• Rezultati Niso Bili Najdeni

ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA S CISTOSTOMO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA S CISTOSTOMO"

Copied!
4
0
0

Celotno besedilo

(1)

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije -

Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-mail tajnistvo@.zbornica-zveza.si NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE - priloga

naziv ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA S CISTOSTOMO koda 03.04

CISTOSTOMA

Cistostoma je splošni izraz za kirurško narejeno odprtino v mehur. Pogosto se uporablja izraz suprapubična cistostoma oziroma suprapubična katetrizacija.

Indicirana je v primeru, ko posameznik ne more zadostno sprazniti sečnega mehurja in je katetrizacija preko sečnice nemogoča (Cohen et al., 2014).

Cistostoma je namenjena drenaži urina iz sečnega mehurja .

INDIKACIJE ZA VSTAVITEV CISTOSTOME

Indikacije za vstavitev cistostome so (Cohen et al., 2014):

• Akutna retenca urina, pri kateri se ne da vstaviti urinskega katetra ( zaradi različnih vzrokov: povečanje prostate zaradi benigne hiperplazije prostate ali prostatitisa, zožitve sečnice,…);

• Poškodba sečnice;

• Zdravljenje kompliciranih okužb spodnjega urotrakta in / ali genitalij;

• Potreba po dolgotrajni preusmeritvi urina ( Nevrogeni mehur).

KONTRAINDIKACIJE ZA CISTOSTOME

Vstavitev perkutane suprapubične cistostome je absolutno kontraindicirana če (Cohen et al., 2014):

• Mehur ni napet, tipen, ali se ga ne da lokalizirati s pomočjo ultrazvoka;

• Je imel pacient v preteklosti karcinom mehurja.

Med relativne kontraindikacije pa spadajo (Cohen et al., 2014):

• Motnje v strjevanju krvi;

(2)

priloga - NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE IN BABIŠKE NEGE

priloga nacionalnega protokola 03.04 – ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA S CISTOSTOMO temeljne aktivnosti zdravstvene nege 2

• Operacije v medenici ali spodnjem abdomnu v preteklosti ( možne adhezije med črevesjem in mehurjem);

• Karcinom v področju medenice z ali brez obsevanja v preteklosti ( adhezije);

• Vstavljen osteosintetski material pri zdravljenju zloma medeničnih kosti ( potreben je predhoden posvet z travmatologom ali ortopedom).

MOŽNI ZAPLETI PO VSTAVITVI CISTOSTOME

Med neželene posledice suprapupične cistostomije štejemo (Cohen et al., 2014):

Krvavitev;

Nenamerna katetrizacija sečnice;

Intraperitonealno ali ekstraperitonealno ekstravazacijo;

Poškodba mehurja in okolnih organov in tkiv;

Hipergranulacije ob vstopnem mestu cistostome;

Zamašitev cistostomskega katetra (zaradi krvi, sluzi ali prepogibanja);

Izpad cistostome;

Infekcija;

Spremenjena telesna podoba;

Alergija na lateks;

Reakcije na anestezijo.

ZDRAVSTVENA NEGA IN OSKRBA PACIENTA PO VSTAVITVI CISTOSTOME

Pri zdravstveni negi bolnika po vstavitvi cistostome je pomembno:

• Opazujemo barvo urina in morebitno krvavitev;

• Beleženje tekočinske bilance (zaužita tekočina, diureza);

• Beleženje diureze zaradi nevarnosti postobstruktivne diureze ( maksimalno 200ml / uro) in posledično elektrolitskega neravnovesja, krvavitve ali dehidracije;

(3)

priloga - NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE IN BABIŠKE NEGE

priloga nacionalnega protokola 03.04 – ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA S CISTOSTOMO temeljne aktivnosti zdravstvene nege 3

• Merjenje vitalnih znakov prvi dve uri po postopku na pol ure, naslednji dve uri na eno uro, potem pa naslednjih 24 ur na štiri ure;

• Kontrola elektrolitov v krvi;

• Pacienti prejmejo predpisano analgezijo;

