – doktorat znanosti

(3)

Prejšnja zaposlitev

Naziv in naslov delodajalca: Obdobje zaposlitve:

Od (dan/mesec/leto); do(dan/mesec/leto):

     /     /      ;       /     /      skupaj (let / mesecev/dni):      

V primeru drugih oblik dela npr. avtorske pogodbe, študentskega dela, navedite tudi število opravljenih ur

Delovno razmerje sklenjeno za: nedoločen čas določen čas Naziv delovnega mesta:       

Zahtevana stopnja izobrazbe: * 5 6/1 6/2 7 8/1 8/2

Vrsta dela: redno študentsko pogodbeno prostovoljno drugo: _________

Opis del in nalog:

Prejšnja zaposlitev

Naziv in naslov delodajalca: Obdobje zaposlitve:

Od (dan/mesec/leto); do(dan/mesec/leto):

     /     /      ;       /     /      skupaj (let / mesecev/dni):      

V primeru drugih oblik dela npr. avtorske pogodbe, študentskega dela, navedite tudi število opravljenih ur

Delovno razmerje sklenjeno za: nedoločen čas določen čas Naziv delovnega mesta:       

Zahtevana stopnja izobrazbe: * 5 6/1 6/2 7

(4)

Vrsta dela: redno študentsko pogodbeno prostovoljno drugo: _________

Opis del in nalog:

Prejšnja zaposlitev

Naziv in naslov delodajalca: Obdobje zaposlitve:

Od (dan/mesec/leto); do(dan/mesec/leto):

     /     /      ;       /     /      skupaj (let / mesecev/dni):      

V primeru drugih oblik dela npr. avtorske pogodbe, študentskega dela, navedite tudi število opravljenih ur

Delovno razmerje sklenjeno za: nedoločen čas določen čas Naziv delovnega mesta:       

Zahtevana stopnja izobrazbe: * 5 6/1 6/2 7 8/1 8/2

Vrsta dela: redno študentsko pogodbeno prostovoljno drugo: _________

Opis del in nalog:

Opomba: Prosimo, dodajte polja po potrebi.

(5)

4) Funkcionalna znanja:

a) Opravljeni izpiti oz. usposabljanja

Izpit / usposabljanje Datum

1 2 3

b) Znanje jezikov

osnovno srednje odlično

slovenščina

italijanščina

angleščina

drugo (navesti):

c) Delo z računalnikom

osnovno srednje odlično

Word

Excel

Power Point

Outlook in Teams

Računovodski programi (navedite

kateri: )

d) Prosimo, opišite pridobljene delovne izkušnje, ki bi vam lahko pomagale pri opravljanju dela, za katerega ste se prijavili.

(6)

e) Prosimo, opišite ostala znanja in veščine, ki bi vam lahko pomagala pri opravljanju dela, za katerega se ste prijavili:

5) Kratek življenjepis

(7)

6) Razlogi zaradi katerih ste se odločili, da kandidirate za razpisano delovno mesto

(8)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Ime in priimek: _________________________________________________

Naslov: _______________________________________________________

Datum in kraj rojstva:_____________________________________________

EMŠO:________________________________________________________

Podatki o pridobljeni izobrazbi:

Stopnja oz. raven pridobljene izobrazbe: _____________________________

Smer izobrazbe: ________________________________________________

Ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena: _______________________

Datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja: _____________________

Št. diplome: ____________________________________________________

Izjavljam, da (ustrezno označite) izpolnjujem vse formalne pogoje iz javne objave:

najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), najmanj specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), magistrska izobrazba (2. bolonjska st.), magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) / ekonomske, pravne ali upravne smeri.

DA NE

najmanj 5 let delovnih izkušenj, kot jih opredeljuje 13. točka 6. člena ZJU (zagotovil/-a bom ustrezno dokazilo)

DA NE

Sposobnost organiziranja in vodenja DA NE

Za namen tega postopka zaposlitve dovoljujem javnemu zavodu GO!

2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica pridobitev podatkov o

izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta iz uradnih evidenc. DA NE

Izjavljam, da so vsi navedeni podatki resnični in točni.

Datum, kraj: _______________

Ime in priimek: _____________

lastnoročni podpis. _____________

Figure

Updating...

References

Related subjects :