• Cistostomski kateter mora biti priključen na sterilno urinsko zbiralno vrečko ves čas;

• Če naraste telesna temperatura nad 38°C, sistolični pritisk pade pod 100 mmHg in pulz naraste nad 120 utripov/min. je potrebno obvestiti zdravnika;

• Opazovanje vstopnega mesta cististomskega katetra vsako uro prve štiri ure, nadalje na štiri ure v naslednjih 24. urah (krvavitev, klasični znaki vnetja);

• Poročanje o vsaki neobičajni spremembi zdravniku;

• Skrb za nemoten odtok urin (prepognitev cistostomskega katetra, zamašitev s krvnimi strdki, sluzjo);

• Pacient mora zaužiti 2 l tekočine v 24. urah, če nima tekočinske omejitve;

• Cistostoma mora biti dobro pričvrščena, da ne izpade;

• Vstopno mesto cistostomskega katetra mora biti suho, pred tuširanjem ga je potrebno zaščititi.

PREBRIZGAVANJE CISTOSTOME

Pomembno je, da:

• Je postopek aseptičen;

• Prebrizgavamo vedno po predhodnem navodilu zdravnika, kadar gre za prisotnost krvi v urinu ali kadar ni urina, pacient ima bolečine;

• Če ne moremo prebrizgati cistostome ali če opazimo, da je cistostoma izpadla, takoj obvestimo zdravnika.

ODPUST PACIENTA S CISTOSTOMO IZ BOLNIŠNICE

Pacienta in njegove svojce (če jih ima) pred odpustom iz bolnišnice poučimo o oskrbi cistostome in o tem, kako bo ta oskrba potekala na njegovem domu. Pacient mora dobiti pisna in ustna navodila, kako ravnati s cistostomo v primeru zapletov. Pacientu je potrebno zagotoviti kontinuirano zdravstveno oskrbo, zato

obvestimo patronažno medicinsko sestro, ki bo skrbela za pacienta na njegovem domu. Vse postopke v zvezi z vstavitvijo cistostome dokumentiramo in posredujemo patronažni medicinski sestri.

(4)

priloga - NACIONALNI PROTOKOLI AKTIVNOSTI ZDRAVSTENE IN BABIŠKE NEGE

priloga nacionalnega protokola 03.04 – ZDRAVSTVENA NEGA PACIENTA S CISTOSTOMO temeljne aktivnosti zdravstvene nege 4

LITERATURA

1. Seth A Cohen, Charles M Lakin, Mary L Windle, 2014. Suprapubic Cistostomy. Dostopno na: http://emedicine.medscape.com/article/1893882-overview, (30. 4.

2014).

2. http://www.danburyhospital.org/~/media/Files/Patient%20Education/patiented-english/pdf_Surgery/SuprapubicCystostomyCare.ashx, (30. 4. 2014).

3. http://health.cvs.com/GetContent.aspx?token=f75979d3-9c7c-4b16-af56-3e122a3f19e3&chunkiid=620496, (30. 4. 2014).

4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3212915/ ( 1. 6. 2014 ).

5. http://www.meb.uni-bonn.de/dtc/primsurg/docbook/html/x7893.html (15. 6. 2014)

Reference

POVEZANI DOKUMENTI

Poznamo tudi druge dejavnike, ki vplivajo na pojav raka ustne votline, kot so slaba ustna higiena, propadajoče zobovje, nizek socialni status in oslabljen imunski sistem pacienta,

Gradivo podaja opredelitev novorojenčka, opisuje njegovo oskrbo ob rojstvu, novorojenčkove telesne in fiziološke značilnosti, ugotavljanje njegovih potreb po

Tabela 3: Normalne vrednosti krvnega tlaka v odvisnosti od starosti otroka Starost otroka Sistolični / diastolični tlak. v

Nadzor bilance tekočin je v bolnišnici dobro spremljan in nam predstavlja informacijo o stanju hidracije pacienta, delovanju ledvic in srčno-žilnega sistema. Natančna bilanca

Alternativne oblike prehranjevanja so tiste, ki odstopajo od običajnih norm ali načinov. Preprosto bi rekli, da gre za drugačne, manj pogoste načine prehranjevanja. To so

nacionalni protokol 14.01 – ZDRAVSTVENA VZGOJA PACIENTA PRED ZAČETKOM NADOMESTNEGA ZDRAVLJENJA temeljne aktivnosti zdravstvene nege8. Izvedba aktivnosti

nacionalni protokol 08.01 – ZDRAVSTVENA NEGA POPKA NOVOROJENČKA temeljne aktivnosti zdravstvene nege.. Izvedba aktivnosti

nacionalni protokol 14.03 – PREHRANSKO SVETOVANJE ODRASLIM PACIENTOM, KI SE ZDRAVIJO S PERITONEALNO DIALIZO temeljne aktivnosti zdravstvene nege 2.

Pacienti so običajno po vstavitvi NS hospitalizirani vsaj 24 -48 ur (Agency for Clinical Innovation, 2013) in v tem času je potrebno pacientom zagotoviti naslednje:. • Mirovanje

nacionalni protokol 14.01 – ZDRAVSTVENA VZGOJA PACIENTA PRED ZAČETKOM NADOMESTNEGA ZDRAVLJENJA temeljne aktivnosti zdravstvene nege 2.. Sistematično ugotavljanje potreb po

priloga nacionalnega protokola 20.14 – MENJAVA PRETOČNEGA SETA PRI PERITONEALNI DIALIZI aktivnosti na specialnih področjih ZBN Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije

Posameznik, ki bo prišel na testiranje mora biti pripravljen na sodelovanje, dobro poučen o možnih zapletih in eventuelnih ukrepih, pomembno vlogo ima diplomirana medicinska

NICE (2017) priporoča dvojno klemanje popkovnice, kar je tudi v skladu z Nacionalnim protokolom aktivnosti zdravstvene in babiške nege: zdravstvena nega popka novorojenčka (2019),

Poleg zdravstvene vzgoje s področja bolezni in njenih posledic je pomembna tudi zdravstvena vzgoja pacienta in njegovih bližnjih iz drugih področij, ki

Rezultati: Viri so razporejeni glede na identificirane kode v kategorijo »Vloga medicinske sestre in pomen zdravstvene nege«, ki se deli na štiri pripadajoče podkategorije:

Martina Horvat, ur., Zdravstvena nega v patronažnem varstvu in biopsihosocialni model javnega zdravja : zbornik predavanj z recenzijo, Ljubljana, Zbornica zdravstvene in babiške

– zdravstvene nege (zdravstvena nega sama po sebi s svojo organiziranostjo in medsebojnimi odnosi, ki neposredno vplivajo na trenutno doživljanje kako- vosti

Bolnik s hemofilijo, predvsem s hudo obliko hemo- filije, pogosto prejema pripravek faktorja strjevanja krvi, lahko celo večkrat tedensko4. Lahko je prisoten strah pred izkrvavitvijo

Nevama stanja nastopijo pri otroku s hemofilijo za- radi krvavitve v sklepe in mišice ter kjerkoli v telesu, kar lahko privede do najraz1ičnejših zapletov, kot so

tekoče spremembe na področju zdravstvene nege, izzivi za zdravstveno nego v okviru reform zdravstvenega varstva in najpomembnejše ovire, s katerimi se srečuje zdravstvena nega

Kontinuirana zdravstvena nega v psihiatrični bol- nišnici lahko dobro teče z izvajalci zdravstvene nege (medicinske sestre, tehniki), dokumentacijo zdrav- stvene nege in

Zdravstvena nega bolnika v krizi na Oddelku za psihiatrično hitro pomoč (N. Kariž) 171 Posebnosti procesa zdravstvene nege v Centru za. izvenbolnišnične psihiatrične

Bolnika že pred operacijo seznanimo z negovanjem stome, s pripomočki, ki jih bo potreboval, in ga po operaciji postopoma skušamo rehabilitirati, tako da je ob odhodu iz